Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2632. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije, stran 8225.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju občin Savinjske regije (Uradni list RS, št. 109/05) se v 1. členu za besedilom »na območju« doda besedilo »občin Savinjske regije, in sicer«.
2. člen
V 2. členu se v prvi alineji prvega odstavka za besedo »prevzemanje« doda besedilo »in sežig«, za besedo »muljev« pa se doda beseda »nekaterih«.
V drugi alineji prvega odstavka se za besedo »prevzemanje« doda besedilo »in sežig«, za besedilom »nekaterih vrst« pa se doda beseda »nenevarnih«.
Besedilo tretje alineje prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– prevzemanje in sežig mehansko in biološko obdelanih komunalnih odpadkov, primernih za sežig,«.
V drugi alineji drugega odstavka se za besedilom »nekaterih vrst« doda beseda »nenevarnih« in na koncu alineje pika nadomesti z vejico.
V drugem odstavku se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– mehansko in biološko obdelanih komunalnih odpadkov, primernih za sežig.«.
3. člen
V 4. členu se v drugi alineji za besedilom »vrst odpadkov« doda besedilo »z mehansko in biološko obdelavo«.
4. člen
V 5. členu se v prvem odstavku za besedilom »te uredbe« doda besedilo »v okvirih tehničnih možnosti naprav in opreme za opravljanje storitev javne službe«.
V tretji alineji drugega odstavka se besedilo »ki se razlikujejo glede na maso oddanih odpadkov in stopnjo njihove obdelave pred oddajo v sežiganje« nadomesti z besedilom »ki jih na predlog izvajalca storitev potrdi vlada«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »prevzem odpadkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe, objekti za skladiščenje in obdelavo teh odpadkov pred sežiganjem in sežigalnica odpadkov« nadomesti z besedilom »prevzem in prehodno skladiščenje v zalogovniku odpadkov pri toplarni ter naprave in oprema za sežig iz 2. člena te uredbe«.
6. člen
8. člen se črta.
7. člen
V 9. členu se v prvi alineji za besedilom »pred sežiganjem« črta beseda »skladiščijo« in doda besedilo »zaradi kontinuiranega procesa dnevno prevzemajo in prehodno hranijo v zalogovnikih pri toplarni«.
V drugi alineji se beseda »sežiganjem« nadomesti z besedo »prevzemom«.
V tretji alineji se črtata besedilo »se ti odpadki pred sežiganjem obdelajo,« in beseda »pa«.
8. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Cena storitve javne službe iz prvega odstavka 2. člena te uredbe se oblikuje glede na vrsto odpadkov iz drugega odstavka 2. člena te uredbe ter je enaka za celotno območje izvajanja koncesije.«.
9. člen
V prvi alineji 15. člena se črta besedilo »prevažanja in obdelave odpadkov pred sežiganjem,«.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2008/11
Ljubljana, dne 5. junija 2008
EVA 2008-2511-0089
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina