Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2008 z dne 7. 3. 2008

Kazalo

880. Pravilnik o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 2206.

Na podlagi 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik natančneje opredeljuje postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: državljani držav članic EU) za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti splošnega in področnega sistema priznavanja kvalifikacij, ki jih ureja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi prilog II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L, št. 320 z dne 6. 12. 2007, str. 3).
(2) S tem pravilnikom se natančneje opredeljuje tudi postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij fizičnim osebam in pravnim osebam pri ustanavljanju ali pri opravljanju storitev v Republiki Sloveniji v skladu z direktivo iz prejšnjega odstavka.
(3) Za namen tega člena določa ta pravilnik vsebino in obrazce vlog za priznanje poklicnih kvalifikacij, natančneje določa posamezna dokazila, kakor tudi način določitve stroškov v primeru dopolnilnega ukrepa.
II. VLOGE ZA PRIZNANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ
2. člen
(1) Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij za regulirane poklice oziroma dejavnosti, ki so navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Evidenca), lahko vloži državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in državljan tretje države, ki je kvalifikacije za opravljanje takega poklica pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja v EU, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji, ter s poklicnimi izkušnjami pri opravljanju zadevnega poklica oziroma dejavnosti v EU, Evropskem gospodarskem prostoru ali Švicarski konfederaciji (v nadaljnjem besedilu: kandidat).
(2) Vloge za priznanje poklicnih kvalifikacij se vlagajo na ministrstvo, pristojno za reguliranje posameznega poklica oziroma dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).
(3) Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti mora biti zaključen in odločba vročena kandidatu v roku enega meseca od prejema popolne vloge.
3. člen
(vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij splošnega sistema)
(1) Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij sestavljajo:
– prošnja za priznanje poklicnih kvalifikacij na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga I sestavni del tega pravilnika,
– dokazilo o državljanstvu,
– diploma, spričevalo ter druga dokazila o formalni izobrazbi,
– dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,
– dokazila o vsebini in poteku usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil,
– potrdila pristojnih organov države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi.
(2) Listine iz tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika. Pristojno ministrstvo lahko po potrebi zahteva, da kandidat predloži izvirnik na vpogled.
(3) V postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij se upoštevajo tudi dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki jih v skladu s svojimi posebnimi pristojnostmi članom podelijo združenja ali organizacije v državah članicah EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.
(4) Seznam združenj in organizacij iz prejšnjega odstavka je v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij lahko vloži tudi kandidat, ki je te kvalifikacije pridobil v tretji državi, pa so bile njegove kvalifikacije že priznane s strani druge države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije pod pogojem, da priloži poleg ostalih dokazil tudi potrdilo, da je v tej državi članici EU dejansko in zakonito opravljal zadevni poklic oziroma dejavnost tri leta.
5. člen
(vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje dejavnosti, ki so vključene v Evidenco reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji)
(1) Vlogo sestavljajo:
– prošnja za priznanje kvalifikacij na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga II sestavni del tega pravilnika,
– dokazilo o državljanstvu in glede na okoliščine posameznega primera:
– diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi v primerih, ko je za opravljanje zadevne dejavnosti zahtevano dokazilo o izobrazbi,
– dokazilo o drugih kvalifikacijah in poklicnih izkušnjah,
– dokazila o vsebini in poteku izobraževanja oziroma usposabljanja, v katerih je navedeno trajanje študijskega programa, področja in predmeti, ki jih je kandidat opravil in
– dokazila iz 20. člena tega pravilnika.
(2) Listine iz tretje, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika. Pristojno ministrstvo lahko po potrebi zahteva, da kandidat predloži izvirnik na vpogled.
6. člen
(vloga za priznanje poklicnih kvalifikacij področnega sistema)
(1) Vlogo za priznanje poklicnih kvalifikacij sestavljajo:
− prošnja za priznanje kvalifikacij na predpisanem obrazcu, ki je kot Priloga III sestavni del tega pravilnika,
− dokazilo o državljanstvu,
− diploma, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi, ki jih vsebujejo seznami dokazil poklicnih kvalifikacij, ki vsebujejo tudi navedbo institucij držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, pristojnih za izdajanje ustreznih potrdil in dokazil, kateri so navedeni v področnih predpisih ministrstev, pristojnih za reguliranje posameznih poklicev oziroma dejavnosti,
− po potrebi potrdila pristojnih organov države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poklica oziroma dejavnosti v tej državi.
(2) Listine iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se praviloma predložijo v overjenem prevodu, ki mu je priložena kopija izvirnika. Pristojno ministrstvo lahko po potrebi zahteva, da kandidat predloži izvirnik na vpogled.
III. SPLOŠNI SISTEM PRIZNAVANJA DOKAZIL O USPOSOBLJENOSTI
7. člen
(področje uporabe)
To poglavje se uporablja za vse poklice, ki niso zajeti v poglavju V tega pravilnika in poklice, ki se priznavajo na podlagi usklajevanja minimalnih pogojev usposobljenosti (avtomatično priznavanje) ter:
a) za dejavnosti, naštete v Prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar migrant ne izpolnjuje zahtev, določenih v poglavju V tega pravilnika;
b) za migrante, ki izpolnjujejo zahteve, določene v 4. členu tega pravilnika.
8. člen
(ravni poklicne kvalifikacije)
Za namene uporabe 10. člena tega pravilnika se ravni poklicnih kvalifikacij določijo kot sledi:
a) potrdilo o kompetenci, ki ga izda pristojni organ v državi članici izvora, imenovan v skladu z zakoni ali drugimi predpisi te države članice, na podlagi:
– bodisi programa usposabljanja, ki ni del spričevala ali diplome v smislu točk b), c), č) ali d) tega člena, ali posebnega izpita brez predhodnega usposabljanja ali treh zaporednih let opravljanja poklica v državi članici v okviru zaposlitve s polnim delovnim časom ali enakovrednega obdobja opravljanja poklica v okviru zaposlitve s krajšim delovnim časom v predhodnih desetih letih; ali
– splošne osnovne ali srednje izobrazbe, ki potrjuje, da je imetnik pridobil splošno znanje;
b) spričevalo o uspešno dokončanem srednješolskem programu, ki je:
– splošne narave in je dopolnjen s programom študija ali poklicnega usposabljanja razen programov, navedenih v o točki c) tega člena, in/ali s pripravništvom ali poklicno prakso, ki se zahteva poleg takega programa; ali
– tehnične ali poklicne narave in je dopolnjen, kadar je to primerno, s programom študija ali poklicnega usposabljanja, kot je navedeno v prejšnji alineji, in/ali s pripravništvom ali poklicno prakso, ki se zahteva poleg takega programa;
c) diploma, ki potrjuje uspešno dokončano:
– usposabljanje na posrednješolski ravni, ki ni navedeno v točkah č) in d) tega člena, ki traja najmanj eno leto ali enakovredno obdobje s krajšim delovnim časom, za katerega je eden od pogojev za dostop praviloma uspešno opravljen srednješolski program, potreben za vpis na univerzo ali visokošolski zavod ali opravljen srednješolskemu enakovreden program, kakor tudi poklicno usposabljanje, ki se ga lahko zahteva poleg po srednješolskega programa; ali
– v primeru reguliranega poklica, usposabljanje s posebno strukturo, vključeno v Prilogo V, ki je sestavni del tega pravilnika, enakovredno ravni usposabljanja, določeni pod prejšnjo alinejo, ki zagotavlja primerljiv poklicni standard in ki pripravi udeleženca usposabljanja za primerljivo raven odgovornosti in nalog;
č) diploma, ki potrjuje uspešno dokončano usposabljanje na posrednješolski ravni, ki traja vsaj tri leta in največ štiri leta, ali enakovredno obdobje s krajšim delovnim časom, na univerzi ali visokošolskem zavodu ali drugi ustanovi, ki zagotavlja enako raven usposabljanja, in tudi poklicno usposabljanje, ki se lahko zahteva poleg posrednješolskega programa;
d) diploma, ki potrjuje uspešno dokončano usposabljanje na posrednješolski ravni, ki traja vsaj štiri leta, ali enakovredno obdobje s krajšim delovnim časom, na univerzi ali visokošolskem zavodu ali drugi ustanovi, ki zagotavlja enako raven usposabljanja in, kjer je to primerno, uspešno dokončano poklicno usposabljanje, ki se lahko zahteva poleg posrednješolskega programa.
9. člen
(enako obravnavanje poklicnih kvalifikacij)
Kakršna koli dokazila o poklicnih kvalifikacijah ali sklop dokazil o poklicnih kvalifikacijah, ki jih izda pristojni organ v državi članici, in ki potrjujejo uspešno opravljeno usposabljanje v Skupnosti in jih ta država članica prizna kot enakovredna in ki imetniku podeljujejo enake pravice dostopa do ali opravljanja poklica ali ki pomenijo pripravo za opravljanje poklica, se obravnavajo kot dokazila o poklicnih kvalifikacijah, zajeta v prejšnjem členu, vključno z zadevno ravnijo.
10. člen
(pogoji za priznavanje)
(1) Če se za dostop do in opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji zahtevajo posebne poklicne kvalifikacije, pristojni organ te države dovoli dostop do in opravljanje tega poklica pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države, prosilcem, ki imajo potrdilo o kompetenci ali dokazila o poklicnih kvalifikacijah, ki jih zahteva druga država članica za dostop do in opravljanje tega poklica na njenem ozemlju.
(2) Potrdila o kompetenci ali dokazila o formalnih kvalifikacijah morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izdati jih mora pristojni organ v državi članici, imenovan v skladu z zakoni ali drugimi predpisi te države članice;
b) potrjevati morajo raven poklicne kvalifikacije, ki je najmanj enakovredna ravni, ki je za eno stopnjo nižja od tiste, ki se zahteva v Republiki Sloveniji, kot je opisano v 8. členu tega pravilnika.
(3) Dostop do in opravljanje poklica, kot je opisano v prvem odstavku tega člena, se dovoli tudi prosilcem, ki so opravljali poklic iz navedenega odstavka s polnim delovnim časom dve leti v obdobju predhodnih desetih let v drugi državi članici, ki tega poklica ne regulira, če imajo eno ali več potrdil o kompetenci ali dokumente, ki dokazujejo poklicne kvalifikacije.
(4) Potrdila o kompetenci in dokazila o poklicnih kvalifikacijah izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) izda jih pristojni organ v državi članici, imenovan v skladu z zakoni ali drugimi predpisi te države članice;
b) potrjujejo raven poklicne kvalifikacije, ki je najmanj enakovredna ravni, ki je za eno stopnjo nižja od tiste, ki se zahteva v Republiki Sloveniji, kot je opisano v 8. členu tega pravilnika;
c) potrjujejo, da je imetnik pripravljen za opravljanje zadevnega poklica.
(5) Dve leti poklicnih izkušenj, navedeni v tretjem odstavku tega člena, se ne sme zahtevati, če prosilčeva dokazila o poklicnih kvalifikacijah potrjujejo regulirano izobraževanje in usposabljanje v smislu kakršnegakoli usposabljanja, ki je posebej namenjeno opravljanju določenega poklica in ki zajema program ali programe, dopolnjene, kadar je to primerno, s poklicnim usposabljanjem ali pripravništvom oziroma strokovno prakso, na ravneh kvalifikacij, opisanih v točkah b), c), č) ali d) 8. člena tega pravilnika, Regulirano izobraževanje in usposabljanje, navedeno v seznamu v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika, se obravnava kot tako regulirano usposabljanje na ravni opisani v točki c) 8. člena tega pravilnika.
(6) Ne glede na točko b) drugega odstavka in točko b) četrtega odstavka tega člena država članica gostiteljica dovoli dostop do reguliranega poklica in njegovo opravljanje, kadar se za dostop do reguliranega poklica na njenem ozemlju zahtevajo dokazila o kvalifikacijah, ki potrjujejo uspešno dokončano visoko ali univerzitetno izobraževanje, ki traja štiri leta, in kadar ima prosilec kvalifikacijo iz točke c). 8. člena tega pravilnika.
IV. PREIZKUS POKLICNE USPOSOBLJENOSTI IN PRILAGODITVENO OBDOBJE
11. člen
(1) Pristojno ministrstvo v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije. Če pristojno ministrstvo na podlagi te primerjave oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu o tej ugotovitvi začasno odločbo, v kateri pozove kandidata, da glede na okoliščine primera opravi enega od naslednjih dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih poklicnih kvalifikacij:
– preizkus poklicne usposobljenosti ali
– prilagoditveno obdobje, v katerem bo izpolnil manjkajoče pogoje za priznavanje ustreznosti svojih poklicnih kvalifikacij.
(2) Pristojno ministrstvo od kandidata lahko zahteva, da opravi ali prilagoditveno obdobje do treh let ali preizkus poklicne usposobljenosti, če:
a) je trajanje usposabljanje, za katero predloži dokazila, v skladu z določbami prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, vsaj eno leto krajše od trajanja, ki se zahteva v Republiki Sloveniji;
b) če poklicne kvalifikacije, ki jih je pridobil kandidat, zajemajo teoretične in/ali praktične predmete oziroma vsebine, ki so bistveno drugačne od predmetov oziroma vsebin, predpisanih za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji in so bistvene za opravljanje tega reguliranega poklica oziroma dejavnosti;
c) če reguliran poklic oziroma dejavnost v Republiki Sloveniji zajema eno ali več dejavnosti, ki niso zajete v reguliranem poklicu oziroma dejavnosti države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, iz katere prihaja kandidat, in to razliko označuje tudi posebna izobrazba, ki jo zahteva Republika Slovenija in zajema teoretične in/ali praktične predmete, ki so bistveno drugačni od predmetov v diplomi, spričevalu ali drugem dokazilu o formalnih poklicnih kvalifikacijah, ki jih je predložil kandidat.
(3) Preden pristojno ministrstvo oceni, da mora kandidat opraviti prilagoditveno obdobje ali preizkus poklicne usposobljenosti, preveri, če kandidatove strokovne izkušnje v določenem poklicu vsaj deloma ali v celoti pokrivajo razliko, na katero se nanašata črki b) in c) prejšnjega odstavka.
12. člen
(1) Kandidat nima možnosti izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti:
– pri poklicih oziroma dejavnostih, navedenih v Evidenci, ki zahtevajo natančno poznavanje pravnega reda Republike Slovenije in zajemajo dajanje nasvetov in/ali pomoči v zvezi s pravnim redom Republike Slovenije.
(2) Pristojno ministrstvo od kandidata zahteva opravljanje prilagoditvenega obdobja ali preizkusa poklicne usposobljenosti tudi, če namerava kandidat opravljati dejavnosti kot samozaposlena oseba ali kot direktor v podjetju, za katero je potrebno poznavanje in uporaba posebnih nacionalnih predpisov, pod pogojem, da se za dostop do opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji to zahteva tudi od slovenskih državljanov.
13. člen
(1) Pri opravljanju preizkusa poklicne usposobljenosti ali prilagoditvenega obdobja, katerega vsebina se določi v skladu s predpisi, pooblaščene organizacije upoštevajo dejstvo, da je kandidat kvalificiran strokovnjak, usposobljen za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v državi članici EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.
(2) Namen preizkusa poklicne usposobljenosti je preverjanje izključno poklicnega znanja kandidata, ki ga opravijo pooblaščene organizacije, s ciljem oceniti usposobljenost kandidata za opravljanje določenega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.
14. člen
(1) Kandidat pred opravljanjem plača stroške usposabljanja v prilagoditvenem obdobju ter stroške za preizkus poklicne usposobljenosti v primerih, ko na posameznem področju predpisi ali splošni akti, izdani na njihovi podlagi, za smiselno enake namene v zvezi z opravljanjem reguliranega poklica oziroma poklicne dejavnosti za državljane Republike Slovenije določajo plačilo stroškov ter njihovo višino oziroma merila za njihov izračun.
(2) Pristojno ministrstvo v sklepu o določitvi opravljanja prilagoditvenega obdobja ali preizkusa poklicne usposobljenosti iz sedme alinee točke a) 19.a člena zakona, v katerem predlaga enega od dopolnilnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri vsakem od njih povzame tudi ureditev stroškov za enakovredne ukrepe v zvezi z zadevnim reguliranim poklicem oziroma poklicno dejavnostjo za državljane Republike Slovenije ter v primeru zanje določene obveznosti plačila teh stroškov navede njihovo višino v skladu s pravno podlago za njihovo določitev oziroma odmero.
(3) Ministrstvo v začasni odločbi iz 14. člena zakona pri vsakem dopolnilnem ukrepu opredeli tudi predvidene stroške za njegovo izvedbo ter navede, da bo izdalo o stroških poseben sklep, ko bo kandidat v določenem roku izbral enega od predlaganih dopolnilnih ukrepov.
(4) Ko se kandidat odloči med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti, o svoji izbiri pisno obvesti ministrstvo, ki na podlagi njegove odločitve izda sklep iz prejšnjega odstavka, v katerem navede višino stroškov in pri kateri pooblaščeni organizaciji ter v kakšnem roku mora kandidat stroške poravnati.
(5) Sklep iz prejšnjega odstavka se pošlje tudi navedeni pooblaščeni organizaciji.
V. PRIZNAVANJE POKLICNIH IZKUŠENJ
15. člen
Če se za opravljanje dejavnosti iz Priloge VII tega pravilnika v Republiki Sloveniji zahteva splošno znanje, znanje s področja gospodarskega poslovanja ali poklicno znanje, sposobnosti ter poklicne izkušnje, pristojno ministrstvo kot zadosten dokaz takega znanja in sposobnosti sprejme dejstvo, da je kandidat v drugi državi članici opravljal zadevno dejavnost.
16. člen
(1) Za opravljanje dejavnosti s Seznama I Priloge VII tega pravilnika se od kandidata iz prejšnjega odstavka zahteva, da je opravljal predhodno dejavnost v drugi državi članici:
a) šest zaporednih let kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja; ali
b) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec dokaže, da se je vsaj tri leta predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica, ali kar pristojni poklicni organ šteje za popolnoma veljavno; ali
c) štiri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko dokaže, da se je vsaj dve leti predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar pristojni poklicni organ šteje za popolnoma veljavno; ali
č) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba, če upravičenec lahko dokaže, da je opravljal zadevno dejavnost kot zaposlena oseba vsaj pet let; ali
d) pet zaporednih let kot vodilni delavec, od katerih je vsaj tri leta opravljal tehnične naloge in je bil odgovoren za vsaj en oddelek v podjetju, če lahko upravičenec dokaže, da se je vsaj tri leta predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar pristojni poklicni organ šteje za popolnoma veljavno.
(2) V primerih iz točk a) in č) prejšnjega odstavka se dejavnost ne sme prenehati opravljati več kot 10 let pred datumom, na katerega zadevna oseba vloži popolno prošnjo pri pristojnemu organu.
17. člen
(1) V primeru dejavnosti s Seznama II Priloge VII tega pravilnika je treba to dejavnost predhodno opravljati:
a) pet zaporednih let kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja; ali
b) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, kadar upravičenec dokaže, da se je vsaj tri leta predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno; ali
c) štiri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko dokaže, da se je vsaj dve leti predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno; ali
č) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko dokaže, da je opravljal zadevno dejavnost kot zaposlena oseba vsaj pet let; ali
d) pet zaporednih let kot zaposlena oseba, če prosilec lahko dokaže, da se je vsaj tri leta predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno; ali
e) šest zaporednih let kot zaposlena oseba, če upravičenec lahko dokaže, da se je vsaj dve leti predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno.
(2) V primerih iz točk a) in č) prejšnjega odstavka se dejavnost ne sme prenehati opravljati več kot 10 let pred datumom, na katerega zadevna oseba vloži popolno prošnjo pri pristojnemu organu.
18. člen
(1) Za dejavnosti s Seznama III Priloge VII tega pravilnika je treba to dejavnost predhodno opravljati:
a) tri zaporedna leta kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja; ali
b) dve zaporedni leti kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko dokaže, da se je predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno; ali
c) dve zaporedni leti kot samozaposlena oseba ali direktor podjetja, če upravičenec lahko dokaže, da je opravljal zadevno dejavnost kot zaposlitev vsaj tri leta; ali
č) tri zaporedna leta kot zaposlena oseba, če upravičenec lahko dokaže, da se je predhodno usposabljal v zadevni dejavnosti, kar dokazuje s potrdilom, ki ga priznava država članica ali kar poklicni organ šteje za popolnoma veljavno.
(2) V primerih iz točk a) in c) prejšnjega odstavka se dejavnost ne sme prenehati opravljati več kot 10 let pred datumom, na katerega zadevna oseba vloži popolno prošnjo pri pristojnemu organu.
VI. PRIZNAVANJE NA PODLAGI USKLAJEVANJA MINIMALNIH POGOJEV USPOSOBLJENOSTI
19. člen
Pogoji za opravljanje poklicev oziroma poklicnih dejavnosti, ki se priznavajo na podlagi avtomatičnega priznavanja, so urejeni s področnimi predpisi. Gre za naslednje poklice oziroma poklicne dejavnosti:
– zdravnik/zdravnica
– zdravnik specialist/zdravnica specialistka
– doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine
– doktor dentalne medicine specialist/doktorica dentalne medicine specialistka
– diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
– babica/babičar
– arhitekt/arhitektka
– veterinar/veterinarka
– magister farmacije/magistra farmacije.
VII. IZPOLNJEVANJE DRUGIH, S PODROČNIMI ZAKONI DOLOČENIH POGOJEV
20. člen
(1) Pristojni organ v Republiki Sloveniji, ki kot pogoj za dostop in opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji zahteva predložitev dokazil o častni, moralni in poklicni neoporečnosti, ali ki suspendira oziroma prepove opravljanje takega poklica v primeru disciplinskih ali kazenskih ukrepov, sprejme kot zadosten dokaz, če kandidat predloži dokumente, ki jih v ta namen izda pristojni organ države članice izvora, iz katerih je razvidno, da je tem zahtevam zadoščeno.
(2) Če pristojni organ države članice izvora ne izda dokumentov, predvidenih v prejšnjem odstavku, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo ali svečano izjavo, oziroma če taka zaprisega v državah članicah ne obstaja, z izjavo, ki jo kandidat poda pred pristojnim upravnim organom, notarjem ali pred pristojnim strokovnim organom države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, in ki je pristojen izdajati potrdila o takšni zaprisegi ali svečani izjavi.
(3) Kadar se zahteva dokazilo o finančnem stanju za začetek ali opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji se kot enakovredna potrdilom izdanim na ozemlju Republike Slovenije upošteva tudi potrdila, ki jih izdajo banke v državi članici izvora ali v državi članici, iz katere prihaja državljan države članice EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije.
(4) Kadar pristojni organ v Republiki Sloveniji za dostop ali opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti od slovenskih državljanov zahteva potrdila o zavarovanju za primer finančnih tveganj, ki izhajajo iz njihove poklicne odgovornosti, se kot enakovredna potrdilom, izdanim na ozemlju Republike Slovenije, upoštevajo potrdila, ki jih izdajo zavarovalnice drugih držav članic. Iz teh potrdil mora biti razvidno, da je ureditev pogojev in obsega kritja pri zavarovatelju smiselno enaka ureditvi, ki velja v Republiki Sloveniji.
(5) V primeru, da pristojni organ v Republiki Sloveniji zahteva od državljanov Republike Slovenije za dostop in opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti potrdilo o telesnem ali duševnem zdravju, sprejme kot zadostno dokazilo dokument, ki ga v tak namen zahteva država članica, iz katere kandidat prihaja.
(6) Če država članica EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije dokumenta iz prejšnjega odstavka za opravljanje zadevnega poklica ne zahteva, sprejme pristojni organ v Republiki Sloveniji od državljanov te države potrdilo pristojnega organa te države, ki ustreza potrdilu o telesnem ali duševnem zdravju iz prejšnjega odstavka.
(7) Če zahteva pristojni organ v Republiki Sloveniji od slovenskih državljanov za dostop in opravljanje reguliranega poklica oziroma dejavnosti zaprisego ali svečano izjavo in besedilo te zaprisege ali izjave ni primerno uporabiti za državljane drugih držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije mora poskrbeti za to, da je kandidatom na voljo primerno in ustrezno besedilo.
(8) V primeru, da se za opravljanje dejavnosti iz Priloge VII zahteva dokazilo o ugledu in dokazilo, da kandidat ni in ni bil v stečaju ali enega od obeh dokazil, ministrstvo sprejme od kandidata kot zadosten dokaz izpis iz »kazenske evidence« ali, če tega ni, enakovreden dokument pristojnega organa države članice izvora ali države članice, iz katere prihaja kandidat, ki dokazuje, da so ti pogoji izpolnjeni.
(9) V primeru, da se za opravljanje dejavnosti iz Priloge VII tega pravilnika zahteva dokazilo, da kandidat ni in ni bil v stečaju, da mu niso bili izrečeni disciplinski ali upravni ukrepi, pa dokumenti iz prejšnjega odstavka tega ne dokazujejo, sprejme pristojni organ v Republiki Sloveniji od državljanov drugih držav članic kot zadosten dokaz potrdilo, ki dokazuje, da so ti pogoji izpolnjeni in ki ga izda pristojni organ v državi članici izvora ali v državi članici, iz katere prihaja kandidat. Ta dokazila morajo izkazovati dejstva, ki so v Republiki Sloveniji pomembna za njihovo presojo.
(10) Pristojni organi v Republiki Sloveniji lahko zahtevajo, da dokumenti ali potrdila iz tega člena niso starejša od treh mesecev.
VIII. EVIDENCA REGULIRANIH POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
21. člen
(1) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vodi Evidenco, ki se deli na naslednje sezname:
– Seznam 1 – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva univerzitetna ali visokošolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo vsaj tri leta;
– Seznam 2a – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva višješolska diploma, pridobljena po izobraževanju in usposabljanju, ki je trajalo manj kot tri leta;
– Seznam 2b – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva spričevalo;
– Seznam 2c – poklici oziroma dejavnosti, za opravljanje katerih se zahteva potrdilo o kompetentnosti;
– Seznam 3 – poklici oziroma dejavnosti, kjer kandidat nima možnosti izbire med prilagoditvenim obdobjem in preizkusom poklicne usposobljenosti;
– Seznam 4 – dejavnosti za opravljanje katerih se zahteva splošno znanje, znanje s področja gospodarskega poslovanja ali poklicno znanje, sposobnosti ter poklicne izkušnje;
– Seznam 5 – poklici oziroma dejavnosti, ki jih ureja področna direktiva oziroma na podlagi le-te področni predpisi nacionalne zakonodaje.
(2) Poleg omenjene Evidence vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve še:
– Evidenco reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti v EU,
– Evidenco o vlogah in imetnikih odločb o priznanih kvalifikacijah.
22. člen
(1) V Evidenci se vodijo tisti poklici oziroma dejavnosti, ki jih na podlagi predloga za vpis Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve posreduje pristojno ministrstvo.
(2) Pristojno ministrstvo v predlogu za vpis predloži naslednje podatke:
– zakon oziroma podzakonski akt, s katerim je poklic oziroma dejavnost regulirana,
– natančen opis poklica oziroma dejavnosti iz predpisa (naziv, pogoji in druge zahteve za dostop in opravljanje poklica oziroma dejavnosti).
(3) Kolikor pristojno ministrstvo regulirani poklic deregulira, mora o tem obvestiti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, obvestilu morajo biti priloženi predpisi, s katerimi je poklic dereguliran.
23. člen
(1) Evidenca je javna in je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
(2) Ministrstvo dopolnjuje Evidenco, ko pridobi ustrezne podatke o poklicih oziroma poklicnih dejavnostih.
IX. KONČNE DOLOČBE
24. člen
(prenehanje veljavnosti pravilnikov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi področnih direktiv (Uradni list RS, št. 41/04 in 107/05), Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi prve in druge direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij (Uradni list RS, št. 41/04, 104/04 in 6/07), Pravilnik o podrobnejših pravilih postopka priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti na podlagi tretje direktive splošnega sistema priznavanja kvalifikacij (Uradni list RS, št. 41/04) in Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu vodenja evidenc s področja vzajemnega priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic EU za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 41/04).
25. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2008-5
Ljubljana, dne 19. februarja 2008
EVA 2007-2611-0044
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost