Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2008 z dne 18. 7. 2008

Kazalo

3209. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo, stran 10356.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje za podelitev rudarske pravice za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v raziskovalnih oziroma pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 8., 9., 10., 11., 12. in 13. členu te uredbe.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek zaradi insolventnosti;
– da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja in ni bil kaznovan za prekrške v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da je lastnik zemljišča, ki je s koncesijskim aktom zajeto v raziskovalni oziroma pridobivalni prostor, oziroma pristopnega zemljišča iz 29. točke 2. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o rudarstvu) oziroma si je to zemljišče za celotni čas trajanja rudarske pravice pridobil s pravnim poslom, sklenjenim z lastnikom zemljišča, ki dopušča tako uporabo zemljišča;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in je ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo ob morebitni izbiri plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora med pripravljalnimi deli ter izvajanjem raziskovanja oziroma med izvajanjem in opustitvijo gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin poleg izpolnjevanja pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se čim bolj zmanjša poraba prostora in energije;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje mogoče stopnje varstva okolja pred izpustom plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
– ukrepe pri tveganju in nevarnosti za okolje ob morebitni ekološki nesreči kot posledici posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do kraja izvajanja posega in njihovo primerno ureditev;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnega ali sintetičnega olja in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo in rekultivacijo med izvajanjem in po prenehanju dejavnosti, in sicer tako, da se kar najbolj vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje okoljsko stanje.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najpozneje pa v treh dneh od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe za zavarovanje odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na fosile, minerale ali odkrije podzemno jamo, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, da dajo usmeritve za nadaljnje ukrepanje v zvezi z najdbami.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice krije vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rudarska pravica začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, pod kakršnimi je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do raziskovanja oziroma gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNE SUROVINE, RAZISKOVALNI OZIROMA PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(raziskovanje proda in peska v raziskovalnem prostoru Pleterje R2-a v Občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je raziskovanje proda in peska.
(2) Raziskovalni prostor Pleterje R2-a sestavljata južni del zemljišča s parcelno številko 399/21 in južni del zemljišča s parcelno številko 399/20, obe k. o. Pleterje, ki sta v veljavnih prostorskih aktih Občine Kidričevo po podrobnejši namenski rabi opredeljena kot »območje mineralnih surovin – gramoznice (območje za raziskovanje)«, torej dela obeh parcel, ki sta južno od meje, določene s točkama T 42 in T 41 s koordinatama:
Y(T42) = 558 768,493, x(T42) = 142 537,750,
Y(T41) = 558 865,756, x(T41) = 142 521,012.
(3) Koncesija za raziskovanje se podeli za pet (5) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe in se lahko podaljša za največ tri (3) leta vsakič, kadar raziskovalna dela, določena s koncesijsko pogodbo, niso bila opravljena kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost njihovega nadaljevanja.
(4) V zvezi z mineralnima surovinama iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost raziskovanja.
(5) Plačilo za izvajanje rudarske pravice za raziskovanje se poravna v enkratnem znesku ob podpisu koncesijske pogodbe skladno s takrat veljavnim predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico, in opredeli s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-184/3-O-05/AG z dne 7. marca 2005 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in sicer v delu, ki se nanaša na raziskovalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju raziskovalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
– sanacija posledic izvajanja raziskovalnih del.
9. člen
(raziskovanje proda, peska in mivke v raziskovalnem prostoru Pleterje R2-b v Občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je raziskovanje proda, peska in mivke.
(2) Raziskovalni prostor Pleterje R2-b sestavlja zemljišče s parcelno številko 399/9, k. o. Pleterje.
(3) Koncesija za raziskovanje se podeli za pet (5) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe in se lahko podaljša za največ tri (3) leta vsakič, kadar raziskovalna dela, določena s koncesijsko pogodbo, niso bila opravljena kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost njihovega nadaljevanja.
(4) V zvezi z mineralnimi surovinami iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost raziskovanja.
(5) Plačilo za izvajanje rudarske pravice za raziskovanje se poravna v enkratnem znesku ob podpisu koncesijske pogodbe skladno s takrat veljavnim predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico, in opredeli s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-II-1198/1-O-04/AG z dne 15. novembra 2004, Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in sicer v delu, ki se nanaša na raziskovalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju raziskovalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
– sanacija posledic izvajanja raziskovalnih del.
10. člen
(raziskovanje proda, peska in mivke v raziskovalnem prostoru Pleterje R3 v Občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je raziskovanje proda, peska in mivke.
(2) Raziskovalni prostor Pleterje R3 sestavljajo:
– v celoti zemljišča s parcelnimi številkami 399/12, 399/13, 399/64, 399/14, 399/15, 399/57, in 399/16, vse k. o. Pleterje, ter
– južni deli zemljišč s parcelnimi številkami 399/17, 399/58, 399/18, 399/49 in 399/19, vse k. o. Pleterje, ki so v veljavnih prostorskih aktih Občine Kidričevo po podrobnejši namenski rabi opredeljeni kot »območje mineralnih surovin – gramoznice (območje za raziskovanje)«, torej deli teh parcel, ki so južno od meje, določene s točkama T 9 in T 41 s koordinatama:
Y(T9) = 559 092,90, x(T9) = 142 480,70,
Y(T41) = 558 865,756, x(T41) = 142 521,012.
(3) Koncesija za raziskovanje se podeli za pet (5) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe in se lahko podaljša za največ tri (3) leta vsakič, kadar raziskovalna dela, določena s koncesijsko pogodbo, niso bila opravljena kljub rednemu in dobro izvedenemu raziskovanju ali če se z izvedenimi raziskavami dokaže smotrnost njihovega nadaljevanja.
(4) V zvezi z mineralnimi surovinami iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost raziskovanja.
(5) Plačilo za izvajanje rudarske pravice za raziskovanje se poravna v enkratnem znesku ob podpisu koncesijske pogodbe skladno s takrat veljavnim predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico, in opredeli s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja so:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-1198/1-O-04/AG z dne 15. novembra 2004 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in sicer v delu, ki se nanaša na raziskovalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju raziskovalnega prostora iz drugega odstavka tega člena;
– sanacija posledic izvajanja raziskovalnih del.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda in peska v pridobivalnem prostoru Pleterje P1 v Občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda in peska v skupni količini sedemdeset tisoč (70.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P1 sestavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 399/65, 399/52, 399/36, 399/50, 399/61, 399/37, 399/62, 399/38, 399/51, 399/39 in 399/40, vse k. o. Pleterje.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) V zvezi z mineralnima surovinama iz prvega odstavka tega člena se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralnih surovin in njihova predelava za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pesek 20% povprečne cene oziroma 42 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se opravljajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne opravljajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-185/3-O-05/AG z dne 7. marca 2005 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda in peska v pridobivalnem prostoru Pleterje P2 v Občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda in peska v skupni količini sto tisoč (100.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P2 sestavljajo:
– v celoti zemljišče s parcelno številko 399/22, k. o. Pleterje, ter
– severni del zemljišča s parcelno številko 399/21 in severni del zemljišča s parcelno številko 399/20, obe k. o. Pleterje, ki sta v veljavnih prostorskih aktih Občine Kidričevo po podrobnejši namenski rabi opredeljena kot »območje mineralnih surovin – gramoznice (širitev območja za izkoriščanje)«, torej dela teh parcel, ki sta severno od meje, določene s točkama T 42 in T 41 s koordinatama:
Y(T42) = 558 768,493, x(T42) = 142 537,750,
Y(T41) = 558 865,756, x(T41) = 142 521,012.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za deset (10) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralni surovini iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobivata in predelujeta za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pesek 20% povprečne cene oziroma 42 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju;
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-184/3-O-05/AG z dne 7. marca 2005 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
13. člen
(gospodarsko izkoriščanje proda, peska in mivke v pridobivalnem prostoru Pleterje P3 v Občini Kidričevo, k. o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je gospodarsko izkoriščanje proda, peska in mivke v skupni količini sto dvajset tisoč (120.000) kubičnih metrov v raščenem stanju letno.
(2) Pridobivalni prostor Pleterje P3 sestavljajo severni deli zemljišč s parcelnimi številkami 399/17, 399/58, 399/18, 399/49 in 399/19, vse k. o. Pleterje, ki so v veljavnih prostorskih aktih Občine Kidričevo po podrobnejši namenski rabi opredeljeni kot »območje mineralnih surovin – gramoznice (širitev območja za izkoriščanje)«, torej deli teh parcel, ki so severno od meje, določene s točkama T 9 in T 41 s koordinatama:
Y(T9) = 559 092,90, x(T9) = 142 480,70,
Y(T41) = 558 865,756, x(T41) = 142 521,012.
(3) Koncesija za izkoriščanje se podeli za dvajset (20) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
(4) Mineralne surovine iz prvega odstavka tega člena se lahko pridobivajo in predelujejo za nadaljnjo uporabo.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto in pridobivalni prostor znaša:
– za prod 20% povprečne cene oziroma 36 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pesek 20% povprečne cene oziroma 42 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za mivko 20% povprečne cene oziroma 216 točk na kubični meter mineralne surovine v raščenem stanju,
– za pridobivalni prostor dvajset tisoč (20.000) točk na hektar na območju, na katerem se izvajajo rudarska dela, in tisoč (1.000) točk na hektar na območju, na katerem se rudarska dela še ne izvajajo. Plačilo za rudarsko pravico se usklajuje s predpisom, ki ureja način določanja tega plačila.
(6) Plačilo za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(7) Dolžnosti nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja sta:
– upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-184/3-O-05/AG z dne 7. marca 2005 Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, in sicer v delu, ki se nanaša na pridobivalni prostor iz drugega odstavka tega člena;
– upoštevanje pogojev iz prostorskih aktov, ki veljajo na območju pridobivalnega prostora iz drugega odstavka tega člena.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
14. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
15. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– podrobnejših merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za pošiljanje informacij med javnim razpisom.
16. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja praviloma najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa. Poznejše dopolnjevanje prijav na javni razpis ni dopustno.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
17. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo, zoper katero je dopustna pritožba, o kateri odloči Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja je na podlagi te odločbe upravičen začeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu Zakona o rudarstvu (pridobivanje dovoljenj).
18. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice kot koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Imetnik odločbe o izbiri koncesionarja mora skleniti koncesijsko pogodbo pred začetkom izvajanja del. Pobuda za sklenitev koncesijske pogodbe se pošlje ministrstvu, pristojnemu za rudarstvo, v 15 dneh od pridobitve dovoljenja za izvajanje del pri raziskovanju oziroma izkoriščanju ali enotnega dovoljenja za raziskovanje in izvajanje del pri raziskovanju oziroma enotnega dovoljenja za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju. Če se začne izvajanje del brez sklenjene koncesijske pogodbe, se uporabljajo določbe Zakona o rudarstvu, ki določajo ukrepanje ob morebitnem izvajanju del brez podeljene rudarske pravice.
(3) Nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačilo za rudarsko pravico z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(4) Ob neskladju določb te uredbe in določb koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
19. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
20. člen
(nadzor)
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določil te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-19/2008/5
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-2111-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost