Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2008 z dne 18. 1. 2008

Kazalo

195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe, stran 357.

Na podlagi druge točke 163. člena, prvega odstavka 205. člena in 1. do. 4. ter 6. točke prvega odstavka 220. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
1. člen
V drugem odstavku 2. člena se doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. »zadevna oseba« v zvezi z borznoposredniško družbo pomeni:
(a) direktor, partner ali enakovredna oseba, poslovodja ali odvisni borznoposredniški zastopnik podjetja,
(b) direktor, partner ali enakovredna oseba ali poslovodja odvisnega borznoposredniškega zastopnika podjetja,
(c) zaposleni družbe ali njegovega odvisnega borznoposredniškega zastopnika ter vsaka druga fizična oseba, katere storitve so na voljo družbi ali so pod nadzorom družbe ali njenega odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki se ukvarja z opravljanjem investicijskih storitev in dejavnosti družbe,
(d) fizična oseba, ki se neposredno ukvarja z izvajanjem storitev za borznoposredniško družbo ali za njene odvisne borznoposredniške zastopnike na podlagi dogovora o zunanjem izvajanju investicijskih storitev in dejavnosti družbe.«
Dosedanje 1., 2., 3. in 4. točka drugega odstavka 2. člena postanejo 2., 3., 4. in 5. točka.
V novi 2. točki drugega odstavka 2. člena in podtočki (b) nove 2. točke drugega odstavka 2. člena se besedilo »oseba iz 2. točke 197. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »zadevna oseba« v ustreznih sklonih.
2. člen
V 2. točki prvega odstavka 4. člena se besedilo »vsi zaposleni seznanjeni« nadomesti z besedilom »vse zadevne osebe seznanjene«.
V 7. točki prvega odstavka 4. člena se beseda »zaposlenim« nadomesti z besedo »zadevnim osebam«.
3. člen
V 2. točki prvega odstavka 6. člena se pred besedo »osebam« doda beseda »zadevnim«.
4. člen
V 2. in 3. točki prvega odstavka 9. člena se besedilo »osebam iz 2. točke 197. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »zadevnim osebam«.
V 1., 2. in 4. točki drugega odstavka 9. člena se besedilo »osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »zadevne osebe«.
5. člen
V 12. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Borznoposredniška družba mora evidence, ki navajajo ustrezne pravice in obveznosti borznoposredniške družbe in stranke na podlagi pogodbe o opravljanju storitev, ali pogoje, po katerih družba opravlja storitve za stranko, hraniti najmanj toliko časa, kolikor traja odnos s stranko. Ne glede na prejšnji stavek mora borznoposredniška družba evidence hraniti v skladu z osmim odstavkom 202. člena ZTFI.
(5) Agencija lahko v izjemnih okoliščinah od borznoposredniške družbe zahteva, da hrani katero koli ali vse evidence za daljše obdobje, če je to utemeljeno z vrsto finančnega instrumenta ali transakcije in če je to potrebno, da se Agenciji omogoči izvajanje nadzorniške funkcije na podlagi ZTFI.«
6. člen
V 11. točki drugega odstavka 13. člena se besedilo »osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »zadevne osebe«.
7. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Agencija objavi seznam nadzornih organov v tujih državah, s katerimi ima sklenjene sporazume iz prejšnjega odstavka.«
8. člen
Doda se 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(varstvo finančnih instrumentov in denarnih sredstev strank)
Borznoposredniška družba mora, za namene zaščite pravic strank v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki pripadajo strankam, izpolnjevati naslednje zahteve:
a) voditi mora take evidence, dokumentacijo in račune, kakršni so potrebni, da lahko kadar koli in takoj razloči med denarnimi sredstvi in finančnimi instrumenti oziroma sredstvi, ki jih vodi za eno stranko, in sredstvi, ki jih vodi za druge stranke in lastnimi sredstvi,
b) voditi in vzdrževati mora dokumentacijo, evidence in račune na način, ki zagotavlja njihovo točnost, zlasti njihovo pravilnost v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi, ki jih vodi za stranko,
c) redno mora usklajevati interne evidence, dokumentacije in račune v zvezi s finančnimi instrumenti in denarnimi sredstvi oziroma sredstvi strank, z računi in evidencami kakršnih koli tretjih oseb, ki vodijo ta sredstva,
(d) izvršiti mora vse aktivnosti potrebne za zagotovitev, da je mogoče ločeno identificirati finančne instrumente strank, ki so deponirani pri tretji osebi od lastnih finančnih instrumentov te tretje osebe in od finančnih instrumentov borznoposredniške družbe, bodisi z drugačno naslovljenostjo računov strank pri tretjih osebah, ali s sprejemom drugih enakovrednih ukrepov, s katerimi se doseže enaka stopnja zaščite,
(e) sprejeti mora ukrepe, potrebne za zagotovitev, da se denarna sredstva stranke, ki so deponirana v skladu s 14.c členom tega Sklepa, vodijo na računu ali na računih, identificiranih ločeno od računov, na katerih se vodijo denarna sredstva borznoposredniške družbe,
(f) uvesti mora takšno organizacijsko ureditev, s katero bo v največji meri zmanjšalo tveganje izgube ali zmanjšanja sredstev stranke ali pravic v zvezi s temi sredstvi, ki nastane kot posledica zlorabe sredstev, goljufije, slabega administriranja sredstev, nezadostnega vodenja evidenc ali malomarnosti.«
9. člen
Doda se 14.b člen, ki se glasi:
»14.b člen
(deponiranje finančnih instrumentov strank)
(1) Borznoposredniška družba sme deponirati finančne instrumente, ki jih vodijo za račun strank, na enega ali več računov finančnih instrumentov, odprtih pri tretji osebi, pod pogojem, da borzno posredniška družba vrši izbiro in periodični nadzor te tretje osebe in ureditev vzpostavljeno pri tej tretji osebi za hrambo in vodenje finančnih instrumentov stranke, z ustrezno strokovnostjo, usposobljenostjo in skrbnostjo.
(2) Borznoposredniška družba mora pri izbiri tretje osebe iz prejšnjega odstavka upoštevati njeno strokovnost in tržni ugled, kakor tudi kakršne koli pravne zahteve ali tržne prakse povezane z vodenjem ali hrambo finančnih instrumentov strank, ki bi lahko negativno vplivale na pravice strank.
(3) Tretja oseba, pri kateri namerava borznoposredniška družba hraniti ali voditi finančne instrumente za račun druge osebe oziroma za račun svojih strank, mora biti predmet specifične pravne ureditve in nadzora, ki velja za takšno hrambo in vodenje finančnih instrumentov v pravni ureditvi države domicila te tretje osebe.
(4) Borznoposredniška družba ne sme hraniti ali voditi finančnih instrumentov za račun svojih strank pri tretji osebi iz tuje države, v kateri ne obstajajo predpisi, ki bi urejali hrambo in vodenje finančnih instrumentov za račun drugih oseb, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(a) če značilnost finančnih instrumentov ali narava investicijskih storitev v zvezi s temi finančnimi instrumenti zahteva, da so ti finančni instrumenti deponirani pri tretji osebi iz tuje države,
(b) če se finančni instrumenti vodijo za račun profesionalne stranke in ta stranka pisno zahteva da borznoposredniška družba njene finančne instrumente vodi pri tretji osebi v tuji državi.
(5) Borznoposredniška družba, ki vodi finančne instrumente strank v centralnem depoju prek svojega računa v centralnem depoju ali prek drugega vmesnega poddepozitarja, mora skladno z določbami 247. člena ZTFI vzpostaviti in voditi poddepoje finančnih instrumentov strank in sicer tako, da za vsako stranko pri sebi oblikuje poddepo, na katerem evidenčno ločeno vodi finančne instrumente te stranke.«
10. člen
Doda se 14.c člen, ki se glasi:
»14.c člen
(deponiranje denarnih sredstev stranke)
(1) Borznoposredniška družba mora ob prejemu denarnih sredstev stranke, ta sredstva nemudoma deponirati na enega ali več računov, odprtih pri vsaj eni od naslednjih oseb:
a) centralni banki,
b) kreditni instituciji, s pridobljenim dovoljenjem skladno z direktivo 2000/12/ES.
(2) Prvi odstavek tega člena ne velja za kreditno institucijo z dovoljenjem, pridobljenim v skladu z Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij, v zvezi z depoziti v smislu navedene direktive, ki jih vodi institucija.
(3) Poseben denarni račun iz 267. člena ZTFI, je račun, ki ga borznoposredniška družba odpre pri banki iz b) točke prvega odstavka tega člena.
Račun iz b) točke prvega odstavka tega člena je lahko tekoči ali depozitni račun.
(4) Borznoposredniška družba, ki ne deponira denarnih sredstev strank pri centralni banki, mora s profesionalno skrbnostjo:
– izbrati in imenovati kreditno institucijo iz prvega odstavka tega člena, pri kateri so oziroma bodo deponirana denarna sredstva strank,
– vršiti periodični pregled izbrane kreditne institucije iz prvega odstavka tega člena, ali le-ta izpolnjuje kriterije na podlagi katerih jo je borznoposredniška družba izbrala za deponiranje denarnih sredstev strank,
– vršiti periodični pregled ureditve vodenja denarnih sredstev strank pri izbrani kreditni instituciji iz prvega odstavka tega člena.
(5) Pri izbiri kreditne institucije iz prvega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba, z namenom, da zagotovi varstvo pravic strank, kakor tudi kakršne koli pravne ali zakonske zahteve ali tržno prakso, povezano z vodenjem denarnih sredstev strank, ki bi lahko imeli negativne učinke na pravice strank, upoštevati strokovnost in tržni ugled takih institucij.«
11. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če pogodba sklenjena med borznoposredniško družbo in neprofesionalno stranko o opravljanju storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti stranke dovoljuje vodenje portfelja z vzvodom, se mora periodično poročilo stranki predložiti najmanj enkrat mesečno.«
12. člen
V 1., 2., 3., 4. in 5. točki 28. člena se za besedo »družba« doda besedilo »zadevna oseba ali katerakoli oseba, ki je z borznoposredniško družbo povezana z obvladovanjem« in se besedilo »ali oseba iz prve alineje 1. točke prvega odstavka 198. člena ZTFI« črta.
13. člen
V tretjem odstavku 29. člena se pred besedo »osebe« doda beseda »zadevne«.
V 1., 2., 3., 4. in 5. točki četrtega odstavek 29. člena se besedilo »osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »zadevne osebe« v ustreznih sklonih.
14. člen
V prvem odstavku 32. člena in v 1., 2., 3., 4. in 5. točki drugega odstavka 32. člena se besedilo »osebe iz 2. točke 197. člena ZTFI« nadomesti z besedilom »zadevne osebe« v ustreznih sklonih.
V drugem odstavku 32. člena se za 5. točko doda pododstavek, ki se glasi:
»Za namene tega odstavka »povezan finančni instrument«, pomeni finančni instrument, na katerega ceno zelo vplivajo gibanja cene drugega finančnega instrumenta, ki je predmet investicijske raziskave, in vključuje izvedeni finančni instrument navedenega drugega finančnega instrumenta.«
15. člen
Doda se 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(investicijsko svetovanje)
(1) Za namene opredelitve izraza »investicijsko svetovanje« iz petega odstavka 8. člena je osebno priporočilo tisto priporočilo, ki je dano osebi kot vlagatelju, potencialnemu vlagatelju ali pooblaščencu vlagatelja ali potencialnega vlagatelja.
(2) Dano priporočilo mora biti predstavljeno na za osebo primeren način ali pa mora temeljiti na obravnavi okoliščin, v katerih se nahaja navedena oseba, in se nanaša na eno od naslednjih ravnanj:
(a) nakup, prodajo, vpis, zamenjavo, odsvojitev, držanje ali prevzem določenega finančnega instrumenta (underwriting),
(b) uveljavljanje ali neuveljavljanje kakršnih koli pravic, ki izhajajo iz določenega finančnega instrumenta za nakup, prodajo, vpis, zamenjavo ali odsvojitev finančnega instrumenta.
(3) Priporočilo ni osebno priporočilo, če je podano izključno preko distribucijskih poti ali javnosti.«
16. člen
V 33. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za namene tega člena in 35. člena »mesto izvrševanja naročil« pomeni organizirani trg, MTF, sistematičnega internalizatorja, vzdrževalca trga ali drugega zagotovitelja likvidnosti (liquidity provider) ali subjekt, ki v tretji državi opravlja funkcijo, podobno funkcijam zgoraj navedenih.«
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 290-1/48-58/2007
Ljubljana, dne 9. januarja 2008
EVA 2007-1611-0224
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost