Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4746. Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah, stran 12909.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo vrste in oblika gasilskih uniform, ureja nošenje uniform, določa oznake in čine gasilcev, osebno in skupinsko zaščitno opremo ter obliko in vsebino gasilskih izkaznic.
2. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za prostovoljne in poklicne gasilce (v nadaljnjem besedilu: gasilci), ki so organizirani in delujejo v skladu z Zakonom o gasilstvu.
3. člen
(nošenje uniforme)
(1) Gasilci imajo pravico in dolžnost nositi gasilsko uniformo in oznake določene s tem pravilnikom pri opravljanju gasilske službe ter dejavnosti gasilskih organizacij. Gasilsko uniformo lahko nosijo tudi na poti na in iz dela ter na posvetovanjih, sestankih, vajah oziroma povsod tam, kjer predstavljajo gasilce, svojo gasilsko enoto ali gasilsko organizacijo. Gasilci lahko nosijo gasilske uniforme tudi ob državnih, pokrajinskih in občinskih oziroma z njimi izenačenih slovesnostih.
(2) Nošenje delov različnih gasilskih uniform ni dovoljeno. Gasilske uniforme ni dovoljeno kombinirati z nošenjem civilnih oblačil oziroma le v tistih primerih, ko je to dovoljeno s tem pravilnikom.
(3) Gasilska uniforma mora ustrezati višini in telesni zgradbi gasilca, ki jo nosi. Višini in telesni zgradbi gasilca mora ustrezati tudi delovna obleka ter gasilska zaščitna obleka določena s tem pravilnikom.
(4) Gasilci nosijo gasilske uniforme s pripadajočimi oznakami v skladu s tem pravilnikom in pravili gasilske službe.
(5) Gasilske uniforme vseh vrst in njihovi posamezni deli razen svečanih uniform, ne smejo biti vir nastanka elektrostatičnega naboja in ne smejo podpirati gorenja.
II. VRSTE GASILSKIH UNIFORM
1. Prostovoljni gasilci
4. člen
(vrste uniform prostovoljnih gasilcev)
Gasilske uniforme prostovoljnih gasilcev so:
– gasilska uniforma;
– delovna obleka;
– gasilska zaščitna obleka ter druga zaščitna in reševalna oprema.
5. člen
(gasilska uniforma)
(1) Gasilska uniforma prostovoljnih gasilcev je temno modre barve in jo sestavljajo kapa šapka, suknjič, hlače, srajca, kravata, nizki čevlji, plašč ali vetrovka, gasilski pas, rokavice, nogavice in pas za hlače.
(2) Gasilska uniforma prostovoljnih gasilk je temno modre barve in jo sestavljajo kapa, suknjič, krilo, srajca, kravata, čevlji, plašč ali vetrovka, rokavice in nogavice.
(3) Sestavni deli uniforme iz prvega in prejšnjega odstavka so določeni v prilogi 1 tega pravilnika. Podrobnejša oblika, kroj, tehnične zahteve in barva posameznih delov gasilske uniforme, je določena na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
6. člen
(nošenje gasilske uniforme)
(1) V letnem času prostovoljni gasilci lahko nosijo gasilsko uniformo brez suknjiča in kravate, razen pri svečanih opravilih kot so parade, prireditve Gasilske zveze Slovenije in drugih gasilskih organizacij, razvitje prapora, pogrebi, častne straže, nošenje in spremljanje prapora ter poročanje pred postrojem.
(2) V zimskem času lahko prostovoljni gasilci nosijo pod suknjičem gasilske uniforme pulover, ki mora biti enake barve kot je uniforma.
(3) Če so prostovoljni gasilci v srajci izven postroja, nošenje kape ni obvezno.
7. člen
(delovna obleka)
(1) Delovno obleko sestavljajo kapa, srajca ali bluza, hlače, jopič, čevlji ali škornji, vetrovka, nogavice, delovne rokavice in pas za hlače.
(2) V letnem času se lahko delovno obleko nosi brez bluze, razen pri izvajanju gasilskih tekmovalnih disciplin in nalog gasilske službe pri katerih bluza zagotavlja tudi zaščito gasilcev.
(3) Sestavni deli delovne obleke iz prvega odstavka tega člena so določeni v prilogi 2 tega pravilnika. Podrobnejša oblika posameznih delov delovne obleke, njihov kroj, tehnične karakteristike in barva je določena na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
8. člen
(zaščitna in reševalna oprema)
(1) Zaščitna in reševalna oprema obsega osebno zaščitno opremo, ki je namenjena osebni zaščiti gasilca in skupno zaščitno opremo, ki je namenjena dodatni zaščiti gasilca pri gasilskih intervencijah. Zaščitna in reševalna oprema se uporablja tudi pri praktičnem izobraževanju, usposabljanju in urjenju.
(2) Osebno zaščitno opremo sestavljajo gasilska zaščitna obleka, gasilska čelada, gasilski škornji ali visoki čevlji, gasilske zaščitne rokavice, gasilski delovni pas, gasilska sekirica in gasilska piščalka. Gasilska zaščitna obleka je praviloma temno modre, črne ali umazano rumene barve. Prostovoljni gasilci lahko uporabljajo tudi gasilske zaščitne obleke in drugo osebno zaščitno opremo, ki je s tem pravilnikom predpisana za poklicne gasilce.
(3) Skupno zaščitno opremo sestavljajo zaščitna obleka pred visoko temperaturo, zaščitna obleka pred kemičnimi snovmi, zaščitna obleka pred radioaktivnimi snovmi, zaščitne rokavice pred kemičnimi snovmi, hlačni ščitnik za zaščito nog in reševalna vrv.
(4) Osebna in skupna zaščitna oprema mora biti izdelana v skladu s standardi za gasilsko opremo, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v Evropski uniji.
(5) Sestavni deli gasilske zaščitne obleke iz drugega odstavka tega člena so določeni v prilogi 3 tega pravilnika. Podrobnejša oblika ter tehnične zahteve za osebno in skupno zaščitno opremo so določeni na spletni strani Gasilske zveze Slovenije.
9. člen
(opremljanje, uporaba in vzdrževanje zaščitne in reševalne opreme)
(1) Gasilska zveza Slovenije v skladu s tem pravilnikom določi vrsto in merila za opremljanje gasilskih enot z osebno in skupno zaščitno opremo za prostovoljne gasilce. Gasilska zveza Slovenije določi tudi roke za uporabo osebne in skupne zaščitne ter reševalne opreme.
(2) Osebno zaščitno in reševalno opremo gasilcem zagotavlja in praviloma tudi vzdržuje gasilska organizacija, v kateri opravljajo gasilsko službo. Način nabave gasilskih uniform za prostovoljne gasilce ureja Gasilska zveza Slovenije oziroma druge gasilske organizacije, če je tako dogovorjeno.
(3) Uporabo posamezne vrste osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme ter čas uporabe določi poveljujoči, ki vodi gasilsko enoto pri opravljanju operativnih nalog gasilstva.
(4) Osebna in skupna zaščitna ter reševalna oprema prostovoljnih gasilcev mora biti izdelana v skladu s standardizacijo in tipizacijo, ki jo določa Gasilska zveza Slovenije v skladu s standardi iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Tehnična komisija Gasilske zveze Slovenije podeljuje proizvajalcem, ki izdelujejo osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo v skladu s tem členom, znak kvalitete Gasilske zveze Slovenije.
2. Poklicni gasilci
10. člen
(uniforme poklicnih gasilcev)
Gasilske uniforme poklicnih gasilcev so:
– službena uniforma;
– delovna obleka;
– gasilska zaščitna obleka oziroma druga zaščitna in reševalna oprema;
– oblačila za fizično usposabljanje;
– svečana uniforma.
11. člen
(službena uniforma)
Službena uniforma poklicnih gasilcev je temno modre barve. Sestavljajo jo kapa, zimska kapa (pletena), hlače poveljniške, hlače operativne (dolge, kratke), kratka majica, kratka majica z ovratnikom, srajca poveljniška (kratki in dolgi rokav), puli, pulover, pulover poveljniški, brezrokavnik, pas za hlače, jakna, čevlji (zimski, letni) in nogavice (dolge, kratke). Oblika, kroj in tehnične zahteve za službeno uniformo so določene v prilogi 4 tega pravilnika. Podrobnejša oblika, kroj in tehnične zahteve za posamezne dele uniforme so določene na spletni strani Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.
12. člen
(delovna obleka)
Delovna obleka poklicnih gasilcev je dvodelne ali enodelne izvedbe, poljubne barve in z imenom ter znakom poklicne gasilske enote. Delovna obleka se nosi med opravljanjem vzdrževalnih in drugih podobnih del oziroma pri delih kjer jo je treba uporabljati zaradi higienskih zahtev.
13. člen
(zaščitna in reševalna oprema poklicnih gasilcev)
(1) Zaščitna in reševalna oprema poklicnih gasilcev obsega osebno in skupno zaščitno opremo ter je praviloma enaka opremi, ki jo uporabljajo prostovoljni gasilci. Sestavni del zaščitne in reševalne opreme je tudi vsaka druga oprema, ki jo poklicni gasilec nosi ali uporablja pri delu, da ga varuje pred enim ali več viri ogrožanja njegove varnosti in zdravja. Izdelana pa mora biti v skladu s standardi, ki veljajo za gasilsko ali drugo reševalno opremo v Republiki Sloveniji oziroma v Evropski uniji.
(2) Osebna zaščitna oprema poklicnih gasilcev obsega zlasti gasilsko zaščitno obleko, gasilske škornje, gasilski delovni pas, zaščitne rokavice, gasilsko čelado in podkapo.
(3) Gasilsko zaščitno obleko sestavljajo hlače in jopič. Na sprednji desni strani jopiča v višini prsi je sprimni trak, na katerega se pritrdi trak z osebnim imenom gasilca, na hrbtni strani pa je ime poklicne gasilske enote, ki ji gasilec pripada. Gasilska zaščitna obleka je izjemoma tudi enodelna ali dvodelna zaščitna obleka, ki se lahko nosi pri gašenju požarov v naravnem okolju ali pri tehničnem reševanju.
(4) Skupna zaščitna oprema se uporablja pri nevarnih delih in intervencijah, pri delu na višini, v neposredni bližini ognja, v kontaminiranem okolju, pri delu v vodi ali na vodi in drugih podobnih razmerah.
(5) Na gasilski čeladi je lahko osebno ime gasilca, oznaka enote in formacije. Položaj gasilskih poveljnikov se označuje z barvami čelade in sicer:
– gasilec – luminiscentna umazano rumena barva;
– vodja skupine – rdeča barva RAL 3000;
– poveljnik oddelka – modra RAL 5015;
– poveljnik voda – oranžna RAL 2004;
– poveljnik čete – rumena RAL 1018;
– poveljnik bataljona – bela RAL 9016;
– poveljnik brigade – srebrna.
(6) Poklicna gasilska enota v internih aktih določi osebno in skupno zaščitno ter reševalno opremo, ki jo morajo uporabljati poklicni gasilci pri delu.
14. člen
(oblačila za fizično usposabljanje)
Oblačila za fizično usposabljanje za ohranjanje psihofizične pripravljenosti poklicnih gasilcev ter sodelovanje pri športnih aktivnostih, sestavljajo trenerka, telovadne hlače in športni copati ter majica, ki je sestavni del službene uniforme. Oblačila so poljubne barve z imenom in znakom poklicne gasilske enote.
15. člen
(svečana uniforma)
(1) Svečano uniformo poklicnih gasilcev sestavlja suknjič, hlače ali krilo, srajca (dolgi in kratki rokavi), šapka, čevlji (moški in ženski), hlačni pas ter dežni plašč.
(2) Podroben kroj, barvo in značilnosti svečane gasilske uniforme poklicnih gasilcev določijo poklicne gasilske enote z upoštevanjem gasilskih tradicij, značilnosti območja kjer poklicna gasilska enota deluje ter drugih ustreznih podlag in razlogov.
(3) Svečane uniforme poklicni gasilci nosijo v skladu s tem pravilnikom in pravili gasilske službe. Upokojeni poklicni gasilci lahko nosijo svečane uniforme na gasilskih oziroma državnih, pokrajinskih, občinskih ali z njimi izenačenih slovesnostih.
16. člen
(nabava, roki uporabe in vzdrževanje uniform)
(1) Poklicna gasilska enota poklicnemu gasilcu zagotovi službeno uniformo, delovno obleko in svečano uniformo ob zaposlitvi oziroma prvi nabavi, za zamenjavo posameznih delov in vzdrževanje uniforme pa skrbi poklicni gasilec sam.
(2) Osebno in skupno zaščitno reševalno opremo nabavlja in vzdržuje poklicna gasilska enota. Poklicna gasilska enota z internimi akti določi roke uporabe osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme.
(3) Združenje slovenskih poklicnih gasilcev predlaga poklicnim gasilskim enotam roke, tehnične zahteve ter uporabo normativov za zagotavljanje osebne in skupne zaščitne in reševalne opreme ter uniform poklicnih gasilcev.
III. OZNAKE IN ČINI GASILCEV
1. Prostovoljni gasilci
17. člen
(vrste oznak in čini)
(1) Pri opravljanju gasilske službe se prostovoljni gasilci izkazujejo z znakom prostovoljnega gasilca, ki ga nosijo na kapi, oznako pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu, gasilski zvezi in Gasilski zvezi Slovenije, čini, položajnimi oznakami, oznakami specialnosti in oznakami večletnega opravljanja gasilske službe.
(2) Gasilska zveza Slovenije uredi uporabo oznak iz prejšnjega odstavka pri predstavljanju gasilske organizacije oziroma pri opravljanju društvenih in drugih dejavnosti gasilskih organizacij.
18. člen
(znak in oznake prostovoljnega gasilca)
(1) Znak prostovoljnega gasilca označuje prostovoljnega gasilca, člana prostovoljnega gasilskega društva, ki se vključuje preko gasilskih zvez v Gasilsko zvezo Slovenije. Znak prostovoljnega gasilca obsega gasilski znak, ki je elipsasto obdan z vencem lipovih listov. Znotraj znaka prostovoljnega gasilca je gasilski znak, ki ga predstavlja gasilska čelada obrnjena v levo, za katero sta prekrižana stilizirana plamenica in gasilska sekirica. Za gasilskim znakom je slovenska zastava.
(2) Oznaka pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu, gasilski zvezi in Gasilski zvezi Slovenije je izdelana kot našitek v obliki ščita in se nosi na levem rokavu gasilske uniforme in delovne obleke. Znotraj oznake je ime prostovoljnega gasilskega društva, grb in ime občine, pod znakom pa je polkrožni trak z imenom gasilske zveze. Oznaka pripadnosti Gasilski zvezi Slovenije je v obliki ščita kot oznaka pripadnosti prostovoljnemu gasilskemu društvu in zvezi. Gasilski veterani nosijo na spodnjim robom levega rokava oznako gasilskega veterana v obliki dveh polkrožnih lovorjevih vejic.
(3) Oblika in velikost znaka prostovoljnega gasilca iz prvega in oznak pripadnosti iz prejšnjega odstavka, je določeno v prilogi 5 tega pravilnika.
19. člen
(čini prostovoljnih gasilcev)
(1) Čini prostovoljnih gasilcev so:
– gasilec;
– gasilec I. stopnje;
– gasilec II. stopnje;
 
– nižji gasilski častnik;
– nižji gasilski častnik I. stopnje;
– nižji gasilski častnik II. stopnje;
 
– gasilski častnik;
– gasilski častnik I. stopnje;
– gasilski častnik II. stopnje;
 
– višji gasilski častnik;
– višji gasilski častnik I. stopnje;
– višji gasilski častnik II. stopnje;
 
– visoki gasilski častnik;
– visoki gasilski častnik I. stopnje;
– visoki gasilski častnik II. stopnje.
Posebej se označujejo tudi mlajši pionirji gasilci, starejši pionirji gasilci, mladinci gasilci in gasilci pripravniki.
(2) Na organizacijsko preventivnem področju so naslednji čini častnikov:
– višji gasilski častnik organizacijske smeri;
– višji gasilski častnik I. stopnje organizacijske smeri;
– višji gasilski častnik II. stopnje organizacijske smeri;
– visoki gasilski častnik organizacijske smeri;
– visoki gasilski častnik I. stopnje organizacijske smeri;
– višji gasilski častnik II. stopnje organizacijske smeri.
(3) Čine prostovoljnih gasilcev in gasilcev pripravnikov iz prvega odstavka tega člena, se označuje s podlago modre barve, z rdečo obrobo, prečnimi trakovi in ustreznim številom plamenic v rdeči barvi. Na podoben način se označujejo mlajši in starejši pionirji ter mladinci gasilci, pri čemer podlage niso obrobljene, oznake pa so le s prečnimi trakovi rdeče barve.
(4) Oznake činov nižjih gasilskih častnikov so na podlagi modre barve s srebrno obrobo s prečnim trakom in plamenicami srebrne barve.
(5) Oznake činov gasilskih častnikov so na podlagi modre barve, obrobo rumene barve s prečnim trakom in ustreznim številom plamenic rumene barve.
(6) Oznake činov višjih gasilskih častnikov in visokih gasilskih častnikov so na podlagi modre barve z obrobo v rumeni barvi za višje gasilske častnike in zlati barvi za visoke gasilske častnike, s prečnimi trakovi na katerih so lipovi listi in ustrezno število plamenic v rumeni barvi za višje gasilske častnike in zlati barvi za visoke gasilske častnike. Lipovi listi na činih višjih gasilskih častnikov so bele barve. Na enak način se označujejo čini višjih in visokih gasilskih častnikov organizacijske smeri s tem, da so plamenice in lipovi listi srebrne barve.
(7) Oznake gasilskih činov prostovoljnih gasilcev se nosijo na naramnikih na gasilski uniformi, delovni obleki, dežnem plašču in gasilski srajci.
(8) Podrobnejši opis oznak činov iz tega člena je določen v prilogi 6 tega pravilnika.
20. člen
(položajne oznake prostovoljnih gasilcev)
(1) Prostovoljni gasilci nosijo oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog in oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog.
(2) Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog so:
– član prostovoljnega gasilskega društva;
– desetar;
– vodnik in podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva;
– poveljnik prostovoljnega gasilskega društva;
– poveljnik sektorja;
– občinski podpoveljnik;
– občinski poveljnik;
– član poveljstva gasilske zveze;
– podpoveljnik gasilske zveze;
– poveljnik gasilske zveze;
– regijski poveljnik, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije;
– podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije;
– poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Posebej se označuje tudi desetar pri pionirjih in mladincih.
(3) Oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog so:
– član upravnega odbora in član drugih voljenih organov prostovoljnega gasilskega društva;
– podpredsednik in tajnik prostovoljnega gasilskega društva;
– predsednik prostovoljnega gasilskega društva;
– član predsedstva gasilske zveze in drugih voljenih organov gasilske zveze;
– podpredsednik in tajnik gasilske zveze;
– predsednik gasilske zveze;
– član predsedstva Gasilske zveze Slovenije in drugih voljenih organov Gasilske zveze Slovenije;
– podpredsednik Gasilske zveze Slovenije;
– predsednik Gasilske zveze Slovenije.
(4) Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog iz drugega in organizacijskih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena, so v obliki romboida in se nosijo na gasilski uniformi na ovratniku, na delovni in gasilski zaščitni obleki pa v obliki romboida ob levem žepu. Podrobnejša oblika položajnih oznak je določena v prilogi 7 tega pravilnika.
21. člen
(oznake specialnosti)
Z oznakami specialnosti se označuje posebno usposobljenost prostovoljnih gasilcev. Oznake specialnosti so v obliki pokončnega pravokotnika z zaobljenimi robovi ter stilizirano oznako, ki nakazuje na specialnost. Podrobna oblika oznak specialnosti je določena v prilogi 8 tega pravilnika.
22. člen
(oznaka za leta gasilske službe)
(1) Za večletno opravljanje gasilske službe prostovoljni gasilci nosijo oznake za 10 let, 20 let, 30 let in 40 let opravljanja gasilske službe. Oznaka ima obliko dveh lovorovih vejic med katerimi je v krogu vpisana številka, ki označuje leta opravljanja gasilske službe. Oznaka za 10 let je bronaste, za 20 let srebrne in za 30 ter 40 let zlate barve.
(2) Oznaka za večletno opravljanje gasilske službe se nosi na levem zgornjem žepu gasilske uniforme.
2. Oznake in čini poklicnih gasilcev
23. člen
(vrste oznak)
(1) Pri opravljanju gasilske službe se poklicni gasilci izkazujejo z znakom poklicnega gasilca, ki ga nosijo na šapki in kapi, označbo osebnega imena, znakom in imenom poklicne gasilske enote ter oznako čina in položaja.
(2) Znak poklicnega gasilca je v obliki ščita, ki ga pod kotom 45 stopinj prekriva slovenska zastava. Na ščitu je pokončna stilizirana bakla, katere plamen sega preko gornjega roba ščita. Preko bakle je položena stilizirana gasilska čelada, obrnjena v levo. Znak poklicnega gasilca, ki se nosi na šapki, je visok 4,2 cm, znak, ki se nosi na kapi pa 2,2 cm.
(3) Poklicni gasilci nosijo na službeni, delovni in svečani uniformi ter na gasilski zaščitni obleki trak oziroma ploščico, na kateri je začetnica imena in priimek poklicnega gasilca. Napisna ploščica, ki se nosi na svečani uniformi je zlato rumene barve in velika 7 x 2 cm. Na levi strani ploščice je znak poklicne gasilske enote. Na vrhu ploščice je izpisano ime poklicne gasilske enote, pod njo pa začetnica imena in priimek poklicnega gasilca.
(4) Poklicni gasilci lahko poleg oznak iz prvega odstavka tega člena praviloma na levem rokavu pod ramenskim šivom posameznih delov službene uniforme in delovne obleke, nosijo tudi znak Združenja slovenskih poklicnih gasilcev.
(5) Oblika znaka poklicnega gasilca iz prvega odstavka in oblika napisne ploščice iz tretjega odstavka tega člena, je določena v prilogi 9 tega pravilnika.
24. člen
(čini in položaji)
(1) Čini in položaji poklicnih gasilcev so:
– pripravnik za gasilca;
– mlajši gasilec;
– gasilec;
– starejši gasilec;
– vodja skupine;
– poveljnik oddelka;
– starejši poveljnik oddelka;
– poveljnik voda;
– starejši poveljnik voda;
– poveljnik čete;
– starejši poveljnik čete;
– poveljnik bataljona;
– starejši poveljnik bataljona;
– poveljnik brigade;
– starejši poveljnik brigade.
(2) Poveljnik poklicne gasilske enote, ki opravlja tudi funkcijo poveljnika javne gasilske službe, nosi samo oznako poveljnika javne gasilske službe.
(3) Oznake činov in položaja poklicnih gasilcev se nosijo na epoletah na uniformah in srajci poklicnih gasilcev. Izdelane so v obliki pravokotnika srebrne barve, na katerem so s kombinacijo prečnih rdečih ali zlato rumenih trakov in stiliziranih zvezd, označeni čini in položaji. Podlaga oznake poveljnika javne gasilske službe je zlato rumene barve s srebrno stilizirano zvezdo.
(4) Podrobnejša oblika oznak činov in položajev poklicnih gasilcev je določena v prilogi 10 tega pravilnika.
IV. GASILSKE IZKAZNICE
25. člen
(oblika in vrste)
(1) Gasilska izkaznica je izdelana kot plastična kartica velikosti 8,6 x 5,4 cm v skladu s standardom ISO/IEC 7810. Na izkaznici je fotografija, identifikacijska številka ter osnovni podatki o imetniku izkaznice. Izkaznica je opremljena z magnetnim zapisom ali čipom na katerem so zapisani osnovni podatki imetnika v skladu z Zakonom o gasilstvu.
(2) Gasilska izkaznica se izda kot izkaznica prostovoljnega gasilca ali službena izkaznica poklicnega gasilca.
26. člen
(izkaznica prostovoljnega gasilca)
(1) Izkaznica prostovoljnega gasilca je prevladujoče modro rdeče rumene barve in na prednji strani predtiskana s štirimi osnovnimi in eno zaščitno barvo ter štirimi osnovnimi barvami na zadnji strani. Izkaznica je na prednji strani zaščitena s hologramsko folijo, ki je predpisana za javne listine.
(2) Na levi gornji strani sprednjega dela izkaznice je logotip Gasilske zveze Slovenije, v osrednjem delu na desni strani pa napis GASILSKA IZKAZNICA. Pod tem napisom je ime gasilske zveze in prostovoljnega gasilskega društva, katerega član je imetnik izkaznice. Na levi strani osrednjega dela prednje strani izkaznice je fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm v barvni tehniki, kot je predpisana za osebno izkaznico, ime in priimek, rojstni datum, spol, prebivališče imetnika izkaznice ter datum vstopa v gasilsko organizacijo in serijska številka izkaznice. Na drugi strani izkaznice je magnetni zapis, na katerem so zapisani osnovni podatki o članu in identifikacijska številka ter prostor za nalepke, s katerimi gasilec potrjuje članstvo v operativni enoti ter čine in nazive specialnosti, ki jih ima.
(3) Izkaznice prostovoljnim gasilcem izdaja Gasilska zveza Slovenije. Podrobnejša oblika izkaznice prostovoljnega gasilca je določena v prilogi 11 tega pravilnika.
27. člen
(službena izkaznica poklicnega gasilca)
(1) Službena izkaznica poklicnega gasilca je izdelana v skladu s standardom iz 25. člena tega pravilnika. V zgornji tretjini prednje strani izkaznice, ki je temno modre barve, je napis SLUŽBENA IZKAZNICA, pod njo pa napis POKLICNI GASILEC. Na desni strani napisa je državni grb in napis Uprava RS za zaščito in reševanje. Polje zgornje tretjine izkaznice je od spodnjega polja ločeno z lomljeno rdečo črto. Spodnje polje je metalne barve z hologramskimi varnostnimi elementi v obliki znaka poklicnega gasilca na desni strani, določenega s tem pravilnikom. Na levi strani je fotografija velikosti 3,5 x 4,5 cm imetnika izkaznice, ime in priimek, rojstni datum, službena številka in ime poklicne gasilske enote v kateri je imetnik zaposlen.
(2) Na zadnji strani izkaznice poklicnega gasilca je magnetni zapis, na katerem so osnovni podatki predpisani z Zakonom o gasilstvu za operativnega poklicnega gasilca, ki jih spremlja in vnaša poklicna gasilska enota v kateri je gasilec zaposlen.
28. člen
(značka poklicnega gasilca)
(1) Izkaznica poklicnega gasilca se uporablja skupaj z značko poklicnega gasilca. Značka poklicnega gasilca je elipsaste oblike s črno podlago in zlatim robom velikosti 4,8 x 6,2 cm. Na gornjem loku elipse je napis POKLICNI GASILEC. V središču polja je znak poklicnih gasilcev enake velikosti kot je predpisan za kapo poklicnih gasilcev s tem pravilnikom. Pod znakom je štirimestna službena številka imetnika izkaznice, ki je enaka službeni številki v izkaznici.
(2) Izkaznica in značka poklicnega gasilca se nosita v usnjenem dvodelnem etuiju črne barve na pregib.
(3) Izkaznico poklicnega gasilca in značko poklicnega gasilca izdaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na predlog poklicne gasilske enote, v kateri je poklicni gasilec zaposlen. Izkaznica in značka se odvzameta oziroma prenehata veljati, če imetnik ne izpolnjuje več pogojev za poklicnega gasilca oziroma če preneha z delom kot poklicni gasilec v poklicni gasilski enoti. O teh spremembah poklicna gasilska enota obvešča Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
(4) Izgled izkaznice in značke poklicnega gasilca je določen v prilogi 12 tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(uveljavitev službenih in svečanih uniform)
Poklicne gasilske enote uveljavijo določbe tega pravilnika, s katerimi so predpisane službene in svečane uniforme za poklicne gasilce oziroma delovne obleke in oblačila za fizično usposabljanje, najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega pravilnika.
30. člen
(veljavnost izkaznic za prostovoljne gasilce)
Izkaznice prostovoljnih gasilcev, ki jih je pred uveljavitvijo tega pravilnika izdala Gasilska zveza Slovenije, ostanejo v veljavi.
31. člen
(izkaznice poklicnih gasilcev)
(1) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje založi izkaznice z značkami poklicnim gasilcem do 30. 6. 2008 in jih začne izdajati na podlagi predlogov poklicnih gasilskih enot.
(2) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje založi tudi izdajo oznak činov in položajev poklicnih gasilcev predpisanih s tem pravilnikom v roku iz prejšnjega odstavka.
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uniformah poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 39/93).
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-236/2007-4
Ljubljana, dne 9. oktobra 2007
EVA 2007-1911-0008
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti