Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2008 z dne 16. 6. 2008

Kazalo

2616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja, stran 8175.

Na podlagi četrtega odstavka 74.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) ter za izvrševanje drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju pravosodja
1. člen
V Pravilniku o priznanjih na področju pravosodja (Uradni list RS, št. 90/07) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(diploma)
Diploma se podeli za:
– nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju praviloma deloval najmanj 5 let;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj 15 let in izkazuje posebne delovne uspehe ali prizadevanja ali je uspešno končal zahtevne projekte iz njegove pristojnosti.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju praviloma deloval najmanj 15 let;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Medaljo za življenjsko delo se ne glede na leta delovanja vedno podeli vrhovnemu sodniku, če se je upokojil kot vrhovni sodnik s trajnim mandatom in vrhovnemu državnemu tožilcu, če se je upokojil kot vrhovni državni tožilec s trajno tožilsko funkcijo.«
3. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(priznanja za življenjsko delo)
(1) Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko posamezniku podeli le enkrat.
(2) Diploma in medalja za življenjsko delo se lahko podeli javnim uslužbencem ali funkcionarjem, ki se upokojijo do 31. oktobra tekočega leta.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedi »vsako leto« nadomestita z besedilom »do 30. junija tekočega leta«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in rok, v katerem predlagatelji iz tretjega odstavka predloge dostavijo ustrezni komisiji iz 7. člena tega pravilnika«.
V petem odstavku se za piko doda nov stavek, ki se glasi: »Če se poda predlog za podelitev diplome iz prve alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, pa je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval manj kot 5 let ali če se poda predlog za podelitev medalje iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, pa je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval manj kot 15 let, mora biti predlog še posebej utemeljen.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Predlagatelji iz tretjega odstavka tega člena pošljejo predloge za podelitev priznanj komisijam do 15. septembra tekočega leta.«
5. člen
V 7. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Člane komisije in namestnike članov komisije iz prvega in drugega odstavka tega člena se za tekoče leto imenuje do 15. septembra.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ocenjene predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem ter funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva ter ministrstva za pravosodje predložita komisiji iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v odločitev ministru za pravosodje, ocenjene predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč pa predloži komisija iz prve alinee prvega odstavka tega člena najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v odločitev predsedniku vrhovnega sodišča.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-307/2007
Ljubljana, dne 11. junija 2008
EVA 2008-2011-0052
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost