Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4740. Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, stran 12897.

Za izvajanje prvega odstavka 31. člena, 31.a člena in drugega odstavka 76. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o delovanju trga z zemeljskim plinom
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba podrobneje ureja in razčlenjuje:
– delovanje trga z zemeljskim plinom,
– obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina,
– zamenjavo dobavitelja,
– kazenske določbe za kršitve določb te uredbe zaradi zagotavljanja učinkovitega, preglednega in nepristranskega delovanja trga z zemeljskim plinom.
(2) Ta uredba tudi predpisuje kazenske določbe za kršitve Uredbe (ES) št. 1775/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. septembra 2005 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina (UL L št. 289 z dne 3. 11. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu uredba št. 1775/2005) in ureja določbe o varstvu potrošnikov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES (UL L št. 176 z dne 15. 7. 2003, str. 57).
2. člen
(pomen izrazov)
Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: zakon), imajo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– agencija         je Javna agencija Republike
              Slovenije za energijo;
– bilančna skupina     je skupina z enim ali več
              udeleženci trga, ki jo oblikuje
              dobavitelj zemeljskega plina, ki
              dobavlja zemeljski plin na
              prevzemno mesto prenosnega
              omrežja zemeljskega plina v
              Republiki Sloveniji za prodajo
              odjemalcem na predajnih mestih;
– bilančna podskupina    je skupina z enim ali več
              udeleženci trga v okviru bilančne
              skupine, ki jo oblikuje
              dobavitelj zemeljskega plina
              članom bilančne podskupine;
– bilančna pogodba     je pogodba, ki ureja razmerje med
              nosilcem bilančne skupine in
              sistemskim operaterjem prenosnega
              omrežja v zvezi z izravnavo in
              plačilom odstopanj prevzema in
              predaje zemeljskega plina
              bilančne skupine;
– dobavitelj        je pravna ali fizična oseba, ki
zemeljskega plina      odjemalcu prodaja zemeljski plin;
– končni odjemalec     je odjemalec, ki kupuje zemeljski
              plin za lastno rabo;
– obračunski interval    je časovno obdobje, za katero se
              ugotavljajo količinska odstopanja
              prevzema in predaje zemeljskega
              plina in ga določi sistemski
              operater prenosnega omrežja;
– sistemski operater    je sistemski operater prenosnega
              ali distribucijskega omrežja
              zemeljskega plina;
– standardni obremenitveni je analitično določena
profil           karakteristika odjema značilnega
              odjemalca v določenem časovnem
              obdobju;
– udeleženec trga      je pravna ali fizična oseba, ki
              deluje na trgu z zemeljskim
              plinom oziroma prenosnimi
              zmogljivostmi in ima pravico
              dostopa do omrežja.
II. TRG Z ZEMLJSKIM PLINOM IN TRG S PRENOSNIMI ZMOGLJIVOSTMI
3. člen
(oblike trgov)
(1) Trgovanje z zemeljskim plinom oziroma trgovanje s prenosnimi zmogljivostmi je usklajevanje ponudbe in povpraševanja po zemeljskem plinu oziroma prenosnih zmogljivostih ter storitvah v zvezi s tem na območju Republike Slovenije.
(2) Na trgu z zemeljskim plinom oziroma trgu s prenosnimi zmogljivostmi nastopajo udeleženci trga kot:
– sistemski operaterji prenosnega omrežja zemeljskega plina v okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe,
– sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina v okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe,
– sistemski operaterji skladišč zemeljskega plina v okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe,
– sistemski operaterji terminalov za utekočinjeni zemeljski plin v okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe,
– dobavitelji zemeljskega plina končnim odjemalcem,
– trgovci z zemeljskim plinom,
– končni odjemalci zemeljskega plina,
– proizvajalci zemeljskega plina.
(3) Za nadzor nad delovanjem trga z zemeljskim plinom in trga s prenosnimi zmogljivostmi skrbi agencija.
(4) Z zemeljskim plinom se trguje na organiziranem, prostem in izravnalnem trgu, s prenosnimi zmogljivostmi pa na primarnem in sekundarnem trgu.
4. člen
(organizirani trg)
(1) Organizirani trg z zemeljskim plinom je trg z zemeljskim plinom, ki ga organizira izvajalec izbirne republiške gospodarske javne službe in na katerem nastopajo udeleženci trga v skladu s pravili tega trga.
(2) Dobavitelj in odjemalec se dogovorita o količini in ceni dobavljenega zemeljskega plina, točki predaje ter o obveznosti zagotovitve prenosne zmogljivosti v skladu s pravili organiziranega trga.
5. člen
(prosti trg)
Udeleženci trga lahko neposredno med seboj sklepajo pogodbe o dobavi zemeljskega plina. Dobavitelj in odjemalec se v tem primeru prosto dogovorita o ceni in količini dobavljenega zemeljskega plina, točki predaje ter o obveznosti zagotovitve prenosne zmogljivosti.
6. člen
(izravnalni trg)
(1) Izravnalni trg je namenjen trgovanju s količinami zemeljskega plina, ki so potrebne za izravnavo odstopanj med prevzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih bilančne skupine in predano količino na enem ali več predajnih mestih bilančne skupine.
(2) Delovanje izravnalnega trga se podrobneje določi v pravilih za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom, ki jih po javnem pooblastilu izda sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina po predhodni pridobitvi soglasja agencije.
(3) Obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina se izvaja med sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina in nosilcem bilančne skupine po ceni določeni s predpisi, ki urejajo delovanje izravnalnega trga.
(4) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina mora razliko, ki se pojavi med dejanskim in dovoljenim odstopanjem, če je dejansko odstopanje večje od dovoljenega, izravnati, če to dopuščajo zmogljivosti prenosnega omrežja, ne da bi bilo ogroženo uravnoteženo delovanje prenosnega omrežja zemeljskega plina.
(5) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina kupuje in prodaja zemeljski plin za izravnavo odstopanj po tržni ceni na pregleden in nepristranski način ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih meril. Pri nakupu in prodaji zemeljskega plina za potrebe sistemskega operaterja se upoštevajo predvsem tehnična merila, nemoteno obratovanje prenosnega omrežja in zanesljivost izvajanja prenosa zemeljskega plina. Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina zaradi izravnave odstopanj pošlje agenciji.
7. člen
(trg s prenosnimi zmogljivostmi)
(1) Trg s prenosnimi zmogljivostmi je namenjen doseganju največje mogoče izrabe prenosnih zmogljivosti omrežja zemeljskega plina. Njegovo delovanje je usmerjeno v izenačevanje pogodbenih in fizičnih tokov na prenosnem omrežju zemeljskega plina.
(2) Primarni trg je trg, na katerem sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina prodaja pravice do prenosnih zmogljivosti končnim odjemalcem, ki so priključeni na prenosno omrežje in sistemskim operaterjem distribucijskih omrežij. Ostali udeleženci trga pa lahko nastopajo na primarnem trgu s prenosnimi zmogljivostmi v imenu in za račun končnega odjemalca, ki je priključen na prenosno omrežje. Obseg in cene storitev na primarnem trgu so določeni s predpisi, ki urejajo delovanje trga s prenosnimi zmogljivostmi. V primeru pogodbene prezasedenosti sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina neizkoriščeno prenosno zmogljivost ponudi na primarnem trgu.
(3) Sekundarni trg je trg, na katerem neposredno na podlagi dvostranskih pogodb trgujejo udeleženci trga s pravicami do prenosnih zmogljivosti, razen sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Obseg in cene storitev na sekundarnem trgu se oblikujejo prosto na trgu.
(4) Za trgovanje na sekundarnem trgu je potrebno predhodno soglasje sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Soglasje sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina pa ni potrebno, če se gledano v smeri fizičnega toka zemeljskega plina prevzemno mesto kupca prenosnih zmogljivosti nahaja med vhodno točko v prenosni sistem zemeljskega plina in predajnim mestom dosedanjega odjemalca zemeljskega plina.
(5) Delovanje trga z zmogljivostmi se podrobneje določi v predpisih, ki urejajo trgovanje s prenosnimi zmogljivostmi in jih po javnem pooblastilu izda sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina po predhodni pridobitvi soglasja agencije.
III. BILANČNE SKUPINE
8. člen
(splošno)
(1) Bilančno skupino oblikuje dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski plin na prevzemno mesto prenosnega omrežja zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, zaradi obračunavanja odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina za vse člane bilančne skupine. Dobavitelj zemeljskega plina, ki oblikuje bilančno skupino, postane nosilec bilančne skupine.
(2) Bilančna skupina se za obračunavanje odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina šteje kot en uporabnik prenosnega omrežja zemeljskega plina.
9. člen
(nosilec bilančne skupine)
(1) S tem, ko dobavitelj oblikuje bilančno skupino, postane nosilec bilančne skupine. Nosilec bilančne skupine zagotovi zavarovanje za primer neplačila pogodbenih obveznosti iz bilančne pogodbe, nastalih do sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
(2) Nosilec bilančne skupine je lahko nosilec samo ene bilančne skupine.
3) V bilančno skupino lahko nosilec bilančne skupine vključi vse zainteresirane udeležence trga ter njim pripadajoča predajna in prevzemna mesta.
(4) Nosilec bilančne skupine lahko dobavlja zemeljski plin članom bilančne skupine iz različnih virov v skladu s pogodbami o dostopu in odvisno od razpoložljivih prenosnih zmogljivosti prenosnega omrežja zemeljskega plina.
(5) Nosilec bilančne skupine je odgovoren za:
– sklenitev bilančne pogodbe s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina,
– napoved prevzema in predaje zemeljskega plina za bilančno skupino sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina,
– plačilo obračunanih količinskih odstopanj bilančne skupine sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina.
10. člen
(člani bilančne skupine)
(1) Člani bilančne skupine so lahko zainteresirani udeleženci trga s pripadajočimi prevzemnimi in predajnimi mesti, ki jim nosilec bilančne skupine dobavlja zemeljski plin.
(2) Na vsako odjemno mesto končnega odjemalca se nanaša le ena pogodba o dobavi.
(3) Pogodba o dobavi lahko zajema več odjemnih mest istega končnega odjemalca.
(4) Če končnemu odjemalcu pripada več odjemnih mest, lahko odjemalec sklene zanje pogodbe o dobavi z različnimi dobavitelji. V tem primeru lahko posamezna odjemna mesta odjemalca pripadajo različnim bilančnim skupinam oziroma podskupinam.
11. člen
(pogodbena razmerja v bilančnih skupinah in podskupinah)
Član bilančne skupine ali podskupine mora z nosilcem bilančne skupine ali podskupine pogodbeno urediti medsebojno razmerje, ki vključuje vse pravice in obveznosti iz obračunavanja odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina.
12. člen
(sklenitev bilančne pogodbe)
Nosilec bilančne skupine sklene s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina najpozneje 30 dni pred začetkom delovanja bilančne skupine bilančno pogodbo. Bilančna skupina lahko začne delovati z začetkom obračunskega meseca.
13. člen
(vsebina bilančne pogodbe)
Bilančna pogodba, sklenjena med sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina in nosilcem bilančne skupine, vsebuje vsaj:
– opis načina zajemanja in sporočanja podatkov,
– način napovedovanja količin zemeljskega plina nosilca bilančne skupine,
– obvezo pogodbenih strank, da bosta podatke, neposredno ali posredno pridobljene pri obračunavanju odstopanj, uporabljali le za namene povezane z obračunom odstopanj, in jih ne bosta sporočali tretjim osebam, razen za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz zakona in podzakonskih predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
– pravice in dolžnosti pogodbenih strank ob odstopu od pogodbe,
– način reševanja sporov,
– način zavarovanja za primer neplačila pogodbenih obveznosti,
– določbe o trajanju veljavnosti pogodbe in razlogih za njeno prenehanje.
14. člen
(prenehanje bilančne pogodbe)
(1) Nosilec bilančne skupine lahko od bilančne pogodbe odstopi na podlagi pisnega obvestila sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina o odstopu s 60-dnevnim odpovednim rokom.
(2) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina lahko od bilančne pogodbe odstopi na podlagi pisnega obvestila nosilcu bilančne skupine o odstopu s 60-dnevnim odpovednim rokom:
– v vseh primerih, predpisanih z zakonom ali podzakonskimi predpisi, ko lahko odstopi od pogodbe o dostopu;
– če nosilec bilančne skupine, potem ko je sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina izčrpal predvidene načine zavarovanja za plačilo pogodbenih obveznosti, ne poravna svojih obveznosti iz obračuna odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina po predhodnem pisnem opominu;
– če nosilec bilančne skupine krši določbe zakona ali podzakonskih predpisov in drugih aktov, sprejetih na njihovi podlagi, ki se nanašajo na obračun količinskih odstopanj;
– če nosilec bilančne skupine sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina pravočasno ne obvešča o spremembah članstva bilančne skupine.
(3) Odpovedni rok iz prvega in drugega odstavka začne teči prvi obračunski dan naslednjega obračunskega meseca od takrat, ko naslovnik dobi obvestilo o odpovedi bilančne pogodbe.
(4) Če bilančna pogodba preneha veljati, nosilec bilančne skupine v celoti odgovarja za vse neporavnane obveznosti bilančne skupine sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina, nastale do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe.
(5) Nosilec bilančne skupine mora o začetku postopka odpovedi bilančne pogodbe nemudoma pisno obvestiti člane bilančne skupine.
15. člen
(bilančna podskupina)
(1) Dobavitelj zemeljskega plina članom bilančne podskupine kot nosilec bilančne podskupine pogodbeno uredi medsebojno razmerje glede prevzema odgovornosti za izravnavo odstopanj z nosilcem bilančne skupine ali nosilcem nadrejene bilančne podskupine. S tem uvrsti prevzeme in predaje zemeljskega plina svojih članov v bilančno skupino ali nadrejeno bilančno podskupino.
(2) Nosilec bilančne podskupine je lahko nosilec samo ene bilančne podskupine in ne more biti hkrati tudi nosilec bilančne skupine.
(3) Bilančna podskupina se obravnava kot en član bilančne skupine ali nadrejene bilančne podskupine.
(5) V bilančni skupini ali podskupini se lahko oblikuje več bilančnih podskupin z različnimi nosilci bilančnih podskupin.
16. člen
(evidenca nosilcev bilančnih skupin in podskupin)
Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina vodi, posodablja in javno na svoji spletni strani objavlja evidenco nosilcev bilančnih skupin in njihovih podskupin. Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina mora voditi seznam sklenjenih bilančnih pogodb in ga enkrat letno poslati agenciji. Na zahtevo agencije ji sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina pošlje fotokopije posameznih sklenjenih bilančnih pogodb.
17. člen
(evidenca pogodb o dobavi)
(1) Vsaka pogodba o dobavi končnemu odjemalcu mora biti evidentirana pri sistemskem operaterju omrežja zemeljskega plina, pri katerem so odjemna mesta, na katera se ta pogodba nanaša. Sistemski operaterji omrežij vodijo evidenco pripadnosti odjemnih mest posameznim dobaviteljem.
(2) Vsaka pogodba o dobavi med nosilci bilančnih skupin oziroma nosilci bilančnih podskupin mora biti takoj po sklenitvi prijavljena sistemskemu operaterju prenosnega omrežja.
18. člen
(zamenjava bilančne skupine)
Zamenjava dobavitelja pomeni tudi zamenjavo bilančne skupine oziroma bilančne podskupine.
19. člen
(zagotavljanje informacij)
(1) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina zagotavlja nosilcem bilančnih skupin zadostne, pravočasne in zanesljive informacije o stanju izravnave količinskih odstopanj njihovih bilančnih skupin v skladu s tehničnimi možnostmi prenosnega omrežja zemeljskega plina, tako da lahko pravočasno sprejmejo ukrepe za izravnavo količinskih odstopanj.
(2) Nosilci bilančnih skupin vnaprej pošljejo sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina napovedi odjema zemeljskega plina za svojo bilančno skupino v obsegu in na način, kot sta določena v sistemskih obratovalnih navodilih za prenos zemeljskega plina.
(3) Nosilec bilančne skupine mora ob sklenitvi bilančne pogodbe in vsaki spremembi članstva v svoji bilančni skupini obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja oziroma sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katera odjemna mesta končnega odjemalca, priključena na posamezno prenosno ali distribucijsko omrežje, in kateri nosilci bilančnih podskupin spadajo v njegovo bilančno skupino.
(4) Nosilec bilančne podskupine mora ob svoji uvrstitvi v bilančno skupino oziroma podskupino in ob vsaki spremembi članstva v svoji bilančni podskupini obvestiti sistemskega operaterja prenosnega omrežja oziroma sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, katera odjemna mesta končnega odjemalca, priključena na posamezno prenosno ali distribucijsko omrežje, in kateri nosilci bilančnih podskupin spadajo v njegovo bilančno podskupino.
(5) Nosilec bilančne skupine vodi register članov bilančne skupine s pripadajočimi odjemnimi mesti in ga redno posodablja. Sistemski operaterji imajo prost dostop do registra članov na njegovem omrežju.
(6) Nosilec bilančne podskupine vodi register članov bilančne podskupine s pripadajočimi odjemnimi mesti in ga redno posodablja. Sistemski operaterji imajo prost dostop do registra članov na njegovem omrežju.
(7) Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina morajo sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina zagotoviti informacije o količinskem odjemu v posameznem obračunskem intervalu na prevzemnem mestu distribucijskih omrežij ločeno za posamezne bilančne skupine oziroma podskupine, katerih člani so priključeni na njihova distribucijska omrežja. Če sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina ne prejme informacij, navedenih v prejšnjem stavku tega odstavka, se šteje, da je razmerje odjema med posameznimi bilančnimi skupinami oziroma podskupinami nespremenjeno. Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina določi enoten način in postopke poročanja sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij zemeljskega plina oziroma posrednikov po 73. členu zakona o odjemu količin zemeljskega plina v posameznem obračunskem intervalu na prevzemnih točkah v distribucijska omrežja zemeljskega plina in v zaokrožene gospodarske komplekse.
(8) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina spremlja podatke o količinskih odjemih v posameznem obračunskem intervalu za končne odjemalce, ki so neposredno priključeni na prenosno omrežje zemeljskega plina.
(9) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina izračuna količinska odstopanja posameznih bilančnih skupin in odjem bilančnih podskupin ter obračuna odstopanja nosilcem bilančnih skupin.
(10) Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina zagotovi informacije o količinskih odstopanjih v obračunskih intervalih posameznih bilančnih skupin nosilcem bilančnih skupin. Nosilcem bilančnih podskupin in nosilcem njihove bilančne skupine sistemski operater prenosnega omrežja zagotovi podatke o odjemu bilančnih podskupin po obračunskih intervalih.
(11) Če se zagotavljanje informacij na podlagi tega člena zaračunava, mora agencija to zaračunavanje predhodno odobriti, sistemski operater pa ceno teh storitev javno objavi.
20. člen
(postopek določanja odjema zemeljskega plina po odjemnih mestih z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot)
(1) Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina za vsak obračunski interval določi skupni odjem odjemalcev z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot tako, da od skupne izmerjene predaje zemeljskega plina odšteje odjem vseh končnih odjemalcev z merilnimi napravami s prigrajenimi tarifnimi spominskimi enotami.
(2) Sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina za vsak obračunski interval določi povprečni odjem po posameznih odjemnih mestih končnih odjemalcev z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot na podlagi izmerjenega oziroma izračunanega odjema končnih odjemalcev po posameznih odjemnih mestih z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot v preteklem koledarskem letu. Za odjemna mesta s temperaturno odvisnim odjemom, kar pomeni, da se zemeljski plin uporablja tudi za ogrevanje, sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina pri določitvi odjema upošteva sezonsko dinamiko odjema zemeljskega plina. Pri izračunu to upošteva tako, da povprečni odjem v obračunskem intervalu pomnoži z ustreznim faktorjem za posamezen mesec, in sicer: za januar z 2,26, za februar z 1,96, za marec z 1,46, za april z 0,90, za maj z 0,36, za junij z 0,23, za julij z 0,18, za avgust z 0,21, za september z 0,27, za oktober z 0,61, za november z 1,36 in za december z 2,20. Iz tako izračunanih odjemov po obračunskih intervalih na podlagi odjema v preteklem koledarskem letu določi deleže odjema po posameznih odjemnih mestih glede na skupni odjem teh odjemalcev. Skupni odjem končnih odjemalcev z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot iz prejšnjega odstavka sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina porazdeli po posameznih odjemnih mestih v sorazmerju s posameznimi izračunanimi deleži odjema po odjemnih mestih.
(3) V kolikor sistemski operater distribucijskega omrežja izvaja mesečna odčitavanja merilnih naprav končnega odjemalca, lahko te podatke uporabi pri določitvi deleža odjema iz prejšnjega odstavka.
(4) Za končne odjemalce z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot, ki začnejo prvič odjemati zemeljski plin med letom, se odjem v preteklem koledarskem letu iz drugega odstavka določi na podlagi projektantsko določene predvidene letne porabe ali na podlagi povprečne porabe primerljivih odjemalcev, če ni na razpolago projektantsko določene letne porabe.
(5) Sistemski operaterji distribucijskih omrežij zemeljskega plina določijo ali izračunajo na podlagi podatkov letnega odbiranja števcev končnih odjemalcev z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot dejanski odjem teh odjemalcev v preteklem koledarskem letu ločeno po bilančnih skupinah in podskupinah ter ga pošljejo sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zemeljskega plina. Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina na podlagi teh podatkov poračuna odstopanja na letni ravni.
(6) Minister, pristojen za energijo, lahko s pravilnikom podrobneje uredi postopek določanja odjema zemeljskega plina po odjemnih mestih z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.
(7) V primeru določitve standardnih obremenitvenih profilov v splošnih pogojih za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja zemeljskega plina, se za vsak obračunski interval odjemalcev z merilnimi napravami brez prigrajenih tarifnih spominskih enot določi odjem na podlagi teh standardnih obremenitvenih profilov.
21. člen
(samostojna izravnava)
(1) Če se končni odjemalec ne vključi v nobeno bilančno skupino ali podskupino, se končni odjemalec zaradi obračuna odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina smiselno obravnava kot nosilec bilančne skupine, za katerega se smiselno uporabljajo določbe zakona, podzakonskih predpisov in predpisov za obračun odstopanj prevzema in predaje zemeljskega plina.
(2) Odjemalec iz prejšnjega odstavka sam sklene bilančno pogodbo s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja zemeljskega plina v zvezi z izravnavo količinskih odstopanj zemeljskega plina.
IV. ZAMENJAVA DOBAVITELJA
22. člen
(zamenjava dobavitelja)
(1) Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek, v katerem odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina na podlagi obstoječe pogodbe o dostopu. Ob zamenjavi dobavitelja odjemalec obdrži pravico do dostopa do omrežja zemeljskega plina, ki jo je pridobil v skladu s pogodbo o dostopu.
(2) Novi dobavitelj o nameravani zamenjavi pisno obvesti sistemskega operaterja, na katerega omrežje je odjemalec priključen.
(3) Sistemski operater, na katerega omrežje je odjemalec priključen, sporoči novemu dobavitelju vsaj te podatke:
– naziv odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko številko odjemnega mesta,
– dodeljeno zmogljivost in obdobje zakupa zmogljivosti,
– obremenitveni profil odjema odjemalca.
(4) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi odjemalec oziroma novi dobavitelj po pooblastilu odjemalca, odpove obstoječo pogodbo o dobavi.
(5) Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi prijavljena pri sistemskem operaterju, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen, do vključno desetega dne predhodnega meseca.
(6) Prijavi mora biti priloženo dokazilo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi.
(7) Odjemalci, priključeni na omrežje zemeljskega plina, imajo pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, ki nastanejo v postopku zamenjave.
23. člen
(odčitavanje)
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je odjemalec priključen, mora odčitati stanje merilnih naprav končnega odjemalca, za katerega se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke, vključno s podatki o izkoriščeni zmogljivosti in uporabljenih sistemskih storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred menjavo, če so povezani z zaračunavanjem teh stroškov obstoječemu dobavitelju, sistemski operater sporoči obstoječemu in novemu dobavitelju ter končnemu odjemalcu zemeljskega plina.
(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu nima k merilni napravi prigrajene tarifne spominske enote za ugotavljanje dnevne predaje zemeljskega plina, sistemski operater naredi odčitek v petih delovnih dneh pred ali po datumu dejanske zamenjave dobavitelja.
(3) Sistemski operater lahko na podlagi dogovora s končnim odjemalcem, obstoječim in novim dobaviteljem odčitek opravi tako, da končni odjemalec sistemskemu operaterju sporoči odčitek merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja.
(4) Odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo pravico preveriti odčitano in dejansko stanje merilnih naprav na svoje stroške.
(5) Stroški, ki jih ima sistemski operater z odčitavanjem stanja na merilni napravi, se krijejo iz zneska za meritve.
(6) Če odčitavanje stanja merilne naprave presega obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnjega odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.
(7) Končni odjemalci morajo sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja omogočiti brezplačen priklop naprav za daljinski prenos podatkov o odjemu zemeljskega plina in omogočiti uporabo električne energije za napajanje teh naprav.
24. člen
(obračun)
Ugotovljeno stanje merilne naprave je stanje, na podlagi katerega obstoječi dobavitelj odjemalcu zaračuna dobavljen zemeljski plin na podlagi obstoječe pogodbe o dobavi. Stanje merilne naprave pomeni tudi začetno stanje v zvezi z dobavo zemeljskega plina s strani novega dobavitelja zemeljskega plina.
V. VARSTVO POTROŠNIKOV
25. člen
(splošno)
(1) Ne glede na pravice, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi, ki urejajo varstvo potrošnikov, imajo končni odjemalci, ki so potrošniki po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, še pravice, določene s to uredbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so vsi gospodinjski odjemalci potrošniki v smislu te uredbe.
26. člen
(pogodba o dobavi)
(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in potrošnik, mora vsebovati vsaj:
– ime in naslov dobavitelja,
– ime in priimek ter naslov potrošnika,
– vrste storitev in stopnjo njihove kakovosti,
– vrste morebitnih dodatnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in stroških,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe o dobavi,
– nadomestila in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,
– različne možnosti plačila, pri katerih so razlike v plačilnih pogojih posledica stroškov ponudnika različnih plačilnih sistemov,
– način reševanja sporov.
(2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin potrošniku, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni strani in potrošnika z njimi seznaniti pred sklenitvijo ali potrditvijo pogodbe. Potrošnika mora dobavitelj predhodno seznaniti s pogodbenimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku oziroma pooblaščencu.
27. člen
(obveščanje)
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin potrošniku, pisno obvesti potrošnika o nameravani spremembi pogodbenih pogojev in pravici do odstopa od pogodbe o dobavi, če se s spremembo pogodbenih pogojev ne strinja.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje potrošniku najpozneje do vključno drugega dne v mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.
(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin potrošniku, ga pisno obvesti tudi o vsaki spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim računom za dobavljen zemeljski plin po spremembi cene.
(4) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin potrošniku, objavi informacije o veljavnih cenah oziroma stroških na pregleden način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način, dostopen potrošniku.
(6) Če ima potrošnik pritožbo v zvezi z ravnanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti dobavitelja. Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in potrošniku pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh od prejema obvestila.
28. člen
(nadaljnja dobava, če sta ogroženi življenje in zdravje)
(1) Dobava na podlagi drugega odstavka 76. člena zakona je dobava zemeljskega plina potrošnikom, ki se jim dobava zemeljskega plina glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, bivalne razmere, premoženjsko stanje ...) ne sme znižati pod količino, ki je nujno potrebna, da nista ogroženi življenje in zdravje potrošnika oziroma oseb, ki z njim živijo.
(2) Potrošnik iz prejšnjega odstavka, ki želi uveljavljati pravico do dobave na podlagi drugega odstavka 76. člena zakona, mora po prejemu obvestila o odklopu v štirinajstih dneh vložiti pri sistemskem operaterju, na omrežje katerega je priključen, vlogo za priznanje te pravice in predložiti potrebna dokazila. Šteje se, da potrošnik izpolnjuje pogoj glede slabega premoženjskega stanja, če je prejemnik denarne socialne pomoči.
(3) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen potrošnik iz prejšnjega odstavka, temu potrošniku prizna pravico do dobave zemeljskega plina samo v obdobju od 1. 10. do 30. 4., vendar le za čas, za katerega je izkazano slabo premoženjsko stanje.
(4) Sistemski operater o odločitvi glede priznanja in trajanja pravice do dobave potrošniku iz drugega odstavka nemudoma obvesti potrošnika in njegovega dobavitelja.
(5) Dobavitelj za nastale stroške zaradi nadaljnje dobave zemeljskega plina izda račun sistemskemu operaterju, na katerega omrežje je priključen potrošnik.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
29. člen
(1) Z globo od 30.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom člena 3(1) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 4(1)(a) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 4(2) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 4(3) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 5(1) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 5(3) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 5(4) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 5(5) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 7(1) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 7(2) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 7(3) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 7(5) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 8 uredbe št. 1775/2005.
(2) Z globo od 2000 do 4000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki:
– ravna v nasprotju s členom 3(2) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 4(1)(b) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 4(1)(c) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 5(2) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 6(1) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 6(2) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 6(3) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 6(6) uredbe št. 1775/2005;
– ravna v nasprotju s členom 7(6) uredbe št. 1775/2005.
(4) Z globo od 1000 do 2000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(5) Z globo od 10.000 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki:
– ne vodi, posodablja in javno objavlja evidence nosilcev bilančnih skupin in nosilcev bilančnih podskupin v skladu s 16. členom te uredbe;
– ne vodi in posodablja evidence pogodb o dobavi v skladu s 17. členom te uredbe;
– ne zagotavlja informacij v skladu z 19. členom te uredbe.
(6) Z globo od 1000 do 2000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(7) Z globo od 10.000 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki:
– ne vodi in posodablja evidence pogodb o dobavah v skladu s 17. členom te uredbe;
– ne zagotavlja informacij v skladu z 19. členom te uredbe;
– ne določa odjema po bilančnih skupinah in podskupinah v skladu z 20. členom te uredbe;
– ne sporoči novemu dobavitelju podatkov skladno z 22. členom te uredbe;
– ne odčita ali ne sporoči odčitka merilne naprave v skladu s 23. členom te uredbe;
– ne izvaja določb glede nadaljnje dobave, če sta ogroženi življenje in zdravje, v skladu z 28. členom te uredbe.
(8) Z globo od 1000 do 2000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(9) Z globo od 10.000 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek dobavitelj zemeljskega plina, ki:
– ne ustanovi bilančne skupine v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe;
– ne dobavlja zemeljskega plina na podlagi priznane pravice odjemalcu iz tretjega odstavka 28. člena te uredbe.
(10) Z globo od 1000 do 2000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba dobavitelja zemeljskega plina, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
VII. KONČNA DOLOČBA
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-31/2007/4
Ljubljana, dne 11. oktobra 2007
EVA 2007-2111-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti