Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2071. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE, stran 5221.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljevanju: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja organizator socialne mreže, ki ga je sprejel minister, pristojen za šolstvo, s Pravilnikom o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/07).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06).
3. člen
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tuji jezik
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
2. Jezikovna kultura
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program slovenščine, komunikologije ali sociologije.
3. Informacijske tehnologija v sociali
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – poslovna informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike.
Laborant je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva z matematiko, računalništva, matematike, fizike, organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov), ekonomije (smer – poslovnoinformacijska), elektrotehnike ali gospodarskega inženirstva – smer elektrotehnika ali
– visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovnoinformacijska), poslovne ekonomije (smer – poslovna informatika), organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu), praktične matematike, fizikalne merilne tehnike ali elektrotehnike ali
– višješolski študijski program matematike, fizike, elektrotehnike ali strojništva ali višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja informatika, strojništvo ali elektronika.
4. Organizacija in tehnike vodenja
Predavatelj organizacije in tehnike vodenja je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali psihologije.
5. Pravo in vodenje dokumentacij v sociali
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, socialnega dela, sociologije, psihologije ali politologije.
6. Kaj je socialna država
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike ali politologije.
7. Lokalno okolje in podporne mreže
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
8. Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali visokošolski strokovni študijski program socialnega dela.
9. Človek v socialnem okolju
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
10. Komunikacija z uporabniki
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali visokošolski strokovni študijski program socialnega dela.
11. Otroci in mladostniki v sodobni družbi
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
12. Družba tveganja
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
13. Družina v sodobnem svetu
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
14. Družina kot socialni sistem
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
15. Starost in staranje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, medicine ali splošne medicine.
16. Življenjski svet starega človeka
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, medicine ali splošne medicine.
17. Animacija z umetnostnim izražanjem
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, medicine, splošne medicine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali glasbene pedagogike.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, medicine, splošne medicine, likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva ali glasbene pedagogike ali visokošolski strokovni študijski program socialnega dela, zdravstvene nege ali delovne terapije.
18. Delovanje za zdravo življenje
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, medicine, splošne medicine ali športne vzgoje.
Inštruktor je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije, specialne in rehabilitacijske pedagogike, medicine, splošne medicine ali športne vzgoje ali visokošolski strokovni študijski program socialnega dela, zdravstvene nege ali delovne terapije.
19. Izobraževanje in trg dela
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava, ekonomije organizacije in managementa sistemov, sociologije, komunikologije, psihologije, pedagogike ali politologije.
20. Marginalne družbene skupine
Predavatelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program socialnega dela, sociologije, psihologije, pedagogike, socialne pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike.
21. Praktično izobraževanje
Predavatelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoj za predavatelja v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja organizator socialne mreže v skladu s tem pravilnikom.
22. Knjižničar
Knjižničar je lahko, kdor:
– je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva,
– izpolnjuje pogoje o izobrazbi za predavatelja v skladu s tem pravilnikom in je končal študijski program izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
Kdor je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva, mu ni treba opravljati študijskega programa izpopolnjevanja iz bibliotekarstva.
5. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za predavatelje ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-36/2008
Ljubljana, dne 14. maja 2008
EVA 2008-3311-0037
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost