Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2008 z dne 8. 7. 2008

Kazalo

2961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1B), stran 9252.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. junija 2008.
Št. 003-02-6/2008-24
Ljubljana, dne 2. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVZEMIH (ZPre-1B)
1. člen
V Zakonu o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI in 1/08) se v drugem odstavku 4. člena besedilo »in najmanj 1 milijardo tolarjev osnovnega kapitala« nadomesti z besedilom »ali več kot 4 milijone eurov celotnega kapitala, ki je razviden iz javne objave zadnjega letnega poročila te družbe na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v 4. točki za besedo »opcij« doda besedilo »ali terminskih pogodb«.
V drugem odstavku se za besedo »opcije« doda besedilo »ali terminske pogodbe«.
V tretjem odstavku se v 2. točki za besedo »opcij« doda besedilo »ali terminskih pogodb«.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo », ki je že izvedel uspešno prevzemno ponudbo,« nadomesti z besedilom »z uspešno prevzemno ponudbo«.
4. člen
V drugem odstavku 28. člena se na koncu 11. točke črta beseda »in«, na koncu 12. točke se pika nadomesti z vejico, za vejico se doda beseda »in« ter se doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. če je ciljna družba družba iz drugega odstavka 4. člena tega zakona, mora prevzemnik v prospektu objaviti:
– pisno poročilo revizorjev o primernosti cene v prevzemni ponudbi, ki ga sestavi en ali več revizorjev, ki jih na predlog prevzemnika imenuje sodišče. Za revizijo primernosti cene v prevzemni ponudbi se smiselno uporabljajo določbe 583. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI in 10/08; v nadaljnjem besedilu ZGD-1). Revizorjem v poročilih ni treba razkriti informacij zaradi razlogov iz prve in tretje alineje drugega odstavka 305. člena ZGD-1; in
– pisno poročilo, v katerem prevzemnik pojasni primernost cene v prevzemni ponudbi in morebitne razloge za ceno, če ta v pisnem poročilu revizorjev ni bila spoznana za primerno.«.
5. člen
V 43. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pooblaščeni član pri konkurenčni ponudbi ne sme biti pooblaščeni član, ki je v imenu in za račun prevzemnika dal prvo ponudbo.«.
Prehodna in končna določba
6. člen
Če na dan uveljavitve tega zakona oseba sama ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno, dosega ali presega prevzemni prag v ciljni družbi iz drugega odstavka 4. člena zakona in ne dosega ali presega končnega prevzemnega praga, mora dati prevzemno ponudbo, če namerava po uveljavitvi tega zakona pridobiti vrednostne papirje, ki se upoštevajo pri določanju deleža glasovalnih pravic po 6. členu zakona, in če se s tem poveča njen delež glasovalnih pravic.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/95-3/21
Ljubljana, dne 24. junija 2008
EPA 2016-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost