Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 10368.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05 in 87/05) se v 2. točki 11. člena doda četrta alineja, ki se glasi:
»– izvedba del za varstvo gozdov pred požari na Krasu;«.
2. člen
Naslov 12. člena se spremeni tako, da se za besedo »gozdovih« doda vejica in besedilo »gozdovih občin«.
Besedilo 2. točke 12. člena »2. varstvena dela v gozdovih:« se nadomesti z besedilom
»2. varstvena dela v gozdovih in skupinah drevja ter posamičnem gozdnem drevju na negozdnih površinah zunaj naselij;«.
7. točka se dopolni tako, da se za besedo »setvijo« doda besedilo:
»ter gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in vlak ter priprava gozdnih vlak, ki je nujno potrebna za izvedbo obnove poškodovanega gozda;«
9. točka se spremeni tako, da se za besedo »cest« doda besedilo: »in gozdnih vlak ter priprava gozdnih vlak«.
Za 9 točko se dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. vlaganja za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja gozdnih proizvodov;
11. začetek dejavnosti združenj lastnikov gozdov nastalih na podlagi pogodbe ali zakona.«.
3. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(Okoljski ukrepi in ukrepi v okviru Natura 2000)
(1) Aktivnosti navedene pod točko 1., 2., 3., 4., 6. in 7. prejšnjega člena se štejejo za okoljske ukrepe.
(2) Za ukrepe v okviru Natura 2000 se štejejo aktivnosti določene v 12. členu tega pravilnika, ki se izvajajo načrtovano zaradi ohranitve objektov Natura 2000 v ugodnem stanju.«.
4. člen
1. točka 13. člena se dopolni tako, da se za besedo »setvijo« doda besedilo, ki se glasi:
»ter gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in vlak ter priprava gozdnih vlak, ki je nujno potrebna za izvedbo obnove poškodovanega gozda.«.
5. člen
Prva alineja 14. člena se dopolni tako, da se za besedilom »zasebnih gozdov« doda besedilo, ki se glasi:
»ter lastniki skupin gozdnega drevja ali posamičnega gozdnega drevja na negozdnih površinah zunaj naselij;«.
6. člen
Tretji in četrti odstavek 17. člena se črtata.
7. člen
Za 18. členom se doda nov 18. a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(prodaja semena gozdnega drevja)
(1) Iz proračuna Republike Slovenije se za potrebe semenske hranilnice financira nabava in hranjenje semena gozdnega drevja.
(2) Zavod zagotavlja ustrezno hranjenje, evidentiranje glede na provenienčna območja in višinske pasove, spremljanje kaljivosti semena in spremljanje finančnih dogodkov, ki se nanašajo na semensko hranilnico.
(3) Ko se začetna kaljivost zmanjša za 30%, mora Zavod zagotoviti porabo in obnovo zalog semena gozdnega drevja.
(4) Zaloge semena se proda drevesničarjem za naročeno proizvodnjo sadik za obnovo gozdov ali za njihovo lastno proizvodnjo, ali se ga porabi za obnovo v požaru ali naravni ujmi poškodovanega gozda s setvijo. Prodaja se izvede na podlagi ugotovljene tržne cene, količina pa se določi tako, da se dejanska teža reducira s faktorjem (%) kaljivosti (t=1xf).
(5) Sredstva pridobljena s prodajo semena gozdnega drevja so sredstva proračuna Republike Slovenije.
8. člen
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če lastnik gozda povzroči opustošenje gozda ali nedovoljen posek na golo, mora gozd na podlagi načrta, ki ga izdela Zavod, obnoviti na lastne stroške.«.
9. člen
Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva pridobi lastnik gozda na podlagi projekta za obnovo gozda, ki vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdne ceste in vlake ter pripravo gozdne vlake in ga izdela Zavod ter sprejme minister, izdane odločbe za obnovo gozda in prevzema ter izračuna sofinanciranja izvedenih del, ki ju opravi Zavod.«.
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delež in drugi pogoji sofinanciranja premene v zasebnih gozdovih, gradnje in rekonstrukcije gozdnih cest in gozdnih vlak, priprave gozdnih vlak ter investicij v gozdne drevesnice iz sredstev proračuna Republike Slovenije se določi z javnim razpisom, doseže pa lahko največ 50 %.
(2) Sredstva za izvedbo premene v zasebnih gozdovih, za gradnjo gozdne ceste in gozdne vlake ter pripravo gozdne vlake in za investicijo v drevesnico pridobi lastnik na podlagi priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše ministrstvo, sklenjene pogodbe, prevzema in obračuna izvedenih del za premeno gozda, ki ju opravi Zavod, oziroma izstavljenih računov ali situacij za investicijo v gozdno prometnico oziroma v drevesnico, ki jih potrdi Zavod.«.
11. člen
Za 22. členom se dodata nov 22.a člen in 22.b člen, ki se glasita:
»22.a člen
(sofinanciranje vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja proizvodov)
(1) Delež sofinanciranja za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja proizvodov se določi z javnim razpisom, doseže pa lahko skupaj največ 50 % predvidenih vlaganj.
(2) Za izboljšanje pogojev pridobivanja se štejejo naslednja vlaganja:
– nakup strojne opreme za sečnjo in spravilo lesa;
– nakup strojne opreme za primarno predelavo lesa;
– gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in gozdnih vlak ter priprava gozdnih vlak.
(3) Za izboljšanje pogojev trženja proizvodov se štejejo vlaganja:
– v razvoj in izdelavo blagovne znamke;
– v razvoj in začetek delovanja organizirane ponudbe ali trženja gozdnih proizvodov.
(4) Sredstva za sofinanciranje vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja proizvodov pridobijo lastniki zasebnih gozdov ali njihova združenja na podlagi priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše ministrstvo in sklenjene pogodbe o sofinanciranju vlaganj za izboljšanje pogojev pridobivanja in trženja proizvodov.
22.b člen
(sofinanciranje dejavnosti združenj lastnikov gozdov)
(1) Zaradi spodbujanja učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi se sofinancira stroške za ustanavljanje združenj lastnikov gozdov in za njihovo delovanje.
(2) Delež sofinanciranja lahko doseže največ 50 % stroškov.
(3) Združenje lahko konkurira za sofinanciranje stroškov delovanja največ za obdobje 5 let po ustanovitvi združenja.
(4) Sofinancirajo se lahko stroški:
– ustanovitve združenja kot so priprava vse potrebne dokumentacije vključno z notranjimi predpisi združenja, registracija in odprtje računa, priprava zunanje podobe združenja, nabava nujne opreme za delovanje in drugi stroški, ki nastanejo pred začetkom delovanja združenja.
– delovanja združenja, ki so lahko stroški najemnine za prostore in drugi materialni stroški, drugi funkcionalni stroški in stroški dela.
– promocije združenja: udeležba na sejmih in podobnih prireditvah, izdaja promocijskega materiala in podobno.
(5) Sredstva za sofinanciranje dejavnosti združenj lastnikov gozdov pridobijo združenja lastnikov na podlagi priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše ministrstvo in sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti združenj.«.
12. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsa dela, ki se financirajo ali sofinancirajo po tem pravilniku, morajo biti obračunana na podlagi stroškov na enoto dela, na podlagi deležev sofinanciranja in normativov, določenih s tem pravilnikom ter načrtovana z gozdnogojitvenim načrtom ali na podlagi kriterijev določenih v razpisu.
(2) Izračun financiranja in sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: izračun) del opravi Zavod na obrazcu, ki je določen v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Izračun opravljenih del se opravi sproti, najpozneje pa 10 dni po tem, ko lastnik gozda ali njegov pooblaščenec obvesti Zavod, da je delo opravljeno. Prevzem in izračun s podpisom potrdi lastnik gozda oziroma njegov pooblaščenec.
(4) Za najmanj 15% obračunanih del Zavod zagotovi kontrolo kvalitete in količine na licu mesta.
(5) Lastnik gozda, ki delo ni opravil v skladu z obračunom in izplačilom, mora neopravičeno izplačano vsoto s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, vrniti v proračun Republike Slovenije. Če lastnik gozda neupravičeno prejeta sredstva ne vrne v proračun Republike Slovenije, jih izterja Zavod.«.
13. člen
V prvem odstavku 24. člena se znesek »18.500 SIT« nadomesti z zneskom »78 eurov«, znesek »21.800 SIT« pa z zneskom »91 eurov«.
V drugem odstavku se znesek »21.800 SIT« nadomesti z zneskom »91 eurov.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Stroške dela z motorno žago, s traktorjem ali drugim strojem Zavod prizna na podlagi kalkulacij objavljenih v Kalkulacije stroškov gozdarskih del, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Strokovna in znanstvena dela (Winkler in sod. 1994).«.
14. člen
V Prilogi 1 se Tabele 1, 3 in 4 nadomestijo z novimi tabelami, ki so kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
15. člen
V Prilogi 2 se Tabele 2, 3 in 4 nadomestijo z novimi tabelami in so kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
16. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
17. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-130/2008/2
Ljubljana, dne 4. julija 2008
EVA 2007-2311-0035
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano