Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4185. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor, stran 13242.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor (Uradni list RS, št. 46/03 in 68/03) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– R/90.010  Umetniško uprizarjanje;
– R/90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško
       uprizarjanje;
– R/90.040  Obratovanje objektov za kulturne dejavnosti;
– R/93.299  Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
– R/91.012  Dejavnost arhivov;
– R/91.020  Dejavnost muzejev;
– C/14.110  Proizvodnja usnjenih oblačil;
– C/14.130  Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
– C/15.200  Proizvodnja obutve;
– C/16.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,
       slame in protja;
– C/16.230  Stavbno mizarstvo in tesarstvo;
– C/17.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
       kartona;
– C/18.130  Priprava za tisk in objavo;
– C/18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– C/22.190  Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
– C/22.290  Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
– C/25.710  Proizvodnja rezil in jedilnega pribora;
– C/25.990  Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
       izdelkov;
– C/31.090  Proizvodnja drugega pohištva;
– C/32.990  Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti;
– C/33.110  Popravila kovinskih izdelkov;
– G/47.610  Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah s knjigami;
– G/47.782  Trgovina na drobno v specializiranih
       prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– H/49.391  Medkrajevni in drug kopenski potniški promet;
– H/49.410  Cestni tovorni promet;
– I/56.101  Restavracije in gostilne;
– I/56.103  Slaščičarne in kavarne;
– I/56.300  Strežba pijač;
– J/58.110  Izdajanje knjig;
– J/58.120  Izdajanje imenikov in adresarjev;
– J/58.130  Izdajanje časopisov;
– J/58.140  Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.190  Drugo založništvo;
– J/59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij;
– J/62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov;
– J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane
       dejavnosti;
– J/63.120  Obratovanje spletnih portalov;
– L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin;
– M/69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje;
– M/73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora;
– M/74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
– M/74.300  Prevajanje in tolmačenje;
– N/77.110  Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
       zakup;
– N/77.220  Dajanje videokaset in plošč v najem;
– N/77.390  Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
       sredstev v najem in zakup;
– N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– P/85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje;
– S/95.230  Popravila obutve in usnjene galanterije;
– S/95.240  Popravila pohištva;
– S/96.021  Frizerska dejavnost.«.
2. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, od katerih:
– pet članov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev, in sicer štiri na predlog ministra in enega na predlog pristojnega organa občine, kjer je sedež zavoda;
– dva člana izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
Občina mora predlagati kandidata v 30 dneh po prejemu poziva, sicer ga Vlada Republike Slovenije imenuje brez njenega predloga. Poziv izvede ministrstvo, pristojno za kulturo.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor mora obvestiti ministra o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.
3. člen
Za 19. členom se dodajo novi 19.a do 19.f člen, ki se glasijo:
»19.a člen
Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen direktorja in njegovih pomočnikov.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
19.b člen
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi imena kandidatov, ki sta izvoljena v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
19.c člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh po objavi sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke skladno s sklepom iz drugega odstavka 19.a člena tega sklepa.
19.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
19.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volita dva kandidata. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kakor enega kandidata.
19.f člen
Za člana sveta zavoda sta izvoljena tista kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
4. člen
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.«.
Črta se peti odstavek.
Dosedanji šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
Člani sveta zavoda in člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni izvoljen, opravlja do izvolitve njegove naloge najstarejši član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, oziroma najstarejši član strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.«.
6. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladno s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno.
Člana sveta zavoda razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda ali ministra. Za čas do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
7. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.«.
8. člen
Za 25. členom se doda novi 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če zahteva za odpoklic ni zavrnjena, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.«.
9. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Mestna občina Maribor mora predlagati kandidata za člana sveta v 30 dneh po prejemu poziva, sicer ga Vlada Republike Slovenije imenuje brez njenega predloga. Poziv izvede ministrstvo, pristojno za kulturo.
Direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta skladno s tem sklepom.
11. člen
Direktor poskrbi za vpis sprememb tega sklepa v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-152/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3511-0042
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost