Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2008 z dne 21. 11. 2008, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4724. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
4725. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
4726. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Belgiji
4727. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Nizozemski
4728. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Finski
4729. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski
4730. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4731. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4732. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
4733. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Drugi akti

4734. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4735. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Frankfurtu na Majni
4736. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Frankfurtu na Majni
4737. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Trstu

MINISTRSTVA

4738. Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki
4739. Pravilnik o določitvi tarife za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
4740. Pravilnik o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
4741. Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij
4742. Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
4743. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o elektromedicinski opremi za uporabo v veterinarski medicini
4744. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
4745. Dopolnitev sodnega reda
4746. Seznam o dopolnitvi Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
4768. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
4769. Pravilnik o podrobnejših pogojih za imenovanje uradnih veterinarjev in uradnih preglednikov

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4747. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4748. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Zazidalni načrt center Zreč

OBČINE

Brezovica

4749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2008
4750. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
4751. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2010

Cerknica

4752. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvenih storitev v Občini Cerknica

Dobrova-Polhov Gradec

4753. Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o izgradnji zadrževalnikov Razori in Brezje, predvidenih v dopolnjenem osnutku državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, ki ga je pod številko projekta 5872, izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Ljubljana

Kranj

4754. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje morfološke enote LN Sa2 Železniška postaja

Ljubljana

4755. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice
4756. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij
4757. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za del območja urejanja CS 7/18 Zarnikova ulica)
4758. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008

Škofja Loka

4759. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav v naselju Puštal
4760. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev zbirnega kanala Trata
4761. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2008

Tržič

4762. Odlok o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič
4763. Odlok o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Tržič
4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru v Občini Tržič
4765. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinski redarski službi v Občini Tržič
4766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Tržič
4767. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

4770. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja BI 3/2 Ob Vojkovi ulici, BI 2/2 Šolski center in BT 3/2 Štajerska cesta

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti