Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2009 z dne 20. 2. 2009

Kazalo

456. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti, stran 1852.

V skladu z Zakonom o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbeni stranki:
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje celulozne, papirne in papirno predelovalne industrije Slovenije, ter
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in papir
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija Sindikatov Slovenije Pergam
sklepata
K O L E K T I V N O P O G O D B O
celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
– da je bila Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/1998, s spremembami in dopolnitvami) odpovedana z odpovednim rokom šestih mesecev, ki se uporablja še nadaljnjih šest mesecev po izteku tega roka,
– da želita pogodbeni stranki v prid socialnega miru urediti medsebojne odnose in pravice delavcev do 30. 6. 2010,
– da želita pogodbeni stranki do navedenega roka zagotoviti delavcem pravice, ki jim jih je zagotavljala navedena odpovedana kolektivna pogodba s spremembami in dopolnitvami.
1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slovenije.
2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe
Kolektivna pogodba velja za delodajalce, člane podpisnikov, ki opravljajo celulozno, papirno in papirno predelovalno dejavnost z naslednjimi šiframi podrazreda dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti:
– 17.110 – Proizvodnja vlaknin
– 17.120 – Proizvodnja papirja in kartona
– 17.210 – Proizvodnja valovitega papirja in kartona, ter papirne in kartonske embalaže
– 17.220 – Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
– 17.230 – Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja,
– 17.240 – Proizvodnja tapet,
– 17.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona.
3. člen
Osebna veljavnost
(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije.
(2) Za poslovodne delavce in prokuriste, kolektivna pogodba ne velja v delu, ki se nanaša na
– pogoje in omejitve delovnega razmerja za določen čas,
– delovni čas,
– zagotavljanje odmorov in počitkov,
– plačilo za delo,
– disciplinsko odgovornost,
– prenehanje pogodbe o zaposlitvi,
če se stranki pogodbe o zaposlitvi ne dogovorita drugače.
(3) Kolektivna pogodba velja tudi za učence in vajence, dijake in študente na praktičnem usposabljanju.
4. člen
Časovna veljavnost
(1) Pogodba je sklenjena za določen čas in velja do 31. 12. 2009.
(2) Določbe normativnega dela kolektivne pogodbe se uporabljajo do sklenitve nove kolektivne pogodbe, vendar najdalj šest mesecev po prenehanju veljavnosti.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA IN DELAVCEV
5. člen
Pravice in obveznosti delodajalca in delavcev
Glede pravic in obveznosti delavcev in delodajalcev
– pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
– med trajanjem delovnega razmerja in
– v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi,
– plačilom za delo ter drugimi osebnimi prejemki in povračili stroškov v zvezi z delom,
– varnostjo in zdravjem pri delu in
– druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delodajalci in delavci,
– ter pravice v zvezi z zagotavljanjem pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu
se uporabljajo določbe normativnega dela Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/1998, s spremembami in dopolnitvami), ne glede na veljavnost kolektivne pogodbe navedene v tem členu, v kolikor niso v nasprotju z veljavno zakonodajo.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
6. člen
Izvajanje kolektivne pogodbe
Stranki kolektivne pogodbe se zavezujeta, da bosta medsebojne pravice in obveznosti izvrševali v dobri veri.
7. člen
Sprememba kolektivne pogodbe
Vsaka izmed pogodbenih strank lahko predlaga spremembe kolektivne pogodbe.
8. člen
Reševanje kolektivnih delovnopravnih sporov
Kolektivni delovnopravni spori v zvezi s to kolektivno pogodbo se rešujejo na način določen z zakonom, ki ureja kolektivne pogodbe.
IV. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Končne določbe
(1) Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank, veljati pa začne prvi mesec po objavi v Uradnem listu RS.
(2) Z začetkom veljavnosti te kolektivne pogodbe preneha veljati Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98, s spremembami in dopolnitvami).
(3) Za vpis pogodbe v evidenco kolektivnih pogodb in objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Združenje delodajalcev Slovenije, stroške vpisa in objave pa si podpisniki delijo v enakih deležih.
Ljubljana, dne 13. decembra 2008
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije
Predsednik upravnega odbora
Andro Ocvirk l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir
Predsednik odbora sekcije
Milan Lukič l.r.
 
Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik
Dušan Rebolj l.r.
 
Sindikat papirne dejavnosti Slovenije
Predsednik
Stane Ravnikar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 2. 2. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-12/2005-15 o tem, da je Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 9/5.

AAA Zlata odličnost