Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2008 z dne 16. 5. 2008

Kazalo

2057. Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave, stran 5178.

Na podlagi dvanajstega odstavka 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 100/07 – popr. in 10/08;) in v zvezi z 71. členom Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04 – ZPNNVSM, 37/04, 100/05 – odl. US, 39/06, 131/06 – ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) po predhodnem mnenju Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdajata minister za gospodarstvo in minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa način predložitve letnega poročila gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ter način javne objave letnih poročil na spletnih straneh AJPES.
2. člen
(kraj predložitve)
Družbe in podjetniki predložijo letno poročilo pristojni organizacijski enoti AJPES, na območju katere imajo sedež.
3. člen
(načini predložitve)
(1) Družbe in podjetniki predložijo AJPES letno poročilo s sestavnimi deli, ki jih določa 60. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 100/07 – popr. in 10/08; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
(2) Družbe in podjetniki predložijo letna poročila izključno v elektronski obliki. AJPES omogoči elektronski način predložitve letnega poročila v svojih izpostavah za vse tiste, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo.
(3) Družbe in podjetniki iz prvega in drugega odstavka 58. člena ZGD-1 predložijo letna poročila za javno objavo v obliki PDF datoteke.
(4) Družbe in podjetniki iz drugega odstavka 59. člena ZGD-1 lahko izberejo poenoteni način predložitve letnega poročila tako, da predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih hkrati za namen javne objave in državne statistike.
(5) Poenotene obrazce iz prejšnjega odstavka predpiše AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
4. člen
(način javne objave)
(1) AJPES javno objavi prejeta letna poročila tako, da jih informatizira na način, ki zagotavlja ažurno stanje podatkov v informatizirani bazi letnih poročil na spletnih straneh AJPES.
(2) Letna poročila, predložena po četrtem odstavku prejšnjega člena, AJPES javno objavi na spletnih straneh tako, da iz baze obdelanih podatkov iz letnih poročil za namene državne statistike objavi podatke v obsegu, kot ga za družbe in podjetnike določa ZGD-1 in jih javno objavi v 30 dneh po preteku roka za njihovo predložitev.
(3) AJPES javno objavi letna poročila, ki so predložena po tretjem odstavku prejšnjega člena, v 30 dneh po njihovi predložitvi.
5. člen
(dostop do podatkov)
(1) AJPES oblikuje spletne strani, namenjene javni objavi letnih poročil družb in podjetnikov, na način, ki uporabnikom omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov.
(2) AJPES omogoči vsakomur brezplačen dostop do podatkov iz letnih poročil prek identifikacije družbe ali podjetnika z navedbo vsaj ene od identifikacijskih oznak. Identifikacijska oznaka je lahko matična številka, sedež ali firma.
6. člen
(baza podatkov za javno objavo in arhiviranje)
(1) Baza podatkov za javno objavo na spletnih straneh obsega letna poročila za zadnje poslovno leto.
(2) AJPES predložena in javno objavljena letna poročila arhivira.
7. člen
(podatki, ki jih posreduje Davčna uprava Republike Slovenije)
Davčna uprava Republike Slovenije posreduje AJPES do 10. januarja tekočega leta seznam podjetnikov, ki za preteklo koledarsko leto niso dolžni predložiti letnih poročil zaradi javne objave, ker so v skladu s predpisi, ki urejajo davek od dohodkov iz dejavnosti, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov.
8. člen
(postopki dela in programske rešitve)
Podrobnejše postopke dela, ustrezne programske rešitve v zvezi s predložitvijo letnih poročil in obseg podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih predpiše na podlagi ZGD-1 AJPES v navodilu, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil, njihove javne objave in obveščanja registrskega organa o javni objavi (Uradni list RS, št. 82/06).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-71/2006-27
Ljubljana, dne 5. maja 2008
EVA 2008-2111-0030
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost