Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5209. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 15701.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09 in 78/09) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
(1. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 96/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
–pri TSV 140/00:»Prenehanje veljavnosti 31. decembra
        2013.«;
–pri TSV 141/02:»Prenehanje veljavnosti 31. decembra
        2013.«.
V prilogi se v seznam na ustrezno mesto, po naraščajočih številkah številčnih oznak, doda nova vrstica, ki se glasi:
+---------+--------------------+------------------+------------+
|Številčna|  Naslov tehnične |   Začetek   | Prenehanje |
|oznaka  | specifikacije in | veljavnosti in | veljavnosti|
|     |  področje njene  | začetek obvezne |      |
|     |   veljavnosti  |   uporabe   |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+---------+--------------------+------------------+------------+
|»TSV   |Tehnična      |Začetek      |      |
|141/03  |specifikacija TSV  |veljavnosti: 1.  |      |
|     |141/03 o      |januar 2010.   |      |
|     |homologaciji    |Začetek obvezne  |      |
|     |motornih vozil in  |uporabe: glej   |      |
|     |motorjev glede na  |točko 5 tehnične |      |
|     |emisije iz težkih  |specifikacije.«. |      |
|     |vozil (Euro VI) in |         |      |
|     |o dostopu do    |         |      |
|     |informacij o    |         |      |
|     |popravilu in    |         |      |
|     |vzdrževanju vozil. |         |      |
|     |Velja za vozila   |         |      |
|     |          |         |      |
|     |kategorije M1, M2,|         |      |
|     |N1, N2 z referenčno|         |      |
|     |maso nad 2.610 kg  |         |      |
|     |ter za vsa vozila  |         |      |
|     |          |         |      |
|     |M3 in N3.      |         |      |
+--------------------------------------------------------------+
|...                              |
+--------------------------------------------------------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-198/2009
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2411-0083
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet