Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2007 z dne 5. 10. 2007

Kazalo

4418. Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja, stran 12026.

Na podlagi četrtega odstavka 74.b člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 27/07 – UPB3 in 67/07) ter za izvrševanje drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, 62/07 – UPB4) in drugega odstavka 3. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 – UPB1 in 57/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o priznanjih na področju pravosodja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vrste priznanj, pogoje in postopek podeljevanja priznanj ter oblike podelitve priznanj javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in javnim uslužbencem ministrstva za pravosodje za posebne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz njihove pristojnosti oziroma opravljanje nalog ali pooblastil.
II. VRSTA PRIZNANJ
2. člen
(vrsti priznanj)
Javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč, državnih tožilstev, državnega pravobranilstva in ministrstva za pravosodje se podeljujeta naslednji priznanji:
– diploma;
– medalja.
3. člen
(diploma)
(1) Diploma se podeli za:
– nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj 15 let.
(2) Diploma za nadpovprečne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane zahtevne projekte se lahko isti osebi podeli večkrat.
4. člen
(medalja)
(1) Medalja se podeli za:
– izjemne delovne uspehe ali prizadevanja ter za uspešno končane izjemno zahtevne projekte iz pristojnosti javnih uslužbencev ali funkcionarjev;
– življenjsko delo na področju pravosodja, če je javni uslužbenec ali funkcionar na tem področju deloval najmanj 15 let in je bilo njegovo delo na področju pravosodja izjemno uspešno ali pa ima izjemne zasluge pri razvoju in krepitvi učinkovitosti delovanja ali ugleda pravosodja.
(2) Medaljo za življenjsko delo se ne glede na leta delovanja vedno podeli vrhovnemu sodniku in vrhovnemu državnemu tožilcu, če se je upokojil zadnji dan pred mesecem, v katerem se podeljujejo priznanja.
(3) Medaljo iz posamezne alinee prvega odstavka se lahko posamezniku podeli le enkrat.
5. člen
(darilo)
Ob vsaki medalji ali diplomi se lahko podeli knjižno ali drugo darilo simbolnega pomena.
III. PODELJEVANJE PRIZNANJ
6. člen
(interni poziv in predlagatelji priznanj)
(1) Ministrstvo za pravosodje vsako leto objavi interni poziv za podelitev priznanj in ga posreduje predsedniku vrhovnega sodišča, generalnemu državnemu tožilcu, generalnemu državnemu pravobranilcu in organizacijskim enotam ministrstva za pravosodje. Predsednik vrhovnega sodišča, generalni državni tožilec in generalni državni pravobranilec interni poziv nadalje posredujejo svojim organizacijskim enotam oziroma sodiščem.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazložitev meril za podeljevanje priznanj in rok, v katerem predlagatelji iz tretjega odstavka predloge dostavijo ustrezni komisiji iz 7. člena tega pravilnika.
(3) Predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem:
– na sodiščih pripravijo predsedniki sodišč, za predsednike sodišč pa predsednik neposredno višjega sodišča;
– na državnih tožilstvih oziroma državnem pravobranilstvu pripravi generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec;
– za posamezno organizacijsko enoto ministrstva za pravosodje pripravijo predstojniki organov v sestavi, vodja centra za izobraževanje v pravosodju in minister za pravosodje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko predlog za podelitev nagrad javnim uslužbencem ter funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva poda minister za pravosodje.
(5) Predlogi za podelitev priznanj morajo biti obrazloženi, v njih morajo biti navedene vse okoliščine dela posameznega kandidata, ki utemeljujejo posamezno priznanje.
7. člen
(komisija za obravnavanje predlogov in odločitev o predlogih)
(1) Predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem:
– na sodiščih obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje predsednik vrhovnega sodišča;
– na državnih tožilstvih obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje generalni državni tožilec;
– na državnem pravobranilstvu in na ministrstvu za pravosodje obravnava in oceni tričlanska komisija, ki jo imenuje minister za pravosodje. Člani komisij izberejo predsednika izmed sebe.
(2) Člani komisije imajo namestnike, ki člane komisije nadomeščajo v primeru njihove odsotnosti.
(3) Ocenjene predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem ter funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva ter ministrstva za pravosodje predložita komisiji iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena v odločitev ministru za pravosodje, ocenjene predloge za podelitev priznanj javnim uslužbencem in funkcionarjem sodišč pa predloži komisija iz prve alinee prvega odstavka tega člena v odločitev predsedniku vrhovnega sodišča.
8. člen
(izročitev priznanja svojcem)
Če tisti, ki naj bi dobil priznanje, pred podelitvijo umre, se priznanje izroči njegovim svojcem.
9. člen
(podelitev in izročitev medalj ter diplom)
(1) Priznanja se praviloma podeljuje in izroča na dan pravosodja 4. novembra. Če je ta dan praznik ali sobota ali nedelja minister za pravosodje v pozivu iz 6. člena tega pravilnika za podelitev in izročitev priznanj določi drug primeren dan po 4. novembru.
(2) Javnim uslužbencem sodišč in ministrstva za pravosodje ter javnim uslužbencem in funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva medalje oziroma diplome podeli minister za pravosodje, sodnikom in drugim funkcionarjem sodišč pa predsednik vrhovnega sodišča.
(3) Medalje javnim uslužbencem sodišč in ministrstva za pravosodje ter javnim uslužbencem in funkcionarjem državnih tožilstev in državnega pravobranilstva praviloma izroči minister za pravosodje, medalje funkcionarjem sodišč pa praviloma predsednik vrhovnega sodišča. Medalje se izročijo na svečan način na osrednji prireditvi ob dnevu pravosodja.
(4) Diplome javnim uslužbencem oziroma funkcionarjem izroči praviloma:
– na sodiščih pristojni predsednik sodišča, za predsednike sodišč pa predsednik neposredno višjega sodišča;
– na državnih tožilstvih oziroma državnem pravobranilstvu generalni državni tožilec oziroma generalni državni pravobranilec;
– na ministrstvu za pravosodje minister za pravosodje.
10. člen
(podeljevanje priznanj funkcionarjem)
Za opravljanje sodniške, državnotožilske in pravobranilske službe se priznanj ne more podeljevati. Sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem se priznanja lahko podeljujejo za uspešno izvajanje sodne, državnotožilske in pravobranilske uprave, za inovativno racionalizacijo delovnih procesov, za znanstveno-raziskovalno dejavnost in razvojno dejavnost ali za pedagoško-izobraževalno delo, ob upoštevanju določb 3. in 4. člena tega pravilnika.
IV. EVIDENCA
11. člen
(vodenje evidence)
(1) Evidenco o podeljenih priznanjih opravlja, obdeluje, uporablja in hrani za javne uslužbence sodišč in ministrstva za pravosodje ter javne uslužbence in funkcionarje državnih tožilstev in državnega pravobranilstva ministrstvo za pravosodje, za funkcionarje sodišč pa Vrhovno sodišče.
(2) V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja (osebno ime, strokovni naslov, morebitni znanstveni naslov, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, funkcijo, naziv ali delovno mesto) vpišejo tudi vrsta priznanja, razlog podelitve, datum podelitve, predlagatelj in podatek o že prejetih priznanjih.
V. OBLIKE IN VZORCI PRIZNANJ
12. člen
(oblika diplome)
(1) Diploma, ki jo podeli minister za pravosodje je listina iz ročno izdelanega papirja s simbolom pravosodja. Na sredini zgornjega dela listine je državni grb in napis: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje. Nato sledi: DIPLOMA. V sredini spodnjega dela listine se izpiše ime in priimek prejemnika diplome, za tem so izpisani razlogi podelitve priznanja. V levem spodnjem delu je izpis Ljubljana in prostor za datum izdaje, v desnem delu pa je izpis ”minister” in prostor za lastnoročni podpis ministra.
(2) Diploma se podeli v ovitku, ki ima na zunanji strani odtis simbola pravosodja.
13. člen
(oblika medalje)
(1) Medalja je reliefno izdelan simbol pravosodja v obliki okrogle ploščice.
(2) Medalja je izdelana iz kovine in je pozlačena ter shranjena v etuiu.
(3) Medalja se podeli skupaj s potrdilom.
14. člen
(oblika diplome podeljene funkcionarjem sodišč)
Na diplomah, ki jih podeli predsednik vrhovnega sodišča, je napis: Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Za ostale oblikovne značilnosti diplom, ki jih podeli predsednik vrhovnega sodišča, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o diplomah in medaljah, ki jih podeljuje minister za pravosodje.
15. člen
(vzorci priznanj)
Vzorci priznanj iz 12. in 13. člena tega pravilnika so objavljeni v prilogi tega pravilnika in so njegov sestavni del.
VI. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(roki za izvedbo podelitev priznanj v letu 2007)
(1) Člane komisije in namestnike članov komisije iz prvega in drugega odstavka 7. člena tega pravilnika se za leto 2007 imenuje do 10. oktobra 2007.
(2) Predlagatelji pošljejo predloge za podelitev priznanj za leto 2007 komisijam do 18. oktobra 2007. Komisije pošljejo ocenjene predloge za podelitev priznanj v odločitev ministru za pravosodje oziroma predsedniku vrhovnega sodišča najkasneje do 25. oktobra 2007.
17. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-307/2007
Ljubljana, dne 28. septembra 2007
EVA 2007-2011-0110
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost