Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2008 z dne 30. 9. 2008

Kazalo

3944. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 12743.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZS-H) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 25. 9. 2008 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S O D N E G A R E D A
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07 in 16/08) se peti odstavek 50.b člena spremeni tako, da se glasi:
»Sodišča pošljejo podatke iz drugega odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, ter skupni poročevalski enoti v ustrezni in v naprej dogovorjeni elektronski obliki:
– do 20. januarja tekočega leta za celotno preteklo leto,
– do 15. aprila tekočega leta za prvo trimesečje tekočega leta,
– do 15. julija tekočega leta za prvo polletje tekočega leta,
– do 15. oktobra tekočega leta za devetmesečje tekočega leta.«
2. člen
Tretji odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uradne ure za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami so vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 14. do 16.30 ure.«
3. člen
Za 51. členom doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
Na delovna dneva 24. in 31. decembra je poslovni čas vseh sodišč od 8. do 13. ure, uradne ure za nevabljene stranke in za poslovanje v zvezi z javnimi knjigami pa so od 9. do 12. ure.«
4. člen
Drugi odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odmero sodnih taks in izterjavo neplačanih taks skrbi vpisničar ali druga z razporedom dela določena sodna oseba sodišča, pred katerim je taksna obveznost nastala, v primerih pravnih sredstev pa sodišča, pred katerim je tekel postopek na prvi stopnji.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če je taksa plačana v zadostni vrednosti, vpisničar oziroma druga z razporedom dela določena sodna oseba na pisanju, na podlagi katerega je nastala taksna obveznost, z zaznamkom ugotovi pravilnost plačila takse in zaznamek podpiše.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če taksa ob nastanku taksne obveznosti ni plačana ali je premalo plačana, naredi na pisanju, na podlagi katerega je nastala taksna obveznost, zaznamek o tem, kakšna je višina takse, po kateri tarifni številki in kdo jo mora plačati, zaznamek podpiše ter pošlje plačilni nalog zavezancu za plačilo (obr. SR št. 18, 19, 20).«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če stranka v roku, določenem v plačilnem nalogu, takse ne plača oziroma če v tem roku ne zaprosi za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks po ustreznem procesnem zakonu ali če v zakonsko določenem roku ne vloži ugovora zoper plačilni nalog, sodišče potrdi izvršljivost plačilnega naloga in ga skupaj s sporočilom na obrazcu SR št. 21 v nadaljnjem roku 15 dni pošlje pristojni izpostavi Davčne uprave Republike Slovenije oziroma organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini. Izvod sporočila iz prejšnjega stavka ostane v spisu in se vpiše v popis spisa; na pisanju, na podlagi katerega je nastala taksna obveznost, pa se naredi ustrezen zaznamek. V zadevah, pri katerih se pravočasno in pravilno plačilo sodne takse šteje kot procesna predpostavka, ravna sodišče v skladu s procesnim zakonom in zakonom, ki ureja sodne takse.«
Šesti, sedmi in osmi odstavek se črtajo.
Sedanji deveti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Po opravljenem plačilu sodne takse taksni zavezanec vlogi ni dolžan prilagati potrdila o plačilu, razen če zakon, ki ureja sodne takse, ne določa drugače. Plačilo takse ugotovi in na pisanju pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča, razen če zakon, ki ureja sodne takse, ne določa drugače.«
V sedanjem desetem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »Vsa plačila sodnih taks se evidentirajo v evidenci sodnih taks. Evidenco sodnih taks vodi računovodstvo okrožnega sodišča, ločeno za vsako sodišče. Podrobnejša oblika in vsebina evidence se določi s pravilnikom, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje.« nadomesti z besedilom »Na vplačilnih mestih mora sodišče tudi zagotoviti pobiranje sodnih taks.«
Sedanja enajsti in dvanajsti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
Sedanji trinajsti odstavek, ki postane deseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Če je v seznam taks vpisana taksa naknadno plačana ali če je pristojni izpostavi Davčne uprave Republike Slovenije oziroma organu, ki je po zakonu pristojen za zastopanje in uveljavljanje premoženjskih pravic in koristi Republike Slovenije v tujini, poslan plačilni nalog s potrdilom o izvršljivosti in ustreznim sporočilom, je treba o tem narediti ustrezen zaznamek tudi v seznamu taks.«
Sedanji štirinajsti odstavek postane enajsti odstavek.
5. člen
136. člen
V prvem odstavku 136. člena se črta besedilo »in predpisano uničene«.
6. člen
V 139. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sodišča mora vsake tri mesece predsedniku sodišča, ki ima neposredno višji položaj in predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije poročati o načinu organizacije zagotovitve oprave nujnih procesnih dejanj in o obsegu aktivnih ur v času dežurstva za obdobje preteklih treh mesecev, ki se časovno prekrivajo z obdobjem dežurstva oziroma pripravljenosti na podlagi razporeda iz prvega odstavka tega člena. Navedeno poročilo se v vednost pošlje tudi ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, za uporabo pri pripravi predpisov s tega področja.«
7. člen
Tretji odstavek 145. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost osebne varovalne opreme ne sme presegati 75 odstotkov povprečne mesečne neto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v mesecu januarju tekočega leta.«
8. člen
V 160. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Zadeve, ki se dodeljujejo s časovnim zamikom, se morajo dnevno razporediti po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov strank ali udeležencev in vpisati v vpisnike. Zadeve se sodnikom dodeljujejo enkrat mesečno upoštevaje abecedni vrstni red začetnic njihovih priimkov. Posameznemu sodniku se dodeli toliko zadev, da se doseže z letnim razporedom določeno število nerešenih zadev, ki jih mora imeti sodnik v delu po opravljeni mesečni dodelitvi.«
9. člen
V prvem odstavku 217. člena se besedilo »ki ni pravilno kolkovano ali sploh ni kolkovano, pa bi moralo biti, se stranko na to opozori in pouči o obveznosti kolkovanja« nadomesti z besedilom »za katero ni plačana taksa ali taksa ni plačana v zadostni vrednosti, pa bi morala biti, se stranko na to opozori«.
10. člen
V prvem odstavku 220. člena se besedi »predpisano kolkovano« nadomestita z besedami »plačana predpisana taksa«.
11. člen
V 247. členu se črta besedilo »skrbi za pravilno kolkovanje pisanj v postopku in izterjavo neplačanih taks,«.
12. člen
Obrazec SR št. 18 (čl. 135 SR) se nadomesti z novim obrazcem SR št. 18 (čl. 135 SR):
13. člen
Obrazec SR št. 18a (čl. 135 SR) se črta.
14. člen
Obrazec SR št. 19 (čl. 135 SR) se nadomesti z novim obrazcem SR št. 19 (čl. 135 SR):
15. člen
Obrazec SR št. 19a (čl. 135 SR) se črta.
16. člen
Obrazec SR št. 20 (čl. 135 SR) se nadomesti z novim obrazcem SR št. 20 (čl. 135 SR):
17. člen
Obrazec SR št. 21 (čl. 135 SR) se nadomesti z novim obrazcem SR št. 21 (čl. 135 SR):
18. člen
Obrazec SR št. 22 (čl. 135 SR) se nadomesti z novim obrazcem SR št. 22 (čl. 135 SR):
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V Spremembah in dopolnitvah Sodnega reda (Uradni list RS, št. 16/08) se 40. člen spremeni tako, da se glasi:
»Roki za rešitev zadev iz 50. člena Sodnega reda se začnejo uporabljati 1. januarja 2010 glede naslednjih zadev: preiskave in kazenske zadeve na prvi stopnji, zadeve o prekrških, pravdne in nepravdne zadeve ter gospodarski spori, postopki pred senatom za mladoletnike, izvršilne zadeve, zadeve v postopkih upravnih sporov ter zadeve v delovnih in socialnih sporih.
Glede zadev iz prejšnjega odstavka se od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev Sodnega reda do 31. decembra 2008 za njihovo rešitev uporabljajo roki, ki so določeni v 11. členu Sprememb in dopolnitev Sodnega reda (Uradni list RS, št. 82/07), pri čemer se za zadeve v socialnih sporih uporablja rok, določen za rešitev zadev v delovnih sporih.
Od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 veljajo naslednji roki za rešitev posameznih zadev:
– preiskava in kazenske zadeve na prvi stopnji: v roku 12 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po opravljeni preiskavi oziroma do odprave odločbe I. stopnje;
– zadeve o prekrških: v roku 9 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje;
– pravdne in nepravdne zadeve ter gospodarski spori: v roku 12 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje;
– postopki pred senatom za mladoletnike: v roku 9 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje;
– izvršilne zadeve: v roku 9 mesecev od prejema zadeve do končanega izvršilnega postopka (269. in 269.a člen Sodnega reda);
– zadeve v postopkih upravnih sporov: v roku 12 mesecev od prejema zadeve;
– zadeve v delovnih in socialnih sporih: v roku 12 mesecev od prejema zadeve.«
20. člen
Te spremembe in dopolnitve Sodnega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-240/2008
Ljubljana, dne 29. septembra 2008
EVA 2008-2011-0040
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost