Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

556. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, stran 2081.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti nosilcev dejavnosti in kazenske določbe za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 839/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede prilog II, III in IV o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 234 z dne 30. 8. 2008, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 396/2005/ES).
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kakor izrazi iz:
– Uredbe 396/2005/ES,
– Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 202/2008 z dne 4. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane (UL L št. 60 z dne 5. 3. 2008, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 178/2002/ES),
– Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L št. 165 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1029/2008 z dne 20. oktobra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta za posodobitev sklicevanja na nekatere evropske standarde (UL L št. 278 z dne 21. 10. 2008, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 882/2004/ES),
– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1019/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni živil (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 852/2004/ES),
– Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1020/2008 o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z označevanjem identifikacije, surovim mlekom in mlečnimi izdelki, jajci in jajčnimi izdelki ter nekaterimi ribiškimi proizvodi (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 8), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES) in
– Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES).
II. PRISTOJNI ORGANI
2. člen
Pristojna organa za izvajanje te uredbe sta ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS), in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), skupaj s Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in Inšpektoratom Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
3. člen
(1) Za vodenje upravnih zadev, postopkov in ukrepov iz 6., 7., 8., 9., 13. in 16. člena, tretjega in četrtega odstavka 18. člena, 23., 38., 40., 42. in 43. člena Uredbe 396/2005/ES, ki se nanašajo na določanje oziroma spremembe mejnih vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL), ter v zvezi s tem za sodelovanje s pristojnimi organi Republike Slovenije, proizvajalci, pridelovalci in državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), Evropsko agencijo za varno hrano (v nadaljnjem besedilu: EFSA) in Evropsko komisijo je pristojna FURS.
(2) FURS je kontaktna točka v zvezi z izvajanjem 38. člena Uredbe 396/2005/ES.
III. URADNI NADZOR
4. člen
(1) Uradni nadzor iz te uredbe opravljajo ZIRS, IRSKGH in VURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi s predpisi, ki urejajo izvajanje Uredbe 882/2004/ES.
(2) Organi iz prejšnjega odstavka ob odpoklicu v skladu z Uredbo 178/2002/ES na svojih spletnih straneh sproti obveščajo javnost o nosilcih dejavnosti iz Uredbe 396/2005/ES, pri katerih so ugotovljene presežene vrednosti MRL.
IV. NACIONALNI NADZORNI PROGRAM
5. člen
(1) Za pripravo večletnega nacionalnega nadzornega programa za ostanke pesticidov oziroma njegovo vsakoletno posodabljanje iz 30. člena Uredbe 396/2005/ES (v nadaljnjem besedilu: program nadzora) in pripravo informacij iz 31. člena Uredbe 396/2005/ES (v nadaljnjem besedilu: nacionalno letno poročilo) so pristojni organi iz 2. člena te uredbe.
(2) Institucije, pristojne za izdelavo ocene tveganja, v sodelovanju s FURS pripravijo strokovne podlage programa nadzora v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe 396/2005/ES.
(3) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, imenujeta panel, ki ga sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, laboratorijev, potrošniških organizacij in institucij, pristojnih za izdelavo ocene tveganja.
(4) Panel iz prejšnjega odstavka obravnava predlog oziroma posodobitve programa nadzora ter predlaga ministru, pristojnemu za zdravje, in ministru, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da jih sprejmeta.
(5) Minister, pristojen za zdravje, in minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejmeta program nadzora oziroma njegovo vsakoletno posodobitev.
(6) Nacionalno letno poročilo MZ in MKGP objavita na svojih spletnih straneh.
6. člen
(1) Usklajevanje pristojnih organov pri pripravi programa nadzora, njegovih posodobitev in nacionalnega letnega poročila ter predložitvi podatkov Evropski komisiji in EFSA v skladu s 30. in 31. členom Uredbe 396/2005/ES izvaja MZ.
(2) MZ v zvezi s programom nadzora in nacionalnim letnim poročilom sodeluje s pristojnimi organi iz 2. člena te uredbe, člani panela, državami članicami EU, Evropsko komisijo in EFSA.
V. OBVEZNOSTI NOSILCEV DEJAVNOSTI
7. člen
Nosilec živilske dejavnosti in nosilec dejavnosti na področju krme zagotavljata skladnost proizvodov z zahtevami Uredbe 396/2005/ES ter zahtevami te uredbe ob hkratnem izpolnjevanju obveznosti, določenih s predpisi, ki urejajo izvajanje uredb 178/2002/ES, 882/2004/ES, 852/2004/ES, 853/2004/ES in 183/2005/ES.
VI. VZORČENJE IN ANALIZE
8. člen
(1) Vzorčenje zaradi uradnega nadzora po tej uredbi se izvaja v skladu s predpisom, ki določa metode vzorčenja za uradni nadzor nad ostanki pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.
(2) Analize vzorcev zaradi uradnega nadzora se opravljalo v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje uredb 178/2002/ES in 882/2004/ES.
(3) Skladnost živila oziroma krme z MRL iz Uredbe 396/2005/ES se oceni ob upoštevanju merilne negotovosti analitske metode. Pri oceni skladnosti se upošteva tudi možnost naravne prisotnosti snovi, ki so predmet analize in niso posledica sedanje ali pretekle uporabe pesticidov.
(4) Pri oceni skladnosti glede MRL iz Uredbe 396/2005/ES je v okviru uradnega nadzora treba upoštevati privzeto 50-odstotno merilno negotovost ob upoštevanju zahtev iz dokumenta Quality control procedure for pesticide residues analysis – Document No SANCO/10476/2003 iz februarja 2004 z vsemi spremembami, ki so na vpogled na spletni strani:
http://europa.eu/comm/food/plant /protection/publications_en.htm.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
(1) Z globo od 15.000 do 32.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– daje v promet živila ali krmo, ki ni skladna z zahtevami prvega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES;
– krmi živali s krmo, ki ni skladna z zahtevami prvega odstavka 18. člena Uredbe 396/2005/ES;
– ne upošteva prepovedi predelave in/ali mešanja za redčenje iz 19. člena Uredbe 396/2005/ES;
– daje v promet predelane in/ali sestavljene proizvode, ki niso v skladu z 20. členom Uredbe 396/2005/ES.
(2) Z globo od 6.000 do 20.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 1.000 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
VIII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04 in 108/07), razen določb 1. člena, 14. člena in prvega odstavka 17. člena, ki se nanašajo na vzorčenje, ter priloge.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-2/2009/5
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2008-2711-0107
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost