Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 7. 4. 2008

Kazalo

1365. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, stran 3276.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena in sedmega odstavka 74. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) se v 3. členu v 2. točki prvega odstavka besedilo »prostorskem redu občine« nadomesti z besedilom »občinskem prostorskem načrtu«.
V 3. točki prvega odstavka se beseda »določi« nadomesti z besedilom »na pobudo občine določi minister, pristojen za okolje,«.
V šesti alinei 6. točke prvega odstavka se v drugem stavku besedilo »nezagrajeno ali neprekrito gradbišče« nadomesti z besedilom »gradbišče izven zaprtih in prekritih prostorov stavb«.
V 7. točki prvega odstavka se besedilo »vir hrupa, ki je bil v uporabi oziroma je obratoval 28. julija 1995 ali je bilo zanj skladno s predpisi pred 28. julijem 1995 pridobljeno gradbeno dovoljenje« nadomesti z besedilom »vir hrupa, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe ali je bilo pred tem dnem zanj pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku v točki d) besedilo »za stavbe z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih« nadomesti z besedilom »na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in«.
Na koncu besedila tretjega odstavka se doda besedilo »Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1000 m, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje.«.
Za tretjim odstavkom se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Meje III. In IV. območja varstva pred hrupom na posameznem območju poselitve določi občina v prostorskem načrtu, ki ureja rabo prostora tega območja poselitve, s tem da mora pri uvrstitvi posameznega območja poselitve v območje varstva pred hrupom upoštevati podrobnejšo namensko rabo prostora v skladu z merili za uvrstitev v območja varstva pred hrupom iz prvega odstavka tega člena.
(5) V skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, razvrsti na posameznem območju poselitve območja varstva pred hrupom v II. območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve minister, pristojen za okolje, na podlagi pobude občine, če iz dokumentacije, priložene k pobudi, sledi, da so izpolnjene zahteve varstva pred hrupom, ki v skladu s to uredbo veljajo za takšno območje varstva pred hrupom.«.
3. člen
V 7. členu se v petem odstavku za besedilom »Če na IV. območju varstva pred hrupom« doda besedilo »v posameznih smereh širjenja hrupa«.
4. člen
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »ene ali več cest ali železniških prog ali obratovanja večjega letališča« nadomesti z besedilom »več cest ali več železniških prog ali ceste ali več cest in železniške proge«.
5. člen
V 13. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V predpisu, ki ureja obratovalni monitoring iz prejšnjega odstavka, se določijo tudi merila, na podlagi katerih upravljavcu vira hrupa ni treba zagotavljati monitoringa zaradi obremenitve območja s hrupom, ker je iz rezultatov meritev ali podatkov o tehnoloških, obratovalnih in drugih značilnosti vira hrupa razvidno, da vir hrupa nima pomembnega vpliva na obremenitev območja s hrupom.«.
6. člen
V 15. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena okoljevarstvenega dovoljenja ni treba pridobiti za:
– uporabo oziroma upravljanje cest in železniških prog,
– uporabo oziroma upravljanje odprtega parkirišča,
– obratovanje naprave, ki zaradi izvajanja industrijske, obrtne, proizvodne, storitvene in podobnih dejavnosti ali proizvodne dejavnosti v kmetijstvu ali gozdarstvu poteka v prekritih in zagrajenih prostorih stavbe, če ne gre za napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ali obrat v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ali napravo, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisom, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je potrebna presoja vplivov na okolje, in če pri največji zmogljivosti obratovanja naprave na zunanji meji gradbenih parcel objektov naprave hrup, ki ga naprava povzroča, ne presega mejnih vrednosti iz priloge 1 te uredbe, določenih za III. območje varstva okolja pred hrupom,
– obratovanje objekta za športne ali druge javne prireditve, če se izvajajo v zagrajenem in prekritem prostoru,
– gradbišče kakršnihkoli objektov.«.
7. člen
Pred 17. členom se doda naslov poglavja »VIII. KAZENSKE DOLOČBE«.
8. člen
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.000 eurov do 40.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 eurov do 4.000 eurov«.
9. člen
Naslov poglavja pred 18. členom se spremeni tako, da se glasi »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
10. člen
V 18. členu se besedilo »večja od 1000 m« nadomesti z besedilom »enaka 1000 m, lahko pa je manjša, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na II. območju varstva pred hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje«.
11. člen
V 19. členu se za tretjim odstavkom dodajo četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Ne glede na rok iz prve alinee prvega odstavka tega člena lahko upravljavec obstoječe naprave prilagodi uporabo in obratovanje naprave zahtevam te uredbe do roka iz druge alinee prvega odstavka tega člena, če mu ministrstvo, pristojno za okolje, z okoljevarstvenim dovoljenjem potrdi tudi program zmanjšanja obremenjevanja okolja s hrupom kot posledice uporabe in obratovanja te obstoječe naprave.
(5) Program zmanjšanja obremenjevanja okolja s hrupom iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podroben opis ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje, vključno z morebitnimi prilagoditvami obratovanja obstoječe naprave na zmogljivost, ki ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom,
– časovnico izvajanja programa ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje,
– oceno učinkov ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje, iz katere mora biti razvidno, da po izvedbi ukrepov uporaba in obratovanje obstoječe naprave ne bosta povzročala čezmernega obremenjevanja okolja s hrupom.
(6) Oceno učinkov ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa v okolje iz prejšnjega odstavka mora izdelati oseba, ki ima v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring hrupa za vire hrupa, pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.«.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-24/2008/9
Ljubljana, dne 27. marca 2008
EVA 2008-2511-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti