Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2008 z dne 11. 11. 2008

Kazalo

4551. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 14004.

Na podlagi 11. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 138/03 in spremembe) in 38., 50., in 209. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03 in spremembe) sta Senat Univerze na Primorskem na 12. redni seji dne 8. 10. 2008 ter 3. izredni seji dne 29. 10. 2008 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 2. izredni seji dne 2. 10. 2008 ter 3. izredni seji dne 13. 10. 2008 v enakem besedilu sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze na Primorskem
1. člen
V 1. členu se v prvem odstavku za besedilom »Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: univerza)« doda besedilo »je pravna oseba v statusnopravni obliki javnega zavoda in«.
V drugem odstavku se za besedo »članice« doda besedilo »in pridružene članice«.
2. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Univerza uporablja v slavnostne namene tudi žig v slepem tisku (pečat).«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima svoj znak, zastavo, simbol, himno in celostno podobo univerze. Njihova uporaba je pravica in dolžnost univerze in članic. Članice uporabljajo znak univerze na vseh listinah, publikacijah in pri vseh tiskanih in elektronskih objavah, s soglasjem univerze pa tudi druge pravne in fizične osebe.
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje znaka, zastave, simbola in drugih sestavin celostne podobe univerze in članic ter način, pravico in pogoje uporabe znaka, zastave, simbola in himne ter drugih sestavin celostne podobe univerze in članic se uredi s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze.
Znak je sestavljen iz prepletenih inicialk »UP« in dvojezičnega polkrožnega napisa Univerza na Primorskem – Università del Litorale.
Zastava je modro-sive barve in ima v spodnjem delu znak UP z dvojezičnega polkrožnega napisa Univerza na Primorskem – Università del Litorale.
Simbol ima obliko morskega konjička.
Univerza ima Dan univerze in Rektorjev dan.
Dan univerze je 17. marec, dan, ko je bila leta 2003 univerza vpisana v sodni register.
Na Dan univerze oziroma v okviru obeleževanja tega dne se praviloma promovirajo novi doktorji znanosti, podeljujejo častni doktorati in priznanja Univerze na Primorskem.
Rektorjev dan je pedagoškega procesa prost dan. Na Rektorjev dan se v sodelovanju s organizacijami študentov univerze organizirajo športne, kulturne in druge prireditve. Določi ga rektor za vsako leto posebej pred koncem letnega semestra in se natančneje določi s študijskim koledarjem.«.
4. člen
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »Ime v angleškem jeziku« spremeni tako, da se glasi:
»Prevod imena v angleški jezik«.
Črta se drugi odstavek.
5. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V univerzo se lahko kot pridružene članice vključijo samostojni visokošolski in drugi zavodi.«.
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V 10. členu se pri Fakulteti za humanistične študije Koper besedilo »Sedež: Koper, Glagoljaška 8« spremeni tako, da se glasi:
»Sedež: Koper, Titov trg 5.«.
Črta se besedilo »visoki strokovni šoli:«.
Pri Turistici – Visoka šola za turizem Portorož se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Univerza na Primorskem
Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di Studi per il Turismo Portorose – Turistica
Prevod imena v angleški jezik: Faculty of Tourism Studies Portorož – Turistica
Sedež: Portorož, Obala 11a«.
Pred Visoko šolo za zdravstvo Izola se doda besedilo: »visoko strokovno šolo:«.
Pri Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede Koper se besedilo »Sedež: Koper, Cesta marežganskega upora 2« spremeni tako, da se glasi:
»Sedež: Koper, Muzejski trg 2«.
Pred Študentskimi domovi se doda besedilo »Drug zavod:«.
Besedilo »Ime v angleškem jeziku« se pri vseh članicah spremeni tako, da se glasi:
»Prevod imena v angleški jezik«.
7. člen
V 10.a členu se:
besedilo »Turistica – Visoka šola za turizem Portorož« nadomesti z besedilom:
»Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica«, besedilo »Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola« pa se nadomesti z besedilom: »Visoka šola za zdravstvo Izola«.
8. člen
Črta se podnaslov »Pridružene članice«.
9. člen
Črta se 11. člen.
10. člen
V 12. členu se v prvem odstavku črtata besedili »še druge« in »S pripojitvijo se k univerzi lahko pridružijo članice drugih univerz le z razdružitvijo in s soglasjem svojega ustanovitelja«.
Črta se drugi odstavek.
11. člen
V 13. členu se za besedo »komisija« doda beseda »senata«, besedilo »vsakih pet let, vsakih sedem let pa po postopku, ki ga predpiše ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost« pa se spremeni tako, da se glasi:
»v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme senat univerze«.
12. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O ustanovitvi nove članice, vključitvi nove članice in vključitvi pridružene članice v univerzo odloča po predhodnem soglasju upravnega odbora univerze senat univerze z dvotretjinsko večino glasov vseh članov s sklepom. S sklepom se določi ime, sedež, statusna oblika in organiziranost nove ali vključene članice.
Članica je vključena v univerzo oziroma ustanovljena z dnem spremembe Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, pridružena članica pa je vključena v univerzo z dnem sklenitve pogodbe o pridruženem članstvu med univerzo in pridruženo članico.«.
13. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski in drugi zavod, ki želi postati pridružena članica univerze, mora biti finančno samostojen in neodvisen, mora imeti prostore in opremo za izvajanje svojega programa, imeti kader, ki ustreza zahtevam univerze, mora izvajati dejavnosti, ki jih ne izvaja nobena od članic univerze, visokošolski zavod pa mora imeti akreditiran vsaj en študijski program.«
Črtata se drugi in tretji odstavek.
14. člen
Podnaslov »3. Dejavnost univerze in članic univerze« se spremeni tako, da se glasi:
»3. Dejavnost univerze in članic ter skupne naloge univerze«.
Črtata se podnaslova »Dejavnost univerze« in »Dejavnost članic«.
15. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Univerza zagotavlja razvoj znanosti, strokovnosti in umetnosti ter prek svojih članic v izobraževalnem procesu posreduje spoznanja z več znanstvenih oziroma umetniških področij ali disciplin.«.
16. člen
V 22. členu se v drugem odstavku za besedo »članicami« doda besedilo », ki ga s sklepom potrdi rektor«.
17. člen
22.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Članica Univerza na Primorskem, Študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: Študentski domovi) opravlja dejavnost dijaških, študentskih domov in internatov ter zagotavlja nastanitev ostalih udeležencev v izobraževalno-raziskovalnem procesu Univerze na Primorskem.«.
18. člen
V 23. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V skladu z veljavnimi predpisi se za izvajanje skupnih nalog univerze zagotavljajo namenska sredstva, s katerimi v skladu s finančnim načrtom gospodari rektorat univerze. Delež sredstev, ki jih posamezna članica prispeva za izvajanje skupnih nalog, ki jih izvaja rektorat, določi ob sodelovanju kolegija dekanov in direktorjev ter predhodni podpori senata univerze, ki odloči z dvotretjinsko večino prisotnih članov, upravni odbor univerze enkrat letno z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Ta sredstva omogočajo uresničevanje skupnih nalog na naslednjih področjih:
– izobraževanje,
– znanstveno-raziskovalno delo,
– meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje in umetniško delo,
– knjižnična dejavnost,
– organiziranje in izvedba univerzitetnega športa,
– finance in računovodstvo,
– kadrovsko, splošno in pravno področje,
– izvajanje in vodenje investicij in investicijskega vzdrževanja univerze ter upravljanje premoženja,
– razvoj in vzdrževanje računalniške infrastrukture ter nadzor nad delovanjem informacijskega sistema,
– notranji nadzor nad izvajanjem vseh dejavnosti univerze in članic,
– spremljanje in zagotavljanje kakovosti delovanja univerze,
– izvajanje skrbniške funkcije organov univerze in njihovih delovnih teles,
– protokol in promocija ter uresničevanje drugih nalog, ki se opredelijo kot skupne na podlagi akta, ki določa skupne naloge in način njihovega financiranja in ga na podlagi letnega načrta dela in letnega finančnega načrta na predlog rektorja sprejme upravni odbor univerze.«.
19. člen
V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Članice lahko samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih in raziskovalnih področjih opravljajo izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno, svetovalno in umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, kadar pri tem ne gre za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.«.
V četrtem odstavku se za piko doda besedilo »Evidenca stroškov in sredstev ter premoženja pridobljenega iz dejavnosti drugega odstavka tega člena se izkazujejo v ločenih evidencah.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pooblastilo za samostojno sklepanje pravnih poslov v okviru dejavnosti iz drugega odstavka tega člena ne obsega sklepanja pogodb o zaposlitvi ter pogodb, s katerimi se razpolaga z lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami na nepremičninah.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Razmerje med univerzo in članicami, povezano z dejavnostmi iz drugega odstavka tega člena, se uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor univerze.«.
20. člen
Za 27. členom se doda novi 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
Delo organov univerze in članic je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu organov univerze in članic ter na druge načine, ki jih določajo akti o poslovanju organov in članic univerze. Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo organov univerze in članic, ki so skladno z zakonom ali s sklepom pristojnega organa univerze in članic določeni kot akti zaupne narave.
O vseh odločitvah organi univerze in članic odločajo javno, če ni z zakonom, statutom ali pravili članice določeno tajno glasovanje. Posamezni organ lahko sprejme sklep, da bo o določenih zadevah odločal tajno.«.
21. člen
V 28. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo, s tem da:
– skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom in drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
– podpisuje listine univerze in pogodbe, ki jih sklepa univerza,
– usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo članic univerze pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,
– s soglasjem senata univerze sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze),
– s soglasjem senata univerze imenuje in razrešuje prorektorje,
– na predlog senata oziroma znanstvenega sveta članice imenuje dekana oziroma direktorja članice,
– na predlog dekana oziroma direktorja članice odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja, o delovnih pogojih delavcev zaradi opravljanja javne službe in o soglasjih za njihovo delo pri drugem delodajalcu,
– promovira doktorje znanosti,
– podeljuje nagrade in priznanja univerze, o katerih odloči senat,
– poroča o delu univerze senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju,
– izda sklep o razpisu in izvedbi volitev članov senata in upravnega odbora univerze,
– sprejema pravilnik o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest na univerzi,
– predstavlja, sklicuje in vodi seje senata ter je član senata po položaju,
– podpiše in objavi splošne akte univerze, ki se objavijo na spletnih straneh,
– predlaga senatu in upravnemu odboru v sprejem splošne in druge akte iz njune pristojnosti,
– skrbi za izvajanje odločitev senata in upravnega odbora,
– sprejema pravilnike in druge akte univerze, če ni določeno, da jih sprejemata senat in upravni odbor,
– določa programe delovanja za posamezna področja v skladu z zakoni in drugimi splošnimi akti,
– nadzoruje in usmerja delo uprave univerze,
– skrbi za upravljanje z nepremičninami v lasti univerze,
– skrbi za izvrševanje letnega programa dela univerze,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine zneska določenega z letnim programom dela univerze,
– imenuje in razrešuje glavnega tajnika univerze,
– imenuje in razrešuje svetovalce rektorja za določena področja,
– podpisuje zavodsko kolektivno pogodbo,
– sprejema pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom članov organov univerze in njihovih delovnih teles,
– imenuje delovne skupine za pripravo ali izvedbo konkretnih odločitev; oblikuje in imenuje stalna in začasna delovna telesa za reševanje posameznih vprašanj s svojega delovnega področja, ter delovne skupine za nadzor poslovanja ali notranjo revizijo,
– lahko zadrži izvedbo akta, ki ga je sprejel drug organ, funkcionar ali pooblaščeni delavec, če pri njegovi sestavi ni upoštevan zakon, statut univerze ali drug splošni akt oziroma drug predpis,
– vodi in odloča o disciplinski odgovornosti ter izvršuje disciplinske ukrepe zaradi kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja; za vodenje disciplinskega postopka lahko imenuje disciplinsko komisijo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti univerze.«.
22. člen
V 29. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti ga nadomešča tisti prorektor, ki ga določi rektor, če ga ne določi, pa najstarejši prorektor. V času nadomeščanja opravlja prorektor tekoče naloge iz pristojnosti rektorja in tiste naloge, za katere ga rektor pooblasti.
Kadar nastopijo razlogi, da tako rektor kot prorektorji ne morejo opravljati svoje funkcije, nadomešča rektorja član senata, ki ga določi rektor, če ga ne določi, pa najstarejši član senata. V času nadomeščanja opravlja član senata tekoče naloge iz pristojnosti rektorja.«.
23. člen
V 31. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Prorektorju preneha funkcija s prenehanjem mandata rektorja ali z razrešitvijo, razen v primeru iz 32. člena tega statuta.«.
24. člen
V 32. členu se besedilo »Z izvolitvijo novega rektorja prenehajo funkcije dotedanjih prorektorjev« spremeni tako, da se glasi:
»Določenemu prorektorju preneha funkcija z izvolitvijo novega rektorja«.
25. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Posvetovalna telesa rektorja so kolegij rektorja, kolegij dekanov in direktorjev ter svet zaupnikov.
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, glavni tajnik ter svetovalci rektorja za posamezna področja. Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor, dekani visokošolskih zavodov in direktorji raziskovalnih zavodov članic univerze.«.
V drugem odstavku se za piko doda besedilo »Nanju praviloma vabi predstavnika študentskega sveta univerze.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Rektor lahko izmed visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na Univerzi na Primorskem na funkcijo za čas trajanja funkcije imenuje svetovalce rektorja za določeno področje.«.
26. člen
Za 33. členom se doda novi 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
Svet zaupnikov je rektorjevo posvetovalno telo, ki oblikuje mnenja k letnemu načrtu dela, srednjeročnemu načrtu dela in letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne zakonite zastopnike pravnih oseb iz področja gospodarstva in lokalnih skupnosti.
Svet zaupnikov preko ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalne dejavnosti oblikuje mnenja k predlogom za nove študijske programe, predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne raziskovalne grozde oziroma skupne tehnološke podlage.«
27. člen
Črta se podnaslov »Volitve rektorja«.
28. člen
V 34. členu se v drugem odstavku za besedo »zaposlenih« doda besedilo »na univerzi in delo opravljajo«.
29. člen
V 36. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v senatu preneha s potekom mandata, s prenehanjem funkcije oziroma statusa, ki je bil podlaga za imenovanje v senat, s prenehanjem delovnega razmerja in z odstopom.«.
30. člen
V 37. členu se besedilo », znanstvene svete članic in« nadomesti z besedo »ter«.
31. člen
V 38. členu se črta prva alinea.
Tretja in peta alinea se spremenita tako, da se glasita:
»– daje predhodno soglasje k letnemu programu dela ter finančnemu načrtu in programu razvoja univerze,« in
»– odloča o ustanovitvi oziroma sprejemu nove ali pridružene članice v univerzo, o prenehanju članstva v univerzi ter drugih statusnih spremembah članic,«.
V trinajsti alinei se besedi »skupne osnove« nadomesti z besedo »pravilnik«.
Petnajsta alinea se črta.
Šestnajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– kot drugostopenjski organ odloča o ugovorih in pritožbah študentov zoper sklepe, s katerimi senat članice odloči o pravicah, obveznostih in odgovornostih študenta; za odločanje lahko senat pooblasti komisijo pristojno za odločanje o študentskih zadevah,«.
V osemnajsti alinei se pred besedo »imenuje« doda besedi »s sklepom«.
V dvaindvajseti alinei se besedi »elemente meril« nadomesti z besedo »merila«.
Osemindvajseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v primeru interdisciplinarnih študijskih programov oziroma programov, ki jih ne izvaja nobena članica univerze,«.
Trideseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema poslovnik za svoje delo,«.
32. člen
V 41. členu se v prvem odstavku za piko doda stavek »V odsotnosti ga nadomešča pooblaščeni oziroma najstarejši član senata.«.
33. člen
Podnaslov »1.3 Delovna telesa senata univerze« se spremeni tako, da se glasi:
»1.3 Komisije senata univerze«.
34. člen
V 42. členu se v prvem odstavku pred sedmo alineo doda novo alineo, ki se glasi:
»– za notranjo revizijo izvajanja študijske dejavnosti,«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in druga delovna telesa«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »ali delovnega telesa«, za piko se doda stavek »Za člane komisije so lahko imenovani zaposleni na univerzi, le izjemoma pa lahko senat univerze imenuje za člane komisije tudi zunanje strokovnjake z določenih področij, za katera se komisija imenuje.«.
35. člen
V 43. členu se v prvem odstavku črta besedilo »oziroma delovnega telesa«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in delovnih telesih«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma delovna telesa« in besedo »sklepčni« nadomesti z besedo »sklepčne«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Rektor univerze ter dekani in direktorji članic univerze ne morejo biti člani komisij senata.«.
36. člen
Črta se podnaslov »Komisija za izvolitve v nazive«.
37. člen
V 44. členu se besedo »oziroma« nadomesti z besedo »in«.
38. člen
V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kandidatu, ki je v skladu z merili za izvolitev pravočasno vložil popolno vlogo za izvolitev, vendar postopek do izteka veljavnosti dotedanjega naziva še ni končan, se veljavnost obstoječega naziva podaljša do dokončne odločitve.«.
39. člen
V 46. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku se za vejico doda besedilo »ki izvajajo izobraževalno ali raziskovalno dejavnost,«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da na članici univerze ne opravlja dela visokošolski učitelj oziroma znanstveni delavec z nazivom redni profesor, znanstveni svetnik ali raziskovalno razvojni svetnik, ki bi lahko predstavljal članico univerze v komisiji za izvolitve v nazive, lahko senat oziroma znanstveni svet članice predlaga drugega kandidata z nazivom izrednega profesorja oziroma višjega znanstvenega sodelavca.
Član komisije, ki ima nižji naziv od kandidata, pri izvolitvi ne more glasovati.«.
40. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za študentske zadeve univerze ima pet članov, in sicer tri iz vrst delavcev univerze in dva iz vrst študentov. Vsak član ima namestnika.
Člane komisije in njihove namestnike iz vrst delavcev imenuje senat univerze, člana komisije iz vrst študentov in njuna namestnika pa študentski svet univerze.
Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme senat univerze.
V pritožbenem postopku se smiselno uporabljajo določbe upravnega postopka.«.
41. člen
Za 47. členom se dodata novi 47.a in 47.b člen, ki se glasita:
»47.a člen
Statutarna komisija je komisija senata in upravnega odbora univerze, ki pripravlja in predlaga v sprejem senatu in upravnemu odboru univerze predlog sprememb in dopolnitev statuta univerze in podaja mnenje organom univerze o usklajenosti splošnih aktov univerze ter članic s statutom univerze.
Statutarna komisija ima pet članov. En član komisije je predstavnik študentov. Mandat članov traja štiri leta, razen mandata predstavnika študentov, ki traja dve leti.
Člane na predlog rektorja in članic univerze imenuje senat univerze.
47.b člen
Statutarna komisija se lahko o statutarnih vsebinah v okviru univerze in izven nje pri svojem delu posvetuje s pravno stroko in pridobiva njena mnenja.
Statutarna komisija dela v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme senat univerze in potrdi upravni odbor univerze.«
42. člen
V 50. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor:
– skupaj s senatom sprejema statut univerze,
– sprejema splošne akte, ki urejajo upravljanje in gospodarjenje univerze,
– na predlog senata univerze sprejema letni program dela in finančni načrt ter program razvoja univerze in spremlja njuno uresničevanje,
– daje predhodno soglasje ob sprejemanju oziroma ustanovitvi nove ali pridružene članice v univerzo,
– daje ustanovitelju in rektorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij in cenik nastanitev ter drugih storitev v Študentskih domovih,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja in o investicijah univerze,
– sprejema poslovnik o svojem delu,
– sprejema merila za razporejanje letnih sredstev za študijsko dejavnost,
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem univerze.«.
43. člen
V 52. členu se v tretjem odstavku besedilo »poslovnik študentskega sveta univerze« nadomesti z besedami »pravilnik o volitvah predstavnikov študentov v organe univerze«.
44. člen
V 54. členu se črta drugi odstavek.
45. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študentski svet je organ univerze, ki zastopa interese študentov.«.
46. člen
V 56. členu se besedilo »Delovanje, volitve« nadomesti z besedo »Volitve«, besedi »je opredeljen« se nadomesti z besedama »so opredeljene« in besedo »ga« se nadomesti z besedo »jih«.
47. člen
V 57. členu se pred piko doda besedilo »in po en predstavnik študentskega sveta vsake članice, ki ga izvoli študentski svet posamezne članice«.
48. člen
Črta se 58. člen.
49. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študentski svet univerze sprejme splošni akt univerze, s katerim uredi delovanje študentskega sveta univerze in študentskih svetov članic univerze. Potrdi ga senat univerze.
Študentski svet članice lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki pa morajo biti v skladu s splošnim aktom univerze iz prejšnjega odstavka tega člena.«.
50. člen
V 61. členu se v prvem odstavku besedi »dve leti« nadomesti z besedilom »eno leto oziroma do prenehanja položaja predsednika oziroma članstva v študentskem svetu članice«.
V drugem odstavku se besedilo »je lahko ponovno izvoljen« nadomesti z besedilom »lahko ponovno opravlja mandat«.
51. člen
V 62. členu se črta drugi odstavek.
52. člen
V 64. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Dekan je lahko predčasno razrešen:
1. na lastno zahtevo,
2. če s svojim delom huje ali večkrat krši zakonodajo Republike Slovenije ter predpise, statut ali druge splošne akte univerze ali če neutemeljeno ne izvršuje zakonitih sklepov organov univerze ali očitno ravna v nasprotju z njimi,
3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s prekoračitvijo pooblastil prizadene univerzi ali njenim članicam večjo škodo ali če bi zaradi takšnega njegovega dela taka škoda lahko nastala,
4. če so bile z izvajanjem njegovih sklepov kršene zakonite pravice delavcev ali študentov ali je bila po njegovi krivdi povzročena škoda univerzi ali članicam univerze,
5. če izgubi naziv ali mu je prenehalo delovno razmerje na univerzi.
Razrešeni dekan vrši dolžnosti do izvolitve novega.
Rektor lahko razreši dekana pred potekom njegovega mandata tudi na predlog senata članice, izglasovanega z dvotretjinsko večino vseh članov senata članice.«.
53. člen
V 65. členu se črta enajsta alinea.
54. člen
V 68. členu se v drugem odstavku besedilo »zaposleni na članici« nadomesti z besedilom »ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na članici«.
V tretjem odstavku se za besedo »vrst« doda beseda »visokošolskih«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Po svoji funkciji so člani senata dekan in predstavniki študentskega sveta članice.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Mandatna doba članov senata traja štiri leta. Število in način izvolitve članov senata določi članica s pravili, s tem da mora biti najmanj petina članov iz vrst študentskega sveta. Mandat predstavnikov študentov v senatu traja dve leti. S prenehanjem statusa študenta preneha tudi članstvo v senatu članice.«.
Dodajo se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Članstvo v senatu preneha s potekom mandata, s prenehanjem funkcije oziroma statusa, ki je bila podlaga za imenovanje v senat, v primeru prenehanja delovnega razmerja in z odstopom.«.
55. člen
V 69. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku se za besedo »ki« doda besedilo »določa način izvolitve predstavnikov v organe članic in«.
56. člen
V 70. členu se za piko doda stavek »V njegovi odsotnosti ga nadomešča pooblaščeni oziroma najstarejši član senata.«.
57. člen
V 71. členu se enajsta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– imenuje komisijo ter odloča o priznavanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v primerih, ki jih določa zakon,«.
Trinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov članice v študijskih zadevah; za odločanje lahko senat članice pooblasti komisijo pristojno za odločanje o študentskih zadevah,«.
58. člen
V 73. členu se v prvem odstavku besedilo »na članici zaposleni« nadomesti z besedilom »na univerzi zaposleni, ki delo opravljajo na članici kot«.
V tretjem odstavku se pred besedo »ga« doda besedilo »določa način izvolitve predstavnikov v organe članic in«.
59. člen
V 74. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Akademski zbor voli člane senata članice in predlaga senatu članice enega kandidata za dekana.
Pravico do glasovanja za člane senata in predloge za dekana imajo vsi člani akademskega zbora. Način volitev članov senata določa članica s pravili.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Akademski zbor je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov akademskega zbora. Akademski zbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.«.
60. člen
V 77. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Študentski svet članice lahko svoje delovanje podrobneje uredi tudi s samostojno sprejetimi pravili, ki morajo biti v skladu s splošnim aktom univerze iz 60. člena.«.
61. člen
V 80. členu se v prvem odstavku za piko doda besedilo »S prenehanjem statusa študenta preneha tudi članstvo v študentskem svetu članice.«.
62. člen
V 81. členu se črta drugi odstavek.
63. člen
V 82. členu se črta četrti odstavek.
64. člen
V 83. členu se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Direktor je lahko predčasno razrešen:
1. na lastno zahtevo,
2. če s svojim delom huje ali večkrat krši zakonodajo Republike Slovenije ter predpise, statut ali druge splošne akte univerze ali če neutemeljeno ne izvršuje zakonitih sklepov organov univerze ali očitno ravna v nasprotju z njimi,
3. če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom ali s prekoračitvijo pooblastil prizadene univerzi ali njenim članicam večjo škodo ali če bi zaradi takšnega njegovega dela taka škoda lahko nastala,
4. če so bile z izvajanjem njegovih sklepov kršene zakonite pravice delavcev ali študentov ali je bila po njegovi krivdi povzročena škoda univerzi ali članicam univerze,
5. če izgubi naziv ali mu je prenehalo delovno razmerje na univerzi.
Razrešeni direktor vrši dolžnosti do izvolitve novega.
Rektor lahko razreši direktorja pred potekom njegovega mandata tudi na predlog znanstvenega sveta članice, izglasovanega z dvotretjinsko večino vseh članov znanstvenega sveta članice.«.
65. člen
Za 84. členom se doda novi 84.a člen, ki se glasi:
»84.a člen
Članica ima lahko enega ali več namestnikov ali pomočnikov direktorja. Število in delovno področje določi članica s pravili.
Direktor za čas svoje odsotnosti s pisnim pooblastilom določi namestnika ali pomočnika, ki ga nadomešča ter obseg nadomeščanja.«.
66. člen
V poglavju 2.4 Organi drugega zavoda, članice univerze – Študentski domovi se številko »2.4« nadomesti s številko »2.3«. Sledeča podpoglavja se ustrezno preštevilči.
67. člen
Naslov poglavja »3. Uprava univerze« se spremeni tako, da se glasi:
»3. Organiziranost univerze in članic«.
68. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza ima naslednjo organiziranost:
– upravo univerze in
– univerzitetne centre.«.
69. člen
Za 91. členom se doda novi 91.a člen, ki se glasi:
»91.a člen
Univerza ima za opravljanje upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa, pri izvajanju javne službe in za izvajanje skupnih nalog univerze in članic, upravo univerze.
Upravo univerze usklajuje glavni tajnik univerze, ki je hkrati vodja tajništva univerze.
Naloge uprave izvajajo tajništvo univerze in tajništva članic.«.
70. člen
V 92. členu se v prvem odstavku za besedo »zlasti« doda besedilo »na področjih kot so določena v 23. členu tega statuta.«.
Besedilo »na naslednjih področjih:« ter sledeče alinee se črta.
Doda se nov drugi dostavek, ki se glasi:
»Tajništvo univerze ima notranje organizacijske enote: sektorje, službe in druge notranje organizacijske enote, kot jih določa akt o organizaciji univerze in članic.«.
71. člen
Za 92. členom se doda novi 92.a člen, ki se glasi:
»92.a člen
Tajništvo univerze, kabinet rektorja in univerzitetni centri tvorijo rektorat univerze. Rektorat usmerja in nadzoruje rektor.«.
72. člen
93. člen se črta.
73. člen
V 94. členu se v prvi alinei se za besedo »univerzitetno« doda besedilo »oziroma drugostopenjsko«.
74. člen
95. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glavnega tajnika nadomešča v času njegove daljše odsotnosti pooblaščenec, ki ga izmed vodstvenih delavcev tajništva univerze za to pisno pooblasti glavni tajnik.«
75. člen
V 97. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Tajništvo članice vodi tajnik članice.
Drugi odstavek se črta.«
76. člen
V 98. členu se v prvi alinei se za besedo »univerzitetno« doda besedilo »oziroma drugostopenjsko«.
V tretji alineji se pred besedo »delovnih« doda besedilo », vendar ne manj kot štiri leta«.
77. člen
Naslov poglavja »4. Notranja organiziranost univerze in članic« se nadomesti z besedilom »4. Univerzitetni centri«.
78. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Da bi povečala učinkovitost in racionalnost svojega delovanja, zagotavlja univerza organizacijsko podporo dejavnostim, ki so skupnega pomena za vse članice. Za doseganje omenjenih ciljev ima univerza univerzitetne centre, ki se lahko organizirajo v eni od naslednjih oblik:
– univerzitetni razvojno-raziskovalni center,
– univerzitetni center za izvajanje interdisciplinarnih študijskih programov II. in III. stopnje,
– univerzitetna katedra.
Univerzitetni centri se lahko organizirajo z dejavnostjo zagotavljanja razvoja znanosti, strokovnosti ali umetnosti, ustanovijo pa se na podlagi sklepa senata univerze in njihova organiziranost se določi s pravilnikom senata univerze.«.
79. člen
Črtajo se 100., 101., 102., 103. in 104. člen.
80. člen
Pred 105. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi:
»5. Notranja organiziranost članic«.
81. člen
V 107. členu se v prvem odstavku v točki b) pred vejico doda besedilo »in enoviti magistrski študijski programi«.
82. člen
V 107.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Skupni študijski programi so študijski programi za pridobitev izobrazbe, ki jih skupno izvajajo dve ali več članic univerze oziroma jih univerza ali članica univerze izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali iz tujine.«.
83. člen
V 108.a členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Skupne študijske programe, ki jih skupno oblikujejo dve ali več članic, sprejme senat univerze na predlog senatov članic univerze, ki sodelujejo pri snovanju in izvajanju teh študijskih programov.
Skupne študijske programe, ki jih univerza ali članica univerze oblikuje v sodelovanju z univerzami iz Republike Slovenije ali tujine, univerza sprejme skupaj s partnerskimi visokošolskimi zavodi, pri čemer jih predhodno sprejme senat univerze.«.
84. člen
V 111. členu se v četrtem odstavku beseda »Razpisa« nadomesti z besedo »Razpis«, beseda »objavita« pa se nadomesti z besedo »objavi«.
85. člen
V 112.a členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O izvajanju študijskih programov ali delov programov v tujem jeziku sklepa senat univerze.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V posebnem splošnem aktu, ki ga sprejme senat univerze, se opredeli pravila za izdelavo in zagovor zaključne naloge (diplomsko ter magistrsko delo in naloga, doktorska disertacija) v tujem jeziku.«.
86. člen
V 113. členu se v prvem odstavku pred besedo »merila« doda besedilo »zakon in«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vloge kandidatov za prehod med študijskimi programi obravnava pristojni organ članice.«.
87. člen
V 114. členu se v tretjem odstavku besedo »določa« nadomesti z besedilom »določata študijski program in pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«.
Besedilo »pravilnik, ki ureja izobraževalno delo na univerzi.« se črta.
88. člen
V 115. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje skupnih študijskih programov za pridobitev izobrazbe se uredi s sporazumom med univerzo in partnerskimi institucijami, kadar gre za študijske programe, ki jih univerza oziroma članice izvajajo s partnerskimi institucijami iz Republike Slovenije ali tujine, oziroma s sporazumom med članicami, ki ga potrdi rektor, kadar gre za študijske programe v sodelovanju članic.«.
Črta se tretji odstavek.
89. člen
V 115.a členu se v prvem odstavku črta besedilo »Podiplomski interdisciplinarni študijski programi oziroma podiplomski študijski programi, ki jih sooblikuje več članic univerze ter«, beseda »skupni« se nadomesti z besedo »Skupni« in za besedo »programi« se črta vejica.
Črta se drugi odstavek.
90. člen
V 116. členu se črta četrti odstavek.
91. člen
V 117. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Preverjanje in ocenjevanja znanja podrobneje ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«.
92. člen
Podnaslov »Pravilnik o organiziranosti in izvedbi izobraževalnega dela na univerzi« se spremeni tako, da se glasi:
»Vzporedni študij«.
93. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uspešnim študentom, ki imajo po opravljenem prvem letniku študija povprečno izpitno oceno najmanj prav dobro (8), lahko pristojni organ članice univerze omogoči, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja en ali več visokošolskih zavodov. Pri tem hkrati odloči tudi o olajšavah pri takem študiju (oprostitve od obiskovanja predavanj, vaj idr.).«.
94. člen
V 120.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Diplomo podpišeta rektor univerze in dekan članice, ki je izvajalka študijskega programa, diplomo po skupnem programu, ki ga je izoblikovalo več članic, pa rektor univerze in dekani članic, ki so izvajalke študijskega programa.«.
95. člen
V 120.c členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kdor uspešno zaključi skupni študijski program, ki ga univerza ali članica univerze izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali iz tujine, dobi skupno diplomo, v kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki so nosilci skupnega programa.«.
V drugem odstavku se za piko doda stavek »Skupna diploma je javna listina.«.
96. člen
V 121. členu se črta drugi odstavek.
V tretjem odstavku se pred piko doda besedilo »in ga sprejme senat univerze«.
97. člen
V 121.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Potrdilo podpiše odgovorna oseba izvajalca programa. V primeru, da program izvaja ena od organizacijskih enot univerze, potrdilo podpiše predstojnik organizacijske enote.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku pred piko doda besedilo »oziroma organizacijske enote univerze«.
98. člen
V 122. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Postopek za odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova ureja pravilnik, ki ga sprejme senat univerze.«
99. člen
V 131. členu se črtata besedi »lahko« in »samo«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»V izobraževalnem procesu dodiplomskega študija lahko sodelujejo tudi visokošolski sodelavci.
Pri obravnavi posameznih problemov ali tem lahko ob prisotnosti nosilca predmeta v skladu s potrebami študijskega programa sodelujejo priznani strokovnjaki iz prakse, ki nimajo ustreznega naziva.«.
100. člen
Črta se 132. člen.
101. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi pisne vloge kandidata se v dobo izvolitve v naziv ne štejejo čas starševskega dopusta in več kot trimesečna bolniška odsotnost.«.
102. člen
V 140. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo »skladno z merili za izvolitve v nazive«.
103. člen
V 141. členu se pred besedo »članice« doda besedilo »ali znanstveni svet«.
104. člen
V 155. členu se v prvem odstavku besedilo »ki ureja delovna razmerja na univerzi« nadomesti z besedilom »ki podrobneje ureja sobotno leto in ga sprejme senat univerze.«.
105. člen
V 160. členu se v prvem odstavku besedo »učitelje« nadomesti z besedilom »visokošolske učitelje,«.
106. člen
168. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študenti s posebnimi potrebami oziroma študenti invalidi so osebe, ki se zaradi dolgotrajnih fizičnih, mentalnih, intelektualnih ali senzornih okvar, v nasprotju z ostalimi študenti, srečujejo z ovirami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje in sodelovanje v študijskih procesih.
Študenti športniki, umetniki, kulturniki in študenti s priznanimi zaslugami zaradi obštudijskih dejavnosti so osebe, ki so jim zaradi aktivnosti, ki jih opravljajo izven študijskega procesa, priznani posebni pogoji izobraževanja.
Poseben status iz prvega in drugega odstavka tega člena podeli komisija za študentske zadeve univerze na podlagi ustreznih dokazil. Zoper sklep komisije za študentske zadeve univerze se lahko študent pritoži v 15 dneh od njegove vročitve na senat univerze. Odločitev senata je dokončna.
Pridobitev statusa iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena se uredi v pravilnikih, ki ju sprejme senat univerze.«.
107. člen
170. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študentom, ki imajo status iz 168. člena tega statuta in ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta. O vlogi odloči senat članice oziroma od njega pooblaščena komisija.«.
108. člen
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– ne diplomira v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester,
– je izključen,
– dokonča podiplomski študij,
– ne dokonča podiplomskega študija v skladu s 110. členom statuta.
V primerih iz druge, četrte in sedme alinee prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.«
109. člen
172. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prekinitev študija se računa od dne, ko je študentu prenehal status študenta.
Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred prenehanjem statusa študenta opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še oddal diplomske naloge, če od prenehanja statusa študenta nista minili več kot dve leti.«.
110. člen
173. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in dokonča po istem študijskem programu, ki je veljal ob vpisu.«.
111. člen
Za 173. členom se doda novi 173.a člen, ki se glasi:
»173.a člen
Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na pristojni organ članice univerze.
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, določi organ iz prejšnjega odstavka študentu dodatne obveznosti kot pogoj za nadaljevanje študija.«.
112. člen
V 179. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če ni s tem statutom določeno drugače, o ugovoru študenta iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študentske zadeve univerze.«.
113. člen
Črtata se 180. in 181. člen.
114. člen
Podnaslov »VII. PRIZNANJA UNIVERZE« se spremeni tako, da se glasi:
»VII. PRIZNANJA IN NAGRADE UNIVERZE«.
115. člen
V 183. členu se v drugem odstavku za besedo »določijo« doda besedilo »vrste,«.
116. člen
V 187. členu se črta četrta alinea.
117. člen
V 193. členu se beseda »potrdi« nadomesti z besedo »sprejme«.
118. člen
195. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza pridobiva in ustvarja premoženje, članica pa premično premoženje iz naslednjih virov:
– proračuna Republike Slovenije,
– šolnin in drugih prispevkov za študij,
– plačil za opravljene storitve,
– donacij, dediščin, daril in
– drugih virov.«.
119. člen
V 196. členu se v drugem odstavku pred besedo »premoženja« doda besedo »premičnega«.
120. člen
V 199. členu se pred besedama »premoženjem« in »premoženje« doda besedo »premičnim« in »premično« v ustreznem sklonu.
121. člen
V 200. členu se besedilo »in senatov oziroma znanstvenih svetov članic univerze« nadomesti z besedilom », senata univerze in upravnega odbora univerze«.
122. člen
Podnaslov »X. POSTOPEK SPREJEMANJA SPLOŠNIH AKTOV UNIVERZE« se spremeni tako, da se glasi:
»X. SPLOŠNI AKTI UNIVERZE«.
123. člen
Črtata se 200.b in 200.c člen.
124. člen
200.e člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog sprememb in dopolnitev statuta se posreduje v najmanj petnajstdnevno obravnavo članicam univerze, predlog drugega splošnega akta univerze in njegovih sprememb in dopolnitev, ki jih sprejema senat ali upravni odbor univerze, se posreduje v obravnavo kolegiju dekanov in direktorjev.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
125. člen
Senat univerze v šestih mesecih od uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta sprejme oziroma spremeni in dopolni akte iz 3., 11., 43., 70., 78., 86., 88., 92., 97., 98., 104., 106. in 121. člena.
Akt iz 49. člena sprejme študentski svet univerze v šestih mesecih od uveljavitve tega statuta.
126. člen
Članice morajo svoja pravila uskladiti v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
127. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejmeta v enakem besedilu upravni odbor in senat univerze, veljati pa začnejo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0221-17/08
Predsednik Upravnega Odbora
Univerze na Primorskem
mag. Marjan Tkalčič l.r.
 
Rektor
Univerze na Primorskem
prof. dr. Rado Bohinc l.r.

AAA Zlata odličnost