Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, stran 14635.

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega in devetega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06) se v 1. členu besedilo »Direktivo Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2003/111/ES (UL L št. 157 z dne 10. 6. 1992, str. 10)« nadomesti z besedilom »Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8)«.
2. člen
Drugi in tretji odstavek 2. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za rodove in vrste rastlin iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in njihove križance.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega pravilnika uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin drugih rodov ali vrst rastlin, razen tistih iz priloge 1 in njihovih križancev, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni material katerega od rodov ali vrst rastlin, navedenih v prilogi 1, ali njihovih križancev.«.
3. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »razmnoževalni material« so seme, deli rastlin in cele rastline, vključno s podlagami, ki so namenjeni za razmnoževanje in za pridelavo sadnih rastlin;
2. »sadike« so sadne rastline, ki so po trženju namenjene za sajenje ali za presajanje;
3. »klon« je gensko izenačeno vegetativno potomstvo ene same rastline;
4. »enota pridelave« je objekt ali zemljišče, kjer se pridobiva ali prideluje razmnoževalni material ali sadike (na primer: matični nasad, drevesnica, rastlinjak, plastenjak);
5. »matični nasad« je nasad matičnih rastlin; za matični nasad za pridobivanje razmnoževalnega materiala kategorije Conformitas Agraria Communitatis (v nadaljnjem besedilu: CAC material) se lahko šteje tudi del nasada sadnih rastlin, ki je namenjen za pridelavo sadja, če se posamezne rastline ali skupina rastlin iz tega nasada uporabljajo kot matične rastline;
6. »matične rastline« so sadne rastline, ki izpolnjujejo zahteve za matične rastline po tem pravilniku in so namenjene za pridobivanje razmnoževalnega materiala;
7. »drevesnica« je objekt za pridelavo sadik.«.
4. člen
Za 3. členom se dodata 3.a in 3.b člen, ki se glasita:
»3.a člen
(kategorije razmnoževalnega materiala in sadik)
Kategorije razmnoževalnega materiala in sadik so:
1. izvorni material je razmnoževalni material:
– ki je bil pridobljen po splošno uveljavljenih postopkih z namenom vzdrževanja pristnosti sorte, vključno z njenimi pomološkimi lastnostmi, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi osnovnega materiala ali certificiranega materiala, razen sadik,
– ki izpolnjuje zahteve za izvorni material, določene za posamezni rod ali vrsto s tem pravilnikom, in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
2. osnovni material je razmnoževalni material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način neposredno ali v znanem številu stopenj iz izvornega materiala po splošno uveljavljenih postopkih z namenom ohranjanja pristnosti sorte, vključno z njenimi pomološkimi lastnostmi, in z namenom preprečevanja širjenja škodljivih organizmov,
– ki je namenjen pridelavi certificiranega materiala,
– ki izpolnjuje zahteve za osnovni material, določene za posamezni rod ali vrsto s tem pravilnikom in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
3. certificiran material:
a) je razmnoževalni material:
– ki je bil pridelan na vegetativen način iz osnovnega ali izvornega materiala ali, v primeru podlag, iz certificiranega semena, pridobljenega od osnovnega ali certificiranega materiala podlag,
– ki je namenjen pridelavi sadik,
– ki izpolnjuje zahteve za certificiran material, določene za posamezni rod ali vrsto s tem pravilnikom in
– za katerega je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve iz te točke;
b) so sadike:
– ki so bile pridelane neposredno iz certificiranega, osnovnega ali izvornega materiala,
– ki so namenjene pridelavi sadja,
– ki izpolnjujejo zahteve za certificiran material, določene za posamezni rod ali vrsto s tem pravilnikom in
– za katere je bilo na podlagi uradnih pregledov ugotovljeno, da izpolnjujejo zahteve iz te točke;
4. CAC material so razmnoževalni material in sadike:
– ki so sortno pristni in sortno čisti,
– ki so namenjeni pridelavi razmnoževalnega materiala, sadik oziroma sadja,
– ki izpolnjujejo zahteve za CAC material, določene za posamezni rod ali vrsto s tem pravilnikom.
3.b člen
(uradni organ in uradni pregled)
(1) Uradni organ je:
– v primeru izvornega materiala, osnovnega materiala in certificiranega materiala iz 1., 2. in 3. točke prejšnjega člena: organ za potrjevanje, imenovan v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje);
– v primeru CAC materiala iz 4. točke prejšnjega člena: fitosanitarna inšpekcija.
(2) Uradni pregled je pregled, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in v skladu s tem pravilnikom izvede uradni organ iz prejšnjega odstavka sam ali s fizičnimi ali pravnimi osebami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenovane za opravljanje pregledov pod uradnim nadzorom.«.
5. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Razmnoževalni material in sadike se lahko tržijo, če izpolnjujejo zahteve glede sorte iz 5. člena tega pravilnika in če:
– je bil razmnoževalni material v skladu s tem pravilnikom uradno potrjen kot izvorni, osnovni ali certificiran material ali če izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika za CAC material;
– so bile sadike v skladu s tem pravilnikom uradno potrjene kot certificiran material ali če izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika za CAC material.
(2) Razmnoževalni material in sadike, ki so gensko spremenjeni organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO, se lahko tržijo le, če so bili kot GSO odobreni v skladu s predpisi o ravnanju z GSO ali v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 298/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L št. 97 z dne 9. 4. 2008, str. 64; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1829/2003/ES).
(3) Če so proizvodi, pridobljeni iz razmnoževalnega materiala ali sadnih rastlin iz prejšnjega odstavka, namenjeni za uporabo kot živila, kot so opredeljena v 3. členu Uredbe 1829/2003/ES, ali kot krma, kot je opredeljena v 15. členu Uredbe 1829/2003/ES, se lahko ta razmnoževalni material ali sadne rastline tržijo le, če so bila živila ali krma, pridobljena iz tega materiala, odobrena v skladu z navedeno uredbo.
(4) Zahteve iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo, če so razmnoževalni material in sadike namenjeni za poskuse ali znanstvene namene, selekcijo ali ohranjanje genske raznolikosti. Vendar pa morajo v tem primeru razmnoževalni material in sadike izpolnjevati zahteve, določene v predpisih, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, ter biti označeni tako, da je namen uporabe jasno razviden.«.
6. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 5. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Sorta iz prejšnjega odstavka mora biti vpisana v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana.
(3) Šteje se, da je sorta splošno znana, če je bila v kateri od držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) v skladu s predpisi te države članice:
– ta sorta uradno vpisana v sortno listo ali
– za to sorto vložena prijava za uradni vpis v sortno listo ali za varstvo sorte.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za splošno znano šteje tudi sorta, katere razmnoževalni material se pred 30. septembrom 2012 trži na območju Republike Slovenije ali druge države članice, pod pogojem, da ima taka sorta opis, ki ga organ, pristojen za vpis sort sadnih rastlin v sortno listo v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici, sprejme kot uradno priznan opis (v nadaljnjem besedilu: uradno priznan opis).«.
7. člen
V 6. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Razmnoževalni material in sadike gensko spremenjenih sort morajo biti na trgu dodatno označene. Na vsaki etiketi ali potrdilu, ki je nanje pritrjeno oziroma jih spremlja, mora biti jasno označeno, da je bila sorta gensko spremenjena, GSO pa mora biti poimenovan v skladu s predpisom Skupnosti o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za GSO, ne glede na to, kdo to etiketo ali potrdilo izda.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
(izjema za sorto, ki ni zanimiva za tržno pridelavo)
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika se lahko na podlagi dovoljenja, ki ga izda Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, tržijo razmnoževalni material in sadike sorte, ki ne izpolnjuje zahtev iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, če ta sorta ni zanimiva za tržno pridelavo sadja in če Uprava sprejme opis te sorte kot uradno priznani opis.
(2) Razmnoževalni material in sadike sorte iz prejšnjega odstavka se lahko tržijo le na območju Republike Slovenije in samo kot CAC material. Za trženje morajo izpolnjevati najmanj zahteve za CAC material, predpisane s tem pravilnikom, in biti dodatno označene tako, da se na etiketah oziroma potrdilih, ki jih izda dobavitelj v skladu s tem pravilnikom, navede ''Trženje dovoljeno na podlagi dovoljenja FURS št. …..z dne … '' – navedeta se številka in datum dovoljenja Uprave iz prejšnjega odstavka.«.
9. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava),« nadomesti z besedilom »pri Upravi«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zahtev iz prejšnjega odstavka ni treba izpolnjevati dobaviteljem, ki se v skladu z 9. členom tega pravilnika štejejo za majhne pridelovalce.«.
10. člen
V drugem odstavku 11. člena se v drugi alineji črtata besedi »prve alinee«.
11. člen
V četrtem odstavku 20. člena se črta četrta alineja.
12. člen
V prilogi 2 se črta besedilo točke 3.2.
Na koncu točke 4.4. se črta besedilo »Dodatno pa je potrebno glede na zdravstveni status razmnoževalnega materiala in sadik, opredeljen v 4. in 5. točki 3. člena tega pravilnika, na uradni etiketi navesti: »brezvirusni material« ali »'b.v.' material« ali »na viruse testiran material« ali »'v.t.' material«.«.
Besedilo točke 4.5. se spremeni tako, da se glasi:
»4.5. Pri navajanju imena sorte je treba na etiketi oziroma potrdilu dobavitelja, na uradni etiketi ali na dokumentu iz prejšnje točke uporabljati uradno ime sorte. Pri sortah, za katere je že vložena prijava za vpis sorte v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja vpis sorte v sortno listo, ali za varstvo sorte v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, je potrebno uporabljati predlagano ime sorte ali žlahtniteljevo oznako sorte, dokler postopek za vpis sorte v sortno listo ali za pridobitev varstva sorte ni končan.«.
13. člen
V Prilogi 4 se v točki 3.3. besedilo podtočke b) spremeni tako, da se glasi:
»b) opravlja vizualne preglede zdravstvenega stanja razmnoževalnega materiala in sadik v času in na način, kot je predvideno v načrtu spremljanja in zatiranja karantenskih škodljivih organizmov in škodljivih organizmov iz priloge k Direktivi 93/48/EGS;«.
14. člen
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se lahko od 1. oktobra 2012 do najpozneje 31. decembra 2018 na območju Republike Slovenije trži tudi razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin, ki se v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06):
– pridobijo od matičnih rastlin, ki se pred uveljavitvijo tega pravilnika uradno potrdijo ali se zanje z uradnimi pregledi ugotovi, da izpolnjujejo zahteve za CAC material, in
– uradno potrdijo ali se zanje ugotovi, da izpolnjujejo zahteve za CAC material.
(2) Razmnoževalni material in sadike sadnih rastlin iz prejšnjega odstavka morajo biti posebej označene, in sicer tako, da je na uradni etiketi ali na etiketi oziroma potrdilu dobavitelja dodatno navedeno ''Trženje v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06)''.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2012.
Št. 007-269/2009
Ljubljana, dne 9. decembra 2009
EVA 2009-2311-0122
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost