Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2964. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-B), stran 9255.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-27
Ljubljana, dne 2. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJA RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO (ZSFR-B)
1. člen
V Zakonu o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo) se 3. člen spremeni, tako da se glasi:
»3. člen
(1) Sredstva, zbrana po tem zakonu, se uporabljajo za:
– financiranje storitev, kot jih določa 95. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-UPB2);
– financiranje priprave in izvedbe projektov za varno in končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih odpadkov iz NEK;
– financiranje priprave in izvedbe projekta za varno razgradnjo NEK;
– plačilo nadomestila za omejeno rabo prostora lokalnim skupnostim skladno z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni list RS, št. 143/03; v nadaljnjem besedilu: UV8).
(2) Sklad zagotavlja finančna sredstva za izvajanje nalog prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka osebi (v nadaljnjem besedilu: uporabnik finančnih sredstev), ki jo kot nosilko nalog določa ZVISJV-UPB2 ali skupni program razgradnje skladno z uveljavljeno Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK in njenim izkoriščanjem in razgradnjo (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 23/03; v nadaljnjem besedilu: Pogodba).«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Uporabnik finančnih sredstev in sklad za vsako poslovno leto, v katerem se izvaja financiranje nalog iz 3. člena tega zakona, skleneta pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka uredita zlasti natančen obseg nalog iz 3. člena tega zakona, specificirano predvidene stroške za izvedbo nalog, časovne okvire za izvedbo nalog, roke za izvedbo nalog in plačila.
(3) Pri sklepanju pogodbe morata uporabnik finančnih sredstev in sklad upoštevati sprejete programe in projekte za izvedbo nalog iz 3. člena tega zakona.«.
3. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6.a, 6.b, 6.c in 6.d člen, ki se glasijo:
»6.a člen
(1) Uporabnik finančnih sredstev mora skladu redno poročati o izvedenih dejavnostih, nastalih stroških in naložbah.
(2) Podrobnejšo obliko in vsebino poročila ter obdobje poročanja določi minister, pristojen za finance.
6.b člen
Če mora uporabnik finančnih sredstev pri oddaji izvedbe nalog uporabljati pravila javnega naročanja, lahko sklad imenuje predstavnika v strokovno komisijo za sodelovanje v tem postopku.
6.c člen
(1) Za vsako poslovno leto mora uporabnik finančnih sredstev zagotoviti revizijo smotrnosti in namenskosti uporabe sredstev iz 3. člena tega zakona.
(2) Revizijo skladno z zakonom, ki ureja revidiranje, opravijo osebe, pooblaščene za revidiranje v Republiki Sloveniji in o tem izdelajo pisno poročilo do 31. 3. v letu, ki sledi poslovnemu letu, za katero je treba zagotoviti revidiranje porabe sredstev.
(3) Uporabnik finančnih sredstev mora poročilo najpozneje v petnajstih dneh po prejemu predložiti skladu.
6.d člen
(1) Uporabnik finančnih sredstev mora zagotoviti trajno hrambo celotne dokumentacije za izvedbo nalog iz 3. člena tega zakona, ki jih financira sklad.
(2) Uporabnik finančnih sredstev mora na zahtevo sklada vselej izročiti originale ali kopije dokumentacije.
(3) Sklad mora trajno hraniti periodična poročila o izvajanju nalog in financiranju, revidirana letna poročila in poročila o revidiranju smotrnosti in namenskosti uporabe sredstev.«.
4. člen
10. člen se spremeni, tako da se glasi:
»10. člen
Sredstva sklada se smejo skladno s tem zakonom v skladu z načeli varnosti in donosnosti vlagati v vrednostne papirje, depozite in druge varne naložbe ob upoštevanju naslednjih načel:
– varnost naložbe,
– razpršenost naložb,
– vzdrževanje donosnosti, kakor jo zahteva zadnja revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(1) Premoženje sklada je dovoljeno uporabljati zgolj v namene, določene s tem zakonom.
(2) Upravni odbor sklada mora s premoženjem sklada upravljati v skladu s pravili, ki veljajo za ravnanje s sredstvi javnih financ.«.
6. člen
Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati Zakon o prepovedi graditve jedrskih elektrarn v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 35/89).
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 45/87).
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/93-14/26
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EPA 2099-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost