Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2061. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju, stran 5207.

Na podlagi četrtega odstavka 15. člena, prvega in drugega odstavka 63. člena, 64. člena, 3. točke prvega odstavka 95. člena, prvega in drugega odstavka 110. člena, sedmega odstavka 117. člena, trinajstega odstavka 118. člena, drugega odstavka 136. člena, sedmega odstavka 143. člena, trinajstega odstavka 172. člena, četrtega odstavka 180. člena in drugega odstavka 209. člena, prvega odstavka 219. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08) izdaja minister za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05, 86/05) se v celotnem besedilu beseda »šifra« nadomesti z besedo »številka«, v tipografiji obstoječega zapisa.
2. člen
(1) Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na zgornjem sloju je z velikimi tiskanimi črkami levo poravnano izpisano “VROČILNICA”, pod navedbo je s pravokotno ploskvijo označen prostor za izpis podatkov velikosti 60 x 18 mm, kamor se natisneta številka sprejemne pošte in številka priporočene pošiljke v črtni kodi. Pod pravokotno ploskvijo sta ena pod drugo navedbi “ŠTEVILKA:” in “VSEBINA:” ter ob vsaki posamezni navedbi ustrezen prostor, kamor se ti podatki izpišejo. Pod temi podatki se nahaja navedba “PREJEMNIK VROČILNICE:”, pod njo pa pravokotna ploskev, z nakazanimi vogalnimi črtami, s katero je označen prostor v velikosti 80 x 27 mm, kamor se izpiše, kdo je prejemnik vročilnice in njegov naslov. Pod to ploskvijo se nahaja črtna razpredelnica 80 x 17 mm za vpis datumov, ko je bil naslovnik obveščen o prispelem pismu in ko je bilo pismo puščeno v hišnem predalčniku oziroma vrnjeno pošiljatelju, ter podpis vročevalca.«
(2) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Črtna razpredelnica mora biti razdeljena na tri stolpce. Širina prvega stolpca je 14 mm. Preostanek širine črtne razpredelnice si v enakem razmerju delita drugi in tretji stolpec. Po višini so stolpci enakomerno razdeljeni na tri vrstice. V zgornji vrstici srednjega stolpca mora biti natiskano “Naslovnik obveščen o prispelem pismu”, v zgornji vrstici desnega stolpca pa »Pismo puščeno v hišnem predalčniku oziroma vrnjeno pošiljatelju«. V drugi vrstici prvega stolpca je natiskan “datum”, v vrstici pod to pa “podpis”, kamor se podpiše vročevalec.«
(3) Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Hrbtni del vročilnice vsebuje navedbo “Potrjujem, da sem dne”, ki ji v naslednji vrstici sledi s črto predviden prostor, ki se zaključi z vejico, pod njim pa v oklepaju navedba “(dan in mesec z besedami)”. V naslednji vrstici se izjava zaključi s “prevzel-a navedeno pismo”. Pod njo se nahaja desno poravnan s črto predviden prostor, pod njim pa v oklepaju navedba »(podpis prejemnika)«. Prostoru, ki je namenjen zapisu datuma vročitve, sledi prostor za izjavo pooblaščenca. Ta prostor se barvno razlikuje od prostora za zapis datuma vročitve in prostora, ki je namenjen vpisu pripomb vročevalca in se od obeh prostorov loči s črto. V prostoru namenjenemu izjavi pooblaščenca je z velikimi tiskanimi črkami napisano »IZJAVA POOBLAŠČENCA:«, pod njo je črta, na katero se napiše osebno ime in naslov pooblaščenca; pod črto je besedilo »(ime, priimek in naslov pooblaščenca)«. V isti vrstici kot črta je besedilo »izjavljam, da«. V naslednji vrstici je besedilo »me je« in »pooblastil-a za«, med katerima je črta za vpis osebnega imena pooblastitelja. Pod črto je besedilo »(ime, priimek oziroma naziv pooblastitelja)«. V naslednji vrstici sledi besedilo »prevzem navedenega pisma«. Pod njim se nahaja desno poravnan s črto predviden prostor, pod njim pa v oklepaju navedba »(podpis pooblaščenca)«. Pod to navedbo je z velikimi tiskanimi črkami izpisano “PRIPOMBE VROČEVALCA:”, pod njo pa se v novi vrstici nahaja navedba »Istovetnost pooblaščenca-ke sem ugotovil z dokumentom«. V novi vrstici je od levega do desnega roba vročilnice črta pod katero je besedilo »(vrsta in številka osebnega dokumenta)«. Pod njim je “Razlog odklonitve sprejema:” in s črto predviden prostor za izpis razloga. V naslednji vrstici se nahaja navedba “Kraj, kjer je bilo puščeno pismo:” in s črto predviden prostor za izpis kraja, kjer je vročevalec pustil pismo kljub naslovnikovi odklonitvi sprejema. V novi vrstici sledi s črto predviden prostor, pod katerim se v oklepajih nahajata navedbi “(dan in mesec z besedami)” in “(ura)”, v naslednji vrstici pa sledi navedba “Drugo:” in s črto predviden prostor, ki je namenjen vpisu vročevalca. Pod črto se na levi strani nahaja s krogom označen prostor za žig, ki ima v sredini izpisano navedbo “Žig”, desno od žiga sledi desno poravnan s črto predviden prostor za podpis, pod katerim se v oklepaju nahaja navedba “(podpis vročevalca)”, pod tem pa se prav tako nahaja s črto predviden prostor za izpis kraja, ki ga prekinja navedba “dne”, kateri sledi s črto predviden prostor za izpis datuma.«
3. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen
Elektronsko sporočilo informacijskega sistema pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost (v nadaljnjem besedilu: poslovni ponudnik), s katerim obvesti centralni informacijski sistem, da je prejel zahtevo za vročitev in je začel s postopkom elektronskega vročanja (tretji odstavek 174. člena Uredbe), ima naslednje besedilo:
Informacijski sistem ………………... (naziv poslovnega ponudnika) je dne …………… ob uri ……… prejel zahtevo za vročitev dokumenta ………………… (navedba organa) številka ………………… z dne ……, ki ga je potrebno vročiti ………………………………………. (navedba osebnega imena naslovnika) in dne ………………… ob ………… uri pustil elektronsko sporočilo o obveznosti prevzema dokumenta v naslovnikovem varnem elektronskem predalu ter ga poslal na elektronske naslove:…………………….(navedba elektronskih naslovov).«
4. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»37. člen
Elektronsko sporočilo poslovnega ponudnika, s katerim obvesti centralni informacijski sistem, da odrejene vročitve ni mogoče opraviti (četrti odstavek 174. člena Uredbe) ima naslednje besedilo:
Informacijski sistem ………………… (naziv poslovnega ponudnika) je dne …………… ob uri ……… prejel zahtevo za vročitev dokumenta ………………… (navedba organa) številka ……………………………..……, ki ga je potrebno vročiti ………………………………………. (navedba osebnega imena naslovnika).
Obveščamo vas, da vročitve ni mogoče opraviti, ker ……………………….. (navedba razloga nevročitve).
Dokument se v skladu s tretjim odstavkom 174. člena Uredbe o upravnem poslovanju izbriše.«
5. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
Elektronsko sporočilo poslovnega ponudnika, ki se vloži v varni elektronski predal in pošlje na naslovnikov elektronski naslov (175. člen Uredbe), ima naslednje besedilo:
Obveščamo vas, da je informacijski sistem …………… (naziv poslovnega ponudnika) dne …………… ob uri ……… prejel zahtevo za vročitev dokumenta ............ (navedba organa) številka ....... z dne ………., ki vam ga je potrebno po prvem odstavku 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, vročiti osebno.
Dokument lahko kadarkoli prevzamete z uporabo kvalificiranega potrdila in s podpisom vročilnice.
(Povezava z akcijo »Prevzem« dokumenta)
OPOZORILO: V skladu s 86. členom Zakona o splošnem upravnem postopku se osebna vročitev po elektronski poti opravi tako, da informacijski sistem pošlje naslovniku v varen elektronski predal in na elektronski naslov, če ga je sporočil organu, informativno elektronsko sporočilo, da mora dokument prevzeti v 15 dneh.
Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik z uporabo kvalificiranega potrdila in podpisom vročilnice prevzame dokument, oziroma če dokumenta ne prevzame v roku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo puščeno v varnem elektronskem predalu, po poteku tega roka.
Po preteku tega roka bo dokument v skladu s četrtim odstavkom 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku poslan v vaš elektronski predal.«
6. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(1) Elektronsko sporočilo poslovnega ponudnika, ki se pošlje, če naslovnik v osmih dneh ne prevzame dokumenta iz varnega elektronskega predala (prvi odstavek 176. člena Uredbe) ima naslednje besedilo:
Obveščamo vas, da je bilo dne ……………… ob uri …… v vaš varni elektronski predal ……………………………….. (naslov s povezavo za dostop) odprt pri ………………………….………….. (navedba poslovnega ponudnika) vloženo sporočilo, da lahko dokument …………………………………….. (navedba organa) številka ……………………… z dne ………… prevzamete z uporabo kvalificiranega potrdila.
O tem vas je informacijski sistem že obvestil z informativnim sporočilom, ki je bilo dne …………. poslano na vaš(e) elektronski(e) naslove …………..
OPOZORILO: V skladu s 86. členom Zakona o splošnem upravnem postopku se osebna vročitev po elektronski poti opravi tako, da informacijski sistem pošlje naslovniku v varen elektronski predal in na elektronski naslov, če ga je sporočil organu, informativno elektronsko sporočilo, da mora dokument prevzeti v 15 dneh.
Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik z uporabo kvalificiranega potrdila in podpisom vročilnice prevzame dokument oziroma če dokumenta ne prevzame v roku 15 dni od dneva, ko je bilo sporočilo puščeno v varnem elektronskem predalu, po poteku tega roka.
Po preteku tega roka bo dokument v skladu s četrtim odstavkom 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku poslan v vaš elektronski predal.
(2) Elektronsko sporočilo poslovnega ponudnika, da naslovnik ni prevzel dokumenta iz varnega elektronskega predala v zakonitem roku ima naslednje besedilo:
Informacijski sistem …………… (naziv poslovnega ponudnika) je dne …………… ob uri ……… prejel zahtevo za vročitev dokumenta ………………… (navedba organa) številka ………………… z dne ………….., ki ga je bilo potrebno vročiti ………………………………………. (navedba naslovnika).
Naslovniku je bilo dne ………… ob ………. poslano elektronsko sporočilo o obveznosti prevzema dokumenta v varen elektronski predal odprt pri ……………….. in na elektronski/e naslov/e ……………….
Dne ……… je bilo poslano ponovno elektronsko sporočilo na elektronske naslove ……………., vendar naslovnik v roku 15 dni od vložitve sporočila v varni elektronski predal, ni prevzel dokumenta. Po 4. odstavku 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku velja vročitev za opravljeno, če naslovnik dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je bilo sporočilo puščeno v varnem elektronskem predalu.
V skladu s četrtim odstavkom 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku Centralni informacijski sistem po preteku tega roka pošlje dokument v varen elektronski predal naslovnika.«
7. člen
40. člen se črta.
8. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»41. člen
Elektronska vročilnica, s katero naslovnik potrjuje prevzem dokumenta (prvi odstavek 180. člena Uredbe, ima naslednje besedilo:
V R O Č I L N I C A
……………………………….......(osebno ime) potrjujem, da sem dne …...... ob …... uri prevzel dokument..................... (navedba organa) številka………........ z dne ………..«
9. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
Elektronsko sporočilo, s katerim informacijski sistem obvesti naslovnika, da je zakoniti rok za prevzem dokumenta potekel, zato se vročitev šteje za opravljeno in dokument pusti v varnem elektronskem predalu, ima naslednje besedilo:
Obveščamo vas, da je bilo dne ……………… ob uri …… v vaš varni elektronski predal ……………………………….. odprt pri ………………………………….. (navedba poslovnega ponudnika) vloženo sporočilo, da lahko dokument ……………………………..……….. (navedba organa) številka ……………………… z dne ………… prevzamete z uporabo kvalificiranega potrdila.
O tem vas je informacijski sistem obvestil z informativnim sporočilom, ki je bilo poslano na vaš(e) elektronski(e) naslov(e)………….. dne …………. in ponovno dne………..
Ker dokumenta niste prevzeli v zakonitem roku 15 dni od vložitve v varni elektronski predal, se v skladu s četrtim odstavkom 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku vročitev šteje za opravljeno z dnem poteka tega roka. Dokument je v skladu s prej navedenim zakonom zato vložen v varni elektronski predal.«
10. člen
43. člen se črta.
11. člen
44. člen se črta.
12. člen
(1) Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na vrhu potrdila o overitvi lastnoročnega podpisa je navedba »REPUBLIKA SLOVENIJA« in navedba organa, ki overitev opravlja. V nadaljevanju sledi besedilo:
»potrjuje,
da je…………………………………………………….
………………….………….…………………………………………………………………….………………… (priimek, ime, prebivališče)
lastnoročno podpisal… to listino – priznal… podpis na tej listini za svojega. Istovetnost imenovan… je ugotovljena na podlagi osebnega znanstva med uradno osebo in stranko, z osebno izkaznico – potnim listom – vozniškim dovoljenjem št………………….…………….., ki jo – ga je izdal ………………….…, s pričami……………………….. ………………………………………………………….
(priimek, ime, prebivališče)
katerih istovetnost je ugotovljena…………………… ……………………………..…………..………………
Upravna taksa v višini ……….…. EUR je plačana – oproščena plačila (……..ZUT).
Št.: …….…..
.……………., dne ………žig
uradna oseba«
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na vrhu potrdila o overitvi kopije ali prepisa je navedba »REPUBLIKA SLOVENIJA« in navedba organa, ki overitev opravlja. V nadaljevanju sledi besedilo:
»potrjuje,
da je to kopija ali prepis originalne listine – overjene listine – kopije ali prepisa listine………………… …………………………………………….…..……....Listina je napisana prostoročno – s tehničnimi sredstvi in sestoji iz ………….. strani.
Listina, po kateri je prepis – kopija napravljen se po strankinem zatrjevanju nahaja pri…………………... ………………………..............................……………
Upravna taksa v višini ……….…. EUR je plačana – oproščena plačila (……..ZUT).
Št. ……….…...
……………….., dne ………žig
uradna oseba«
(3) Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se potrdilo o overitvi lastnoročnega podpisa ali potrdilo o overitvi prepisa ali kopije natisne, se vsebina besedila iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko smiselno prilagodi izpisu.«
(4) Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
13. člen
Dosedanji prilogi 8 in 9 se nadomestita z novima prilogama 8 in 9, ki sta sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Ovojnice za osebno vročanje po tem pravilniku se začnejo uporabljati najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
15. člen
Organi, ki za potrdila o overitvi lastnoročnega podpisa in potrdila o overitvi prepisa ali kopije uporabljajo štampiljke, obliko in besedilo štampiljke uskladijo z določbami tega pravilnika do 31. 12. 2010.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-76/2008
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2008-3111-0024
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti