Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3229. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, stran 10398.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00 in 126/07 – ZFPPIPP) in 17. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, 16/08 in 43/08) ter po predhodnem soglasju nadzornega sveta, št. 2-45/2008, z dne 20. 6. 2008 sprejema v.d. direktorice Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
1. člen
(1) V Splošnih pogojih poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08) se v 35. členu doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Sklad lahko na prošnjo štipendista odloži izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena, če štipendist nadaljuje izobraževanje na višji stopnji, vendar največ za dobo petih let od zaključka izobraževanja na stopnji, za katero je štipendist pridobil štipendijo.«
(2) Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
2. člen
Za 35. členom se doda nov, 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
Če javni razpis ne določa drugače, se šteje, da je štipendist izpolnil svojo obveznost iz prejšnjega člena, če se pod pogoji, določenimi v prejšnjem členu, samozaposli v Republiki Sloveniji.«
3. člen
(1) V 42. členu se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Če se delovno razmerje iz prejšnjega odstavka sklene za čas, ki je krajši od obdobja trajanja štipendijskega razmerja, mora delodajalec skladu vrniti sorazmeren del sredstev, ki ustreza obdobju, ko štipendist pri njem ni bil zaposlen.
(4) Sklad lahko na prošnjo delodajalca odloži izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena, če štipendist v soglasju z delodajalcem nadaljuje izobraževanje na višji stopnji, vendar največ za dobo petih let od zaključka izobraževanja na stopnji, za katero je štipendist pridobil štipendijo.
(5) Sklad lahko na prošnjo delodajalca odloži izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka tega člena, če štipendist izkaže podaljšanje absolventskega staža v okviru izobraževanja na stopnji, za katero je pridobil štipendijo, vendar največ za dobo dvanajst mesecev.«
(2) V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedo »štipendiranje« pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in temi splošnimi pogoji poslovanja«.
4. člen
Postopki javnih razpisov, ki so bili začeti pred uveljavitvijo teh splošnih pogojev poslovanja, se nadaljujejo po teh splošnih pogojih poslovanja.
5. člen
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2008
Ljubljana, dne 20. junija 2008
EVA 2008-2611-0070
mag. Ana Vodičar l.r.
v.d. direktorice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti