Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008

Kazalo

3535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom, stran 11488.

Na podlagi 50. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – in 45/08) minister za pravosodje izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom
1. člen
V Pravilniku o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom (Uradni list RS, št. 88/01) se v prvem odstavku 2. člena besedilo »300 tolarjev« nadomesti z besedilom »2 eura bruto«.
V drugem odstavku se črta beseda »najmanj«, besedilo »indeksa cen« pa nadomesti z besedilom »povprečnega letnega indeksa rasti«.
2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Potni stroški obsegajo stroške prihoda in vrnitve sodnika porotnika od kraja njegovega stalnega ali začasnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: prebivališče) do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika. Potni stroški se priznajo v višini dejanskih izdatkov za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom.«
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Potni stroški se povrnejo sodniku porotniku za javno prevozno sredstvo, ki ni najcenejše, če bi uporaba najcenejšega javnega prevoznega sredstva glede na vozni red in čas opravljanja funkcije sodnika porotnika, brez upoštevanja časa trajanja vožnje, za sodnika porotnika pomenila več kot dve uri dnevne časovne izgube.
Sodišče ob javnem prevozu upošteva podatke o ceni javnega prevoza po veljavnem ceniku prevoznika, pri čemer se stroški prevoza obračunajo tako, da je višina povračila dvakratnik cene enosmerne vozovnice oziroma cena povratne vozovnice, v avtobusnem mestnem potniškem prometu pa cena dveh žetonov oziroma cena dveh voženj v predprodaji.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se na koncu stavka pika črta in doda besedilo »za razdaljo po najkrajši poti od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja funkcijo sodnika porotnika.«
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Sodniku porotniku se v primeru iz četrtega odstavka tega člena povrnejo tudi gotovinski stroški, ki so nastali kot posledica uporabe motornega vozila za potovanje (parkirnina), kolikor jih je dejansko utrpel.
Če je bilo motorno vozilo v uporabi za večje število sodnikov porotnikov, se v primeru iz četrtega odstavka lahko povračilo potnih stroškov uveljavlja le enkrat.«
3. člen
8. člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo »stroškov« doda besedilo »ter ustrezna dokazila za uveljavljanje le-teh«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 007-476/2007
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0066
dr. Lovro Šturm I.r.
Minister
za pravosodje