Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2009 z dne 13. 2. 2009

Kazalo

393. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije, stran 1230.

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) je po predhodnem soglasju ministra za zdravje skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 55. seji dne 16. 12. 2008 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
I.
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 4/07 in 19/08) se v IV. točki prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Članarina zaposlenih članov zbornice glede na status in kategorije je:
a)  pripravnik     letno:     163,08  eurov
             mesečno:    13,59  eurov
b)  zdravnik sekundarij letno:     203,88  eurov
   in mladi
   raziskovalec    mesečno:    16,99  eurov
c)  specializant:
   specializant I   letno:     268,20  eurov
             mesečno:    22,35  eurov
   specializant II   letno:     279,00  eurov
             mesečno:    23,25  eurov
   specializant III  letno:     290,16  eurov
             mesečno:    24,18  eurov
č)  doktor dentalne   letno:     326,40  eurov
   medicine
             mesečno:    27,20  eurov
d)  zdravnik splošne  letno:     326,40  eurov
   medicine
             mesečno:    27,20  eurov
e)  specialist:
   specialist II    letno:     352,92  eurov
             mesečno:    29,41  eurov
   specialist III   letno:     367,08  eurov
             mesečno:    30,59  eurov
   specialist IV    letno:     397,08  eurov
             mesečno:    33,09  eurov
   specialist V/VI   letno:     412,92  eurov
             mesečno:    34,41  Eurov.
Za tretjim odstavkom se doda novi, četrti odstavek, ki se glasi:
»Članarina specialistov z manj kot šestimi leti delovne dobe po opravljenem specialističnem izpitu znaša 95% zneska članarine, ki bi jim bila sicer odmerjena v skladu s prvim odstavkom tega člena.«
II.
Točka IV.a se črta.
III.
Točka V. se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina polno upokojenih članov zbornice in članov zbornice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 108,00 eurov letno.
Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, znaša 75% zneska članarine, ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje točke.
Status iz prvega in drugega odstavka te točke član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa.«
IV.
Besedilo VI. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina članov na starševskem dopustu in članov, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, če njihovo nadomestilo oziroma plača ne presega 1.699,71 eurov, znaša 25,00 eurov letno.«
V.
V VII. točki se v prvem odstavku prva alinea spremeni tako, da se po novem glasi:
»– ki so brezposelne osebe skladno s predpisi s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti;«, za drugo alineo pa se pika nadomesti s podpičjem in doda nova, tretja alinea, ki se glasi:
»– ki uveljavljajo pravico do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08).«
VI.
V VIII. točki se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Člani zbornice iz V. in VI. točke tega sklepa plačajo članarino zbornice kot odtegljaj pri izplačilu neto plače, v osmih dneh po prejemu računa ali prek trajnega naloga pri poslovni banki.«
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2008
Ljubljana, dne 6. februarja 2009
EVA 2009-2711-0006
Predsednica
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
Uršula Salobir Gajšek, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti