Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2976. Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici, stran 9316.

Na podlagi 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 44/08) izdaja minister za notranje zadeve, v soglasju z ministrom za zunanje zadeve
P R A V I L N I K
o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice, obrazec osebne izkaznice in način označitve prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje;
– postopek in način izdaje in izdelave osebne izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 13. člena zakona o osebni izkaznici (v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja podjetje ali organizacija, pooblaščena za izdelavo osebne izkaznice in podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk;
– način vodenja evidence o izdanih osebnih izkaznicah.
2. IZDAJA IN IZDELAVA OSEBNE IZKAZNICE, VODENJE EVIDENCE
2. člen
(1) Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se vloga za izdajo osebne izkaznice vloži na obrazcu iz priloge 2 oziroma 3 tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se vloga za izdajo osebne izkaznice vloži na elektronskem obrazcu, če pristojni organ za to izpolnjuje tehnične pogoje.
3. člen
(1) Osebna izkaznica se izda na obrazcu iz priloge 4 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer skupaj s pripadniki slovenskega naroda avtohtono živijo tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, se osebna izkaznica izda na obrazcu iz priloge 5 oziroma 6 tega pravilnika.
(2) Obrazec osebne izkaznice je izdelan iz polikarbonata z vgrajenimi varnostnimi in zaščitnimi elementi. Na njegovi prednji strani so vtisnjeni relief Republike Slovenije v sivi, modri in rdeči barvi, vaška situla v vijoličasti barvi in grb Republike Slovenije, na hrbtni strani pa relief Republike Slovenije v sivi in modri barvi, podoba konjenika v zeleni barvi ter zapis “Osebna izkaznica“ v Braillovi pisavi.
(3) Obrazec osebne izkaznice iz prejšnjega odstavka mora ustrezati naslednjim standardom:
– dimenzije obrazca tipu kartice ID-1 standardu ISO 7810;
– fizične lastnosti obrazca standardu ISO 7810;
– postavitev podatkovnih polj na obrazcu standardu ISO 7501-3, tip 1;
– grafična izvedba zapisov na obrazcu standardu ISO 1831-1980 (kvaliteta zapisov), ISO 3166 (oznaka države izdajateljice), ISO 1073/II in ISO 1831 (zapis OCR-B).
(4) Materiali za izdelavo osebne izkaznice in zapisi na obrazcu osebne izkaznice morajo biti izdelani tako, da je uporaba osebne izkaznice ob običajnem ravnanju z njo zagotovljena za obdobje njene veljavnosti.
4. člen
V obrazcu osebne izkaznice, izdane v primerih, ko ima državljan začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in je v postopku preverjanja prijave stalnega prebivališča v skladu z zakonom, ki ureja prijavo prebivališča (tretji odstavek 2. člena zakona), se zapis “Stalno prebivališče” v podatkovnem polju nadomesti z zapisom “Začasno prebivališče”.
5. člen
Prepoved uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje se na hrbtni strani obrazca osebne izkaznice iz 3. člena tega pravilnika označi z oznako “X”. Oznaka “X“ je določena v prilogi 7 tega pravilnika.
6. člen
Priloge 1 do 7 so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(1) Vloga za izdajo osebne izkaznice se vloži pri pristojnem organu iz 4. člena zakona.
(2) Vlagatelj oziroma vlagateljica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) vloge mora preveriti pravilnost podatkov na vlogi ter vlogo podpisati pred uradno osebo pristojnega organa na mesto, ki je za to predvideno na obrazcu vloge.
(3) Vlagatelj vloge s podpisom jamči za pravilnost podatkov na vlogi.
(4) Če vlagatelj vloži vlogo zase, se podpis prenese tudi kot podatek na izdelano osebno izkaznico. Če je vlagatelj zakoniti zastopnik oziroma zakonita zastopnica (v nadaljnjem besedilu: zakoniti zastopnik) državljana, za katerega vlaga vlogo za izdajo osebne izkaznice, se na vlogo podpiše tudi državljan, za katerega se osebna izkaznica izdaja. Podpis državljana, za katerega se osebna izkaznica izdaja, se prenese tudi kot podatek na izdelano osebno izkaznico.
(5) Podpis vloge ni potreben, če se državljan ne zna ali ne zmore podpisati.
8. člen
(1) Državljan mora k vlogi za izdajo osebne izkaznice predložiti fotografijo v fizični obliki ali referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij. Referenčno številko fotografije izda za to pooblaščeni fotograf.
(2) Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
(3) Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.
(4) Državljan mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(6) Če državljan predloži referenčno številko fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, uradna oseba prevzame fotografijo v digitalni obliki iz elektronskega odložišča.
(7) Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
9. člen
(1) Državljan mora ob vlogi za izdajo osebne izkaznice predložiti v fizično uničenje staro osebno izkaznico. Osebna izkaznica se pri pristojnem organu fizično uniči tako, da se preluknja z luknjačem.
(2) Pristojni organ lahko uničeno osebno izkaznico državljanu vrne.
(3) Na izrecno prošnjo državljana, če za to obstaja razlog iz naslova dnevnega prehoda meje ali drug upravičen razlog, lahko uradna oseba fizično uniči osebno izkaznico šele po vročitvi nove. V takšnem primeru mora biti nova osebna izkaznica vročena pri pristojnem organu.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se na podlagi 2. člena zakona osebna izkaznica v evidenci osebnih izkaznic evidentira kot neveljavna z naslednjim besedilom: »Osebna izkaznica se lahko uporablja do vročitve nove«.
10. člen
(1) Uradna oseba pristojnega organa mora ugotoviti istovetnost državljana in preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo osebne izkaznice.
(2) Če vlogo vloži zakoniti zastopnik, mora uradna oseba ugotoviti tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Ob vložitvi vloge mora biti navzoč tudi otrok, ki je že dopolnil osem let, oziroma državljan, ki ni poslovno sposoben, pa zanj ni upravičenih zdravstvenih razlogov, da ob vložitvi vloge pri pristojnem organu ne bi mogel biti navzoč.
11. člen
(1) Če pristojni organ izda odločbo o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje, se za čas trajanja te prepovedi na vlogo državljana izda osebna izkaznica z oznako iz 5. člena tega pravilnika. Državljan mora veljavno osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu, ki jo deponira za čas trajanja prepovedi.
(2) Po prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka pristojni organ deponirano osebno izkaznico vrne državljanu, osebno izkaznico z oznako prepovedi pa uniči.
12. člen
(1) Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogrešitev) osebne izkaznice državljan oziroma njegov zakoniti zastopnik naznani pristojnemu organu, ki pogrešitev evidentira v evidenci izdanih osebnih izkaznic. V evidenci izdanih osebnih izkaznic pristojni organ evidentira tudi okoliščine pogrešitve. Če državljan osebno izkaznico najde, je ponovno aktiviranje najdene osebne izkaznice mogoče samo do konca poslovnega časa tistega dne, ko je bila osebna izkaznica evidentirana kot pogrešana.
(2) Dolžno skrbnost pri ravnanju z osebno izkaznico ugotavlja pristojni organ na podlagi okoliščin pogrešitve, ki jih je ob naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice navedel državljan, ki je imetnik osebne izkaznice oziroma njegov zakoniti zastopnik. Pogrešitev osebne izkaznice v okoliščinah, na katere državljan ni mogel vplivati, oziroma v okoliščinah, ki jih državljan kljub svojemu skrbnemu ravnanju ni mogel preprečiti, se obravnava kot ravnanje z dolžno skrbnostjo. Pogrešitev osebne izkaznice zaradi malomarnega ravnanja ali izpostavljanja osebne izkaznice pogrešitvi se obravnava kot opustitev dolžne skrbnosti.
(3) Podatki o osebnih izkaznicah, ki so bile naznanjene kot pogrešane, so javno dostopni na enotnem državnem portalu e-uprava.
13. člen
(1) Državljan je po vročitvi osebne izkaznice dolžan preveriti pravilnost zapisa osebnih podatkov na osebni izkaznici.
(2) Če državljan ugotovi napako na izdani osebni izkaznici, ki je posledica zapisa neustreznih podatkov, ali drugo nepravilnost, ki je lahko posledica napake v materialu, je dolžan osebno izkaznico predložiti pristojnemu organu.
(3) Pristojni organ ugotavlja upravičenost do reklamacije osebne izkaznice. Če zaradi zahtevnosti ugotavljanja napake na materialu pristojni organ upravičenosti do reklamacije ne more oceniti sam, lahko to stori podjetje ali organizacija iz 5. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) oziroma strokovna služba Ministrstva za notranje zadeve.
14. člen
(1) Zaradi zagotovitve, da se kopija osebne izkaznice ne uporablja v druge namene, je treba na kopiji navesti namen, za katerega je bila osebna izkaznica izdelana, in sicer tako, da se izpolni naslednja oznaka: »Ta kopija je bila izdelana za namen ...«.
(2) Oznaka iz prejšnjega odstavka vsebuje tudi datum izdelave kopije in naslednje besedilo: »Prepovedano je nadaljnje kopiranje.«
15. člen
(1) Izdelovalca osebnih izkaznic v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, izbere minister za notranje zadeve.
(2) Medsebojna razmerja med izdelovalcem in Ministrstvom za notranje zadeve se uredijo s pogodbo.
(3) Prenos vlog za izdajo osebne izkaznice in osebnih izkaznic med pristojnim organom in izdelovalcem mora potekati v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve, in na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
(4) Medsebojna razmerja med Ministrstvom za notranje zadeve in podjetjem ali organizacijo, ki opravlja prenos poštnih pošiljk vlog in izdelanih osebnih izkaznic, se uredijo s pogodbo.
16. člen
(1) Izdelovalec prevzame vse osebne podatke, potrebne za izdelavo osebne izkaznice, iz računalniške evidence vlog za izdajo osebne izkaznice in jih zapiše na obrazec osebne izkaznice. Če fotografije in podpisa ni v evidenci vlog za izdajo osebnih izkaznic, ju prevzame iz kartončka vloge za izdajo osebne izkaznice.
(2) Po izdelavi osebne izkaznice vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave osebne izkaznice v evidenco izdanih osebnih izkaznicah. Če prevzame fotografijo ali podpis iz kartončka vloge, ta podatek prenese v evidenco izdanih osebnih izkaznic.
(3) Izdelovalec mora vse podatke, potrebne za zapis na obrazec osebne izkaznice, uničiti v skladu s tretjim odstavkom 16. člena zakona.
(4) Podjetje ali organizacija, pristojna za prenos poštnih številk, prevzame iz evidence osebnih izkaznic podatke za potrditev prevzema poštnih pošiljk in vpiše v evidenco osebnih izkaznic datum prevzema izdelane osebne izkaznice. Vse podatke mora uničiti v skladu s četrtim odstavkom 16. člena zakona.
17. člen
(1) Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos osebne izkaznice morajo biti opravljeni v prostorih izdelovalca in izključno na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami Ministrstva za notranje zadeve.
18. člen
(1) Izdelava osebnih izkaznic mora biti organizirana tako, da omogoča pregled nad porabo obrazcev osebnih izkaznic.
(2) Poškodovane obrazce osebnih izkaznic mora izdelovalec zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za notranje zadeve.
(3) Pristojni organ mora vse uničene osebne izkaznice, ki jih ne vrne imetnikom, posredovati v zapisniško uničenje izdelovalcu. Izdelovalec mora uničiti tudi osebne izkaznice, ki mu jih v uničenje posreduje pristojni organ, pristojnemu organu in Ministrstvu za notranje zadeve pa posredovati zapisnik o uničenju.
19. člen
(1) Pristojni organ vodi evidenco o izdanih osebnih izkaznicah.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi na centralnem računalniku Ministrstva za notranje zadeve, razen kartoteke vlog za izdajo osebne izkaznice, ki jo vodi pristojni organ.
(3) Osebni podatki se v evidenci iz prvega odstavka tega člena vodijo in hranijo v skladu s četrtim odstavkom 15. člena zakona.
20. člen
(1) Kartoteka iz drugega odstavka prejšnjega člena je sestavljena iz kartončkov vlog za izdajo osebne izkaznice, ki so vloženi v kartoteko po letu izdaje osebne izkaznice in po abecednem redu, in se hrani pri pristojnem organu.
(2) Vlogo za izdajo osebne izkaznice pristojni organ hrani v kartoteki iz prejšnjega odstavka še najmanj eno leto po preteku zadnjega dne v letu izdaje osebne izkaznice, nato jo uniči.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena pristojni organ vlogo za izdajo osebne izkaznice, ki je bila izdana v skladu s Pravilnikom o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/98 in 100/03) hrani še najmanj eno leto po prenosu fotografije in podpisa v evidenco izdanih osebnih izkaznic v digitalizirani obliki, nato jo uniči.
22. člen
Naznanitve pogrešitve osebne izkaznice pristojni organ hrani v kartoteki iz šeste alineje 17. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/98 in 100/03) pet let po naznanitvi oziroma najmanj eno leto po vnosu v evidenco osebnih izkaznic v digitalizirani obliki, nato jih uniči.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izvrševanju zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 43/98 in 100/03).
24. člen
Prvi in šesti odstavek 8. člena tega pravilnika, če se nanašata na predložitev referenčne številke fotografije iz elektronskega odložišča fotografij, se začneta uporabljati najpozneje 31. oktobra 2008.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2120-15/2008 (132-04)
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EVA 2008-1711-0011
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Dimitrij Rupel l.r.
Minister
za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost