Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

488. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A), stran 1152.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-7
Ljubljana, dne 11. februarja 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-2A)
1. člen
V Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06) se v 1. členu v drugem odstavku besedilo "Direktiva Komisije 2005/51/ES z dne 7. septembra 2005 o spremembi Priloge XX k Direktivi 2004/17/ES in Priloge VII k Direktivi 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih (UL L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 127)" nadomesti z besedilom "Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/75/ES z dne 16. novembra 2005 o popravku Direktive 2004/18/ES o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 323 z dne 9. 12. 2005, str. 55).".
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku 21. točka spremeni tako, da se glasi:
"21."Nesprejemljiva ponudba" je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu.".
3. člen
V 14. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek, ki se glasi: "Ocenjena vrednost se določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika.".
4. člen
V 24. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(5) Določbe tega zakona, razen določb 105.a do 107. člena tega zakona, se ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 20.000 eurov brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.".
5. člen
V 35. členu se dodata deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
"(10) V primerih in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena mora naročnik v postopku javnega naročanja uporabiti elektronsko dražbo, če v postopku oddaje javnega naročila ne prejme nobene sprejemljive ponudbe, ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu. Vsi ponudniki, ki predložijo nesprejemljive ponudbe, ker so cene iz prejetih ponudb višje od cen, ki veljajo za predmet javnega naročila na trgu, morajo biti na elektronski način istočasno povabljeni, da predložijo nove cene in/ali nove vrednosti. Če se z izvedeno elektronsko dražbo ne doseže znižanje cen na raven, ki velja za predmet javnega naročila na trgu, naročnik ne glede na določbe šestega, sedmega in osmega odstavka tega člena zaključi postopek kot neuspešen in ne odda javnega naročila na podlagi izidov elektronske dražbe. Postopek oddaje javnega naročila lahko v tem primeru naročnik nadaljuje s pogajanji v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena tega zakona.
(11) Naročnik ni dolžan uporabiti elektronske dražbe v skladu s prejšnjim odstavkom v primerih, ko prejme samo eno ponudbo, ki jo oceni kot nesprejemljivo.".
6. člen
V 42. členu se v prvem odstavku črta besedilo "ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti".
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.".
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
7. člen
V 48. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (npr. sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na ekološki način ipd.) in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil.".
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "razen za intelektualne storitve, pri katerih merilo cena ne sme biti manj kot 40% vseh meril.".
8. člen
V 54. členu se v prvem odstavku 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita:
"1. za prejem prijav za sodelovanje 30 dni od datuma pošiljanja obvestila o javnem naročilu v objavo Uradnemu listu Evropske unije;
2. za prejem ponudb v primeru postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti 35 dni od datuma pošiljanja povabila, če je vrednost javnega naročila enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. člena tega zakona.".
9. člen
V 55. členu se na koncu besedila pika črta in doda besedilo "v objavo Uradnemu listu Evropske unije".
10. člen
V 62. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Naročnik je dolžan objaviti obvestilo o oddaji javnega naročila, katerega vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega zakona, v roku 48 dni po oddaji naročila. Nabor podatkov, ki jih je dolžan posredovati naročnik v obvestilu o oddaji naročila določa Uredba Komisije (ES) št. 1564/2005 z dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 257 z dne 1. 10. 2005, str. 1).".
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Naročnik v obvestilu o oddaji javnega naročila tudi označi, ali želi podatke, ki jih za potrebe statistike posreduje v skladu z določbo 107. člena tega zakona, objaviti.".
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
11. člen
Za 67. členom se doda novi 67.a člen, ki se glasi:
"67.a člen
(elektronsko javno naročanje)
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. mora ob sodelovanju in strokovni pomoči ministrstva, pristojnega za javno upravo, in ministrstva, pristojnega za finance, vzpostaviti sistem za elektronsko javno naročanje, ki omogoča osnovno funkcionalnost elektronskega naročanja.".
12. člen
V 71. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.".
13. člen
V 81. členu se črta prvi odstavek.
14. člen
V 87. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"(2) V primeru naročil, ki se oddajo v skladu s 27. členom tega zakona, se informacija iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne navede v povabilu k sodelovanju v dialogu, temveč v povabilu k oddaji ponudbe.".
15. člen
Za naslovom drugega poglavja "Statistika" se doda nov 105.a člen, ki se glasi:
"105.a člen
(sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu)
(1) Naročnik ne sporoča podatkov o oddanih javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali presega vrednosti iz drugega odstavka 12. člena tega zakona. Navedeni podatki se zajemajo neposredno iz obvestil o oddaji naročila, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil v skladu s prvim odstavkom 62. člena tega zakona.
(2) Naročniki iz prve alineje prvega odstavka 3. člena tega zakona, razen samoupravnih lokalnih skupnosti, posredujejo do 28. februarja tekočega leta na portal javnih naročil podatke o skupni vrednosti in številu oddanih javnih naročil v preteklem letu, ločeno za:
a) javna naročila, katerih vrednost je nižja od 10.000 eurov za blago in storitve oziroma 20.000 eurov za gradnje,
b) javna naročila, katerih vrednost je enaka ali presega vrednosti iz prejšnje točke in je nižja od 40.000 eurov za blago in storitve oziroma 80.000 eurov za gradnje.".
16. člen
V 106. členu se dodata novi prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
"(1) Podatke o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, ki so jih naročniki sporočili na portal javnih naročil v skladu s prejšnjim členom tega zakona, obdela Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., in jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. julija tekočega leta.
(2) Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., ima za obdelavo podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovljen brezplačen dostop do razširjenega nabora podatkov iz baze Poslovnega registra Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, v standardizirani obliki, ki jo Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve po ceniku ponuja tudi ostalim uporabnikom.".
Dosedanji prvi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Ministrstvo, pristojno za finance, na podlagi podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, najkasneje do 30. septembra tekočega leta pripravi statistično poročilo o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji in ga posreduje vladi v potrditev.".
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ne glede na 105.a člen in 106. člen zakona naročnik vpiše in pošlje v elektronski obliki podatke o oddanih javnih naročilih v letu 2007 na portal javnih naročil do 28. februarja 2008.
18. člen
Določba desetega odstavka 35. člena zakona se začne uporabljati 1. junija 2008.
19. člen
Osnovni funkcionalni sistem za elektronsko javno naročanje mora Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vzpostaviti najkasneje do 31. marca 2008, informacijski sistem za izvedbo elektronske dražbe pa v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/06-10/7
Ljubljana, dne 1. februarja 2008
EPA 1792-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti