Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1193. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 2921.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05 in 66/06) se za 2. členom doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Za izvajanje nalog trošarinskih predpisov je pristojen carinski urad glede na sedež ali stalno prebivališče trošarinskega zavezanca oziroma upravičenca do vračila trošarine, razen če predpisi določajo drugače.«.
2. člen
Prva alinea 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Carinski urad Nova Gorica za zbiranje, preverjanje, analiziranje, hrambo in posredovanje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami Evropske unije ter za zaključevanje, nadzor, pobiranje dajatev iz naslova nepravilno zaključenih in nezaključenih tranzitnih postopkov ter za opravljanje drugih nalog s področja tranzitnih postopkov;«.
V tretji alinei se pika nadomesti s podpičjem, za tretjo alineo pa doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– Carinski urad Ljubljana za zbiranje podatkov o prometu po prenosnem omrežju (cevovodi, plinovodi ali daljnovodi) za celotno območje Republike Slovenije.«.
3. člen
V 3.a členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V primeru inšpekcijskega nadzora je za pobiranje dajatev pristojen carinski urad, ki je opravil inšpekcijski nadzor.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-9/2008/5
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2008-1611-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost