Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2059. Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč, stran 5180.

Na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrom za finance
P R A V I L N I K
o določanju in vodenju bonitete zemljišč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa metodologijo določanja bonitete zemljišč, način evidentiranja podatkov o boniteti zemljišč, vodenje in izkazovanje bonitete zemljišč, spreminjanje bonitete zemljišč in vodenje grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč.
II. DOLOČANJE BONITETE ZEMLJIŠČA
2. člen
(podatki za določanje bonitete zemljišča)
(1) Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se določi v obliki bonitetnih točk.
(2) Bonitetne točke se izračunajo na podlagi lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov.
(3) Lastnosti tal, klime, reliefa in posebnih vplivov se ugotavljajo po merilih za bonitiranje zemljišč iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Lastnosti tal, klime in reliefa se določijo v točkah, posebni vplivi pa v deležih.
(5) Kot posebni vplivi se za kmetijska zemljišča upoštevajo skalovitost, poplavnost, sušnost, ekspozicija, odprtost in zaprtost, zasenčenost in vetrovnost, za gozdna zemljišča pa skalovitost, poplavnost in sušnost.
(6) Tehnična navodila za določanje bonitete zemljišč po merilih iz tretjega odstavka tega člena objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh.
3. člen
(izračun in določitev bonitetnih točk)
(1) Bonitetne točke se izračunajo za zemljišče z enakimi lastnostmi tal, klime, reliefa in posebnih vplivov.
(2) Zemljišče z enakimi lastnostmi tal, klime, reliefa in posebnih vplivov je parcela ali več parcel oziroma del ali več delov parcel.
(3) Bonitetne točke se izračunajo po naslednji enačbi:
(4) Bonitetne točke se določijo v razponu od 0 do 100 točk. Zemljišče, ki ima 100 bonitetnih točk, je najbolj proizvodno sposobno zemljišče.
(5) Bonitetne točke se določijo s celim številom. Razlika od cele točke, ki je enaka ali večja od 0.5 točke, se zaokroži navzgor na prvo večje celo število.
(6) Ob izračunu in določitvi bonitetnih točk se izdela predlog spremembe grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč.
4. člen
(podatki o dejanski rabi zemljišča)
(1) Meja med zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med kmetijska in gozdna zemljišča, in zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med vodna, pozidana in neplodna zemljišča, se za izračun bonitete zemljišča ugotovi na podlagi dejanskega stanja v naravi ali z interpretacijo ortofota ali se prevzame iz evidence dejanske rabe zemljišč.
(2) Meja iz prejšnjega odstavka se prikaže na predlogu sprememb grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč iz šestega odstavka prejšnjega člena.
5. člen
(izračun bonitete zemljišča)
(1) Boniteta zemljišča in površine, na katere se evidentirajo podatki o boniteti zemljišča, se določijo na podlagi grafičnega preseka zemljiškokatastrskega načrta, podatkov o meji med zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med kmetijska in gozdna zemljišča, in zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med vodna, pozidana in neplodna zemljišča, ter predloga spremembe grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč iz šestega odstavka 3. člena tega pravilnika. Če zemljiškokatastrski načrt ni izdelan, se grafični presek izvede na podlagi zemljiškokatastrskega prikaza za vsako parcelo posebej.
(2) Parceli oziroma delom parcele, ki so po dejanski rabi uvrščena med pozidana, vodna ali neplodna zemljišča, in zemljiščem pod stavbo se določijo bonitetne točke v vrednosti nič (0).
(3) Parceli oziroma delom parcele, ki so po dejanski rabi uvrščena med kmetijska ali gozdna zemljišča, se določijo bonitetne točke v skladu s 3. členom tega pravilnika.
(4) Za parcelo z več deli parcele, ki imajo po 3. členu tega pravilnika določene bonitetne točke v različnih vrednostih, se izračunajo bonitetne točke za parcelo. Bonitetne točke za parcelo se izračunajo kot seštevek bonitetnih točk, ki so v vrednosti, večji od nič (0), sorazmerno z deležem površine teh delov parcele.
(5) Površina delov parcele, ki imajo določene bonitetne točke, večje od nič (0), in površina delov parcele, ki imajo bonitetne točke nič (0), mora biti enaka površini parcele, ki je evidentirana v zemljiškem katastru.
(6) Ob izračunu površine delov parcele iz prejšnjega odstavka se površina zemljišč pod stavbo ne spreminja.
6. člen
(elaborat spremembe bonitete zemljišča)
(1) Elaborat spremembe bonitete zemljišča, ki se izdela pri določanju bonitete zemljišč po tem pravilniku, vsebuje:
– poročilo o ugotovljenih lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov,
– izračun bonitete zemljišča s površinami zemljišč.
(2) Poročilo o ugotovljenih lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov iz prve alinee prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– ugotovitve o lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov,
– točke, ki so določene za ugotovljene lastnosti tal, klime oziroma reliefa,
– deleže, ki so določeni za posebne vplive,
– izračun in določitev bonitetnih točk,
– predlog spremembe grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč.
(3) Poročilo o ugotovljenih lastnostih tal, klime, reliefa in posebnih vplivov iz prejšnjega odstavka lahko izdela le kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak s pooblastilom za bonitiranje.
III. EVIDENTIRANJE PODATKA O BONITETI ZEMLJIŠČA
7. člen
(evidentiranje podatka o boniteti zemljišča)
Geodetska uprava na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišča evidentira v zemljiški kataster podatek o boniteti zemljišča in površine, določene v skladu s 5. členom tega pravilnika.
8. člen
(spremembe grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč)
Geodetska uprava na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišča spremeni grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč:
– če se spremenijo bonitetne točke za zemljišča z enakimi lastnostmi tal, klime, reliefa in posebnih vplivov, ki so prikazana kot območja enake bonitete zemljišč, ali
– če se spremenijo meje območij enake bonitete zemljišč.
IV. VODENJE IN IZKAZOVANJE BONITETE ZEMLJIŠČA
9. člen
(vodenje in izkazovanje bonitete zemljišč za parcelo)
(1) Podatek o boniteti zemljišča se vodi tako, da se za parcele oziroma vse dele parcel, evidentirane v opisnem delu zemljiškega katastra, vodijo bonitetne točke.
(2) Če ima parcela ali deli parcele, evidentirani v opisnem delu zemljiškega katastra, enako število bonitetnih točk, se podatek o boniteti zemljišča izkazuje za parcelo.
(3) Če deli parcele, evidentirani v opisnem delu zemljiškega katastra, nimajo enakega števila bonitetnih točk, se podatek o boniteti zemljišča izkazuje tako, da se ločeno prikažejo bonitetne točke v vrednosti, večji od nič (0), in bonitetne točke v vrednosti nič (0) za skupno površino tistih delov parcele, ki imajo določeno tako vrednost bonitetnih točk.
V. SPREMINJANJE BONITETE ZEMLJIŠČA
10. člen
(sprememba bonitete zemljišča)
(1) Boniteta zemljišča, vpisana v zemljiški kataster, se spremeni:
– na zahtevo stranke,
– ob spremembah meje parcele ali
– ob evidentiranju zemljišča pod stavbo.
(2) Če se v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, spremenijo podatki o dejanski rabi zemljišča, se boniteta zemljišča, vpisana v zemljiški kataster, spremeni le na zahtevo stranke, razen ob evidentiranju zemljišča pod stavbo.
11. člen
(sprememba bonitete zemljišča na zahtevo stranke)
(1) Na zahtevo stranke se boniteta zemljišča spremeni na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišča v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, in metodologijo določanja bonitete zemljišč, ki jo določa ta pravilnik.
(2) Elaborat spremembe bonitete zemljišč se lahko izdela na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč:
– če lastnik zemljišča soglaša, da se za spremembo podatka o boniteti zemljišča uporabijo podatki grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč, in
– če kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak s pooblastilom za bonitiranje potrdi, da je za območje zemljišča, za katerega želi lastnik spremeniti boniteto zemljišč, grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč ustrezen.
(3) Spremembo bonitete zemljišč na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč lahko predlaga lastnik zemljišča pri geodetski upravi. Geodetska uprava izdela elaborat spremembe bonitete zemljišča na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč po uradni dolžnosti.
(4) Elaborat spremembe bonitete zemljišča na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč vsebuje:
– pisno soglasje lastnika zemljišča, da se za spremembo podatka o boniteti zemljišča uporabijo podatki grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč,
– potrdilo kmetijskega oziroma gozdarskega strokovnjaka s pooblastilom za bonitiranje, da je grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč ustrezen za ugotovitev podatka o boniteti zemljišča,
– izračun in določitev bonitetnih točk.
(5) Pri izdelavi elaborata spremembe bonitete zemljišča na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč se glede izračuna in določitve bonitete zemljišča smiselno uporabljajo določbe 5. člena tega pravilnika, pri čemer se za grafični presek namesto predloga spremembe grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč uporabi grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč.
(6) Glede evidentiranja podatka o boniteti zemljišča v zemljiški kataster na podlagi elaborata spremembe bonitete zemljišč na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč se smiselno uporabljajo določbe 7. člena tega pravilnika.
12. člen
(sprememba bonitete zemljišča ob spreminjanju meje parcele)
(1) Če se spremeni meja parcele, se boniteta zemljišč novih parcel oziroma parcel s spremenjenimi mejami izračuna v skladu s 5. členom tega pravilnika. Izračun bonitete zemljišča s površinami zemljišč iz druge alinee prvega odstavka 6. člena tega pravilnika se vključi v elaborat parcelacije, elaborat komasacije ali elaborat izravnave meje.
(2) Za izračun bonitete zemljišča ob spreminjanju meje parcel se kot deli parcel štejejo deli, ki nastanejo kot presek med mejami parcel pred spremembo, mejami parcel po spremembi in mejo med zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med kmetijska in gozdna zemljišča, in zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med vodna, pozidana in neplodna zemljišča.
(3) Meja med zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med kmetijska in gozdna zemljišča, in zemljišči, ki se po dejanski rabi uvrščajo med vodna, pozidana in neplodna zemljišča, se za izračun bonitete zemljišča ob spreminjanju meje parcel ugotovi na podlagi dejanskega stanja v naravi ali z interpretacijo ortofota.
(4) Ob spreminjanju meje parcele se boniteta zemljišč novih parcel oziroma parcel s spremenjenimi mejami lahko ugotovi na podlagi grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč, pri čemer se glede izračuna in določitve bonitete zemljišča smiselno uporabljajo določbe 5. člena tega pravilnika.
13. člen
(sprememba bonitete zemljišča ob evidentiranju zemljišča pod stavbo)
Ob evidentiranju zemljišča pod stavbo geodetska uprava po uradni dolžnosti vpiše na površino zemljišča pod stavbo bonitetne točke v vrednosti nič (0).
VI. VODENJE IN VZDRŽEVANJE GRAFIČNEGA PRIKAZA OBMOČIJ ENAKE BONITETE ZEMLJIŠČ
14. člen
(vodenje in vzdrževanje grafičnega prikaza območij enake bonitete zemljišč)
(1) Grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč vodi in vzdržuje geodetska uprava na podlagi:
– elaboratov sprememb bonitete zemljišča,
– bonitetnih točk, ki jih ugotovi geodetska uprava na podlagi analiz, terenskih opazovanj in meritev.
(2) Grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč je javen in se vanj lahko vpogleduje prek računalniškega distribucijskega okolja.
VII. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
(evidentiranje podatka o boniteti zemljišč v prehodnem obdobju)
Do 24. 5. 2011, ko se v zemljiškem katastru še vodijo podatki o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in razredih, se za parcele z več deli parcele, ki imajo različne vrste rabe, katastrske kulture ali katastrske razrede in so zanje po tem pravilniku določene bonitetne točke v vrednosti večje od nič (0) in bonitetne točke v vrednosti nič (0), bonitetne točke evidentirajo tako, da se en ali več delov parcel razdeli na dva nova dela parcele z novimi površinami. Bonitetne točke se vpišejo tako, da se enemu delu pripišejo bonitetne točke iz 5. člena tega pravilnika, drugemu delu pa bonitetne točke v vrednosti nič (0).
16. člen
(sprememba vrste rabe)
Do 24. 5. 2011, ko se v zemljiškem katastru še vodijo podatki o vrstah rabe zemljišč, katastrskih kulturah in katastrskih razredih, se podatek o boniteti zemljišča ne spremeni, če se v skladu z zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, spremenijo podatki o vrsti rabe, katastrski kulturi ali katastrskem razredu.
17. člen
(vpogled v grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč)
Dokler niso zagotovljeni tehnični pogoji za javni vpogled prek računalniškega distribucijskega okolja, je vpogled v grafični prikaz območij enake bonitete zemljišč mogoč na sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije.
VIII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-32/2008
Ljubljana, dne 10. marca 2008
EVA 2007-2511-0159
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
 
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano