Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila, stran 1235.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
1. člen
V Pravilniku o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 43/04, 8/05 in 17/06) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik ureja aditive za živila in njihove mešanice (v nadaljnjem besedilu: aditivi), ki se uporabljajo kot snovi pri proizvodnji živil in ostanejo kot sestavina v živilu, čeprav v spremenjeni obliki, v skladu z:
– Direktivo Sveta 89/107/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 27) zadnjič spremenjeno z Direktivo 94/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1994 o spremembi Direktive 89/107/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o aditivih za živila, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 1),
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/35 ES z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 3), zadnjič spremenjeno z Direktivo 96/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 1996 o spremembi Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (UL L št. 48 z dne 19. 2. 1997, str. 16),
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/36/ES z dne 30. junija 1994 o barvilih za uporabo v živilih (UL L št. 237 z dne 10. 9. 1994, str. 13),
– Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 95/2/ES z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L št. 61 z dne 18. 3. 1995, str. 1) zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o spremembi Direktive 95/2/ES o aditivih za živila razen barvil in sladil in Direktive 94/35/ES o sladilih za uporabo v živilih (UL L št. 204 z dne 26. 7. 2006, str. 10).
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za pomožna tehnološka sredstva (ekstrakcijska topila), fitofarmacevtska sredstva, arome in encime, razen navedenih v tem pravilniku, snovi, ki se dodajajo živilom kot hranila oziroma za obogatitev hranilne vrednosti živil (npr. vitamini, minerali, mikroelementi) in so urejene s posebnimi predpisi.
Ta pravilnik se uporablja tudi za vino, če ni s posebnimi predpisi o vinu in proizvodih iz grozdja in vina, določeno drugače.«.
3. člen
V 3. členu se besedilo 32. točke spremeni tako, da se glasi:
»nosilci, vključno z nosilnimi topili, so snovi, ki se uporabljajo za raztapljanje, razredčevanje, razprševanje ali kako drugo fizikalno spremembo aditiva ali arome, ne da bi se s tem spremenila njena funkcija (in ne da bi imeli sami kakršenkoli tehnološki učinek), predvsem z namenom olajšanja ravnanja z njo, njene uporabe in rabe;«.
4. člen
V 29. členu se na začetku trinajste alineje besedilo »živila za dojenčke in male otroke« nadomesti z besedilom »formule ter žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom«.
5. člen
V 31. členu se za besedilom »barvil in sladil,« besedilo »živila za dojenčke in male otroke« nadomesti z besedilom »formule ter žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom«.
6. člen
V prilogi 1 se v prvem stolpcu za aditivom »E 967« s pripadajočim besedilom doda aditiv številka »E 968«, v drugem stolpcu pa se kot njegovo specifično ime doda beseda »eritritol«.
7. člen
V prilogi 3 se za 2. točko uvodnega besedila pred tabelo doda naslednje besedilo:
»3. Snovi E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 in E 440 se ne smejo uporabljati v žele dražejih, ki so v tem pravilniku opredeljeni kot žele sladkorni izdelki iz želeja čvrste konsistence, v obliki poltrdih bonbonov ali mini kapsul, ki se jih zaužije z enim grižljajem s pritiskom na bonbon ali mini kapsulo, ki sladkorni izdelek iztisne v usta.«.
V prvem stolpcu se za aditivom številka »E 461« doda aditiv številka »E 462«, v drugem stolpcu pa se kot njegovo specifično ime doda besedilo »etil celuloza«.
8. člen
V prilogi 4 se pri vrsti živila »Zorjen sir« v stolpcu Aditiv – specifično ime za besedilom »E 575 glukonodeltalakton« doda besedilo »E 500ii natrijev hidrogenkarbonat« in v stolpcu Največja dovoljena vsebnost doda besedilo »quantum satis (samo za sir, ki je narejen s kislinsko koagulacijo)«.
V stolpcu Vrsta živila se besedilo »Pain courant français« nadomesti z besedilom »Pain courant français, friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek«.
V stolpcu Vrsta živila se besedilo »Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras« nadomesti z besedilom »Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben«.
9. člen
V prilogi 5 se v 1. delu »Sorbati, benzoati in p-hidroksibenzoati« v prvem stolpcu prve tabele črtata »E 216« in »E 217« in v drugem stolpcu besedilo »propil p-hidroksibenzoat« in »natrijev propil p-hidroksibenzoat«.
V drugi tabeli se v stolpcu Vrsta živila črta besedilo »Kuhani rakci« in v stolpcu »Sk+Bk« se črta pripadajoča številka »2000«.
V drugi tabeli se v stolpcu Vrsta živila črta besedilo »Dietetna prehranska dopolnila v tekoči obliki« in v stolpcu »Sk+bk+PBH« se črta pripadajoča številka »2000«.
V drugi tabeli se v stolpcu Vrsta živila besedilo »Dietetična živila namenjena za posebne zdravstvene namene« nadomesti z besedilom »Živila za posebne zdravstvene namene, kakor so opredeljena v Direktivi 1999/21/ES z dne 25. marca 1999 o živilih za posamezne zdravstvene namene (UL L št. 91 z dne 7. 4. 1999, str. 29) zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z dne 30. 12. 2006, str. 1)«.
V drugi tabeli se v stolpcu Vrsta živila črta besedilo »Kuhani repi rakov in predpakirani marinirani kuhani mehkužci« in v stolpcu »Sk« se črta pripadajoča številka »2000«.
V drugi tabeli se v stolpcu Vrsta živila za besedilom »Arome« doda besedilo »Kuhani raki in mehkužci« in v stolpcu »Bk« se doda pripadajoča številka »1000« ter v stolpcu »Sk+Bk« se doda pripadajoča številka »2000«.
Na koncu druge tabele se v stolpcu Vrsta živila doda besedilo »Dopolnila k dnevni prehrani v tekoči obliki, kakor so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L št. 183 z dne 12. 7. 2002, str. 51) zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/37/ES z dne 30. marca 2006 o spremembi Priloge II k Direktivi 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede vključitve nekaterih snovi (UL L št. 94 z dne 1. 4. 2006, str. 32)« in v stolpcu »Sk+Bk« se doda pripadajoča številka »2000«.
10. člen
V prilogi 5 se v 2. delu z naslovom »Žveplov dioksid in sulfiti« v drugi tabeli besedilo:
+-----------------------------------------------+--------------+
|»Rakci in glavonožci :             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|sveži, zamrznjeni in globoko zamrznjeni raki  |    150 (1)|
|kozice iz družine Paneidae, kozice iz družine |       |
|Aristeidae, kozice iz družine Solenceridae,  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 80 enot                   |    150 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|od 80 do 120 enot               |    200 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|nad 120 enot                  |    300 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|– kuhani                    |    50 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|(1) v užitnih delih«              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
nadomesti z besedilom:
+-----------------------------------------------+--------------+
|»Rakci in glavonožci:             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|sveži, zamrznjeni in globoko zamrznjeni raki  |    150 (1)|
|kozice iz družine Paneidae,          |       |
|Solenceridae, Aristeidae:           |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 80 enot                   |    150 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|od 80 do 120 enot               |    200 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|nad 120 enot                  |    300 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|Raki in glavonožci:              |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|kuhani                     |    50 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|kuhane kozice iz družine Paneidae,       |       |
|Solenceridae, Aristeidae:           |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|do 80 enot                   |    135 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|od 80 do 120 enot               |    180 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|nad 120 enot                  |    270 (1)|
+-----------------------------------------------+--------------+
|(1) v užitnih delih«.             |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
V stolpcu Vrsta živila se besedilo »Škrobi (razen škrobov za hrano za dojenčke in male otroke)« nadomesti z besedilom »Škrobi (razen škrobov v formulah za dojenčke in male otroke, nadaljevalnih formulah in žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in male otroke)«.
Na koncu druge tabele se doda besedilo:
+----------------------------------+---------------------------+
|»Salsicha fresca         |            450|
+----------------------------------+---------------------------+
|Namizno grozdje          |             10|
+----------------------------------+---------------------------+
|Svež liči             | 10 (teža užitnega dela)«.|
+----------------------------------+---------------------------+
11. člen
V prilogi 5 se v 3. delu z naslovom »Drugi konzervansi« druga tabela spremeni tako, da se glasi:
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|»E št. |Specifično |Vrsta živila  |Največja  |Največja  |
|    |ime    |        |vsebnost,  |dovoljena |
|    |      |        |ki se jo  |vsebnost  |
|    |      |        |lahko doda |ostanka  |
|    |      |        |med     |(izražena |
|    |      |        |proizvodnjo |kot (NaNO |
|    |      |        |(izražena  |(2))    |
|    |      |        |kot NaNO  |v mg/kg  |
|    |      |        |(2) )    |      |
|    |      |        |v mg/kg   |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|E 249 |kalijev  |Mesni izdelki |150     |      |
|    |nitrit (x) |        |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|E 250 |Natrijev  |Sterilizirani |100     |      |
|    |nitrit (x) |mesni izdelki |      |      |
|    |      |(Fo > 3,00)  |      |      |
|    |      |(y)      |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Tradicionalni |      |175    |
|    |      |mesni izdelki, |      |      |
|    |      |izdelani po  |      |      |
|    |      |postopku    |      |      |
|    |      |mokrega    |      |      |
|    |      |razsoljevanja |      |      |
|    |      |(1):      |      |      |
|    |      |Wiltshire   |      |      |
|    |      |bacon (1.1)  |      |      |
|    |      |Entremeada,  |      |      |
|    |      |entrecosto,  |      |      |
|    |      |chispe,    |      |      |
|    |      |orelheira e  |      |      |
|    |      |cabeça     |      |      |
|    |      |(salgados),  |      |      |
|    |      |Toucinho    |      |      |
|    |      |fumado (1.2)  |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Wiltshire ham |      |100    |
|    |      |(1.1) in    |      |      |
|    |      |podobni    |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Rohschinken,  |      |50     |
|    |      |nassgepökelt  |      |      |
|    |      |(1.6)     |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Cured tongue  |      |50     |
|    |      |(1.3)     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Tradicionalni |      |175    |
|    |      |mesni izdelki, |      |      |
|    |      |izdelani po  |      |      |
|    |      |postopku    |      |      |
|    |      |suhega     |      |      |
|    |      |razsoljevanja |      |      |
|    |      |(2):      |      |      |
|    |      |Dry cured   |      |      |
|    |      |bacon (2.1)  |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Dry cured ham |      |100    |
|    |      |(2.1)     |      |      |
|    |      |Jamón curado, |      |      |
|    |      |paleta curada, |      |      |
|    |      |lomo embuchado |      |      |
|    |      |y cecina (2.2) |      |      |
|    |      |Presunto,   |      |      |
|    |      |presunto da pá |      |      |
|    |      |in paio do   |      |      |
|    |      |lombo (2.3)  |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Rohschinken,  |      |50     |
|    |      |trockengepökelt|      |      |
|    |      |(2.5)     |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Drugi     |      |      |
|    |      |tradicionalni |      |      |
|    |      |soljeni mesni |      |      |
|    |      |izdelki (3):  |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Vysočina    |180     |      |
|    |      |Selský salám  |      |      |
|    |      |Turistický   |      |      |
|    |      |trvanlivý   |      |      |
|    |      |salám     |      |      |
|    |      |Poličan    |      |      |
|    |      |Herkules    |      |      |
|    |      |Lovecký salám |      |      |
|    |      |Dunajská    |      |      |
|    |      |klobása    |      |      |
|    |      |Paprikáš (3.5) |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Rohschinken,  |      |50«    |
|    |      |trocken    |      |      |
|    |      |-/nassgepökelt |      |      |
|    |      |(3.1)     |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
|    |      |Jellied veal  |      |      |
|    |      |and brisket  |      |      |
|    |      |(3.2)     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|E št. |Specifično |Vrsta živila  |Največja  |Največja  |
|    |ime    |        |vsebnost,  |dovoljena |
|    |      |        |ki se jo  |vsebnost  |
|    |      |        |lahko doda |ostanka  |
|    |      |        |med     |(izražena |
|    |      |        |proizvodnjo |kot (NaNO |
|    |      |        |(izražena  |(3))    |
|    |      |        |kot NaNO  |v mg/kg  |
|    |      |        |(3) )    |      |
|    |      |        |v mg/kg   |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|E 251 |natrijev  |Toplotno    |150     |      |
|E 252 |nitrat (z) |neobdelani   |      |      |
|    |kalijev  |mesni izdelki |      |      |
|    |nitrat (z) |        |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Tradicionalni |      |      |
|    |      |mesni izdelki, |      |      |
|    |      |izdelani po  |      |      |
|    |      |postopku    |      |      |
|    |      |mokrega    |      |      |
|    |      |razsoljevanja |      |      |
|    |      |(1):      |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Kylmäsavustettu|300     |      |
|    |      |poronliha/   |      |      |
|    |      |Kallrökt    |      |      |
|    |      |renkött (1.4) |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Wiltshire   |      |250    |
|    |      |bacon and   |      |      |
|    |      |Wiltshire ham |      |      |
|    |      |(1.1)     |      |      |
|    |      |Entremeada,  |      |      |
|    |      |entrecosto,  |      |      |
|    |      |chispe,    |      |      |
|    |      |orelheira e  |      |      |
|    |      |cabeça     |      |      |
|    |      |(salgados),  |      |      |
|    |      |Toucinho    |      |      |
|    |      |fumado (1.2)  |      |      |
|    |      |Rohschinken,  |      |      |
|    |      |nassgepökelt  |      |      |
|    |      |(1.6)     |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Bacon, Filet  |      |250 (brez |
|    |      |de bacon (1.5) |      |dodanega E |
|    |      |in podobni   |      |249 ali E |
|    |      |izdelki    |      |250)    |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Cured tongue  |      |10     |
|    |      |(1.3)     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Tradicionalni |      |250    |
|    |      |mesni izdelki, |      |      |
|    |      |izdelani po  |      |      |
|    |      |postopku    |      |      |
|    |      |suhega     |      |      |
|    |      |razsoljevanja |      |      |
|    |      |(2):      |      |      |
|    |      |Dry cured   |      |      |
|    |      |bacon in Dry  |      |      |
|    |      |cured ham   |      |      |
|    |      |(2.1)     |      |      |
|    |      |Jamón curado, |      |      |
|    |      |paleta curada, |      |      |
|    |      |lomo embuchado |      |      |
|    |      |y cecina (2.2) |      |      |
|    |      |        |      |      |
|    |      |Presunto,   |      |      |
|    |      |presunto da pá |      |      |
|    |      |in paio do   |      |      |
|    |      |lombo (2.3)  |      |      |
|    |      |Rohschinken,  |      |      |
|    |      |trockengepökelt|      |      |
|    |      |(2.5) in    |      |      |
|    |      |podobni    |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Jambon sec,  |      |250 (brez |
|    |      |jambon sel sec |      |dodanega E |
|    |      |et autres   |      |249 ali E |
|    |      |pieces     |      |250)    |
|    |      |maturées    |      |      |
|    |      |séchées    |      |      |
|    |      |similaires   |      |      |
|    |      |(2.4)     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Drugi     |300 (brez  |      |
|    |      |tradicionalni |dodanega E |      |
|    |      |soljeni mesni |249 ali E  |      |
|    |      |izdelki (3):  |250)    |      |
|    |      |Rohwürste   |      |      |
|    |      |(Salami in   |      |      |
|    |      |Kantwurst)   |      |      |
|    |      |(3.3)     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Rohschinken,  |      |250    |
|    |      |trocken    |      |      |
|    |      |-/nassgepökelt |      |      |
|    |      |(3.1)     |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Salchichón y  |250 (brez  |      |
|    |      |chorizo    |dodanega E |      |
|    |      |tradicionales |249 ali E  |      |
|    |      |de larga    |250)    |      |
|    |      |curación (3.4) |      |      |
|    |      |Saucissons   |      |      |
|    |      |secs (3.6)   |      |      |
|    |      |in podobni   |      |      |
|    |      |izdelki    |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Jellied veal  |      |10     |
|    |      |and brisket  |      |      |
|    |      |(3.2)     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Trdi, poltrdi |150 mg/kg v |      |
|    |      |in polmehki  |siru,    |      |
|    |      |sir      |narejenem s |      |
|    |      |        |kislinsko  |      |
|    |      |        |koagulacijo |      |
|    |      |        |ali enaka  |      |
+-------+-----------+---------------+vsebnost, če+-----------+
|    |      |Siru podobni  |je dodano po|      |
|    |      |mlečni izdelki |odvzemu   |      |
|    |      |        |sirotke ter |      |
|    |      |        |dodajanju  |      |
|    |      |        |vode    |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
|    |      |Marinirani   |500     |      |
|    |      |slanik in   |      |      |
|    |      |sprat     |      |      |
+-------+-----------+---------------+------------+-----------+
(x) Kadar je označen »za živila«, se nitrit lahko prodaja samo v mešanici s soljo ali nadomestkom soli.
(y) Fo vrednost 3 je enakovredna 3 minutam segrevanja na 121 °C (zmanjšanje bakterijske obremenitve ene milijarde spor v vsaki od 1000 pločevink do ene spore v tisoč pločevinkah).
(z) V nekaterih toplotno obdelanih mesnih izdelkih so lahko prisotni nitrati, ki nastanejo ob naravni pretvorbi nitritov v nitrate v rahlo kislem okolju.
(1) Mesne izdelke se potopi v razsolico, ki vsebuje nitrite in/ali nitrate, sol in druge sestavine. Mesne izdelke se lahko nadalje predela, npr. s prekajevanjem.
(1.1) V meso se vbrizga razsolica, nato sledi mokro razsoljevanje, ki traja 3 do 10 dni. Razsolica prav tako vsebuje mikrobiološke starter kulture.
(1.2) Mokro razsoljevanje, ki traja 3 do 5 dni. Izdelek ni toplotno obdelan in ima visoko vodno aktivnost.
(1.3) Mokro razsoljevanje, ki traja najmanj 4 dni, in predkuhanje.
(1.4) V meso se vbrizga razsolica, nato sledi mokro razsoljevanje. Soljenje traja 14 do 21 dni, sledi zorenje s hladnim prekajevanjem, ki traja 4 do 5 tednov.
(1.5) Mokro razsoljevanje, ki traja 4 do 5 dni pri 5 do 7 °C, zorenje, ki traja običajno 24 do 40 ur pri 22 °C, možno prekajevanje, ki traja 24 ur pri 20 do 25 °C, in shranjevanje, ki traja 3 do 6 tednov pri 12 do 14 °C.
(1.6) Čas razsoljevanja je odvisen od oblike in teže mesnih kosov in traja približno 2 dni/kg, nato sledi stabilizacija/zorenje.
(2) Postopek suhega razsoljevanja zajema nanos razsola, ki vsebuje nitrite in/ali nitrate, sol in druge sestavine, na površino mesa, nato sledi stabilizacija/zorenje. Mesne izdelke se lahko nadalje predela, npr. s prekajevanjem.
(2.1) Suho razsoljevanje, ki mu sledi najmanj 4 dnevno zorenje.
(2.2) Suho razsoljevanje s stabilizacijskim časom najmanj 10 dni in časom zorenja več kot 45 dni.
(2.3) Suho razsoljevanje, ki traja 10 do 15 dni, nato sledita stabilizacija, ki traja od 30 do 45 dni, in zorenje, ki traja vsaj 2 meseca.
(2.4) Suho razsoljevanje, ki traja 3 dni + 1 dan/kg, nato sledijo odležanje, ki traja 1 teden, ter staranje in zorenje, ki trajata od 45 dni do 18 mesecev.
(2.5) Čas razsoljevanja je odvisen od oblike in teže mesnih kosov in traja približno 10 do 14 dni, nato sledi stabilizacija/zorenje.
(3) Kombinirana uporaba mokrega in suhega razsoljevanja, ali kadar je nitrit in/ali nitrat dodan sestavljenemu izdelku ali kadar se razsolica vbrizga v izdelek pred kuhanjem. Izdelke se lahko nadalje predela, npr. s prekajevanjem.
(3.1) Kombinirana uporaba suhega in mokrega razsoljevanja (brez vbrizganja razsolice). Čas razsoljevanja je odvisen od oblike in teže mesnih kosov in traja približno 14 do 35 dni, nato sledi stabilizacija/zorenje.
(3.2) Vbrizganje razsolice, nato po najmanj 2 dneh sledi kuhanje v vreli vodi, ki traja do 3 ur.
(3.3) Čas zorenja izdelka je najmanj 4 tedne, njegovo razmerje voda/beljakovine je manj kot 1,7.
(3.4) Čas zorenja najmanj 30 dni.
(3.5) Suh izdelek se kuha pri 70 °C, nato sledita sušenje in prekajevanje, ki trajata 8 do 12 dni. Fermentiran izdelek se po 14 do 30 dnevnem tristopenjskem procesu fermentacije prekajuje.
(3.6) Surove fermentirane suhe klobase brez dodanih nitritov. Izdelek se fermentira pri temperaturah od 18 do 22 °C ali nižjih temperaturah (10 do 12 °C) in se nato stara/zori najmanj 3 tedne. Razmerje voda/beljakovine v izdelku je manj kot 1,7.«.
12. člen
V prilogi 5. se v 4. delu z naslovom »Drugi antioksidanti« besedilo Opombe spremeni tako, da se glasi:
»Opomba: * (zvezdica) v tabeli se nanaša na pravilo sorazmernosti: kadar gre za kombinirano uporabo galatov, TBHQ, BHA in BHT, se morajo posamezne količine antioksidantov sorazmerno znižati.«.
V tabeli se pri aditivih od številke »E 310« do vključno številke »E 321« besedilo spremeni tako, da se glasi:
+------+--------------+----------------+---------------------+
|»E  |propil galat |Masti in olja  |200* (galati, TBHQ in|
|310  |       |za       |BHA, posamezno ali v |
|   |       |profesionalno  |kombinaciji)     |
|   |       |izdelavo    |           |
|   |       |termično    |           |
|   |       |obdelanih živil |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|E 311 |oktil galat  |Olja in masti  |100* (BHT)      |
|   |       |za cvrtje,   |           |
|   |       |razen olja iz  |           |
|   |       |oljčnih tropin |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|E 312 |dodecil galat |        |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|E 319 |terciarni   |Loj, ribje   |obe izraženi na   |
|   |butil-    |olje, goveja,  |maščobo       |
|   |hidrokinon  |kokošja in   |           |
|   |(TBHQ)    |ovčja mast   |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|E 320 |butiliran   |Zmesi za kolače |200 (galati, TBHQ in |
|   |hidroksianizol|Prigrizki na  |BHA, posamezno ali v |
|   |(BHA)     |osnovi žit   |kombinaciji)     |
|   |       |Mleko v prahu  |           |
|   |       |za prodajne   |           |
|   |       |avtomate    |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|E 321 |butiliran   |Dehidrirane   |izraženo na maščobo |
|   |hidroksitoluen|juhe in bujoni |           |
|   |(BHT)     |Omake      |           |
|   |       |Dehidrirano   |           |
|   |       |meso Predelani |           |
|   |       |oreščki     |           |
|   |       |Predkuhana žita |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Začimbe in   |200 (galati in BHA, |
|   |       |dišave     |posamezno ali v   |
|   |       |        |kombinaciji)     |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Dehidriran   |25 (galati, TBHQ in |
|   |       |krompir     |BHA, posamezno ali v |
|   |       |        |kombinaciji)     |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Žvečilni gumi  |400 (galati, TBHQ,  |
|   |       |Prehranska   |BHT in BHA, posamezno|
|   |       |dopolnila,   |ali v kombinaciji)  |
|   |       |kakor je    |           |
|   |       |opredeljeno v  |           |
|   |       |Direktivi    |           |
|   |       |2002/46/ES   |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Eterična olja  |1000 (galati, TBHQ in|
|   |       |        |BHA, posamezno ali v |
|   |       |        |kombinaciji)     |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Arome razen   |100* (galati,    |
|   |       |eteričnih olj  |posamezno ali v   |
|   |       |        |kombinaciji)     |
|   |       |        |200* (TBHQ, BHA,   |
|   |       |        |posamezno ali v   |
|   |       |        |kombinaciji)«.    |
+------+--------------+----------------+---------------------+
Na koncu tabele se doda naslednje besedilo, ki se glasi:
+------+-----------------+--------------+----------------------+
|»E 586|4-        |Sveži,    |2 mg/kg kot ostanki v |
|   |heksilresorcinol |zamrznjeni in |mesu rakov«.     |
|   |         |globoko    |           |
|   |         |zamrznjeni  |           |
|   |         |raki     |           |
+------+-----------------+--------------+----------------------+
13. člen
V prilogi 6 se pri aditivu številka »E 385« v stolpcu Vrsta živila na koncu pripadajočega besedila doda besedilo »Libamáj, egészben és tömbben« in v stolpcu »Največja dovoljena vsebnost« doda pripadajoča številka »250 mg/kg«.
Za vrstico z aditivom številka »E 967« se doda besedilo, ki se glasi:
+------+--------------+---------------+----------------------+
|»E 968|Eritritol   |Živila na   |quantum satis     |
|   |       |splošno (razen |           |
|   |       |pijač in živil |           |
|   |       |iz 29. člena  |           |
|   |       |tega      |           |
|   |       |pravilnika)  |           |
+------+--------------+---------------+----------------------+
|   |       |Zamrznjene in |quantum satis     |
|   |       |globoko    |           |
|   |       |zamrznjene   |           |
|   |       |nepredelane  |           |
|   |       |ribe, raki   |           |
|   |       |mehkužci in  |           |
|   |       |glavonožci   |           |
+------+--------------+---------------+----------------------+
|   |       |Likerji    |quantum satis     |
+------+--------------+---------------+----------------------+
|   |       |        |Za druge namene kakor |
|   |       |        |za sladkanje«.    |
+------+--------------+---------------+----------------------+
Pri aditivu števila »E 425« se v stolpcu Vrsta živila besedilo »vključno z mini skodelicami želeja« nadomesti z besedilom »vključno z žele dražeji«.
Za vrstico z aditivom številka »E 425« se doda besedilo, ki se glasi:
+------+--------------+----------------+---------------------+
|»E 426|hemiceluloza |Pijače na osnovi|5 g/l        |
|   |iz soje    |mleka, namenjene|           |
|   |       |prodaji na   |           |
|   |       |drobno     |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Prehranska   |1,5 g/l       |
|   |       |dopolnila, kakor|           |
|   |       |jih opredeljuje |           |
|   |       |Direktiva    |           |
|   |       |2002/46/ES   |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Emulgirane omake|30 g/l        |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Predpakirani  |10 g/kg       |
|   |       |fini pekovski  |           |
|   |       |izdelki,    |           |
|   |       |namenjeni    |           |
|   |       |prodaji na   |           |
|   |       |drobno     |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Predpakirani  |10 g/kg       |
|   |       |gotovi     |           |
|   |       |orientalski   |           |
|   |       |rezanci,    |           |
|   |       |namenjeni    |           |
|   |       |prodaji na   |           |
|   |       |drobno     |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Predpakiran   |10 g/kg       |
|   |       |gotov riž,   |           |
|   |       |namenjen prodaji|           |
|   |       |na drobno    |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Predpakirani  |10 g/kg       |
|   |       |izdelki iz   |           |
|   |       |predelanega   |           |
|   |       |krompirja in  |           |
|   |       |riža (vključno z|           |
|   |       |zamrznjenimi,  |           |
|   |       |globoko     |           |
|   |       |zamrznjenimi,  |           |
|   |       |hlajenimi in  |           |
|   |       |suhimi     |           |
|   |       |predelanimi   |           |
|   |       |izdelki),    |           |
|   |       |namenjeni    |           |
|   |       |prodaji na   |           |
|   |       |drobno     |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Dehidrirani,  |10 g/kg       |
|   |       |koncentrirani, |           |
|   |       |zamrznjeni in  |           |
|   |       |globoko     |           |
|   |       |zamrznjeni   |           |
|   |       |jajčni izdelki |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Sladkorni    |10 g/kg«.      |
|   |       |izdelki iz   |           |
|   |       |želeja, razen  |           |
|   |       |žele bonbonov  |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
Pri aditivu številka »E 468« se v stolpcu Vrsta živila besedilo »Dietetična prehranska dopolnila« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila, kakor jih opredeljuje Direktiva 2002/46/ES, dobavljena v trdni obliki«.
Pri aditivih od številke »E 338« do vključno številke »E 452«, pri aditivu številka »E 416«, pri aditivih od številke »E 551« do vključno številke »E 559« in pri aditivih od številke »E 901« do vključno številke »E 904« se v stolpcu Vrsta živila besedilo »Dietetična prehranska dopolnila« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila, kakor jih opredeljuje Direktiva 2002/46/ES«.
Pri aditivu številka »E 405«, pri aditivih od številke »E 432« do vključno številke »E 436«, pri aditivih številka »E 473« in »E 474«, pri aditivu številka »E 475«, pri aditivih od številke »E 491« do vključno številke »E 495« se v stolpcu Vrsta živila besedilo »Dietetična prehranska dopolnila« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila, kakor jih opredeljuje Direktiva 2002/46/ES« in besedilo »Dietetična živila za posebne zdravstvene namene« nadomesti z besedilom »Živila za posebne zdravstvene namene, kakor jih opredeljuje Direktiva 1999/21/ES«.
Pri aditivih številka »E 1201« in »E 1202« se v stolpcu Vrsta živila besedilo »Dietetična prehranska dopolnila v obliki tablet in dražejev« nadomesti z besedilom »Prehranska dopolnila, kakor jih opredeljuje Direktiva 2002/46/ES, v obliki tablet ali dražejev«.
Pri aditivu številka »E 477«, pri aditivu številka »E 481« in »E 482«, se besedilo »Dietetična živila za posebne zdravstvene namene« nadomesti z besedilom »Živila za posebne zdravstvene namene, kakor jih opredeljuje Direktiva 1999/21/ES«.
Pri aditivih od številke »E 1505« do vključno številke »E 1520« se besedilo
+------+--------------+---------------+----------------------+
|»E  |Trietil    |Arome     |3 g/kg pri vseh virih |
|1505 |citrat    |        |v živilih, namenjenih |
|   |       |        |prehrani ali     |
|   |       |        |pripravljenih po   |
|   |       |        |navodilih       |
|   |       |        |proizvajalca,     |
|   |       |        |posamezno ali v    |
|   |       |        |kombinaciji.     |
|   |       |        |Za pijače, razen   |
|   |       |        |kremnih likerjev,   |
|   |       |        |največja dovoljena  |
|   |       |        |vsebnost E 1520 znaša |
|   |       |        |1 g/l.        |
+------+--------------+---------------+----------------------+
|E 1517|Glicerol   |        |           |
|   |diacetat   |        |           |
|   |(diacetin)  |        |           |
+------+--------------+---------------+----------------------+
|E 1518|Glicerol   |        |           |
|   |triacetat   |        |           |
|   |(triacetil)  |        |           |
+------+--------------+---------------+----------------------+
|E 1520|propan-1,2-  |        |           |
|   |diol     |        |           |
|   |(propilen   |        |           |
|   |glikol)«   |        |           |
+------+--------------+---------------+----------------------+
nadomesti z besedilom:
+------+-----------------+-------------+---------------------+
|»E  |Trietilcitrat  |Arome    |3 g/kg pri vseh   |
|1505 |         |       |virih v živilih,   |
|   |         |       |namenjenih prehrani |
|   |         |       |ali pripravljenih po |
|   |         |       |navodilih      |
|   |         |       |proizvajalca,    |
|   |         |       |posamezno ali v   |
|   |         |       |kombinaciji.     |
|   |         |       |Za pijače, razen   |
|   |         |       |kremnih likerjev,  |
|   |         |       |največja dovoljena  |
|   |         |       |vsebnost E 1520   |
|   |         |       |znaša 1 g/l.     |
+------+-----------------+-------------+---------------------+
|E   |Glicerildiacetat |       |           |
|1517 |(diacetin)    |       |           |
+------+-----------------+-------------+---------------------+
|E   |Gliceriltriacetat|       |           |
|1518 |(triacetin)   |       |           |
+------+-----------------+-------------+---------------------+
|E   |Propan-1,2-   |       |           |
|1520 |diol (propilen  |       |           |
|   |glikol)«.    |       |           |
+------+-----------------+-------------+---------------------+
Za aditivom številka »E 1519« se doda besedilo:
+------+--------------+----------------+---------------------+
|»E  |Pululan    |Prehranska   |quantum satis    |
|1204 |       |dopolnila,   |           |
|   |       |kakor jih    |           |
|   |       |opredeljuje   |           |
|   |       |Direktiva    |           |
|   |       |2002/46/ES, v  |           |
|   |       |obliki kapsul  |           |
|   |       |in tablet    |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|   |       |Mikrobonboni – |quantum satis    |
|   |       |osveževalci   |           |
|   |       |daha v lističih |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
|E 1452|Aluminijev  |Vitaminski   |35 g/kg v prehranskem|
|   |oktenil    |pripravki v   |dopolnilu«.     |
|   |sukcinat   |kapsulah v   |           |
|   |škroba    |prehranskih   |           |
|   |       |dopolnilih,   |           |
|   |       |kakor je    |           |
|   |       |opredeljeno v  |           |
|   |       |Direktivi    |           |
|   |       |2002/46/ES   |           |
+------+--------------+----------------+---------------------+
14. člen
V prilogi 7 se za vrstico z aditivom številka »E 967« doda besedilo:
+------+--------------+--------------------------------------+
|»E 968|eritritol«.  |                   |
+------+--------------+--------------------------------------+
Za vrstico z aditivom številka »E 461« se doda besedilo:
+------+--------------+--------------------------------------+
|»E 462|etil     |                   |
|   |celuloza«.  |                   |
+------+--------------+--------------------------------------+
V vrstici z aditivom številka »E 551« se v stolpcu Omejena uporaba doda besedilo: »v E 171 titanovem dioksidu in E 172 železovih oksidih in hidroksidih (največ 90% glede na barvilo)«.
15. člen
V prilogi 8 se v prvem odstavku Opombe besedilo »Pripravki/formule in živila za odstavljene dojenčke, za dojenčke in male otroke« nadomesti z besedilom: »Formule ter žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom«.
V drugem odstavku se besedilo »Formule za dojenčke in živila za dojenčke in male otroke« nadomesti z besedilom »Formule ter žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom«.
V tretjem odstavku se besedilo »Pripravki/formule in živila za odstavljene dojenčke, za dojenčke in male otroke« nadomesti z besedilom »Formule ter žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom«.
V 3. delu se naslov »ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V ŽIVILIH ZA ODSTAVLJENE DOJENČKE, ZA ZDRAVE DOJENČKE IN MALE OTROKE« nadomesti z besedilom »ADITIVI, RAZEN BARVIL IN SLADIL, DOVOLJENI V FORMULAH TER ŽITNIH KAŠICAH IN ŽIVILIH NAMENJENIH ZDRAVIM DOJENČKOM IN MALIM OTROKOM«.
Pri aditivih od številke »E 170« do vključno številke »E 526«, pri aditivih številka »E 500«, »E 501« in »E 503«, pri aditivu številka »E 338«, pri aditivih od številke »E 410« do vključno številke »E 440«, pri aditivih od številke »E 1404« do vključno številke »E 1450«, pri aditivu številka »E 1451« se v stolpcu Vrsta živila besedilo »Živila za odstavljene dojenčke« nadomesti z besedilom »Žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim otrokom«.
V 4. delu se na koncu tabele doda naslednje besedilo:
+------+--------------+---------------+----------------------+
|»E 473|estri     |120 mg/l    |Izdelki, ki vsebujejo |
|   |saharoze z  |        |hidrolizirane     |
|   |maščobnimi  |        |beljakovine, peptide |
|   |kislinami   |        |in aminokisline«.   |
+------+--------------+---------------+----------------------+
16. člen
V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 884/2007 z dne 26. julija 2007 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uporabe barvila za živila E 128 rdeče (Red 2G) (UL L št. 195 z dne 27. 7. 2007, str. 8) se uporaba barvila E 128 rdeče (Red 2G) navedenega v prilogi 2.3 pravilnika prepove.
17. člen
Aditivi in živila, ki niso v skladu s tem pravilnikom, so lahko v prometu najdlje do 15. avgusta 2008.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so aditivi in živila, ki so bili dani v promet ali označeni pred 15. avgustom 2008, lahko v prometu do porabe zalog.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-340/2007
Ljubljana, dne 31. januarja 2008
EVA 2007-2311-0070
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam !
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost