Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008

Kazalo

4183. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, stran 13237.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Uradni list RS, št. 87/04) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– R/90.010     Umetniško uprizarjanje;
– R/90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
          uprizarjanje;
– R/90.040     Obratovanje objektov za kulturne
          dejavnosti;
– R/93.299     Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
          čas;
– R/91.011     Dejavnost knjižnic;
– R/91.012     Dejavnost arhivov;
– C/17.290     Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
          kartona;
– C/18.120     Drugo tiskanje;
– C/18.130     Priprava za tisk in objavo;
– C/18.140     Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
– C/18.200     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– G/47.610     Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah s knjigami;
– G/47.782     Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– G/47.789     Druga trgovina nadrobno v drugih
          specializiranih prodajalnah;
– G/47.890     Trgovina nadrobno na stojnicah in
          tržnicah z drugim blagom;
– G/47.990     Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
          stojnic in tržnic;
– I/56.101     Restavracije in gostilne;
– I/56.102     Okrepčevalnice in podobni obrati;
– I/56.103     Slaščičarne in kavarne;
– I/56.210     Priložnostna priprava in dostava jedi;
– I/56.300     Strežba pijač;
– I/56.290     Druga oskrba z jedmi;
– J/58.110     Izdajanje knjig;
– J/58.120     Izdajanje imenikov in adresarjev;
– J/58.130     Izdajanje časopisov;
– J/58.140     Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.190     Drugo založništvo;
– J/59.110     Produkcija filmov, videofilmov,
          televizijskih oddaj;
– J/59.130     Distribucija filmov, videofilmov,
          televizijskih oddaj;
– J/59.140     Kinematografska dejavnost;
– J/59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
          muzikalij;
– J/62.010     Računalniško programiranje;
– J/62.030     Upravljanje računalniških naprav in
          sistemov;
– J/63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti;
– J/63.990     Drugo informiranje;
– L/68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali
          najetih nepremičnin;
– M/69.200     Računovodske, knjigovodske in revizijske
          dejavnosti; davčno svetovanje;
– M/70.210     Dejavnost stikov z javnostjo;
– M/71.129     Druge inženirske dejavnosti in tehnično
          svetovanje;
– M/72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
          področju družboslovja in humanistike;
– M/73.110     Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.120     Posredovanje oglaševalskega prostora;
– M/73.200     Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– M/74.100     Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
– M/74.200     Fotografska dejavnost;
– M/74.300     Prevajanje in tolmačenje;
– N/77.110     Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
          zakup;
– N/77.220     Dajanje videokaset in plošč v najem;
– N/77.290     Dajanje drugih izdelkov in za široko rabo
          v najem in zakup;
– N/77.330     Dajanje pisarniške opreme in
          računalniških naprav v najem in zakup;
– N/77.390     Dajanje drugih strojev, naprav in
          opredmetenih sredstev v najem in zakup;
– N/77.400     Dajanje pravic intelektualne lastnine v
          zakup, razen avtorsko zaščitenih del;
– N/78.200     Posredovanje začasne delovne sile;
– N/79.110     Dejavnost potovalnih agencij;
– N/79.900     Rezervacije in druge s potovanji povezane
          dejavnosti;
– N/80.100     Varovanje;
– N/82.110     Nudenje celovitih pisarniških storitev;
– N/82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in
          druge posamične pisarniške dejavnosti;
– N/82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– P/85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju kulture in
          umetnosti;
– P/85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje;
– R/92.002     Prirejanje iger na srečo, razen v
          igralnicah;
– R/93.210     Dejavnost zabaviščnih parkov;
– S/94.999     Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
          organizacij.«.
2. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Svet zavoda sestavlja devet članov, od katerih:
– šest članov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev; in sicer dva na predlog ministra ter po enega na predlog Mestne občine Ljubljana, Radiotelevizije Slovenije, Iskre d.d. in Gospodarske zbornice Slovenije;
– tri člane izvolijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah.
Mestna občina Ljubljana, Radiotelevizija Slovenije, Iskra, d.d., in Gospodarska zbornica Slovenije morajo predlagati kandidata v 30 dneh od prejema poziva, sicer ga Vlada Republike Slovenije imenuje brez njihovega predloga. Poziv izvede ministrstvo, pristojno za kulturo.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Generalni direktor mora obvestiti ministra o izteku mandata članom sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.«.
3. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a do 22.f člen, ki se glasijo:
»22.a člen
Predstavnike delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v zavodu, razen generalnega direktorja in njegovih pomočnikov.
Svet zavoda s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v zavodu.
22.b člen
Postopek volitev predstavnikov delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi imena kandidatov, ki so izvoljeni v svet zavoda, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
22.c člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh po objavi sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke skladno s sklepom iz drugega odstavka 22.a člena tega sklepa.
22.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
22.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se volijo trije kandidati. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kakor enega kandidata.
22.f člen
Za člane sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se v drugi alinei beseda »predlagajo« nadomesti z besedilom »imenujejo predlagatelji«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Generalni direktor mora pozvati predlagatelje iz druge alinee prvega odstavka tega člena k imenovanju članov strokovnega sveta najmanj 90 dni pred potekom mandata strokovnega sveta.«.
5. člen
Drugi odstavek 27. člena se črta.
6. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Svet zavoda in strokovni svet se konstituirata na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče generalni direktor najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda oziroma strokovnega sveta.
Člani sveta zavoda in člani strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Če predsednik ni izvoljen, opravlja do izvolitve njegove naloge najstarejši član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, oziroma najstarejši član strokovnega sveta.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta oziroma strokovnega sveta.«.
7. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Član sveta zavoda, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu zavoda.
Člana sveta zavoda razreši Vlada Republike Slovenije na predlog sveta zavoda, ministra ali predlagateljev iz prve alinee prvega odstavka 22. člena tega sklepa. Za čas do izteka mandata sveta zavoda se imenuje nov član.«.
8. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»31. člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu zavoda preneha mandat pred iztekom mandata sveta zavoda, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet zavoda za čas do izteka mandata sveta zavoda. Svet zavoda razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.«.
9. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na zahtevo najmanj desetih odstotkov zaposlenih v zavodu. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.«.
10. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
Mandat predstavniku delavcev v strokovnem svetu zavoda predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v zavodu ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe o odpoklicu predstavnikov delavcev v svetu zavoda.
Mandat članu strokovnega sveta iz druge alinee prvega odstavka 25. člena preneha na podlagi odpoklica s strani njegovega predlagatelja. Predlog za odpoklic lahko podata strokovni svet ali minister.
V primeru predčasnega prenehanja mandata članu strokovnega sveta se za čas do izteka njegovega mandata izvoli oziroma imenuje nov član.«.
11. člen
34. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Prve volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda razpiše svet zavoda najpozneje v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Mestna občina Ljubljana, Radiotelevizija Slovenije, Iskra d.d. in Gospodarska zbornica Slovenije morajo predlagati kandidate za člana sveta v 30 dneh po prejemu poziva. Če kateri od predlagateljev v tem roku ne poda predloga, Vlada Republike Slovenije imenuje člana sveta zavoda brez njegovega predloga. Poziv izvede ministrstvo, pristojno za kulturo.
Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Generalni direktor skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta v skladu s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta v skladu s tem sklepom.
13. člen
Generalni direktor poskrbi za vpis sprememb tega sklepa v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-151/2008/5
Ljubljana, dne 1. oktobra 2008
EVA 2008-3511-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik