Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

552. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda, stran 1241.

Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 15. 1. 2008 izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S O D N E G A R E D A
1. člen
V Sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 75/04, 138/04, 74/05, 5/07 in 82/07) se 46. člen spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
Kot notranje-organizacijska enota Vrhovnega sodišča Republike Slovenije deluje Center za informatiko, ki skrbi za izvajanje enotne tehnološke podpore poslovanja sodišč ter za pravni in informacijski sistem sodišč.
Za delovanje Centra za informatiko je odgovoren predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.«
2. člen
V drugem odstavku 50. člena se v prvi alinei število »18« nadomesti s številom »6«, v drugi alinei se besedi »1 leta« nadomesti z besedama »6 mesecev«, v tretji alinei se število »18« nadomesti s številom »6«, v četrti alinei se besedi »1 leta« nadomesti z besedama »6 mesecev«, v sedmi alinei se besedi »1 leta« nadomesti z besedama »6 mesecev«, v dvanajsti alinei pa se število »18« nadomesti s številom »6«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– zadeve v delovnih in socialnih sporih: v roku 6 mesecev od prejema zadeve«.
Pika na koncu trinajste alinee se nadomesti z vejico in dodajo nove štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea, ki se glasijo:
»– postopki s pritožbo v delovnih ali socialnih zadevah na II. stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na sodišču druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje,
– postopki pred Vrhovnim sodiščem, kadar sodi oziroma odloča na prvi stopnji (1. točka prvega odstavka 106. člena Zakona o sodiščih): v roku 6 mesecev od prejema zadeve,
– postopki pred Vrhovnim sodiščem, kadar sodi na drugi ali tretji stopnji (2. in 3. točka prvega odstavka 106. člena Zakona o sodiščih) in kadar odloča o izrednih pravnih sredstvih (4. točka prvega odstavka 106. člena Zakona o sodiščih): v roku 6 mesecev od prejema zadeve na to sodišče do odprave odločbe.«
3. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen
Za uporabo zunaj sodne stavbe se na podlagi odredbe ali odobritve sodnika sodnemu izvedencu, sodnemu tolmaču ali sodnemu cenilcu izroči kopijo ali original spisa ali dela spisa.
Osebi iz prvega odstavka tega člena se kopijo oziroma original spisa ali dela spisa izroča v sodni pisarni ali pošlje priporočeno s povratnico na njen naslov za vročanje. Če je izročena ali poslana kopija oziroma original spisa ali del spisa, se navedeno vpiše v seznam odposlanih spisov (obr. SR št. 4).«
4. člen
122. člen se spremeni tako, da se glasi:
»122. člen
Obrazce, pečate in štampiljke naročajo sodišča pri izbranem ponudniku, v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«
5. člen
V 135. členu se za osmim odstavkom dodata nov deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»Če je taksa vplačana z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti (kreditna kartica, mobilna telefonija), vlogi ni potrebno prilagati potrdila o plačilu. Plačilo takse ugotovi in na pisanju pisno potrdi uradna oseba pristojnega sodišča na podlagi elektronskega vpogleda v stanje in promet na računih za plačilo sodnih taks.
Sodišče mora zagotoviti vplačilna mesta za plačila sodnih taks in vsa druga plačila na načine, ki jih predvideva zakon, ter ne sme pogojevati izvedbe postopka s plačilom preko položnice ali z drugo obliko plačila. Vsa plačila sodnih taks se evidentirajo v evidenci sodnih taks. Evidenco sodnih taks vodi računovodstvo okrožnega sodišča, ločeno za vsako sodišče. Podrobnejša oblika in vsebina evidence se določi s pravilnikom, ki ga predpiše minister, pristojen za pravosodje.«
Dosedanji deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek postanejo enajsti, dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek.
6. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. ZAGOTOVITEV OPRAVLJANJA NUJNIH PROCESNIH DEJANJ«.
7. člen
Naslov 1. točke IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »1. Splošne določbe«.
8. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen
Predsednik sodišča za posamezno sodišče glede na evidentirano količino aktivnih ur zagotovi opravljanje nujnih procesnih dejanj bodisi z dežurstvom bodisi s pripravljenostjo oziroma na oba načina hkrati.
Dežurstvo je sestavljeno iz aktivnega dela, ko sodnik med dežurstvom opravlja nujna procesna dejanja, in neaktivnega dela, ko je sodnik v času dežurstva zgolj prisoten na delovnem mestu. Pripravljenost pa pomeni dosegljivost zunaj sedeža sodišča.
Kot aktivne ure dežurstva se šteje čas, ko dežurni sodnik opravlja nujno procesno dejanje. V aktivne ure šteje tudi potreben čas prihoda na kraj, kjer se opravlja nujno procesno dejanje, in čas povratka.
Če se nujno procesno dejanje opravlja izven poslovnega časa, se v aktivne ure šteje tudi potreben čas prihoda na sedež sodišča. Čas prihoda na sedež sodišča ne sme biti daljši od najdaljšega sprejemljivega časa, določenega v 140. členu.
O opravljenih nujnih procesnih dejanjih in o obvestilih, ki jih je dežurni sodnik prejel med opravljanjem dežurstva, se vodi evidenca o dogodkih in dejanjih v dežurni službi (obr. SR št. 23).
Vse ostale ure, ko je sodnik v času dežurstva prisoten na delovnem mestu, se štejejo za neaktivne ure dežurstva.«
9. člen
138. člen se spremeni tako, da se glasi:
»138. člen
Zaradi učinkovitega in nemotenega opravljanja nujnih procesnih dejanj mora biti sodniku, ki opravlja delo na terenu, zagotovljeno uradno vozilo z voznikom in zapisnikarica.
Zaslišanja se praviloma opravljajo na sedežu sodišča, če sodnik ne odredi drugače.«
10. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam sodelujočih sodnikov in sodnega osebja ter razpored dežurstva oziroma pripravljenosti izda predsednik sodišča, in sicer za 3 mesece vnaprej, vendar najmanj 30 dni pred začetkom dežurstva oziroma pripravljenosti.
V razporedu dežurstva oziroma pripravljenosti je potrebno pri vsakem od sodelujočih navesti telefonsko številko na delovnem mestu in številko prenosnega telefona ali pozivnika, ki ga ima sodnik stalno pri sebi.
Razpored dežurstva oziroma pripravljenosti se vroči vsakemu od sodelujočih v dežurstvu oziroma pripravljenosti, pristojnemu državnemu tožilcu, pristojni osebi na specializiranem oddelku skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, policijski upravi in vojaški policiji.«
11. člen
140. člen se spremeni tako, da se glasi:
»140. člen
Najdaljši sprejemljivi čas prihoda na delovno mesto sodnika in sodnega osebja, ki je v pripravljenosti, je ena ura od trenutka obvestila o potrebi za prevzem nujnih procesnih dejanj. Če sodišče zaradi kadrovske zasedenosti ne more zagotoviti odzivnega časa ene ure, se lahko v posameznih primerih določi daljši odzivni čas, vendar ne več kot dve uri.«
12. člen
141. člen se spremeni tako, da se glasi:
»141. člen
Na sodišču, kjer ni na razpolago dovolj sodnikov za učinkovito opravljanje nujnih procesnih dejanj z določenega pravnega področja, zlasti pa v času sodnih počitnic, se z letnim razporedom dela lahko določijo za opravljanje nujnih procesnih dejanj tudi drugi sodniki.«
13. člen
142. člen se spremeni tako, da se glasi:
»142. člen
Sodnikom in sodnemu osebju, ki zagotavljajo izvajanje nujnih procesnih dejanj, pripadajo posebne pravice po veljavnih predpisih.«
14. člen
143. člen se črta.
15. člen
144. člen se spremeni tako, da se glasi:
»144. člen
Dežurna preiskovalna služba ima ves čas na razpolago vozilo in voznika. Ostalim dežurnim službam se po potrebi zagotovi službeno vozilo sodišča.
Vsa službena vozila za potrebe dežurne preiskovalne službe so tipizirana in po prometnih predpisih opremljena s svetlobno in zvočno signalizacijo (modra luč in sirena). Na vozilu je napis »…….sodišče v …….«.«
16. člen
145. člen se spremeni tako, da se glasi:
»145. člen
Sodnikom in sodnemu osebju, ki sodelujejo pri delu dežurne preiskovalne službe pripada osebna varovalna oprema v skladu z določbami predpisov, ki urejajo varnost in zdravje pri delu. Do osebne varovalne opreme so upravičeni sodniki in sodno osebje, ki v letu dežurajo najmanj 6 mesecev in v povprečju najmanj dvakrat mesečno.
Sodniku in sodnemu osebju pripada:
– zimska bunda vsaka 3 leta,
– čevlji vsako leto,
– zimske rokavice vsaka 3 leta.
Vrednost opreme ne sme presegati 15% (bunda), 10% (čevlji) oziroma 5% (rokavice) povprečne mesečne neto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v mesecu januarju tekočega leta.«
17. člen
V 146. členu se za piko na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Za ostale dežurne službe se oprema zagotovi v skladu z dejanskimi potrebami, ki jih določi predsednik sodišča s posebnim sklepom.«
18. člen
Naslov 1.a točke IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »1.a Zagotovitev opravljanja nujnih procesnih dejanj v postopku o prekrških«.
19. člen
146.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»146.a člen
Način zagotovitve opravljanja nujnih procesnih dejanj po zakonu, ki ureja postopek o prekrških, se določi za okrajna sodišča, ki imajo sedeže na območju istega sodnega okrožja, na podlagi dogovora vseh predsednikov okrajnih sodišč z območja istega sodnega okrožja. Če dogovora ni mogoče doseči, o tem odloči predsednik neposredno višjega sodišča.
Pri zagotovitvi opravljanja nujnih procesnih dejanj sodelujejo sodniki, ki so razporejeni na področje prekrškov, iz vseh okrajnih sodišč, ki imajo sedež na območju istega sodnega okrožja.
Sodnike se razporedi tako, da se upošteva abecedni red začetnic priimkov sodnikov. Pri razporeditvi sodnikov se mora upoštevati enakomerna obremenitev vseh sodnikov na območju istega sodnega okrožja v poslovnem času in izven poslovnega časa, tako, da so sodniki razporejeni dnevno ali tedensko.
Podrobnejša organizacija zagotovitve opravljanja nujnih procesnih dejanj se določi v dogovoru predsednikov okrajnih sodišč z območja istega sodnega okrožja ali z navodilom predsednika okrajnega sodišča.«
20. člen
146.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»Seznam sodelujočih sodnikov, ki vodijo postopek o prekrških v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena, in sodnega osebja ter razpored dežurstev oziroma pripravljenosti izda predsednik okrajnega sodišča, ki ima sedež na sedežu okrožnega sodišča oziroma vodja oddelka za prekrške tega sodišča, v skladu z določbami 139. člena.«
21. člen
146.c člen se črta.
22. člen
146.d člen se črta.
23. člen
Naslov 2. točke IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »2. Pripravljenost zunajobravnavnih, pritožbenih in drugih senatov«.
24. člen
147. člen se spremeni tako, da se glasi:
»147. člen
Za potrebe odločanja o pritožbah, za odločanje o dovolitvi posegov v človekove pravice, za odločanje v volilnih postopkih in drugih podobnih zadevah, v katerih je treba opraviti nujno procesno dejanje, se organizira pripravljenost zunajobravnavnih, pritožbenih in drugih senatov (v nadaljevanju: senati).
Aktivne ure dežurstva članov senata se evidentirajo ločeno za sodnika poročevalca ter druge člane senata in sodno osebje.«
25. člen
148. člen se črta.
26. člen
149. člen se črta.
27. člen
V 160. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik sodišča določi mesto uvrstitve posamezne črke oziroma znaka v obstoječi abecedni red, če gre za črke ali znake, ki jih slovenska abeceda ne vsebuje.«
28. člen
204. člen se spremeni tako, da se glasi:
»204. člen
Za izvrševanje zadev sodne uprave ima lahko sodišče sekretarja sodišča, ki mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta svetnik v pravosodju. Zahtevana strokovna izobrazba je univerzitetna ali visoka strokovna s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali ekonomske smeri.«
29. člen
V prvem odstavku 212. člena se za besedilom »ki jih prejema neposredno« doda besedilo »v vložišču ali v sodni nabiralnik«.
30. člen
214. člen se spremeni tako, da se glasi:
»214. člen
Vse pošiljke in pisanja, ki jih vlagajo stranke neposredno, sprejema vložišče ves delovni čas, izven delovnega časa pa se pisanja lahko oddajo v standardizirani ovojnici v sodne nabiralnike, ki so nameščeni pri sodišču.
Če je pošiljka oddana v sodni nabiralnik, se šteje, da je pravočasna, če je oddana zadnji dan roka do 24. ure.«
31. člen
V prvem odstavku 215. člena se za besedilom »ki jih prejme vložišče« doda besedilo »ali so oddane v sodni nabiralnik«.
32. člen
Za 221. členom se doda novi 221.a člen, ki se glasi:
»221.a člen
»Z namenom sledljivosti zadeve se vsaki zadevi ob osnovanju spisa določi enotna identifikacijska številka, katero zadeva ohrani vse od začetka do zaključka postopka, ne glede na fazo postopka in ne glede na stopnjo sodišča, ki zadevo rešuje.«
33. člen
V 252. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predložitvenemu poročilu se priloži potrebno število izvodov s pravnim sredstvom izpodbijane odločbe.«
Sedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
34. člen
255. člen se spremeni tako, da se glasi:
»255. člen
Ko sodišče druge stopnje prejme spis s pravnim sredstvom, na ovitek spisa vpiše označbo vpisnika pri sodišču druge stopnje, zaporedno številko vpisa in vse štiri številke letnice (označba zadeve), na predložitvenem poročilu pa se odtisne in izpolni štampiljka »dohodni zaznamek«.
Ob zaključku pritožbenega postopka sodišče druge stopnje v spis vloži izvirnik svoje odločbe, posvetovalni zapisnik oziroma zaznamek o posvetovanju in glasovanju, še pred tem pa tudi morebitna druga pisanja, ki so nastala ali so bila pridobljena med postopkom pri tem sodišču.
Sodišče druge stopnje vrne sodišču prve stopnje spis s toliko prepisi svoje odločbe, kolikor jih je potrebno za stranke in sodišče prve stopnje oziroma tretje stopnje, če je dovoljeno pravno sredstvo zoper odločbo sodišča druge stopnje.«
35. člen
V 306. členu Sodnega reda se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Vpisnik za zadeve mednarodne pravne pomoči, Pom-i (obr. SR št. 61), se smiselno uporablja za izvajanje Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU) do uvedbe novih vpisnikov, razen, če so posamezni obrazci že določeni v prilogah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU).«
36. člen
Deseti odstavek 339. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za postopek uničenja zaseženih predmetov se uporabljajo določbe uredbe, ki ureja postopek upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami oziroma uredbe, ki ureja način ravnanja z zaseženimi in odvzetimi prepovedanimi drogami. Ne glede na navedeno lahko predsednik pristojnega okrožnega sodišča, kadar oceni, da je iz razlogov ekonomičnosti postopka in glede na vrsto zaseženega predmeta, to mogoče, za uničenje zaseženih predmetov imenuje tričlansko komisijo iz vrst zaposlenih pri sodišču, ki zapisniško uniči zasežene predmete, in kopijo zapisnika dostavi v vse zadeve, iz katerih izvirajo zaseženi predmeti, ki so bili uničeni.«
37. člen
Drugi odstavek 348. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Okrožno in okrajno sodišče poslujeta na podlagi transakcijskega računa okrožnega sodišča.«
38. člen
Obrazec SR št. 23 (čl. 137 SR in 146a SR) se nadomesti z novim obrazcem SR št. 23:
+-----+--------+-------------+------------+-----------+--------+
| Zap.| Datum | Osebno ime | Trajanje |Opravljeno |Pripombe|
| št. |    | dežurnega | dežurne  | procesno |    |
|   |    | sodnika,  |  službe  |dejanje na |    |
|   |    |zapisnikarice| od – do  | zahtevo |    |
|   |    | in voznika | (datum in | (organa, |    |
|   |    |       |  ura)  | opr.št. |    |
|   |    |       |      | spisa,  |    |
|   |    |       |      |kraj, datum|    |
|   |    |       |      | in ura) – |    |
|   |    |       |      | izvedeno |    |
+-----+--------+-------------+------------+-----------+--------+
| 1 |  2  |   3   |   4   |   5   |  6  |
+-----+--------+-------------+------------+-----------+--------+
|   |    |       |      |      |    |
+-----+--------+-------------+------------+-----------+--------+
Obr. SR št. 23 (člen 137 SR in 146a SR) – Evidenca o dogodkih in dejanjih v dežurni službi
Navodilo
V obrazec se vpisujejo vsa procesna opravila in dogodki, ki jih je dežurni sodnik opravil v času dežurstva.
V stolpec 4 se vpisuje dejansko število ur, potrebnih za opravo procesnih opravil. Vsaka aktivnost v zvezi s pozivi organov v času dežurstva ali pripravljenosti, kot so predlogi, nasveti, odrejanje opravil, kar se obračunava na vsakih začetih 30 minut kot 30 minut aktivne ure, eventualni nadaljnji pozivi organov in sodnikova aktivnost v povezavi z njim v tem času, pa se vštevajo v že obračunani del aktivne ure.
V ustrezen vpisnik se vpišejo le tiste zadeve, v katerih bo sodišče opravljalo nadaljnja procesna dejanja.
39. člen
Obrazec SR št. 23a se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
Ne glede na določbo 2. člena teh sprememb in dopolnitev sodnega reda vodijo sodišča posebej zadeve, ki niso bile rešene v naslednjih rokih:
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
| Zap.št. |Vrsta zadeve  |Leto 2009    |Leto 2010    |
|  *  |        |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  1  |Preiskava in  |V roku 12 mesecev|V roku 6 mesecev |
|     |kazenske zadeve |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  2  |Zadeve o    |V roku 9 mesecev |V roku 6 mesecev |
|     |prekrških    |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  3  |Pravdne in   |V roku 12 mesecev|V roku 6 mesecev |
|     |nepravdne    |         |         |
|     |zadeve ter   |         |         |
|     |gospodarski   |         |         |
|     |spori      |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  4  |Postopki pred  |V roku 9 mesecev |V roku 6 mesecev |
|     |senatom za   |         |         |
|     |mladoletnike  |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  5  |Izvršilne    |V roku 9 mesecev |V roku 6 mesecev |
|     |zadeve     |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  6  |Zadeve v    |V roku 12 mesecev|V roku 6 mesecev |
|     |postopkih    |         |         |
|     |upravnih sporov |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
|  7  |Zadeve v    |V roku 12 mesecev|V roku 6 mesecev |
|     |delovnih in   |         |         |
|     |socialnih    |         |         |
|     |sporih     |         |         |
+---------+----------------+-----------------+-----------------+
*Opomba:
+--------+-----------------------------------------------------+
| K zap. |Šteje od:                      |
|  št. |                           |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  1  |Od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu |
|    |po opravljeni preiskavi oziroma do odprave odločbe  |
|    |prve stopnje                     |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  2  |Od prejema zadeve do odprave odločbe prve stopnje  |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  3  |Od prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje   |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  4  |Od prejema zadeve do odprave odločbe I. stopnje   |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  5  |Od prejema zadeve do končanega izvršilnega postopka |
|    |(269. in 269.a člen sodnega reda)          |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  6  |Od prejema zadeve                  |
+--------+-----------------------------------------------------+
|  7  |Od prejema zadeve                  |
+--------+-----------------------------------------------------+
41. člen
Minister, pristojen za pravosodje, sprejme pravilnik iz 135. člena sodnega reda v treh mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev sodnega reda.
Določba 30. člena teh sprememb in dopolnitev sodnega reda se uporablja pri poslovanju sodišč po namestitvi sodnih nabiralnikov na posameznih sodiščih.
Določba 32. člena se uporablja le za zadeve, ki se vodijo v centralnem, računalniško podprtem vpisniku. Za zadeve, ki še niso vodene v centralnem, računalniško podprtem vpisniku, določi rok začetka uporabe 32. člena minister, pristojen za pravosodje, ko so izpolnjeni tehnični pogoji za določitev enotne identifikacijske številke. O trenutku vzpostavitve centralno, računalniško podprtega vpisnika za posamezne zadeve obvesti ministra, pristojnega za pravosodje, Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
42. člen
Te spremembe in dopolnitve Sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-336/2007
Ljubljana, dne 13. februarja 2008
EVA 2007-2011-0114
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost