Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2008 z dne 5. 5. 2008

Kazalo

1890. Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja, stran 4661.

Na podlagi prvega odstavka 59. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – Odl. US in 102/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obveznem organiziranju službe varovanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
(1) Ta uredba določa zavezance, ki morajo organizirati službo varovanja, nadzor nad izvajanjem uredbe in kazenske določbe.
(2) Zavezanci iz prvega odstavka 59. člena Zakona o zasebnem varovanju (v nadaljnjem besedilu: zakon), katerih varovanje je urejeno s posebnimi predpisi, morajo organizirati službo varovanja v skladu s to uredbo, če z drugimi predpisi ni določeno drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. zavezanci so subjekti iz 59. člena zakona, če opravljajo dejavnosti, določene v prvem odstavku 59. člena zakona, ki jih ta uredba zavezuje k organizaciji obvezne službe varovanja;
2. načrt varovanja je dokument zavezanca, ki vsebuje oceno stopnje tveganja, program varovanja in načrt fizičnega varovanja;
3. ocena stopnje tveganja opredeljuje obseg varovanja oziroma varnostnih potreb zavezanca ter je podlaga za izdelavo načrta varovanja s sistemom tehničnega in fizičnega varovanja;
4. načrt fizičnega varovanja pri zavezancu obsega fizično in tehnično varovanje ter se spreminja in dopolnjuje v skladu z oceno stopnje tveganja.
3. člen
(zavezanci)
Zavezanci iz 59. člena zakona so določeni s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe in je objavljena skupaj z njo.
4. člen
(prenehanje službe varovanja)
(1) Obveznost organiziranja službe varovanja preneha, če zavezanec preneha opravljati dejavnost ali prenehajo obstajati posebni varnostni razlogi, določeni v zakonu.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora zavezanec najmanj šestdeset dni pred dnevom dejanskega prenehanja opravljanja dejavnosti ali obstoja posebnega varnostnega razloga pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za posamezno področje.
(3) O prenehanju organiziranja službe varovanja ministrstva, pristojna za posamezna področja, v roku osmih dni obvestijo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
II. VZPOSTAVITEV SLUŽBE VAROVANJA
5. člen
(organiziranost)
(1) Zavezanec mora vzpostaviti službo varovanja na način, ki ga določata zakon in ta uredba.
(2) Vzpostavitev službe varovanja, posodobitev oziroma nadgradnja varnostnih sistemov in varnostnega poslovanja se opravi v skladu z nacionalnimi varnostnimi standardi.
(3) Če zavezanec opravlja dejavnost, ki je s predpisi o obrambi določena kot dejavnost posebnega pomena za obrambo države, mora služba varovanja upoštevati tudi naloge in varnostne ukrepe, ki jih določajo predpisi z obrambnega področja.
6. člen
(pogodbena služba varovanja)
Zavezanci, ki sklenejo pogodbo o varovanju s subjektom iz 3. člena zakona, s pogodbo določijo tudi časovni obseg, pogoje, sredstva in način varovanja.
7. člen
(prostori in oprema)
(1) Zavezanec mora za delovanje lastne službe varovanja zagotoviti ustrezne prostore, predpisano opremo in materialno-tehnična sredstva, potrebna za operativno varovanje zavezanca.
(2) Zavezanec mora za delovanje pogodbene službe varovanja zagotoviti ustrezne prostore.
(3) Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med zavezancem in izvajalcem varovanja iz prejšnjega odstavka se opredelijo s pogodbo.
III. DOKUMENTI VAROVANJA
8. člen
(načrt varovanja)
(1) Zavezanec mora imeti izdelan načrt varovanja, ki mora vsebovati:
– oceno stopnje tveganja;
– program varovanja;
– načrt fizičnega varovanja.
(2) Zavezanec mora zagotoviti, da se načrt varovanja ažurira sprotno, glede na spremenjene varnostne razmere, oceno stopnje tveganja oziroma najmanj enkrat letno.
9. člen
(ocena stopnje tveganja)
(1) Obvezni elementi ocene stopnje tveganja so:
– podatki o zavezancu;
– opis objekta in območja;
– ranljivost varnostno-vitalnih točk v objektih in procesih na varovanem območju;
– ocena stanja na področju varnosti;
– ocena stanja na področju varovanja podatkov;
– ocena pričakovanih in nepričakovanih dogodkov pri zavezancu;
– splošna ocena o stopnji tveganja.
(2) Ocena lahko vsebuje tudi ključne ugotovitve ocen posameznih vrst ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Zavezanci iz prve, druge, tretje in pete alinee prvega odstavka 59. člena zakona so pri izdelavi ocene stopnje tveganja dolžni sodelovati s Policijo, Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo, Obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in drugimi pristojnimi organi, ki so dolžni posredovati podatke, potrebne za izdelavo ocene stopnje tveganja.
(4) Ostali zavezanci so pri izdelavi ocene stopnje tveganja dolžni sodelovati s Policijo in po potrebi s pristojnimi izpostavami Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki so dolžni posredovati podatke, potrebne za izdelavo ocene stopnje tveganja.
(5) Zavezanec mora zagotoviti, da se ocena stopnje tveganja ažurira najmanj enkrat letno.
10. člen
(program varovanja zavezanca)
Obvezni elementi programa varovanja so:
– splošne določbe;
– namen fizičnega varovanja;
– pregled pravnih podlag;
– zahteve, kriteriji in merila za fizično varovanje;
– pristojnosti in dolžnosti pri izvajanju varovanja;
– izhodišča za načrt in postopke fizičnega varovanja.
11. člen
(načrt fizičnega varovanja)
(1) Obvezni elementi načrta fizičnega varovanja so:
– opis varovanega območja, objekta, ljudi in premoženja;
– načrt ali skica varovanega objekta in območja;
– opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja objekta in območja;
– organizacija službe varovanja;
– načrt za uporabo zvez;
– ukrepi in postopki službe varovanja;
– ukrepi in postopki službe varovanja ob naravnih in drugih nesrečah, izrednem stanju, krizi in vojni;
– načrtovani ukrepi za preverjanje vseh postopkov in ukrepov fizičnega in tehničnega varovanja;
– opredeljeno tehnično varovanje po območjih;
– sodelovanje s Policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.
(2) Načrt fizičnega varovanja mora biti izdelan tako, da so ukrepi prilagojeni posamezni splošni oceni stopnje tveganja.
12. člen
(potrditev načrta)
(1) Načrt varovanja potrdi zavezanec.
(2) Zavezanec mora v 15 dneh o potrditvi načrta obvestiti ministrstvo, pristojno za posamezno področje, in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(3) Obvezni elementi obvestila o potrditvi načrta so:
– podatki o zavezancu;
– naslov in številka načrta;
– datum sprejema;
– podatki o skrbniku načrta;
– podatki o izdelovalcu načrta.
IV. VAROVANJE JAVNIH PRIREDITEV
13. člen
(načrt varovanja)
(1) Zavezanci iz četrte alinee prvega odstavka 59. člena zakona morajo imeti izdelan načrt varovanja, ki mora vsebovati naslednja dokumenta:
– oceno stopnje tveganja;
– načrt fizičnega varovanja.
(2) Obvezni elementi ocene stopnje tveganja so:
– podatki o zavezancu;
– opis objekta in območja;
– ocena stanja na področju varnosti;
– ocena pričakovanih in nepričakovanih dogodkov;
– splošna ocena o stopnji tveganja.
(3) Ocena stopnje tveganja mora upoštevati naravo javne prireditve, strukturo in število možnih udeležencev, čas in trajanje prireditev ter potrebe in tveganja prireditvenega prostora.
(4) Obvezni elementi načrta fizičnega varovanja so:
– opis varovanega območja in objekta;
– načrt ali skica varovanega območja in objekta;
– opis in skice fizičnega in tehničnega varovanja varovanega objekta in območja;
– organizacija službe varovanja;
– načrt uporabe zvez;
– ukrepi in postopki službe varovanja;
– sodelovanje s Policijo, regijskim centrom za obveščanje, gasilci, reševalno službo in drugimi pristojnimi službami.
(5) Izdelovalci ocene stopnje tveganja so dolžni sodelovati s Policijo, občinskim redarstvom, lokalno skupnostjo in po potrebi s pristojno izpostavo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki so dolžni posredovati podatke, potrebne za izdelavo ocene stopnje tveganja.
V. PRENOS SIGNALA NA POLICIJO
14. člen
(prenos signala na Policijo)
(1) V primeru utemeljenih razlogov javne varnosti in interesa države oziroma njenih organov na državni ravni lahko zavezanci Policiji predlagajo sklenitev pisnega dogovora o prenosu alarmnih signalov iz objektov z organizirano službo varovanja na sistem za prenos in obravnavo alarmnih sporočil Policije. O predlogu odloči Policija in o odločitvi pisno seznani zavezanca.
(2) Medsebojne pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
VI. NADZOR
15. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.
(2) Nadzor nad zavezanci iz četrte alinee prvega odstavka 59. člena zakona lahko izvaja tudi Policija.
(3) Zavezanci iz prvega odstavka 59. člena zakona morajo organom iz prvega in drugega odstavka tega člena omogočiti vpogled v načrt varovanja.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
16. člen
(globa)
(1) Z globo od 4.000 do 12.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ne obvesti ministrstva, pristojnega za posamezno področje (drugi odstavek 4. člena);
– ne vzpostavi službe varovanja (prvi odstavek 5. člena);
– nima načrta varovanja (8. in 13. člen);
– ne zagotovi ažuriranja načrta varovanja (drugi odstavek 8. člena);
– ne zagotovi ažuriranja ocene stopnje tveganja (peti odstavek 9. člena);
– ne potrdi načrta varovanja (prvi odstavek 12. člena);
– ne obvesti v določenem roku pristojnega ministrstva, pristojnega za posamezno področje, in ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, o potrditvi načrta (drugi odstavek 12. člena);
– ne omogoči vpogleda v načrt varovanja (15. člen).
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba v državnem organu, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo od 400 do 1.200 evrov.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(uskladitev obveznosti)
(1) Zavezanci, razen zavezancev iz četrte in pete alinee prvega odstavka 59. člena zakona, morajo vzpostaviti službo varovanja in uskladiti načrte fizičnega varovanja v skladu s to uredbo v roku treh let od uveljavitve te uredbe.
(2) Zavezanci iz četrte in pete alinee prvega odstavka 59. člena zakona morajo organizirati službo varovanja v skladu s to uredbo v roku šestih mesecev od uveljavitve te uredbe.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Pravilnik o nadzoru nad izvajanjem zakona o zasebnem varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 90/98 in 76/02).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-6/2008/6
Ljubljana, dne 25. aprila 2008
EVA 2007-1711-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1 – (3. ČLEN UREDBE)

I. Seznam zavezancev iz prve alinee prvega odstavka 59. člena
zakona:
1. AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE, Parmova 53, 1000 Ljubljana;
2. INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana;
3. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, Vrbina 12, 8270 Krško.

II. Seznam zavezancev iz druge alinee prvega odstavka 59. člena
zakona:
1. ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana;
2. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na
  Krki;
3. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Prelovčeva ulica 9, 5280 Idrija;
4. MODERNA GALERIJA, Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana;
5. MUZEJ KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM, Stična 17, 1295 Ivančna
  Gorica;
6. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE, Celovška 23, 1000
  Ljubljana;
7. NARODNA GALERIJA, Puharjeva 9, 1001 Ljubljana;
8. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000 Ljubljana;
9. POKRAJINSKI ARHIV KOPER, Kapodistriasov trg 1, 6000 Koper;
10. POKRAJINSKI ARHIV V NOVI GORICI, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000
  Nova Gorica;
11. POKRAJINSKI ARHIV, Glavni trg 7, 2000 Maribor;
12. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj;
13. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova 20, 1000 Ljubljana;
14. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ, Metelkova 2, 1000 Ljubljana;
15. SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana;
16. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE, Parmova 33, p.p. 3525, 1001
  Ljubljana;
17. ZGODOVINSKI ARHIV CELJE, Teharska cesta 1, 3000 Celje;
18. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA, Mestni trg 27, Ljubljana;
19. ZGODOVINSKI ARHIV PTUJ, Muzejski trg 1, Ptuj.

III. Seznam zavezancev iz tretje alinee prvega odstavka 59. člena
zakona:
1. AERODROM LJUBLJANA, d.d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom;
2. AERODROM MARIBOR, d.o.o., Letališka cesta 10, 2312 Orehova
  vas;
3. AERODROM PORTOROŽ, d.o.o., Sečovlje 19, 6333 Sečovlje –
  Sicciole;
4. KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o., Kotnikova 19a,
  1000 Ljubljana;
5. LUKA KOPER, d.d., Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper –
  Capodistria.

IV. Seznam zavezancev iz četrte alinee prvega odstavka 59. člena
zakona:
1. ADRIA TIM gostinstvo in druge storitve d.o.o., Industrijska
  cesta 10, 6310 Izola, – DISKOTEKA AMBASADA GAVIOLI,
  Industrijska cesta 10, 6310 Izola;
2. ALOJZ KRHLANKO s.p., Leskovec 49, Slovenska Bistrica, – CAFFE
  BAR FUR-ČI, Leskovec 49, Slovenska Bistrica;
3. AP PROMET trgovina in zastopanje d.o.o., Muzejska ulica 3,
  8000 Novo mesto, – CLUB MARSCHALL, Novi trg 1, 8000 Novo
  mesto;
4. ASKARI, trgovina, gostinstvo, posredništvo in storitve d.o.o.,
  Trg osvoboditve št. 3, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, –
  ASKARI CLUB, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj;
5. B T SVETOVANJE BRANKO TRAMŠEK s.p., Grobeljca 46, 1211
  Ljubljana Šmartno, – COMPANEROS CAFFE, Slovenska cesta 51,
  Ljubljana;
6. BAR KLUB FABRKA BORIS BERVAR s.p., Poljanska cesta 9, 1000
  Ljubljana, – KLUB FABRKA, Poljanska cesta 9, 1000 Ljubljana;
7. BOLIVUD GOSTINSTVO d.o.o., Cesta XV. brigade 39, 8330 Metlika,
  – CLUB BOLLYWOOD, Cesta XV. brigade 39, 8330 Metlika;
8. BRAČEK JOŽEF s.p., Cerkvenjak 28, 2236 Cerkvenjak, – GOSTIŠČE
  PRI ANTONU, Cerkvenjak 28, 2236 Cerkvenjak;
9. CLUB SIMFONIJA-GOSTINSTVO IGOR ERŽEN s.p., Planina 68, 6232
  Planina, – CLUB SIMFONIJA, Planina 68, 6232 Planina;
10. DARKO HAUPTMAN s.p., Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka, –
  STUDIO BAR & KLUB, Šolska ulica 2, 4220 Škofja Loka;
11. DEGO, gostinstvo, gradbeništvo, posredništvo, najemi in druge
  storitve d.o.o., Loška ulica 13, 2000 Maribor, – DISKOTEKA
  SAMSARA, Loška ulica 13, 2000 Maribor;
12. DISKOTEKA M3 DUŠAN ŠKAFAR s.p., Ravenska cesta 12, 9231
  Beltinci, – DISKOTEKA M3, Ravenska cesta 12, 9231 Beltinci;
13. DNEVNI IN NOČNI BAR ''CENTRAL CAFE'', KRISTIJAN BLAŽUN s.p.,
  Zdraviliški trg 23, 3250 Rogaška Slatina, – NOČNI BAR ESTRADA
  CLUB, Zdraviliški trg 23, 3250 Rogaška Slatina;
14. DOTREN, STORITVE IN TRGOVINA d.o.o., Nazorjeva ulica 8, 1000
  Ljubljana, – TRAMONTANA, Tomšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana;
15. EN PUB dnevno nočni kava bar d.o.o., Celovška cesta 150, 1000
  Ljubljana, – EN PUB, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana;
16. FLERE NATAŠA s.p., Klub mesečina dnevni in nočni bar in Casa
  Mia, Bevško 45e, 1420 Trbovlje, – CLUB MESEČINA, Bevško 45e,
  1420 Trbovlje;
17. GAUDEAMUS d.o.o., Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, –
  ŠTUK, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor;
18. GDA podjetje za gostinstvo in trgovino d.o.o., Tržaška cesta
  2, 1000 Ljubljana, – KLUB MARIBORSKIH ŠTUDENTOV, Tržaška
  cesta 2, 1000 Ljubljana;
19. GOREC d.o.o., Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje, – DISKOTEKA
  AFRICA, Obrtniška ulica 22, 8210 Trebnje;
20. HPV 1 storitve, trgovina in proizvodnja d.o.o., Zgornje
  Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, – PARK BULLDOG CLUB,
  Mrtvice pri Kočevju 10, Stara Cerkev;
21. IKARUS, podjetje za trgovino in transport, Trebija, d.o.o.,
  Trebija 2, 4224 Gorenja vas, – LUCKY LUKE, Trebija 19, 4224
  Gorenja vas;
22. INDUSTRIJA ZABAVE d.o.o., Gostinstvo, Jurčkova cesta 224,
  Ljubljana, – FUN FACTORY, Jurčkova cesta 224, 1000 Ljubljana;
23. JANKO MILER s.p., Šentanel 8, 2391 Prevalje, – ROŽMARIN NOČNI
  BAR, Čečovje 5, Ravne na Koroškem;
24. JULYTRADE, trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.,
  Prijateljeva ulica 1, 3000 Celje, – DISKOTEKA ESCAPE,
  Mariborska cesta 140, 3000 Celje;
25. JULYTRADE, trgovina, gostinstvo, storitve d.o.o.,
  Prijateljeva ulica 1, 3000 Celje, – DISKOTEKA B 52, Ulica
  Franja Žagarja 4, 3230 Šentjur pri Celju;
26. KIM gostinstvo in druge storitve d.o.o., Kongresni trg 3,
  1000 Ljubljana, – BACHUS CENTER, Kongresni trg 3, 1000
  Ljubljana;
27. KIR d.o.o. podjetje za trgovino, proizvodnjo, storitve in
  zunanjo trgovino, Ljubljana, Grablovičeva ulica 1, 1000
  Ljubljana, – ORTO BAR, Grablovičeva ulica 1, Ljubljana;
28. Klub KLUB 505, Šalka vas 103, 1330 Kočevje, – CLUB SING SING
  KOČEVJE, Šalka vas 103, 1330 Kočevje;
29. KOCKA – LIDIJA POGAČAR s.p., Kranjska cesta 4/a, 4240
  Radovljica, – CLUB FARAON, Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled;
30. KOVINSKA PROIZVODNJA GOSTINSTVO JOŽEF FILIPIČ s.p.,
  Jeruzalemska cesta 9, 9240 Ljutomer, – DISKOTEKA OXYGEN,
  Jeruzalemska cesta 13, 9240 Ljutomer;
31. MARKO KOLŠEK s.p., Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, – BAR MAX
  CLUB, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje;
32. MARSE trgovina in storitve d.o.o., Naselje Borisa Kidriča 9,
  8330 Metlika, – DISKOTEKA BAKHUS, Naselje Borisa Kidriča 9,
  8330 Metlika;
33. MEDIA PARK poslovanje z nepremičninami d.o.o., Krajnčeva
  ulica 20, 1000 Ljubljana, – MEDIA PARK LJUBLJANA, Krajnčeva
  ulica 20, 1000 Ljubljana;
34. MEGATISK družba za proizvodnjo, trgovino, grafično in
  založniško dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Vevška cesta 52,
  1260 Ljubljana Polje, – EMONSKA KLET, Plečnikov trg 1, 1000
  Ljubljana;
35. MEMORIA DRUŽBA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM d.o.o., Vinarski trg
  št. 5, 2250 Ptuj, – SUPER LI – hiša zabave, Vinarski trg 5,
  2250 Ptuj;
36. METUM trgovina in storitve d.o.o., Goriška cesta 75, 5270
  Ajdovščina, – VERTIGO FASION CLUB, Goriška cesta 75, 5270
  Ajdovščina;
37. MILOŠ KALANJ s.p., Pod Klancem 4, 5220 Tolmin, – DISKOTEKA
  BUGATI, Pod klancem 4, 5220 Tolmin;
38. MONIKA KLEMENČIČ s.p., Ljubljanska cesta 88a, 2000 Maribor, –
  DISKOTEKA TROPIKAL, Mariborska cesta 12, Radlje ob Dravi;
39. MOTO TRADE trgovina d.o.o., Ulica Milana Majcna 6, 1000
  Ljubljana, – PUB FRANCI NA BALANCI, Vodnikova cesta 155, 1000
  Ljubljana;
40. MUNIB SADIKOVIĆ s.p., Vrhovci, Cesta XVII 2, 1000 Ljubljana,
  – BAR HACIENDA, Šentlenart 71, 8270 Brežice;
41. NA.GI. gostinstvo in rekreacija d.o.o.; Liminjanska cesta
  117, 6320 Portorož, – LOKAL EXTREME BOWLING, Liminjanska
  cesta 117, 6320 Portorož;
42. PAM – CVENK, trgovina, gostinstvo in storitve, d.o.o., Rimska
  cesta 72, 3311 Šempeter v Savinjski dolin, – LOKAL SALSA,
  Rimska cesta 72, 3311 Šempeter v Savinjski dolini;
43. PAPAS – gostinstvo, trgovina, storitve, d.o.o., Kolodvorska
  ulica 11, 6000 Koper, – DISKOTEKA THE CITY, Cesta Zore
  Perello – Godina 2, 6000 Koper;
44. PETICA d.o.o., Medvedova 18, 1000 Ljubljana, – CLUB COCO
  LOCO, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana;
45. PLANET PUB MARJAN FUJAN ML. s.p., Obala 14, 6320 Portorož, –
  DISKOTEKA TIVOLI, Obala 14, 6320 Portorož;
46. PLANET PUB MARJAN FUJAN ML. s.p., Obala 14, 6320 Portorož, –
  PLANET PUB HEINEKEN, Obala 14, 6320 Portorož;
47. PLANINC & OSTALI Gostinstvo, d.n.o., Dragovanja vas 30, 8343
  Dragatuš, – LOKAL BUČKO, Dragovanja vas 30, 8343 Dragatuš;
48. PREPIH d.o.o., restavracija in okrepčevalnica, Gornja Težka
  voda 19, 8322 Stopiče, – PREPIH restavracija in
  okrepčevalnica, Gornja Težka voda 19, 8322 Stopiče;
49. PREVAJANJE LINGO DAMIR GALIJAŠ, s.p., Hudovernikova ulica 2,
  1000 Ljubljana. – SAUND – INDIE & ROCK BAR, Zaloška cesta 35,
  1000 Ljubljana;
50. RADIO VAL – KREBELJ & CO družba za trženje in informiranje
  d.n.o., Dolenjska cesta 11, 1000 Ljubljana, – DISKOTEKA LIFE,
  Mačkovci 80, 1230 Domžale;
51. RIBIČIJA d.o.o., Meljski hrib 36, 2000 Maribor, – RIBIČIJA,
  Meljski hrib 36, 2000 Maribor;
52. ROBERT NEMEČEK s.p., Cesta svobode 15, 4260 Bled, – CLUB
  STOP, Cesta svobode 15, 4260 Bled;
53. ROŠELL, trgovina in storitve, d.o.o., Velesovska cesta 51,
  4208 Šenčur, – ANTIC CAFE, Poslovna cona A35, 4208 Šenčur;
54. SPARTACUS, ŠPORT, TRGOVINA IN STORITVE d.o.o., Kopališka
  ulica štev. 2, 9000 Murska Sobota, – LOKAL SPARTACUS,
  Kopališka ulica štev. 2, 9000 Murska Sobota;
55. STAA mednarodna trgovina in zastopanje, d.o.o., Lava 7, 3000
  Celje, – DOWN TOWN, Lava 7, 3000 Celje;
56. ŠTUDENTSKI KLUB GROŠ, Industrijska cesta 1g, 1290 Grosuplje,
  – ŠTUDENTSKI KLUB GROŠ, Industrijska cesta 1g, 1290
  Grosuplje;
57. TURMALIN trgovina in gostinske storitve d.o.o., Rimska cesta
  35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, – COCKTAIL BAR LA PLAC,
  Rimska cesta 35, 3311 Šempeter v Savinjski dolini;
58. UGL, upravljanje gostinskih lokalov, d.o.o., Slovenski trg 7,
  4000 Kranj, – KLUB BAR MANANA, Slovenski trg 7, 4000 Kranj;
59. VABO, podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo in logistiko
  d.o.o., Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec, – KUFER PUB,
  Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec;
60. VPLIV, računovodske, gradbene in druge storitve d.o.o.,
  Prušnikova ulica 46, 2000 Maribor, – EXTREME BAR, Titova
  cesta 62, 2000 Maribor.

V. Seznam zavezancev iz pete alinee prvega odstavka 59. člena
zakona:
1. ATOTECH PODNART, d.d., Podnart 43, 4244 Podnart;
2. BELINKA PERKEMIJA d.o.o, Zasavska cesta 95, 1001 Ljubljana;
3. BUTAN PLIN, d.d. Ljubljana, Verovškova 70, 1000 Ljubljana;
4. ELES ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o, Hajdrihova ulica 2, 1000
  Ljubljana;
5. ENOS Energetika, d.o.o, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Koroška
  Bela;
6. HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol, Količevo d.o.o,
  Količevo 65, 1230 Domžale;
7. INSTALACIJA d.o.o Koper, Sermin 10/a, 6000 Koper;
8. INTERINA d.o.o Ljubljana, PLIN KOZINA, Kolodvorska 18, 6240
  Kozina;
9. ISTRABENZ PLINI d.o.o Koper, Plinarniška 1, 3000 Celje;
10. ISTRABENZ PLINI d.o.o Koper, Sermin 8a, 6000 Koper;
11. KIK KAMNIK D.D, Fužine 9, 1240 Kamnik;
12. MELAMIN Kemična tovarna d.d. Kočevje, Tomšičeva 9, 1330
  Kočevje;
13. NAFTA LENDAVA, Trimlini 1a, 9220 Lendava;
14. PETROL d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
15. PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Petrol Energetika
  d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem;
16. PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Petrol Energetika
  d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore;
17. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
  Skladiščenje, d.o.o., Trimlini 1H, 9220 Lendava;
18. PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Petrol
  Skladiščenje, d.o.o, Skladišče goriv RAČE, Fram 9, 2311 Fram;
19. PLAMA-PUR, Proizvodnja in predelava plastičnih mas d.d.,
  Podgrad 17, 6244 Podgrad;
20. PLINARNA MARIBOR d.d., Ledina 26, 2000 Maribor;
21. POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor;
22. SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
23. STEKLARNA HRASTNIK VITRUM d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430
  Hrastnik;
24. STEKLARNA ROGAŠKA d.d., Ulica talcev 1, 3250 Rogaška Slatina;
25. TALUM, tovarna aluminija, d.d., Kidričevo, Tovarniška cesta
  10, 2325 Kidričevo;
26. TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana;
27. TKI Hrastnik d.d, Za Savo 6, 1430 Hrastnik;
28. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2,
  1000 Ljubljana;
29. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5,
  2000 Maribor;
30. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO MEDICINO,
  Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana;
31. ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Dunajska cesta 106, 1000
  Ljubljana;
32. ZAVOD RS ZA BLAGOVNE REZERVE, Ortnek 9a, 1316 Ortnek.

AAA Zlata odličnost