Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2008 z dne 14. 11. 2008

Kazalo

4578. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1), stran 14065.

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 7. novembra 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-1)
I
S tem odlokom se ustanovijo naslednje komisije in odbori Državnega zbora:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti,
2. Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije,
3. Odbor za gospodarstvo,
4. Odbor za promet,
5. Odbor za okolje in prostor,
6. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
7. Odbor za finance in monetarno politiko,
8. Odbor za zunanjo politiko,
9. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje,
10. Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj,
11. Odbor za obrambo,
12. Odbor za zdravstvo,
13. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide,
14. Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino,
15. Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.
II
Komisije in odbori Državnega zbora imajo, poleg pristojnosti določenih s Poslovnikom državnega zbora in drugimi predpisi, naslednje naloge:
1. Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti:
– obravnava pritožbe in predloge državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov,
– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve in ukrepa pri pristojnih organih,
– proučuje prošnje, pritožbe in druge pobude splošnega pomena, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom ter ugotavlja vzroke zanje,
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov,
– spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam,
– spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela,
– spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice,
– obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in
– kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti.
2. Komisija po Zakonu o preprečevanju korupcije:
– opravlja neposredni nadzor nad izvajanjem nalog Komisije za preprečevanje korupcije, povezanih z nezdružljivostjo, omejitvah pri darilih in poslovanju ter nadzorom nad premoženjskim stanjem funkcionarjev,
– obravnava poročila Komisije za preprečevanje korupcije,
– nadzira premoženjsko stanje predsednika, namestnika predsednika in članov Komisije za preprečevanje korupcije,
– sprejme svoj poslovnik,
– daje soglasje k obrazcu za nadzor premoženjskega stanja funkcionarjev in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in svojim poslovnikom.
3. Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– ekonomski sistem in razvoj,
– notranji trg ter tehnično zakonodajo in merila,
– varstvo potrošnikov,
– varstvo konkurence,
– ekonomske odnose s tujino,
– razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti,
– pogoje za ustanavljanje in ohranjanje delovnih mest,
– intelektualno lastnino,
– drobno gospodarstvo in turizem,
– energetiko in rudarstvo,
– elektronske komunikacije in pošto,
– industrijske projekte in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
4. Odbor za promet obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– prometno politiko,
– cestni promet, razen nadzora varnosti cestnega prometa,
– železniški promet,
– zračni promet,
– pomorski promet in promet po celinskih vodah,
– žičniške naprave,
– prometno infrastrukturo in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
5. Odbor za okolje in prostor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– varstvo okolja, upravljanje z vodami in ohranjanje narave,
– urejanje prostora in graditev,
– stanovanjsko področje,
– stavbno-zemljiško področje,
– geodetsko dejavnost,
– jedrsko varnost,
– učinkovito rabo in obnovljive vire energije,
– sanacijo naravnih in drugih nesreč in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
6. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– kmetijstvo,
– razvoj podeželja,
– prehrano in krmo,
– varstvo rastlin,
– veterinarstvo in zootehniko,
– gozdarstvo, lovstvo ter ribištvo in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
7. Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– javnofinančne prihodke in odhodke,
– proračun in javna naročila,
– zakladništvo in javno računovodstvo,
– davčni in carinski sistem,
– finančni sistem,
– centralnobančni sistem in monetarno politiko,
– preprečevanje in odkrivanje pranja denarja,
– prirejanja iger na srečo,
– državne pomoči,
– javno premoženje,
– delovanje Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
8. Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša na:
– področje zunanjih zadev države,
– konzularne zaščite,
– mednarodnih pogodb in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje;
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in organizacij ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem;
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih delegacij;
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij diplomatskih predstavništev;
– pripravlja predloge kolegiju predsednika Državnega zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in telesih in
– usmerja mednarodno dejavnosti Državnega zbora v skladu s pravilnikom.
Odbor za zunanjo politiko v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve EU s področja zunanje in varnostne politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti EU, vključno z vprašanji širitve EU ter zadeve s področja zunanjih odnosov, ki so na dnevnem redu Sveta Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose (GAERC);
– obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vključno s pogodbami o pristopu držav kandidatk k EU, ter predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo;
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU;
– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi organi Evropske unije in
– sodeluje z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU iz svojega delovnega področja.
9. Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– javno varnost in policijo,
– upravne notranje zadeve in migracije,
– javno upravo in sistem javnih uslužbencev,
– plačni sistem v javnem sektorju,
– organizacijo in status sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva in Ustavnega sodišča,
– civilno in kaznovalno pravo,
– sodne postopke in pravosodno upravo,
– odvetništvo in notariat,
– izvrševanje kazenskih sankcij,
– varstvo osebnih podatkov in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
10. Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava:
– predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja organizacije, pristojnosti, delovanja ter financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti,
– predloge za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine ter za spremembo imena in sedeža občine,
– predloge zakonov, druge akte in problematiko s področja pokrajin in drugih vprašanj s področja regionalnega razvoja,
– predloge, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane s programi strukturne in kohezijske politike,
– spremlja izvajanje Evropske listine o lokalni samoupravi in zakonodaje s področja organiziranja, pristojnosti, delovanja in financiranja samoupravnih lokalnih skupnosti,
– spremlja izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter nalog na področju medregionalnega meddržavnega razvojnega sodelovanja in čezmejnega razvojnega povezovanja ter oblikovanja evroregij,
– spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov Vlade z Evropsko unijo, na podlagi katerih Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz evropskega proračuna,
– spremlja izvajanje nalog splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike in
– druge zadeve, povezane s področjem lokalne samouprave, regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
11. Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– obrambni sistem,
– sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
12. Odbor za zdravstvo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– varovanje in krepitev zdravja,
– zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje in zdravstvene dejavnosti,
– zdravstveno varnost živil in zdravo prehranjevanje,
– zagotavljanje enake, varne in visokokakovostne celostne zdravstvene obravnave,
– zdravila, medicinske pripomočke ter kemikalije in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
13. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– delovna razmerja in pravice iz dela,
– zaposlovanje in poklicno usposabljanje,
– družino, socialne zadeve in invalidsko varstvo,
– vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja ter vojna grobišča in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
14. Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot,
– javni interes za kulturo, ki temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda,
– medije,
– vzgojo,
– osnovno, srednje in višje šolstvo,
– šport,
– mladino in njeno vlogo ter položaj v družbi,
– spodbujanje aktivne državljanske kulture med mladimi in vprašanja stabilnega ter razvojno naravnanega financiranja mladinske politike,
– druga vprašanja, ki jih obravnava za to področje pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
15. Odbor za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na:
– visoko šolstvo,
– znanost in raziskovanje,
– tehnologijo in meroslovje,
– pospeševanje in usklajevanje dela na področju informacijske družbe in
– druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.
Odbor obravnava zadeve EU iz svojega delovnega področja.
III
Delovna telesa Državnega zbora lahko za obravnavanje specifičnih vprašanj s svojega področja ustanavljajo delovne skupine. Pri svojem delu lahko angažirajo strokovno pomoč, o čemer odloča kolegij predsednika Državnega zbora. Delovne skupine pripravljajo gradiva za odločanje matičnega delovnega telesa, pri delu pa lahko sodeluje zunanja strokovna in zainteresirana javnost.
IV
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/08-5/14
Ljubljana, dne 7. novembra 2008
EPA 34-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost