Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4751. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov, stran 12947.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
1. člen
V Pravilniku o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2005/23/ES z dne 8. marca o spremembi Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (UL L št. 62 z dne 9. 3. 2005, str. 14)« nadomesti z besedilom »Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES z dne 7. septembra 2005 o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, in spremembah Direktive 2001/25/ES (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 160)«.
2. člen
V 6. členu se v petem odstavku besedilo »in 28.« nadomesti z besedilom », 28. in 38.«. Na koncu odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Obrazec iz Priloge 1a nima fotografije, kadar se izdaja za posebno pooblastilo.«.
3. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pomorščaki morajo biti primerno jezikovno usposobljeni, kakor je to opredeljeno v oddelkih A-II/1, A-III/1, A-IV/2 in A-II/4 Kodeksa STCW, da lahko opravljajo dela na ladji, ki pluje pod zastavo druge države članice Evropske unije.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 15. člena se črta drugi stavek.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se v peti alinei za besedo »iz« doda besedilo »21., 22., 23.,«.
6. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »izogibanje trčenju na morju« nadomesti z besedo »pomorstvo«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se v drugi alinei za besedilom »ali je pridobil visokošolsko izobrazbo po študijskem programu pomorstvo« besedilo »smer navtika« nadomesti z besedilom »bivalentne smeri«.
8. člen
V prvem odstavku 29. člena se v drugi alinei za besedilom »ali je pridobil visokošolsko izobrazbo po študijskem programu pomorstvo« besedilo »smer ladijsko strojništvo« nadomesti z besedilom »bivalentne smeri«.
9. člen
V prvem odstavku 33. člena se na koncu doda besedilo », ter ima opravljen izpit za naziv ''drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več''«.
10. člen
V prvem odstavku 46. člena se besedilo »in čolnom za reševanje« nadomesti z besedilom »za reševanje in rešilnim čolnom«.
11. člen
V drugem odstavku 48. člena se na koncu doda besedilo »in Prilogo V Pravilnika o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah (Uradni list RS, št. 28/01 in 25/06).«.
V četrtem odstavku se beseda »neomejeno« nadomesti z besedilom »pet let od dneva izdaje«.
12. člen
V 49. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »(STCW I/12)«.
13. člen
V 50. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »(STCW I/12)«.
14. člen
V 51. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »(STCW B-VIII/2)«.
15. člen
V 62. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »(STCW B-V/b-c)«.
16. člen
V 63. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »(STCW B-V/a)«.
17. člen
V 64. členu se v prvem odstavku na koncu doda besedilo »(STCW B-V/c)«.
18. člen
V drugem odstavku 69. člena se v deveti alinei beseda »potrdilo« nadomesti z besedo »izjavo«.
19. člen
V 74. členu se v drugem odstavku na koncu prve alinee doda besedilo » če ni slovenski državljan,«.
Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– veljavno potrdilo o zdravstveni sposobnosti,«.
Besedilo četrte alinee se spremeni tako, da se glasi:
»– kopijo šolskega spričevala ali kopijo drugega dokazila o končani šoli ali kopijo potrdila o pridobljeni ali priznani strokovni izobrazbi, v skladu s tem pravilnikom,«.
V tretjem odstavku se na koncu prve alinee doda besedilo »če ni slovenski državljan,«.
20. člen
V tretjem odstavku 76. člena se na koncu prvega stavka doda besedilo », tako, da izbere člana, ki je primeren za izpraševalca glede na kriterije iz četrtega odstavka tega člena, pri tem pa upošteva ustrezno zastopanost vseh imenovanih članov izpitnih komisij iz prvega odstavka tega člena«.
V četrtem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– najmanj tako strokovno usposobljenost, kot je potrebna za pridobitev pooblastila, za katerega se opravlja izpit,«.
21. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
»77. člen
(razpis posameznih izpitov)
Uprava mora razpisati rok za posamezni izpit najpozneje v roku treh mesecev od prejema popolne vloge za izdajo pooblastila.«.
22. člen
V 88. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Uprava prizna ustrezno in veljavno pooblastilo, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije v skladu z Direktivo 2001/25/ES.«.
V tretjem odstavku se pred besedo »pooblastilo« doda besedo »veljavno«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Uprava prizna pooblastilo po prejšnjih odstavkih tega člena pomorščaku za opravljanje del na vodstveni ravni, če mu pred tem predloži gradivo, ki vsebuje povzetek slovenske pomorske zakonodaje, ki se nanaša na opravljanje teh del, pomorščak pa podpiše izjavo, da se je s tem gradivom seznanil. Gradivo s povzetkom slovenske zakonodaje pripravi uprava v angleškem jeziku in ga objavi na svojih spletnih straneh. Objavljeno gradivo mora uprava sprotno obnavljati v skladu s spremembami in dopolnitvami veljavne zakonodaje.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
23. člen
V prvem odstavku 89. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Uprava izda pomorščaku overitev o priznanju, če so izpolnjeni pogoji iz drugega, tretjega ali petega odstavka prejšnjega člena.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Overitev o priznanju se lahko izda največ za tako raven, funkcijo in službo, kot jih vsebuje pooblastilo, na podlagi katerega se izdaja overitev o priznanju, in mora vsebovati morebitne veljavne omejitve iz tega pooblastila.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
24. člen
V prvem odstavku 90. člena se beseda »s« nadomesti z besedilom »z veljavnim« in se črta besedilo »ki ni starejše od dveh mesecev in«.
25. člen
V 94. členu se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Na zahtevo države članice Evropske unije uprava pisno potrdi verodostojnost ali neverodostojnost pooblastila pomorščaka, priznanja pooblastila ali drugega listinskega dokazila o usposabljanju, ki ga je izdala.«.
26. člen
V 101. členu se na koncu četrte alinee doda besedilo »in ima posebna pooblastila iz 20. člena tega pravilnika«.
Na koncu sedme alinee se doda besedilo »in nima posebnih pooblastil iz 22. člena tega pravilnika«.
V osmi alinei se številka »20« nadomesti s številko »22«.
V trinajsti alinei se za besedilom »če izpolnjuje pogoje iz 30. ali 31. člena tega pravilnika« in za besedilom »pomorski strojnik na ladjah s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več« doda besedilo »in ima posebno pooblastilo iz požarne varnosti«.
V petnajsti alinei se na koncu doda besedilo », če ima pooblastilo o usposobljenosti za požarno varnost«.
27. člen
V 102. členu se za besedo »elektronika« doda besedilo »v skladu z STCW konvencijo«.
28. člen
Priloge 1a, 1b in 1c se nadomestijo s Prilogami 1a, 1b in 1c iz tega pravilnika.
29. člen
V Prilogi 3 se v drugi alinei 5. člena pred besedo »ustno« dodata besedi »pisno in«.
V drugi alinei 6. člena se pred besedo »ustno« dodata besedi »pisno in«.
30. člen
Pooblastilo o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji, ki so ga pomorščaki pridobili skladno z 48. členom Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05) z neomejeno veljavnostjo, preneha veljati pet let po uveljavitvi tega pravilnika.
31. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-2/2003/77
Ljubljana, dne 28. septembra 2007
EVA 2007-2411-0022
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za promet

AAA Zlata odličnost