Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2009 z dne 9. 1. 2009

Kazalo

16. Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole, stran 28.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in 36/08) in sedmega odstavka 34. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 114. seji dne 12. 12. 2008 sprejel
M E R I L A
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole
Naziv predavatelj višje šole si lahko pridobi, kdor lahko dokaže vidne dosežke na svojem strokovnem področju, in sicer:
I. Vidni dosežki na področju izobraževanja
1. Pedagoška praksa (najmanj 3 leta) v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju.
2. Sodelovanje (soavtorstvo) pri pripravi sprejetih javno veljavnih izobraževalnih programov, katalogov znanj, izpitnih katalogov ipd. (potrdilo izda zavod oziroma inštitucija, ki je pripravila javno veljavni program).
3. Priprava potrjenih učbenikov oziroma gradiv za izvajanje javno veljavnih izobraževalnih programov (srednje izobraževanje) ali priprava študijskih gradiv za višje šole, sprejetih na pristojnem strokovnem svetu oziroma drugem pristojnem organu.
4. Članstvo v komisijah pri strokovnih izpitih, ki so določeni z zakonom ali drugim predpisom na državnem nivoju. Članstvo v vladnih strokovnih svetih na področju izobraževanja ter njihovih komisijah.
5. Priprava in izvajanje objavljenih programov za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ (katalog programov Programskega sveta za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju).
Za kandidate, ki niso redno zaposleni na področju izobraževanja, šteje tudi:
6. Izvedba predavanj in drugih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice …) za potrebe posameznih podjetij oziroma izvedba predavanj v drugih izobraževalnih institucijah v ustreznem obsegu.
7. Mentorstvo in somentorstvo najmanj trem študentom pri diplomskih in raziskovalnih nalogah in praktično orientiranih učnih projektih; mentorstvo pri praktičnem izobraževanju v podjetju in mentorstvo najmanj trem pripravnikom (diplomantom terciarnega izobraževanja) v podjetju.
8. Priprava in sodelovanje pri pripravi internih izobraževalnih programov, učnih gradiv in drugih pripomočkov za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja; priprava in usposabljanje predavateljev ali mentorjev dijakom oziroma študentom na praktičnem izobraževanju v podjetjih.
II. Vidni dosežki na področju strokovnega dela
1. Objavljena strokovna dela, članki, referati in podobno s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
2. Delovne izkušnje v podjetjih (najmanj 3 leta) oziroma izkušnje pri aplikaciji stroke na strokovnem področju, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
3. Zaključeno podiplomsko izobraževanje, usmerjeno v strokovno področje, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
4. Vodenje ali sodelovanje pri zahtevnih praktičnih projektih, sodelovanje v mednarodnih projektih ali drugo zahtevno strokovno mednarodno sodelovanje s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
5. Pridobitev dokumentiranega patenta ali inovacije s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja.
6. Dokazila o posebnih znanjih in veščinah s strokovnega področja, za katerega kandidat kandidira za predavatelja in niso del študijskih programov, po katerih si je kandidat pridobil zahtevano izobrazbo.
Kandidat mora izpolnjevati vsaj dve zahtevi iz vsake točke teh meril, s čimer dokaže izjemne dosežke na področju na katerem dela in dobro poznavanje ter uspešno vključevanje v drugo področje.
Ob upoštevanju v prejšnjem odstavku navedenega pogoja, mora kandidat izpolnjevati tudi zahtevo, da iz prvega dela (I) meril izpolni vsaj eno točko s področja izvajanja izobraževanja oziroma usposabljanja ter iz drugega (II) dela meril vsaj eno točko s področja aplikacije stroke.
Kandidat, ki je pridobil naziv učitelj svetnik (v sekundarnem ali terciarnem izobraževanju), izpolnjuje pogoje iz prve skupine meril.
Pri vnovičnem imenovanju predavatelja mora kandidat dokazati tudi pedagoške dosežke, povezane z delom na višji strokovni šoli oziroma na visokošolskem zavodu.
Za ponovno imenovanje mora kandidat predložiti potrdila, da izpolnjuje najmanj tri izmed zgoraj navedenih meril, ki niso vsa iz iste skupine in so dosežena v zadnjih petih letih.
Veljavnost meril
Z dnem uveljavitve teh meril prenehajo veljati prejšnja Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole sprejeta na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 89. seji, dne 20. 1. 2006.
Ta merila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Egon Pipan l.r.
Predsednik
Strokovnega sveta Republike Slovenije
za poklicno in strokovno izobraževanje

AAA Zlata odličnost