Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2008 z dne 31. 12. 2008

Kazalo

5748. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009, stran 17029.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) in drugega odstavka 49. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) je Vlada Republike Slovenije izdala
U R E D B O
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2009
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, zato da se zmanjša tveganje neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali, za zavarovanja, sklenjena v letu 2009, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrzali ali slane, če ta povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharja ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer zavarovarljivih bolezni (v nadaljnjem besedilu: bolezni), v skladu z 12. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3).
(2) Ta uredba določa tudi način sofinanciranja zavarovalnih premij za zavarovanje vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih, sklenjeno v letu 2009, ob morebitnem poginu zaradi bolezni, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah uredbe (ES) št. 1860/2004 (UL L št. 193 z dne 25. 7. 2007, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 875/2007).
2. člen
(upravičenci in roki sklenitve pogodb)
(1) Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzrejo vodnih živali v ribogojnih objektih so upravičena kmetijska gospodarstva in nosilci ribogojne dejavnosti kot fizične ali pravne osebe, ki opravljajo primarno kmetijsko ali ribogojno dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljena v prilogi I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1976/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 2204/2002, (ES) št. 70/2001 in (ES) št. 68/2001 glede podaljšanja obdobja uporabe (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 85), ki sklenejo zavarovalno pogodbo z zavarovalnico iz 6. člena te uredbe in izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:
– kmetijska gospodarstva morajo biti vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
– izvajalci ribogojne dejavnosti morajo biti vpisani v evidenci ribogojnic v ribiškem katastru in v evidenci Veterinarske uprave Republike Slovenije;
– pravne osebe (podjetja) morajo zavarovalnici ob podpisu zavarovalne pogodbe predložiti izjavo, da so malo ali srednje veliko podjetje, iz priloge 2A, ki je kot priloga sestavni del te uredbe, in izjavo, da ne prejemajo pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah iz priloge 2B, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Sofinancira se zavarovalna premija:
– za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov upravičencem, ki od 1. januarja 2009 do 31. avgusta 2009 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanja, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena te uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi;
– za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2009 sklenejo zavarovalno pogodbo pri izvajalcih zavarovanja, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena te uredbe. Zavarovalne pogodbe, sklenjene po tem datumu, niso upravičene do sofinanciranja po tej uredbi.
3. člen
(sredstva)
Skupna sredstva za sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih po tej uredbi se zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za leto 2009.
4. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostmi iz 1. člena te uredbe. Seznam teh posevkov, nasadov in plodov je naveden v I. delu priloge 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
(2) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov znaša 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
5. člen
(sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali)
(1) Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu ali v ribogojnih objektih pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.
(2) Zgornja višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje bolezni živali, je opredeljena v zneskih iz II. dela priloge 1 te uredbe ter se nanaša na stalež posamezne vrste in kategorije živali na kmetijskem gospodarstvu na dan sklenitve zavarovanja. Skupna višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje pred nevarnostjo bolezni pa ne sme presegati 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(3) Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje pred nevarnostjo bolezni pri vzreji vodnih in drugih živali iz 8. točke II. dela priloge 1 te uredbe znaša do 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
(4) Pri sofinanciranju zavarovalne premije pri zavarovanju vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih pred poginom zaradi bolezni zavarovalnica pred sklenitvijo zavarovalne police preveri v centralni evidenci de minimis za ribištvo možnost take sklenitve v skladu z Uredbo 875/2007.
(5) Če zavarovalno premijo sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le razliko do 50 odstotkov upravičenih stroškov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.
6. člen
(izvajalci zavarovanja)
(1) Izvajalci zavarovanja po tej uredbi so zavarovalnice, ki opravljajo zavarovalne posle v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 9/07, 102/07 in 69/08; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) in so pridobile dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti zavarovanje požara in elementarnih nesreč iz 8. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar oziroma dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v zavarovalni vrsti drugo škodno zavarovanje iz 9. točke drugega odstavka 2. člena ZZavar. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) sklene z zavarovalnicami pogodbe, s katerimi podrobneje opredeli njihove posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh, način izvedbe plačil in delež upravičenih stroškov za zavarovanje, predvideno s to uredbo.
(2) Zavarovalnicam se za izvajanje zavarovanja po tej uredbi v skladu z določbami zakona, ki ureja kmetijstvo, in 154. člena ZZavar omogoči dostop do registra kmetijskih gospodarstev, registrov živali in drugih potrebnih registrov.
(3) V imenu upravičencev sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice.
(4) Zavarovalnice vlagajo zahtevke za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije (v nadaljnjem besedilu: zahtevki) posebej:
– za posevke, nasade in plodove v pogodbeno določenih terminih, in sicer najpozneje do 30. septembra 2009;
– za živali, vključno z vzrejo vodnih živali v ribogojnih objektih, v pogodbeno določenih terminih in sicer najpozneje do 31. marca 2010.
7. člen
(trajanje zavarovanja)
Zavarovalnice in upravičenci sklepajo zavarovanje po tej uredbi:
– za eno rastno dobo pri zavarovanju posevkov, nasadov in plodov,
– za največ eno zavarovalno leto pri zavarovanju živali.
8. člen
(uveljavljanje zahtevkov)
Zavarovalnice vložijo zahtevke na agencijo na obrazcu iz priloge 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Zahtevku je treba priložiti seznam upravičencev na obrazcu iz priloge 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
9. člen
(vračilo sredstev)
(1) Upravičenec je odgovoren za verodostojnost podatkov, ki jih predloži zavarovalnici pri sklepanju zavarovanja. Če se ugotovi, da so podani podatki napačni po krivdi vlagatelja, se mu sredstva ne odobrijo, v naslednjem letu pa ni upravičen do sofinanciranja zavarovalne premije. Zahtevek zavarovalnice se zavrne.
(2) Če se sofinanciranje zavarovalne premije na podlagi prejetega zahtevka in ugotovljenih nepravilnosti ne odobri, mora zavarovanec plačati višino celotne premije zavarovalnici.
(3) Če se ugotovijo nepravilnosti predloženih podatkov po prejetem izplačilu, mora upravičenec, ki je navajal napačne podatke, plačati celotno premijo zavarovalnici, ta pa mora agenciji vrniti že prejeti sofinancirani del premije.
10. člen
(vrednotenje škode)
Pri vrednotenju škode se upoštevajo zavarovalne vsote in cene, dogovorjene v zavarovalni pogodbi.
11. člen
(poročanje)
(1) Zavarovalnice so dolžne v rokih, določenih v četrtem odstavku 6. člena te uredbe, poročati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o skupni višini in številu sklenjenih zavarovalnih pogodb in fizičnih elementih, ki izražajo višino zavarovanja v kmetijstvu po tej uredbi, na obrazcu, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(2) Zavarovalnice v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta poročajo ministrstvu o zavarovalno-tehničnem izidu zavarovanja za posevke, nasade in plodove ter živali (v nadaljnjem besedilu: poročilo). Ministrstvo pošlje poročilo ministrstvu, pristojnemu za finance.
(3) Agencija v enem mesecu po prejemu poročil zavarovalnic, ki jih posredujejo na osnovi sklenjenih pogodb iz 6. člena te uredbe, pripravi poročilo o porabi sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij po upravičencih in ga pošlje ministrstvu v roku, ki ga določajo predpisi o državnih pomočeh.
(4) Pri zavarovanju vzreje vodnih živali v ribogojnih objektih, če je izdana odločba o dodelitvi državne pomoči, mora agencija v 15 dneh po transakciji sredstev na račun izvajalca zavarovanja poročati ministrstvu o izplačilu sredstev po posameznem zavarovancu, skladno z določbami o spremljanju in poročanju, opredeljenimi v Uredbi o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva (Uradni list RS, št. 74/04).
12. člen
(kontrola)
(1) Agencija opravlja potrebne kontrole na vzorcu do deset odstotkov skupnega števila zavarovalnih pogodb, ki so bile sklenjene v letu 2009.
(2) Ministrstvo spremlja gibanje zavarovalnih premij iz 4. in 5. člena te uredbe za potrebe oblikovanja politike zavarovanja v kmetijstvu in ugotavljanja višine potrebnih sredstev za sofinanciranje zavarovalnih premij.
13. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo kmetijski inšpektorji.
14. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je navedel napačne podatke iz 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne poroča v skladu z 11. členom te uredbe.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(5) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00715-29/2008/6
Ljubljana, dne 24. decembra 2008
EVA 2008-2311-0061
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost