Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008

Kazalo

4768. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev, stran 14518.

Na podlagi 52., 87. in 93. člena in za izvrševanje 87. in 95. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa minimalne strokovne, tehnične in prostorske zahteve, ki jih morajo izpolniti lastniki oziroma posestniki nacionalnega bogastva pri njegovem hranjenju in prevozu, ter zahteve in standarde varovanja in hranjenja muzejskega gradiva v državnih in pooblaščenih muzejih.
(2) Ta pravilnik podrobneje določa tudi način vpisa v razvid muzejev in način podelitve pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (v nadaljnjem besedilu: pooblastilo).
II. NACIONALNO BOGASTVO IN DOLŽNOST NJEGOVEGA HRANJENJA
2. člen
(nacionalno bogastvo)
(1) Nacionalno bogastvo so premičnine, ki izpolnjujejo pogoje iz 10. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08).
(2) V dvomu, ali je premičnina nacionalno bogastvo, odloči minister, pristojen za kulturno dediščino (v nadaljnjem besedilu: minister). Pred odločitvijo si minister pridobi mnenje državnega muzeja, v katerem je organizirana Služba za premično dediščino in muzeje (v nadaljnjem besedilu: Služba).
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko lastnik oziroma upravljavec premičnine ali izvajalec javne službe varstva ministru predlaga odločitev o tem, ali je premičnina nacionalno bogastvo.
(4) Če Služba v postopku odločanja ugotovi, da ima nacionalno bogastvo lastnosti premičnega spomenika in ni v upravljanju muzeja, ki izvaja državno javno službo, mora državni muzej začeti postopek njegove razglasitve za spomenik.
3. člen
(muzejsko gradivo)
Muzejsko gradivo obsega nacionalno bogastvo ter druge premičnine, ki imajo lastnosti premične kulturne dediščine, ki so del muzejske zbirke in ki jih varuje in hrani muzej, vpisan v razvid muzejev.
4. člen
(odgovornost za zagotavljanje hranjenja nacionalnega bogastva)
(1) Za zagotavljanje hranjenja in prevoza nacionalnega bogastva v skladu z zakonom in s tem pravilnikom je odgovoren njegov lastnik oziroma posestnik.
(2) Lastnik oziroma posestnik nacionalnega bogastva lahko za hranjenje nacionalnega bogastva pooblasti muzej, vpisan v razvid muzejev, ali, če je nacionalno bogastvo knjižnično ali arhivsko gradivo, izvajalca javne službe na ustreznem področju.
5. člen
(svetovanje v zvezi s hranjenjem in prevozom nacionalnega bogastva)
Državni in pooblaščeni muzeji svetujejo muzejem, vpisanim v razvid, ki ne opravljajo javne službe varstva, in drugim lastnikom in posestnikom nacionalnega bogastva v zvezi z varovanjem nacionalnega bogastva, ki ga ti hranijo.
III. PREVOZ NACIONALNEGA BOGASTVA IN MUZEJSKEGA GRADIVA
6. člen
(prevoz nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva)
(1) Prevoz nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva lahko opravi državni ali pooblaščeni muzej, ki izpolnjuje strokovni standard iz 9. točke prvega odstavka 13. člena in tehnični standard iz 5. točke 14. člena tega pravilnika, ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so si pridobili licenco za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje.
(2) Pri prevozu nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva je treba upoštevati klimatske standarde iz 3. poglavja priloge 1 tega pravilnika.
(3) Med prevozom je treba za nacionalno bogastvo in muzejsko gradivo zavarovati za primer poškodovanja, uničenja ali kraje.
IV. MINIMALNE ZAHTEVE ZA HRANJENJE NACIONALNEGA BOGASTVA
7. člen
(minimalne zahteve)
Vsakdo, ki hrani premičnine, ki so nacionalno bogastvo, mora:
1. voditi osnovne podatke o teh premičninah, pri čemer so osnovni podatki tisti podatki, ki se na podlagi predpisov s področja izvoza in iznosa premične kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: dediščina) zahtevajo pri izdajanju izvoznih dovoljenj (opis premičnine, dimenzije, naslov ali predmet, datiranje, umetnik, obdobje ali delavnica, material ali tehnika, fotografija, seznam, bibliografija in druge značilnosti, ki omogočajo identifikacijo premičnine),
2. zagotoviti zvrsti dediščine ustrezne prostore hranjenja z minimalnimi klimatskimi standardi, določenimi v 2. poglavju priloge 1 tega pravilnika,
3. imeti v prostorih iz prejšnje točke tehnično opremo za zaščito pred vlomom, nepooblaščenim dostopom, požarom in udarom strele,
4. zavarovati nacionalno bogastvo za primer poškodovanja, uničenja in kraje,
5. dopustiti pristojni organizaciji za varstvo dediščine dostop do nacionalnega bogastva in do podatkov o njem.
V. MINIMALNE ZAHTEVE ZA HRANJENJE MUZEJSKEGA GRADIVA V MUZEJIH, VPISANIH V RAZVID MUZEJEV
8. člen
(zahteve varovanja in hranjenja muzejskega gradiva v muzejih, vpisanih v razvid)
Muzej, ki se vpiše v razvid muzejev, mora izpolnjevati osnovne kadrovske in finančne zahteve ter minimalne strokovne, prostorske in tehnične zahteve za hranjenje in varovanje muzejskega gradiva iz tega poglavja.
9. člen
(strokovne, kadrovske in finančne zahteve)
Muzej iz prejšnjega člena mora izpolnjevati naslednje strokovne, kadrovske in finančne zahteve:
1. ima vodjo s pooblastili, ki omogočajo osnovno kadrovsko in finančno poslovanje muzeja;
2. ima v delovnem razmerju za nedoločen čas vsaj eno osebo s strokovnim nazivom s področja muzejev;
3. ima angažirano osebje z ustreznimi strokovnimi nazivi za zbiranje, akcesijo in inventarizacijo in za varovanje muzejskega gradiva, ki ga hrani, ali pa zagotovi sodelovanje muzeja, ki je že vpisan v razvid in ki takšno osebje ima;
4. ima angažirano osebje, ki je usposobljeno za finančno načrtovanje in vodenje računovodstva v skladu z računovodskimi standardi;
5. izkazuje pozitivno finančno poslovanje v zadnjih dveh letih.
10. člen
(tehnični zahteve)
Muzej iz 8. člena tega pravilnika mora izpolnjevati naslednje tehnične zahteve:
1. ima načrt fizičnega in tehničnega, predvsem protivlomnega in protipožarnega, varovanja, ki vsebuje specifikacije za ustrezno tehnično opremo za zaščito pred vlomom, nepooblaščenim dostopom, požarom in udarom strele za vse prostore, ki so namenjeni obiskovalcem, in prostore za hrambo dokumentacije, arhiva in muzejskega gradiva;
2. ima zagotovljeno fizično varovanje z zaposlenim osebjem, ki ima nacionalno poklicno kvalifikacijo po predpisih s področja zasebnega varovanja, ali z imetnikom licence za varovanje premoženja v skladu z navedenimi predpisi;
3. ima zagotovljeno tehnično varovanje prostorov v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje;
4. ima sklenjeno zavarovanje za primer poškodovanja, uničenja ali kraje za muzejsko gradivo, opremo in prostore, kjer se muzejsko gradivo hrani;
5. ima osnovno tehnično in programsko opremo za dokumentiranje in varno hranjenje dokumentacije;
6. ima zagotovljeno redno vzdrževanje prostorov, tehnične in programske opreme.
11. člen
(prostorski zahteve)
(1) Muzej iz 8. člena tega pravilnika mora izpolnjevati naslednje prostorske zahteve:
1. ima delovni prostor za strokovno osebje, dokumentacijo in arhiv;
2. ima prostor za razstavno dejavnost;
3. ima prostor za hranjenje muzejskega gradiva, ki po velikosti in opremljenosti ustreza zvrsti muzejskega gradiva.
(2) Priporočeno razmerje med prostori iz prejšnjega odstavka je 40 proti 60, in sicer je 40 odstotkov prostorov namenjenih obdelavi, hranjenju zbirk in strokovnemu osebju muzeja, 60 odstotkov pa prostorom za obiskovalce, ki so odprti javnosti na podlagi odpiralnega časa muzeja.
(3) Prostori, v katerih se hrani in razstavlja muzejsko gradivo, morajo ustrezati klimatskim standardom iz prvega poglavja priloge 1 tega pravilnika.
(4) Za izjemno občutljivo muzejsko gradivo se podrobnejši prostorski standardi določijo z načrtom hranjenja in razstavljanja, ki ga pripravi muzej.
VI. HRANJENJE MUZEJSKEGA GRADIVA V DRŽAVNIH IN POOBLAŠČENIH MUZEJIH
12. člen
(standardi hranjenja muzejskega gradiva v državnih in pooblaščenih muzejih)
(1) Državni in pooblaščeni muzeji morajo za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva izpolnjevati zahteve iz V. poglavja tega pravilnika, poleg tega pa tudi strokovne, tehnične in prostorske standarde, določene v tem poglavju.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko državni ali pooblaščeni muzej, ki ne hrani večje količine občutljivega muzejskega gradiva, izpolnjuje le strokovne standarde iz 13. člena tega pravilnika ter zahteve iz V. poglavja tega pravilnika.
(3) Občutljivo muzejsko gradivo je gradivo, katerega hranjenje zaradi svoje relativne starosti, redkosti, poškodovanosti ali sestavljenosti iz različnih materialov zahteva različne, med seboj izključujoče se klimatske standarde iz priloge 1 tega pravilnika.
(4) O tem, ali mora državni ali pooblaščeni muzej izpolnjevati standarde iz prvega ali drugega odstavka tega člena, se odloči v aktu o ustanovitvi državnega muzeja oziroma v sklepu o podelitvi pooblastila drugemu muzeju.
13. člen
(strokovni standardi)
(1) Državni in pooblaščeni muzej iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena mora poleg zahtev iz 9. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje strokovne standarde:
1. odprt je za javnost vsaj tri leta pred začetkom postopka za pridobitev statusa državnega ali pooblaščenega muzeja;
2. ima nadzorne organe, ki so pooblaščeni za redno spremljanje njegovega poslovanja;
3. posluje na podlagi strateškega in letnih načrtov dela, ki obsegajo vse za delovanje in upravljanje muzeja pomembne naloge, predvsem naloge zbiranja, dokumentiranja, razstavljanja, predstavljanja dediščine javnosti in fizičnega ohranjanja muzejskega gradiva in zavarovanja tveganj;
4. ima v delovnem razmerju vsaj tri osebe s strokovnim nazivom iz muzejskega področja;
5. ima vsaj eno osebo z nazivom iz konservatorsko-restavratorskega področja, če muzej hrani večjo količino občutljivega muzejskega gradiva;
6. ima vsaj eno osebo, odgovorno za delovanje dokumentacijskega sistema, hranjenje dokumentacije in arhiva za začetnih 20 000 inventariziranih enot gradiva, ki niso zaključene zbirke;
7. ima vsaj enega knjižničarja ali bibliotekarja za začetnih 15 000 knjižnih enot v strokovni knjižnici;
8. ima vsaj eno osebo, odgovorno za izvajanje pedagoških in andragoških programov, javno komuniciranje muzeja in muzejskih zbirk in za posredovanje informacij javnega značaja;
9. ima vsaj eno osebo, ki nadzira tehnične pogoje hranjenja, opravlja tehnična dela pri pripravi razstav ter skrbi za prenos in prevoz;
10. ima vsaj eno osebo, odgovorno za sprejem obiskovalcev, prodajo vstopnic in sorodne naloge (na primer muzejsko trgovino).
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko opravlja po več nalog iz prejšnjega odstavka, če je tako določeno v ustreznem aktu o notranji organizaciji dela muzeja.
(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena, razen tiste iz 4. točke, je lahko v muzeju v delovnem razmerju ali dela na drug način (na podlagi pogodbe z drugim muzejem, dopolnilnega delovnega razmerja, podjemne pogodbe, študentskega, volonterskega dela ipd.), vendar mora pravna podlaga tega razmerja jasno določati njene obveznosti in zadolžitve.
14. člen
(tehnični standardi)
Državni in pooblaščeni muzej iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika mora poleg izpolnjevanja tehničnih zahtev iz 10. člena tega pravilnika imeti še naslednjo tehnično opremo:
1. opremo, prilagojeno za dokumentiranje zvrsti dediščine, katerih varstvo in hranjenje je v njegovem poslanstvu,
2. opremo za izvajanje najnujnejših konservatorsko- restavratorskih posegov na dediščini iz prejšnje točke,
3. opremo za hranjenje ustreznih zvrsti dediščine (police, trezorji, omare),
4. opremo za zagotavljanje klimatskih standardov hranjenja teh zvrsti iz priloge1 tega pravilnika in
5. opremo (embalaža, prevozno sredstvo) za prevoz nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva ali izdelan osnovni načrt tehničnega in fizičnega varovanja za prevoz tipične zbirke ali gradiva.
15. člen
(prostorski standardi)
Državni in pooblaščeni muzej iz prvega odstavka 12. člena tega pravilnika mora zagotoviti poleg prostorov iz 11. člena tega pravilnika še prostor za:
1. proučevanje in obdelavo gradiva,
2. konservatorsko-restavratorsko delavnico,
3. stalno razstavo,
4. občasne razstave,
5. sprejem obiskovalcev, prodajo vstopnic in po možnosti dopolnilno muzejsko ponudbo (muzejsko trgovino),
6. pedagoške in andragoške programe in
7. strokovno knjižnico, če ta presega 15 000 knjižnih enot.
VII. RAZVID MUZEJEV
16. člen
(vloga za vpis v razvid)
(1) Muzej, ki se želi vpisati v razvid muzejev, odda izpolnjeno vlogo za vpis ministrstvu, pristojnemu za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Ministrstvo ugotavlja izpolnjevanje zahtev za vpis v razvid muzejev na podlagi naslednjih dokazil, ki jih muzej priloži vlogi:
1. akt o ustanovitvi ali drug akt, iz katerega je razvidna pravna osebnost, poslanstvo in dejavnost muzeja, organizacijska oblika in način vodenja muzeja,
2. soglasje ustanovitelja, da se strinja z vpisom muzeja v razvid,
3. dokazilo načinu finančnega in kadrovskega poslovanja muzeja,
4. katalog osebja (brez osebnih podatkov), ki dela v muzeju, njihov delovnopravni položaj in kvalifikacije,
5. shema organizacije muzeja, iz katere je razviden notranji ustroj muzeja, in v primeru, da je muzej del pravne osebe, vpetost v njeno organizacijsko shemo,
6. poročilo o delu in revidirano finančno poročilo za pretekli dve leti (če poročilo za preteklo leto še ni na voljo, za dve leti pred tem),
7. finančni načrt za tekoče leto, razdeljen na programske in ostale stroške,
8. interni pravilnik o odpiralnem času in vstopnini,
9. načrt fizičnega in tehničnega varovanja in zavarovanje za primer poškodovanja, uničenja ali kraje, ki je potrjen s strani ustanovitelja,
10. druga dokazila o izpolnjevanju minimalnih strokovnih, prostorskih in tehničnih zahtev, ki jih določa ta pravilnik.
17. člen
(način vpisa v razvid)
(1) Ministrstvo posreduje vlogo muzeja za vpis v razvid Službi. Služba izda mnenje o izpolnjevanju zahtev.
(2) Sklep o vpisu izda minister.
VIII. POOBLASTILO ZA OPRAVLJANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE MUZEJEV
18. člen
(vloga za pridobitev pooblastila)
(1) Muzej, ki se poteguje za pridobitev pooblastila za izvajanje državne službe muzejev, odda izpolnjeno vlogo na razpis ministrstva. Vlogo na razpis poda muzej s soglasjem ustanovitelja.
(2) Ministrstvo ugotavlja izpolnjevanje minimalnih strokovnih, tehničnih in prostorskih zahtev ter standardov, potrebnih za pridobitev pooblastila, na podlagi naslednjih dokazil, ki jih muzej priloži vlogi:
1. dokazila, ki jih je treba priložiti vlogi za vpis muzeja v razvid. Če so bila dokazila predložena ministrstvu v preteklih 12 mesecih, zadostuje izjava, da so dokazila enaka tistim, s katerimi ministrstvo že razpolaga;
2. poročilo o delu in revidirano finančno poročilo za pretekla tri leta (če poročilo za preteklo leto še ni na voljo, za tri leta pred tem);
3. akt muzeja, iz katerega je razvidna njegova zbiralna politika;
4. koncept ureditve in razvoja muzeja in njegovih zbirk (na primer strateški načrt ali drug dokument);
5. seznam oseb, ki delujejo v organih nadzora oziroma upravljanja;
6. vsebino poslovnika ali drugega dokumenta, ki opredeljuje delo organov nadzora oziroma upravljanja;
7. druga dokazila o izpolnjevanju minimalnih strokovnih, prostorskih in tehničnih zahtev in standardov, ki jih določa ta pravilnik za hranjenje muzejskega gradiva v pooblaščenih muzejih.
19. člen
(obravnava vlog, prispelih na razpis)
(1) Ministrstvo posreduje Službi vloge muzejev, prispele na razpis za pridobitev pooblastila. Služba izda mnenje o izpolnjevanju zahtev in standardov.
(2) Če muzej, ki se poteguje za pridobitev pooblastila, ob izdaji sklepa o izbiri ne izpolnjuje vseh zahtev in standardov, vendar je to nujno za varovanje muzejskega gradiva v tem muzeju, minister s posebno odločbo določi rok, v katerem mora muzej standarde izpolniti.
(3) Sklep o podelitvi pooblastila sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva.
20. člen
(pogodba o izvajanju državne javne službe)
V pogodbi o izvajanju državne javne službe med ministrstvom in pooblaščenim muzejem se lahko določijo tudi naloge zunaj obsega te službe, če se pogodbene stranke tako dogovorijo. Glede financiranja izvajanje teh nalog se uporabljajo predpisi, ki urejajo uresničevanje javnega interesa za kulturo in financiranje občin.
21. člen
(preverjanje izpolnjevanja zahtev in standardov po pridobitvi pooblastila)
Ministrstvo preverja izpolnjevanje zahtev in standardov iz tega pravilnika enkrat na tri leta neposredno ali tako, da si o izpolnjevanju zahtev in standardov pridobi mnenje državnega muzeja.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(rok za izpolnjevanje zahtev)
Muzeji, ki se v razvid vpišejo po uradni dolžnosti v skladu z drugim odstavkom 140. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), morajo izpolnjevati pogoje iz V. poglavja tega pravilnika najpozneje v šestih mesecih od vpisa v razvid.
23. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 113/00) v delu, ki se nanaša na muzeje.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2008
Ljubljana, dne 19. novembra 2008
EVA 2008-3511-0049
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost