Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-A), stran 1154.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-8
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU NA VODNEM, ENERGETSKEM, TRANSPORTNEM PODROČJU IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV (ZJNVETPS-A)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06) se v 1. členu v drugem odstavku črta besedilo "in Direktiva Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in Priloge VII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (UL L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 127)".
2. člen
V 2. členu se 22. točka spremeni tako, da se glasi:
"22. "Nesprejemljiva ponudba" je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.".
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
"29. "Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi" je postopek javnega naročanja, v katerem ponudniki predložijo svoje ponudbe na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na portalu javnih naročil.".
3. člen
V 18. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: "Ocenjena vrednost se določi tako, da je njena višina primerljiva cenam na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika.".
4. člen
V 32. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(5) Določbe tega zakona, razen določb 103.a in 104. člena tega zakona, se ne uporablja za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40.000 eurov brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.".
5. člen
V 40. členu se dodata deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
"(10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko dražbo, če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe, ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Vsi ponudniki, ki predložijo nesprejemljive ponudbe, ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu, morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni, da predložijo nove cene in/ali nove vrednosti. Če se z izvedeno elektronsko dražbo ne doseže znižanje cen na raven, ki velja za predmet javnega naročila na trgu, naročnik ne glede na določbe šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske dražbe. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu z drugim odstavkom 34. člena tega zakona.
(11) Naročnik ni dolžan uporabiti elektronske dražbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih, ko prejme samo eno ponudbo, ki jo oceni kot nesprejemljivo.".
6. člen
V 49. členu se na koncu šestega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen za intelektualne storitve, pri katerih merilo cena ne sme biti manj kot 40% vseh meril.".
7. člen
V 52. členu se pika črta in doda besedilo "Uradnemu listu Evropske unije".
8. člen
Napovedno besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pri oddaji javnega naročila, katerega vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in v postopku s pogajanji po predhodni objavi je:".
9. člen
V 63. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi, ali želi podatke, ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 104. člena tega zakona, objaviti.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
10. člen
Za 67. členom se doda novi 67.a člen, ki se glasi:
"67.a člen
(elektronsko javno naročanje)
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja.".
11. člen
Za naslovom četrtega dela "Statistika" se doda nov 103.a člen, ki se glasi:
"103.a člen
(sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu)
(1) Naročnik ne sporoča podatkov o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali presega vrednosti iz drugega odstavka 17. člena tega zakona. Navedeni podatki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s prvim odstavkom 63. člena tega zakona.
(2) Naročniki po tem zakonu, razen samoupravnih lokalnih skupnosti, posredujejo do 28. februarja tekočega leta na portal javnih naročil podatke o skupni vrednosti in številu oddanih javnih naročil v preteklem letu, ločeno za:
a) javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 eurov za blago in storitve oziroma 40.000 eurov za gradnje,
b) javna naročila, katerih vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prejšnje točke in je nižja od 80.000 eurov za blago in storitve oziroma 160.000 eurov za gradnje.".
12. člen
V 104. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
"(1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu z 103.a členom tega zakona, obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., in jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. julija tekočega leta.
(2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v standardizirani obliki, ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom.".
Dosedanji prvi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, najkasneje do 30. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev.".
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ne glede na 103.a člen in 104. člen zakona naročnik vpiše in pošlje podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 v elektronski obliki na portal javnih naročil do 28. februarja 2008.
14. člen
Določba desetega odstavka 40. člena zakona se začne uporabljati 1. junija 2008.
15. člen
Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vzpostaviti najkasneje do 31. marca 2008, informacijski sistem za izvedbo elektronske dražbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
16. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/06-9/2
Ljubljana, dne 1. februarja 2008
EPA 1793-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost