Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2008 z dne 28. 3. 2008

Kazalo

1124. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 2825.

Na podlagi 19., 63., 64., 97. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1 in 126/07) ter 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07 – ZUP-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 in 122/07 – popr.) se 52. člen spremeni tako, da se glasi:
»52. člen
(Poslovni dnevi)
(1) Organi poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
(2) Organi ali posamezne notranje organizacijske enote poslujejo tudi v soboto, če to zaradi izvajanja uradnih ur s strankami odredi predstojnik. Upravne enote ali njihove notranje organizacijske enote poslujejo v soboto, če tako odredi načelnik ali minister, pristojen za upravo. Šteje se, da je takšno poslovanje potrebno, če organ oziroma posamezna organizacijska enota organa v ostalih poslovnih dneh ne more zadostiti povečanemu interesu uporabnikov za opravo določene upravne storitve.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek upravne enote in območne enote Davčne uprave Republike Slovenije poslujejo vsako prvo soboto v koledarskem mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan.
(4) Predstojnik lahko v izjemnih okoliščinah, ali če je to nujno potrebno za opravljanje dela, ki mora biti opravljeno brez prekinitve oziroma določenega dne ali v določenem roku, odredi, da organ ali njegova notranja organizacijska enota začasno posluje v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.
(5) Izjemne okoliščine so primeri višje sile, ki je že nastopila (epidemija, potres, požar, poplava in druge naravne nesreče) ali se neposredno pričakuje, in drugi primeri, ko so ogrožena človeška življenja in zdravje ljudi ali če je treba preprečiti materialno škodo, ki grozi organu.«.
2. člen
V 53. členu se za četrtim doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kadar organi v skladu z drugim in četrtim odstavkom 52. člena te uredbe poslujejo v soboto, nedeljo, na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, določi poslovni čas predstojnik oziroma minister za javno upravo, kadar odredi, da upravne enote ali njihove notranje organizacijske enote po drugem odstavku 52. člena te uredbe poslujejo v soboto.«.
3. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(Poslovanje)
(1) Med poslovnimi dnevi po prvem odstavku 52. člena mora biti zagotovljeno poslovanje vseh notranjih organizacijskih enot organov državne uprave z drugimi državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti.
(2) Med poslovanjem upravnih enot in območnih enot organov morajo ministrstva zagotavljati potrebno informacijsko podporo.«.
4. člen
V 57. členu se za sedmim odstavkom doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ministrstva in organi v sestavi, ki v skladu z drugim in četrtim odstavkom 52. člena te uredbe poslujejo v soboto, nedeljo, na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, imajo uradne ure v času, ki ga določi predstojnik.«.
5. člen
V 58. členu se za šestim odstavkom doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Upravne enote in območne enote organov, ki v skladu z drugim in četrtim odstavkom 52. člena te uredbe poslujejo v soboto, nedeljo, na državni praznik ali drug z zakonom določen dela prost dan, imajo uradne ure v času, ki ga določi predstojnik ali minister, pristojen za upravo, če sam odredi delo v soboto po drugem odstavku 52. člena te uredbe.«.
6. člen
Za sedmim odstavkom 172. člena se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Poleg podatkov iz prejšnjih odstavkov tega člena zadnja stran vročilnice vsebuje izjavo pooblaščenca o ustnem pooblastilu za prevzem po drugem odstavku 89. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1 in 126/07; v nadaljnjem besedilu: Zakon o splošnem upravnem postopku). V besedilu: »… izjavljam, da me je … pooblastil za prevzem navedenega pisma.« navede svoje osebno ime in naslov stalnega prebivališča, osebno ime pooblastitelja ter se lastnoročno podpiše. Vročevalec v primeru vročitve dokumenta pooblaščencu za vročitve s podatki o osebnem imenu pooblaščenca, vrsti dokumenta in številko dokumenta dopolni izjavo: »Istovetnost pooblaščenca sem ugotovil z dokumentom….številka…« in se lastnoročno podpiše.«.
Dosedanji osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek postanejo deveti, deseti, enajsti, dvanajsti, trinajsti, štirinajsti in petnajsti odstavek.
7. člen
173. člen se spremeni tako, da se glasi:
»173. člen
(Priprava za osebno elektronsko vročanje)
(1) Zahteva za osebno elektronsko vročanje dokumenta z obvestilom o dolžnosti prevzema dokumenta in pravnih posledicah se posreduje centralnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
(2) Informacijskemu sistemu iz prejšnjega odstavka se posredujejo naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma firma naslovnika,
2. oznaka varnega poštnega predala naslovnika pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost,
3. naslov elektronske pošte, naveden v kvalificiranem potrdilu za overjanje elektronskega podpisa naslovnika, in morebiten drug naslov elektronske pošte naslovnika,
4. oznaka pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost, preko katere naj se opravi vročitev,
5. številka zadeve in številka dokumenta, datum izdaje dokumenta, kratek opis zadeve, oznaka organa, ki dokument pošilja.«.
8. člen
174. člen se spremeni tako, da se glasi:
»174. člen
(centralni informacijski sistem)
(1) Centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje posreduje z varnim elektronskim podpisom podpisano zahtevo za vročitev in obvestilo o dolžnosti prevzema dokumenta in pravnih posledicah, skupaj s podatki iz drugega odstavka prejšnjega člena, informacijskemu sistemu pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje po elektronski poti kot registrirano dejavnost.
(2) Podatki, ki se izmenjujejo med centralnim informacijskim sistemom in informacijskim sistemom pravne ali fizične osebe se šifrirajo, če s predpisi ni določeno drugače.
(3) Informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja elektronsko vročanje kot registrirano dejavnost, obvestilo nemudoma vloži v naslovnikov varni elektronski predal in mu o tem pošlje informativno sporočilo na elektronski naslov. O vložitvi obvestila v varni elektronski predal in pošiljanju sporočila obvesti centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
(4) Če informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost, naslovnika oziroma njegov varni elektronski predal označi kot neznanega in v drugih primerih, ko vložitev dokumenta v varni elektronski predal ni mogoča, o tem nemudoma obvesti centralni informacijski sistem in izbriše zahtevo za vročitev in obvestilo stranki. Obvestilo se varno elektronsko podpiše.«.
9. člen
176. člen se spremeni tako, da se glasi:
»176. člen
(Prevzem dokumentov)
(1) Če naslovnik v 8 dneh, ko je bilo sporočilo iz prejšnjega člena poslano, ne prevzame dokumenta iz varnega elektronskega predala, se mu ponovno pošlje informativno sporočilo na elektronski naslov.
(2) Ko naslovnik dokument prevzame iz varnega elektronskega predala oziroma po poteku roka iz 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost, pošlje varno elektronsko podpisano vročilnico oziroma sporočilo informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje.
(3) Centralni informacijski sistem za sprejem vlog, vročanje in obveščanje vsa sporočila informacijskega sistema pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost, posreduje organu, ki je vročitev odredil.«.
10. člen
180. člen se spremeni tako, da se glasi:
»180. člen
(Elektronska vročilnica in sporočila)
(1) Elektronska vročilnica mora vsebovati naslednje podatke: naziv in sedež pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost vročanja kot registrirano dejavnost, številko dokumenta, navedbo prejemnika in njegov naslov, datum in čas vročitve. Elektronsko vročilnico mora z varnim elektronskim podpisom podpisati naslovnik in informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje.
(2) Sporočilo o prispelem dokumentu za vročitev v elektronski obliki mora vsebovati opozorilo, ki naslovnika obvešča, da je določenega dne v njegov varni elektronski predal vložen dokument, ki ga je potrebno vročiti osebno po Zakonu o splošnem upravnem postopku. V obvestilu mora biti navedeno, da mora dokument prevzeti v roku 15 dni od vložitve dokumenta v varni elektronski predal, sicer se bo po poteku tega roka vročitev štela za opravljeno.
(3) Na območju lokalnih skupnosti, kjer sta pri organu poleg slovenskega jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik, mora biti besedilo vročilnice in sporočila napisano tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
(4) Minister, pristojen za javno upravo, natančneje določi besedilo in obliko vročilnice ter sporočila v elektronski obliki.«.
11. člen
Za 180. členom se doda novi oddelek, ki se glasi:
»4. Elektronsko vročanje drugih dokumentov
180.a člen
(navadno elektronsko vročanje)
(1) Dokumenti, ki jih v skladu s predpisi ni potrebno vročati osebno naslovniku, se po elektronski poti vročajo tako, da se pošljejo v varni elektronski predal oziroma na elektronski naslov naslovnika. Če tehnične možnosti dopuščajo, se dokumenti, ki se vročajo na ta način podpišejo z varnim elektronskim podpisom organa, če s predpisi ni določeno drugače.
(2) Elektronsko vročanje po prejšnjem odstavku se opravi, če ima stranka odprt varni elektronski predal ali se je z elektronsko vlogo obrnila na organ, razen če zahteva vročitev po fizični poti.
(3) Dokumenti se pošiljajo v varni elektronski predal oziroma na elektronski naslov, ki ga sporoči stranka ali ga drugače ugotovi organ oziroma s katerega pošlje vlogo.«.
12. člen
192. člen se črta.
13. člen
Drugi odstavek 227. člena se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Minister, pristojen za javno upravo, uskladi Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju z določbami te uredbe v roku treh mesecev od njene uveljavitve. Do uskladitve se uporabljajo obstoječe ovojnice za osebno vročanje in elektronska sporočila.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-6/2008/8
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2008-3111-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti