Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5216. Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, stran 15717.

Na podlagi 51.e člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 popr.), 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ter razvojno in svetovalno delo na tem področju.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Agencija je pravna oseba javnega prava in je neposredni nevladni proračunski uporabnik v skladu s predpisi s področja javnih financ.
Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru z zakonom in tem aktom določenih nalog.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
3. člen
(ime agencije)
Ime agencije je: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education.
Skrajšano ime agencije je: NAKVIS.
Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: SQAA.
4. člen
(sedež agencije)
Sedež agencije je v Ljubljani. Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Trg OF 13. Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom sveta agencije. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe tega sklepa.
5. člen
(žig agencije)
Agencija ima pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež agencije.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
6. člen
(namen agencije)
Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in regulatorne naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva. Zunanje zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, vključno z zunanjo evalvacijo.
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu, da bo zagotovila trajno, strokovno in neodvisno pomoč pri zagotavljanju in razvoju kakovosti v visokem šolstvu.
7. člen
(dejavnosti agencije)
Dejavnosti, ki jih agencija opravlja kot javno službo, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave,
– R 91.012 Dejavnost arhivov,
– M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Dejavnosti, ki jih agencija opravlja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene:
– J 58.110 Izdajanje knjig,
– J 58.130 Izdajanje časopisov,
– J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– J 58.190 Drugo založništvo,
– J 62.010 Računalniško programiranje,
– J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
– J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– M 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– R 91.011 Dejavnost knjižnic,
– G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
– G 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami.
8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– skrbi za delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju;
– določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije ter druga merila in predpise;
– določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih;
– izvaja zunanje evalvacije visokošolskih zavodov ter študijskih programov in višjih strokovnih šol;
– izvaja akreditacije visokošolskih zavodov ter študijskih programov;
– izdaja soglasja k preoblikovanju visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov;
– vzpostavi in posodablja register strokovnjakov;
– imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije ter organizira in sodeluje pri njihovem izobraževanju;
– javno objavlja odločitve agencije, evalvacijska poročila, letna evalvacijska in akreditacijska poročila ter analize agencije, ki morajo biti transparentne in dostopne;
– ministrstvu, pristojnemu za visoko šolstvo, v vednost redno pošilja evalvacijska poročila;
– vodi javno dostopno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov;
– sodeluje z visokošolskimi zavodi in višjimi strokovnimi šolami, jim svetuje in spodbuja izvajanje samoevalvacij;
– sodeluje z mednarodnimi institucijami ali organi za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva;
– skrbi za skladnost delovanja agencije z evropskimi smernicami in mednarodnimi načeli na področju zagotavljanja kakovosti;
– zbira in analizira poročila o samoevalvacijah in zunanjih evalvacijah visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol;
– opravlja razvojne naloge na področju, za katero je ustanovljena;
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09; v nadaljnjem besedilu: zakon o visokem šolstvu) in letnim načrtom dela.
Javna agencija za visoko šolstvo vodi tudi zunanje evalvacijske postopke v višjem strokovnem izobraževanju.
9. člen
(izvajanje nalog agencije)
Agencija na podlagi zakona o visokem šolstvu ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih stvareh. Pri izvajanju teh nalog agencija izdaja:
– splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
– posamične upravne akte za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh.
Če z zakonom o visokem šolstvu ni določeno drugače, agencija o posamičnih pravicah in zahtevkih strank odloča po postopku, določenem z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
10. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije določa splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE
11. člen
(organi agencije)
Organi agencije so svet agencije, direktor in pritožbena komisija.
1. Svet agencije
12. člen
(število in mandat članov sveta agencije)
Svet agencije ima enajst članov.
Mandat članov sveta agencije traja šest let, mandat predstavnikov študentov pa dve leti. Mandat študentu predčasno preneha, če izgubi status študenta. Posamezni član je lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma. Predsednika sveta agencije in njegovega namestnika izvolijo člani izmed sebe.
13. člen
(sestava in imenovanje sveta agencije)
Svet agencije sestavlja 11 članov:
– tri člane imenuje rektorska konferenca;
– enega člana imenuje reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov;
– enega člana imenuje reprezentativno združenje višjih strokovnih šol;
– dva člana študenta imenuje reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti;
– enega člana imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev po dogovoru;
– enega člana imenujejo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva po dogovoru;
– dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega poziva, in sicer enega izmed strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v Republiki Sloveniji, ter enega izmed strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v tujini.
Svet agencije se konstituira in lahko začne delo, ko je imenovanih vsaj šest članov.
14. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je strokovnjak s področja dela oziroma dejavnosti agencije;
– ni rektor ali prorektor univerz, dekan, član senatov univerz, njihovih članic ali samostojnih visokošolskih zavodov in direktor članic univerz in drugih samostojnih visokošolskih zavodov ali drugih organizacij z dejavnostjo visokošolskega izobraževanja ter ravnatelj oziroma direktor višjih strokovnih šol;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ni zaposlena v agenciji.
15. člen
(naloge sveta agencije)
Naloge sveta agencije so:
– imenuje in razrešuje direktorja agencije;
– imenuje in razrešuje člane pritožbene komisije in njihove namestnike;
– določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije, ECTS ter druga merila;
– določi postopke in merila za zunanje evalvacije višjih strokovnih šol;
– določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih;
– odloča o akreditacijah visokošolskih zavodov in daje soglasje k preoblikovanju visokošolskih zavodov;
– odloča o akreditacijah študijskih programov in daje soglasje k spremembam študijskih programov;
– določi merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije;
– imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije;
– s poslovnikom podrobneje določi način dela sveta agencije;
– določi postopke in merila za zagotavljanje kakovosti delovanja agencije ter zunanjo evalvacijo agencije skladno z evropskimi standardi;
– določa obvezne sestavine in daje soglasje k pogodbi iz drugega in tretjega odstavka 33.c člena zakona o visokem šolstvu;
– določi druge oblike in pogoje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja;
– spremlja evropske smernice in mednarodna načela na področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu;
– sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu in poslovanju;
– sprejme cenik storitev agencije;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom o visokem šolstvu in letnim načrtom dela.
Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča in navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij.
Člani sveta agencije pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranskosti. V ta namen podpišejo posebno izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju načel, določenih v tem členu.
16. člen
(odločanje sveta agencije)
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
17. člen
(predčasna razrešitev člana sveta agencije)
Člana sveta agencije se predčasno razreši, če:
– se ne udeleži petih sej sveta agencije,
– predloži izjavo o odstopu,
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje.
V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena predsednik sveta agencije pozove institucijo, ki je tega člana imenovala, da imenuje novega člana. Z imenovanjem novega člana je dotedanji član razrešen. Mandat novega člana traja do poteka mandata člana, ki ga je nadomestil.
2. Direktor agencije
18. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja imenuje in razrešuje svet agencije na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in merili, določenimi v 51.i členu zakona o visokem šolstvu. Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan. Pogodbo o zaposlitvi direktor sklene s predsednikom sveta agencije.
19. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom o visokem šolstvu oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev;
– ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu;
– izkazuje znanje angleškega jezika na višji ravni;
– ima vodstvene izkušnje;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
20. člen
(naloge direktorja)
Naloge direktorja so:
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije;
– predstavlja in zastopa agencijo;
– skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije;
– pošilja splošne akte iz prve alinee petega odstavka 51.e člena zakona o visokem šolstvu za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije;
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, tem sklepom in splošnimi akti agencije;
– sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in delo agencije, za katere ni pristojen drug organ po zakonu o visokem šolstvu ali tem sklepom;
– pripravi predlog finančnega načrta agencije v sodelovanju s svetom agencije;
– sprejme načrt dela agencije, za katero mora pridobiti soglasje sveta agencije;
– pripravi poročilo o delu in poslovanju agencije, za katero mora pridobiti soglasje sveta agencije;
– skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije;
– odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih;
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– ob poteku mandata posameznega člana sveta agencije pozove organizacijo, ki ga je imenovala, k imenovanju novega člana v svet agencije skladno z 51.h členom zakona o visokem šolstvu;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom o visokem šolstvu, tem sklepom in letnim načrtom dela.
Direktor agencije poskrbi, da se člani sveta agencije ob začetku svojega mandata udeležijo strokovnega usposabljanja s področja dela sveta agencije, ki ga organizira agencija.
Direktor pošlje poročilo o delu in poslovanju agencije enkrat letno ustanovitelju, in sicer najpozneje do 31. maja za preteklo leto.
Direktor zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom o visokem šolstvu, tem sklepom, splošnimi akti agencije in drugimi predpisi.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije in ustanovitelju.
Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarja ter varovati poslovno skrivnost agencije. Direktor je agenciji odgovoren za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim ali protipravnim ravnanjem.
Direktor agencije izvaja pristojnosti predstojnika neposrednega nevladnega proračunskega uporabnika.
21. člen
(prenehanje funkcije direktorja)
Če direktorju preneha funkcija, svet agencije imenuje vršilca dolžnosti direktorja brez javnega natečaja do imenovanja novega direktorja, vendar največ za šest mesecev.
22. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
Direktor se predčasno razreši:
– če tako zahteva sam;
– če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje;
– če stori dejanje, ki je v zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev, določeno kot hujša disciplinska kršitev;
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja;
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov oziroma če pri njenem delu prihaja do ponavljajočih se napak ali do težje napake.
3. Pritožbena komisija
23. člen
(sestava in imenovanje pritožbene komisije)
Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani, vsak član ima svojega namestnika. Člani izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik nadomesti člana v postopkih odločanja v primeru njegove odsotnosti oziroma izločitve.
Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi javnega poziva. Postopek in merila izbire določi svet agencije.
Pritožbena komisija s poslovnikom podrobneje določi način svojega dela.
24. člen
(pogoji za imenovanje člana pritožbene komisije)
Za člana komisije in njegovega namestnika je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s tem zakonom, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje;
– ima opravljen pravniški državni izpit in
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na sodišču.
25. člen
(mandat in predčasna razrešitev člana pritožbene komisije)
Mandat predsednika in članov ter njihovih namestnikov traja štiri leta. Posamezen član oziroma njegov namestnik je lahko v ta mandat imenovan največ dvakrat zaporedoma.
Član oziroma namestnik člana pritožbene komisije je predčasno razrešen, če predloži izjavo o odstopu.
V primerih iz prejšnjega odstavka svet agencije imenuje novega člana oziroma namestnika skladno s 23. členom tega sklepa. Z imenovanjem novega člana oziroma namestnika je dotedanji član oziroma namestnik razrešen. Mandat novega člana oziroma namestnika traja do poteka mandata člana oziroma namestnika, ki ga je nadomestil.
VI. PLAČILO STROŠKOV DELA ČLANOV SVETA AGENCIJE, PRITOŽBENE KOMISIJE IN ČLANOV SKUPIN STROKOVNJAKOV
26. člen
(plačilo članov sveta agencije, pritožbene komisije in skupin strokovnjakov)
Člani sveta agencije in pritožbene komisije so upravičeni do sejnin skladno s predpisom, ki ureja sejnine in povračilo stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
Člani sveta agencije, pritožbene komisije in člani skupin strokovnjakov so upravičeni do plačila ter povračila stroškov za delo.
Način in višino plačila ter povračila stroškov določi svet agencije.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DO DRUGIH SUBJEKTOV
27. člen
(načrt dela)
Direktor pripravi letni načrt dela in ga predloži svetu agencije v soglasje.
Letni načrt dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija spremljala in opravljala v posameznem letu v skladu s sklepi in usmeritvami sveta agencije, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
K letnemu načrtu dela mora biti priložen opis strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju visokega šolstva, ukrepov za zagotavljanje kakovostnih storitev agencije ter ukrepov za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
28. člen
(soglasje)
Če svet agencije k letnemu načrtu dela ne izda soglasja, se uresničuje v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
29. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno.
Agencija javnost dela opredeli v posebnem splošnem aktu.
Agencija mora javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije.
Za javnost dela sta odgovorna predsednik sveta agencije in direktor agencije, vsak v okviru svojih pristojnosti.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
30. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
Agencija izdaja tudi splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. NADZOR
31. člen
(nadzor nad učinkovito porabo sredstev)
Agencija mora najmanj enkrat v treh letih naročiti zunanjo revizijo glede učinkovite porabe sredstev in uspešnosti doseganja načrtovanih ciljev.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(zagotovitev pogojev za začetek dela in poslovanja agencije)
Ustanovitelj zagotovi agenciji materialne in finančne pogoje za začetek dela in poslovanja s prenosom prostorov in opreme s Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Agencija se lahko vključi v proračun kot neposredni uporabnik s proračunom za leto 2011. Do takrat se delovanje agencije financira iz finančnega načrta neposrednega uporabnika Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo.
33. člen
(zaposlitev delavcev v agenciji)
Sekretariat Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo preneha z delom 28. februarja 2010. Delavci, zaposleni tega dne v sekretariatu Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, nadaljujejo delo v agenciji.
Vršilec dolžnosti direktorja pripravi začasno sistemizacijo delovnih mest v agenciji skladno s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev in sistemom plač v javnem sektorju, in zaposli delavce.
Novo sistemizacijo delovnih mest v agenciji pripravi direktor agencije najpozneje v roku dveh mesecev od imenovanja.
34. člen
(oprema, arhiv, evidence in dokumentacija)
Oprema, arhiv, evidence in dokumentacija sekretariata Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se prenesejo na agencijo 1. marca 2010.
35. člen
(svet agencije)
Svet agencije se konstituira do 1. marca 2010. Ob konstituiranju sveta agencije se polovici članov, ki niso študenti, določi triletni mandat. Člane s triletnim mandatom določi svet agencije z žrebom. Po poteku triletnih mandatov izžrebanih članov se imenujejo novi člani v skladu z 51.h členom zakona o visokem šolstvu.
36. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Do imenovanja direktorja agencije Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki mora izpolnjevati pogoje iz 51.i člena zakona o visokem šolstvu. Pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja sklene z Vlado Republike Slovenije.
Naloge vršilca dolžnosti direktorja so:
– do vzpostavitve agencije koordinira delo zaposlenih v sekretariatu Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo;
– do imenovanja direktorja predstavlja in zastopa agencijo z vsemi pooblastili;
– v enem mesecu od uveljavitve tega sklepa mora pozvati organizacije iz 51.h člena zakona o visokem šolstvu k imenovanju članov v svet agencije;
– do 1. marca 2010 mora sklicati konstitutivno sejo sveta agencije;
– najpozneje do 1. maja 2010 na podlagi sklepov in usmeritev, ki jih sprejme svet agencije, pripravi načrt dela ter morebitne spremembe in dopolnitve finančnega načrta agencije za leto 2010.
Vršilec dolžnosti direktorja do vzpostavitve agencije svoje delo opravlja v prostorih Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo in pri tem uporablja opremo, arhiv, evidence in dokumentacijo sekretariata Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo. Sekretariat Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo vršilcu dolžnosti direktorja zagotovi potrebno pomoč pri njegovem delu.
37. člen
(rok za imenovanje direktorja agencije)
Svet agencije mora najpozneje v šestih mesecih po konstituiranju imenovati direktorja agencije.
38. člen
(rok za imenovanje pritožbene komisije)
Svet agencije do 1. maja 2010 imenuje pritožbeno komisijo.
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-16/2009/4
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-3211-0042
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti