Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

2. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož, stran 5.

Na podlagi prvega odstavka 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11. in 12. člena te uredbe, pogoje za podelitev te pravice, nadzor nad izvajanjem določb te uredbe in ukrepanje ob njihovi kršitvi.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo in 68/08; v nadaljnjem besedilu: Zakon o rudarstvu) oziroma si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter izvajanjem in opustitvijo gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do kraja izvajanja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in rekultivacijo med izvajanjem in po prenehanju dejavnosti, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v treh dneh od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na fosile, minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki dajo usmeritve za nadaljnje ukrepanje v zvezi z najdbami.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rudarska pravica začne veljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod kakršnimi je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNE SUROVINE, PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Lukovica – širitev v občini Lukovica, k. o. Lukovica in k. o. Krašnja)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v količini do dvesto tisoč (200.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Lukovica – širitev sestavljajo:
a) v celoti zemljišči s parcelnima številkama 327/18 in 328/22, obe k. o. Lukovica,
b) v celoti zemljišči s parcelnima številkama 485/1 in 486/3, obe k. o. Krašnja,
c) južni del parc. št. 486/1, k. o. Krašnja, ki je v prostorskih aktih po osnovni namenski rabi opredeljen kot območje sanacije kamnoloma Lukovica in je na severu omejen s točkami T35-T36-T37-T38-T39 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
      +--------------------------+------------------------+
      |      Y_GK      |     X_GK     |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T35    |    477 592,74    |    114 570,76    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T36    |    477 604,60    |    114 558,39    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T37    |    477 622,29    |    114 549,25    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T38    |    477 642,19    |    114 547,21    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T39    |    477 655,83    |    114 549,97    |
+----------+--------------------------+------------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene ali 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 2-III-522/2-O-07/TŠ z dne 3. decembra 2007 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Zala v Davči v občini Železniki, k. o. Zali Log)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do dvesto tisoč (200.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Zala v Davči sestavljata dela zemljišč s parcelnima številkama 833 in 832/2, obe k. o. Zali Log, ki je omejen z mnogokotnikom točk T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T11-T12-T13-T14-T15-T1 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
       +--------------------------+----------------------+
       |      Y_GK      |     X_GK     |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T1     |    429 198,50    |   115 925,36   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T2     |    429 185,75    |   115 895,69   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T3     |    429 147,19    |   115 805,71   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T4     |    429 072,72    |   115 740,47   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T5     |    429 066,09    |   115 757,03   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T6     |    429 050,13    |   115 770,60   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T7     |    429 047,84    |   115 798,01   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T8     |    429 027,00    |   115 868,78   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T9     |    429 018,13    |   115 888,16   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T10     |    429 014,31    |   115 915,67   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T11     |    429 034,88    |   115 946,73   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T12     |    429 060,47    |   115 974,85   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T13     |    429 063,31    |   115 982,96   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T14     |    429 127,22    |   115 969,40   |
+------------+--------------------------+----------------------+
|T15     |    429 191,97    |   115 967,35   |
+------------+--------------------------+----------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene ali 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 3-III-163/2-O-08/HT z dne 6. marca 2008 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Špitalič v občini Kamnik, k. o. Špitalič)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do dvajset tisoč (20.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Špitalič sestavljata dela zemljišč s parcelnima številkama 47 in 1596, obe k. o. Špitalič, in je omejen z mnogokotnikom točk T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T1 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
      +---------------------------+-----------------------+
      |      Y_GK      |     X_GK     |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T1    |    488 476,86     |   119 480,94    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T2    |    488 268,54     |   119 483,91    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T3    |    488 293,12     |   119 390,47    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T4    |    488 303,60     |   119 387,77    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T5    |    488 332,13     |   119 387,89    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T6    |    488 343,07     |   119 381,65    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T7    |    488 395,54     |   119 375,32    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T8    |    488 415,83     |   119 388,54    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
|T9    |    488 439,15     |   119 411,17    |
+----------+---------------------------+-----------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za štirinajst (14) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene ali 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 2-III-220/2-O-08/TŠ z dne 5. maja 2008 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v kamnolomu Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje, k. o. Paka)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje tehničnega kamna dolomit v skupni količini do sto petdeset tisoč (150.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Paka – širitev 2 sestavlja v celoti zemljišče s parcelno številko 169/26, k. o. Paka.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za tehnični kamen dolomit 20% povprečne cene ali 76 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 1-II-90/2-O-08/LS z dne 12. marca 2008 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje opekarske gline v glinokopu Hardeška šuma v občini Ormož, k. o. Hardek)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje opekarske gline v količini do sto trideset tisoč (130.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Hardeška šuma sestavljajo:
a) v celoti zemljišči s parcelnima številkama 131 in 141/2, obe k. o. Hardek,
b) južni del parc. št. 117, k. o. Hardek, ki je v prostorskih aktih po osnovni namenski rabi opredeljen kot »glinokop – območje predvideno za sanacijo« in je na severu omejen z mejo med točkama T1-T2 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
      +--------------------------+------------------------+
      |      Y_GK      |     X_GK     |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T1    |    588 881,17    |    142 650,49    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T2    |    588 899,11    |    142 657,75    |
+----------+--------------------------+------------------------+
c) vzhodni del parc. št. 139, k. o. Hardek, ki je v prostorskih aktih po osnovni namenski rabi opredeljen kot “glinokop – območje predvideno za sanacijo” in je na zahodu omejen z mejo med točkama T3-T4 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
      +--------------------------+------------------------+
      |      Y_GK      |     X_GK     |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T3    |    588 844,59    |    142 431,76    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T4    |    588 871,12    |    142 401,14    |
+----------+--------------------------+------------------------+
d) vzhodni del parc. št. 140, k. o. Hardek, ki je v prostorskih aktih po osnovni namenski rabi opredeljen kot “glinokop – območje predvideno za sanacijo” in je na zahodu omejen z mejo med točkama T3-T4 s koordinatama v Gauss-Krügerjevem koordinatnem sistemu:
      +--------------------------+------------------------+
      |      Y_GK      |     X_GK     |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T4    |    588 871,12    |    142 401,14    |
+----------+--------------------------+------------------------+
|T5    |    588 923,29    |    142 340,90    |
+----------+--------------------------+------------------------+
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za šest (6) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralno surovino iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za opekarsko glino dolomit 20% povprečne cene ali 40 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo.
Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega ali nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– v skladu z obvestilom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave št. 4-III-609/2-O-07/MB z dne 23. oktobra 2007 izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
13. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11. in 12. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
14. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– podrobnejših merilih za izbiro nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– času in kraju odpiranja prijav,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim razpisom.
15. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je odprt praviloma najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj veljavno prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa. Poznejše dopolnjevanje prijav na javni razpis ni dopustno.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi. Javni razpis se lahko ponovi tudi, če je bil uspešen, vendar je odločba o izbiri koncesionarja potekla pred sklenitvijo koncesijske pogodbe.
IV. RUDARSKA PRAVICA
16. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo, zoper katero je dopustna pritožba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja je na podlagi te odločbe upravičen začeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor in pridobivanjem dovoljenj po 48. členu Zakona o rudarstvu.
17. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice kot koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja mora skleniti koncesijsko pogodbo pred začetkom izvajanja del. Pobuda za sklenitev koncesijske pogodbe se pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, v 15 dneh od pridobitve dovoljenja za izvajanje del pri izkoriščanju ali enotnega dovoljenja za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju. Če se začne izvajanje del brez sklenjene koncesijske pogodbe, se uporabljajo določbe Zakona o rudarstvu, ki določajo ukrepanje ob morebitnem izvajanju del brez podeljene rudarske pravice.
(3) Nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačilo za rudarsko pravico z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(4) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
18. člen
(način prenehanja koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje med državo in nosilcem rudarske pravice preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
19. člen
(nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določil te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-27/2008/4
Ljubljana, dne 24. decembra 2008
EVA 2008-2111-0136
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost