Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1129. Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, stran 2840.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa program in način usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: koordinatorji), ki jih imenuje naročnik ali nadzornik projekta v skladu s 4. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05, v nadaljnjem besedilu: uredba).
(2) Ta pravilnik določa tudi pogoje, postopek za pridobitev in odvzem pooblastila za izvajanje prvega usposabljanja koordinatorjev ter pogoje za izvajanje obdobnega usposabljanja koordinatorjev.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »koordinator za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta« pomeni katerokoli fizično osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta med pripravo zasnove projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 7. členu uredbe.
– »koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta« pomeni katerokoli fizično osebo, katero naročnik in/ali nadzornik projekta pooblasti za izvajanje nalog, navedenih v 8. členu uredbe.
– »izvajalec« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s pooblastilom za izvajanje prvega usposabljanja koordinatorjev.
II. PRVO USPOSABLJANJE
1. Splošno
3. člen
(1) Koordinator se mora strokovno usposabljati. Prvo usposabljanje opravi pri izvajalcu, ki je pridobil pooblastilo iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Po opravljenem prvem usposabljanju koordinator opravi prvi preizkus znanja.
4. člen
Prvo usposabljanje koordinatorjev lahko izvajajo izvajalci, ki pridobijo pooblastilo za izvajanje prvega usposabljanja koordinatorjev od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Pogoji in postopek za pridobitev in odvzem pooblastila za izvajanje prvega usposabljanja
5. člen
Za pridobitev pooblastila za prvo usposabljanje koordinatorjev (v nadaljevanju: pooblastilo) mora izvajalec izpolnjevati naslednje pogoje:
– razpolagati mora z zadostnim številom strokovnjakov, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s tem pravilnikom,
– razpolagati mora z ustreznimi delovnimi prostori in ustrezno tehnično opremo, kot so avdiovizualni in didaktični pripomočki,
– izdelati mora program prvega usposabljanja koordinatorjev v skladu s prilogo I tega pravilnika ter zagotoviti ustrezno literaturo oziroma študijsko gradivo.
6. člen
(1) Strokovnjaki, ki izvajajo prvo usposabljanje koordinatorjev, morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo, pet let delovnih izkušenj in osnovna andragoška znanja.
(2) Med strokovnjaki iz prejšnjega odstavka mora biti vsaj ena oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje tehnične smeri na področju gradbeništva ali njej enakovredno raven tehnične smeri na področju gradbeništva, in ena oseba, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje tehnične smeri na področju varnosti pri delu ali njej enakovredno raven tehnične smeri na področju varnosti pri delu, obe z opravljenim strokovnim izpitom s področja stroke in opravljenim prvim preizkusom znanja za koordinatorje na podlagi 8. člena uredbe in tega pravilnika ter potrdilom o izpolnjevanju pogojev glede obdobnega usposabljanja koordinatorjev v skladu s 24. in 26. členom tega pravilnika.
(3) Osnovna andragoška znanja iz prvega odstavka se dokazujejo s potrdilom o opravljenem usposabljanju s področja osnovnih andragoških znanj v obsegu najmanj 24 pedagoških ur po programu, ki ga kot ustreznega potrdi ministrstvo.
7. člen
(1) Izvajalec, ki želi pridobiti pooblastilo, zaprosi pri ministrstvu za izdajo pooblastila.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– opis poslovnih prostorov, pomožnih prostorov in tehnične opreme ter dokazila o lastništvu oziroma najemu,
– pogodbe o zaposlitvi strokovnih delavcev oziroma drug pravni naslov za opravljanje prvega usposabljanja koordinatorjev, z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena tega pravilnika,
– program prvega usposabljanja koordinatorjev,
– študijski primer varnostnega načrta,
– seznam literature oziroma študijskega gradiva.
8. člen
(1) Ministrica oziroma minister za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo odloči o vlogi za izdajo in o odvzemu pooblastila na podlagi mnenja tričlanske komisije.
(2) Člane komisije iz prejšnjega odstavka določi minister. Predloge za člane komisije lahko posredujejo ministrstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in zbornica, ustanovljena na podlagi zakona, ki ureja varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
9. člen
Komisija o izpolnjevanju pogojev za izdajo in odvzem pooblastila sestavi zapisnik, ki mora vsebovati vse pomembne podatke in ugotovitve za izdajo ali odvzem pooblastila.
10. člen
(1) Izvajanje programa prvega usposabljanja nadzoruje inšpektorat.
(2) Izvajalec prvega usposabljanja mora najkasneje 15 dni pred izvedbo prvega usposabljanja na inšpektorat javiti kraj in datum prvega usposabljanja.
(3) Pooblastilo se odvzame na predlog inšpektorja za delo, če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev, ali če so pri izvajanju programov prvega usposabljanja ugotovljene večje nepravilnosti.
(4) Za večje nepravilnosti se šteje, če se program prvega usposabljanja ne izvaja v obsegu in po vsebini, kot je bil predložen v vlogi za izdajo pooblastila ali če pri izvajanju programa prvega usposabljanja ne sodelujejo strokovnjaki iz 6. člena tega pravilnika.
11. člen
(1) Izvajalec mora obveščati ministrstvo o vsaki spremembi programa prvega usposabljanja koordinatorjev.
(2) Izvajalec mora ministrstvu dajati letna poročila o izvedenih prvih usposabljanjih, najpozneje do konca februarja za preteklo leto.
3. Program in način prvega usposabljanja koordinatorjev
12. člen
Program prvega strokovnega usposabljanja koordinatorjev mora biti v skladu s prilogo I tega pravilnika.
13. člen
(1) Izvajalec mora zagotoviti, da bo program iz priloge I tega pravilnika izveden v skladu s pedagoškimi cilji in se mora razlikovati glede na to ali je prvo usposabljanje namenjeno koordinatorjem v fazi priprave projekta ali koordinatorjem v fazi izvajanja projekta.
(2) Prvo usposabljanje koordinatorjev v fazi priprave projekta mora obsegati najmanj 40 pedagoških ur, prvo usposabljanje koordinatorjev v fazi izvajanja projekta pa poleg tega še dodatnih 10 pedagoških ur.
14. člen
Izvajalec mora preveriti, če udeleženci prvega usposabljanja izpolnjujejo pogoje iz 4. člena uredbe.
4. Vodenje vpisnika o izvajalcih prvega usposabljanja
15. člen
Ministrstvo vodi o izvajalcih, ki imajo pooblastilo za prvo usposabljanje, vpisnik, ki vsebuje:
– zaporedno številko vpisa,
– ime in naslov izvajalca,
– datum vloge,
– številko in datum odločbe,
– datum vpisa pooblastila v vpisnik,
– datum odvzema pooblastila.
5. Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev
16. člen
Prvi preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev (v nadaljnjem besedilu: prvi preizkus znanja) kandidati opravljajo pred strokovno komisijo na inšpektoratu.
17. člen
(1) Prvi preizkus znanja obsega zagovor varnostnega načrta in dokumentacije iz 7. člena uredbe ter poznavanje:
– zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu in s področja graditve objektov,
– nalog koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu,
– preprečevanja tveganja za varnost in zdravje pri delu,
– načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi priprave projekta,
– načinov usklajevanja varnosti pri delu v fazi izvajanja projekta (dodatno za koordinatorje v fazi izvajanja projekta).
(2) Prvi preizkus znanja iz prejšnjega odstavka tega člena poteka pisno in ustno. Kandidat za koordinatorja najprej pisno odgovarja na vprašanja s področij, ki so navedena v prejšnjem odstavku tega člena. Sledi ustni del prvega preizkusa znanja, ki obsega ustni zagovor pisnega dela prvega preizkusa znanja in ustni zagovor varnostnega načrta in dokumentacije iz 7. člena uredbe.
6. Prijava k prvemu preizkusu znanja
18. člen
(1) Kandidata za opravljanje prvega preizkusa znanja prijavi na inšpektorat izvajalec.
(2) Izvajalec mora prijavi priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev kandidata,
– pisni izdelek (varnostni načrt in dokumentacija), ki ga je kandidat izdelal v času prvega usposabljanja,
– številka in datum zadnje spremembe programa prvega usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,
– naročilnico.
19. člen
Inšpektorat pisno obvesti izvajalca o kraju in času opravljanja prvega preizkusa znanja kandidata.
7. Strokovna komisija za prvi preizkus znanja
20. člen
(1) Glavni republiški inšpektor za delo z odločbo imenuje člane strokovne komisije za prvi preizkus znanja (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Predloge za člane strokovne komisije lahko posredujejo ministrstvo, inšpektorat in zbornica.
(2) Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje tehnične smeri ali njej enakovredno ravnjo izobrazbe tehnične smeri, pet let delovnih izkušenj v svoji stroki in opravljen strokovni izpit po predpisih stroke.
(3) Strokovno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
(4) Tehnična opravila za strokovno komisijo izvaja tajnik strokovne komisije.
8. Opravljanje prvega preizkusa znanja
21. člen
(1) Kandidat, ki uspešno opravi preizkus znanja, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije. Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja se izda na obrazcih iz prilog II in III tega pravilnika.
(2) O poteku preizkusa znanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana strokovne komisije.
9. Stroški prvega preizkusa znanja
22. člen
(1) Stroške prvega preizkusa znanja krije izvajalec, ki je kandidata prijavil.
(2) Višino zneska za kritje stroškov prvega preizkusa znanja določi s sklepom glavni republiški inšpektor za delo.
23. člen
Članom in tajniku strokovne komisije pripada nagrada za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v strokovni komisiji v skladu z internim navodilom ministrstva o nagrajevanju komisij.
III. OBDOBNO USPOSABLJANJE
1. Splošno
24. člen
Koordinator se mora po opravljenem prvem preizkusu znanja strokovne usposobljenosti stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih (v nadaljevanju: obdobno usposabljanje). Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj štiri šolske ure.
2. Pogoji za izvajanje obdobnega usposabljanja koordinatorjev
25. člen
(1) Izvajalec obdobnega usposabljanja mora najkasneje 30 dni pred izvedbo obdobnega usposabljanja na inšpektorat javiti datum, kraj, seznam predavateljev in program, ki je v skladu z 28. členom tega pravilnika.
(2) Kadar inšpektorat na podlagi informacije iz prejšnjega odstavka oceni, da program, trajanje ali predavatelji niso ustrezni, o tem v roku 15 dni obvesti izvajalca iz prejšnjega odstavka.
(3) Izvajalec obdobnega usposabljanja mora vsakemu udeležencu usposabljanja izdati potrdilo o udeležbi na usposabljanju, kjer je vpisan naziv izvajalca obdobnega usposabljanja, ime in priimek udeleženca usposabljanja, kraj, datum, naslov programa in trajanje obdobnega usposabljanja.
(4) Izvajalec obdobnega usposabljanja mora po opravljenem obdobnem usposabljanju inšpektoratu posredovati seznam koordinatorjev, ki so se udeležili obdobnega usposabljanja.
3. Program in način obdobnega obnavljanja znanja koordinatorjev
26. člen
(1) Koordinator mora vsakih pet let obnoviti znanje o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
(2) Šteje se, da je koordinator obnovil znanje, če se je udeležil obdobnega usposabljanja iz 24. člena tega pravilnika, in sicer najmanj dvakrat v tekočem letu.
27. člen
Šteje se, da je koordinator stalno strokovno usposobljen za opravljanje svojih nalog, če vsakih 5 let vloži zahtevo na inšpektorat in pridobi potrdilo iz priloge št. VI tega pravilnika.
28. člen
Program obdobnega usposabljanja mora obsegati najmanj:
– novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in
– eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
4. Obdobni preizkus znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev
29. člen
Če se koordinator iz kakršnihkoli razlogov ne more udeležiti obdobnih usposabljanj v obsegu iz 26. člena tega pravilnika, se šteje, da je obnovil znanje v smislu tega pravilnika, če je opravil obdobni preizkus znanja pred iztekom obdobja iz prvega odstavka 26. člena tega pravilnika.
30. člen
Obdobni preizkus znanja je pisni in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, s poudarkom na novostih na tem področju.
31. člen
(1) Koordinator se za opravljanje obdobnega preizkusa znanja prijavi na inšpektorat.
(2) K prijavi mora koordinator predložiti dokazilo o plačilu stroškov preizkusa.
32. člen
Inšpektorat obvešča o kraju in terminih opravljanja obdobnih preizkusov znanja z objavo na spletni strani in oglasni deski inšpektorata.
5. Strokovna komisija za obdobni preizkus znanja
33. člen
Glavni republiški inšpektor za delo z odločbo imenuje člane strokovne komisije za obdobni preizkus znanja na način, ki je opisan v 20. členu tega pravilnika.
6. Opravljanje obdobnega preizkusa znanja
34. člen
(1) Kandidat, ki uspešno opravi obdobni preizkus znanja, prejme potrdilo, ki ga podpiše predsednik strokovne komisije. Potrdilo o opravljenem obdobnem preizkusu znanja se izda na obrazcih iz prilog IV in V tega pravilnika.
(2) O poteku obdobnega preizkusa znanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člana strokovne komisije.
IV. EVIDENCA KOORDINATORJEV
35. člen
(1) Za vsakega koordinatorja inšpektorat vodi spis, ki obsega dokazila o izpolnjevanju pogojev koordinatorja, zapisnik o poteku prvega preizkusa znanja, kopijo potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, podatke o izvajalcu prvega usposabljanja, kopije potrdil o obdobnem usposabljanju, zapisnik o poteku obdobnega preizkusa znanja in kopijo potrdila o opravljenem obdobnem preizkusu znanja.
(2) Inšpektorat vodi spis iz prvega odstavka tega člena in zbira osebne podatke kandidatov, na podlagi osebne pisne prostovoljne privolitve kandidata.
36. člen
(1) Inšpektorat vodi evidenco koordinatorjev, v kateri se zavedejo zaporedna številka potrdila ter ime in priimek koordinatorja.
(2) Inšpektorat vodi evidenco koordinatorjev iz prvega odstavka tega člena in zbira osebne podatke koordinatorjev na podlagi osebne pisne prostovoljne privolitve koordinatorja.
(3) Evidenca koordinatorjev se vodi za namene izdaje duplikatov potrdil o opravljenem preizkusu znanja ter zaradi dokazovanja o izpolnjevanju pogojev v drugih postopkih, ki jih državni organi vodijo na zahtevo koordinatorja. Evidenca koordinatorjev se vodi tudi v elektronski obliki.
V. KONČNI DOLOČBI
37. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 59/02).
38. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-4/2007
Ljubljana, dne 21. marca 2008
EVA 2007-2611-0063
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost