Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2007 z dne 14. 9. 2007

Kazalo

4212. Pravilnik o varnosti dvigal, stran 11444.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o varnosti dvigal
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati dvigala in varnostne komponente dvigal, ki se trajno vgradijo v stavbe in konstrukcije ter se v njih stalno uporabljajo, prevzemne preglede, periodične preglede, vzdrževanje in skrbništvo dvigal, nadzor in postopke obveščanja.
(2) Ta pravilnik določa tudi ukrepe za izboljšanje varnosti dvigal, ki so bila dana na trg in v uporabo pred 1. majem 2004 (v nadaljnjem besedilu: obstoječa dvigala).
(3) Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/16/ES z dne 29. junija 1995 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali (UL L 213, z dne 7. 9. 1995, str. 1), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih in o spremembah Direktive 95/16/ES (UL L 157, z dne 9. 6. 2006, str. 24 in popravek, UL L 76, z dne 16. 3. 2007, str. 35).
2. člen
(veljavnost)
(1) Ta pravilnik ne velja za:
1. dvižne naprave, katerih hitrost ne presega 0,15 m/s,
2. gradbiščna dvigala,
3. žičnice, vključno z vzpenjačami,
4. dvigala, ki so posebej načrtovana in izdelana v vojaške ali policijske namene,
5. dvižne naprave, iz katerih je mogoče opravljati delo,
6. rudarske dvižne naprave,
7. dvižne naprave, namenjene dviganju izvajalcev med umetniškimi predstavami,
8. dvižne naprave, vgrajene v prevozna sredstva,
9. dvižne naprave, povezane s stroji in namenjene izključno dostopu do delovnega mesta, vključno z vzdrževalnimi in nadzornimi točkami na strojih,
10. zobate železnice,
11. tekoče stopnice in mehanske steze.
(2) Če so določena tveganja za dvigala, ki so navedena v tem pravilniku, v celoti ali delno urejena z drugimi predpisi, ta pravilnik za ta dvigala in ta tveganja ne velja.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. »Dvigalo« je dvižna naprava, ki deluje med določenimi nivoji, ima nosilec, ki se premika vzdolž vodil, ki so toga in nagnjena pod kotom, večjim od 15 stopinj glede na vodoravnico in je namenjena za prevoz:
– oseb
– oseb in blaga
– samo blaga, če je nosilec dostopen, to pomeni, da lahko oseba brez težav vstopi vanj in je opremljen s krmilnimi napravami, nameščenimi znotraj nosilca ali v dosegu osebe, ki je v njem.
Za dvigala po tem pravilniku štejejo tudi dvižne naprave, ki se premikajo vzdolž nespremenljive poti, čeprav se ne premikajo vzdolž togih vodil.
2. »Nosilec« je del dvigala, ki pri dviganju ali spuščanju nosi osebe in blago.
3. »Monter dvigala« je fizična ali pravna oseba, odgovorna za načrtovanje, izdelavo, vgrajevanje in dajanje dvigala na trg, in ki pritrdi oznako CE ter sestavi ES-izjavo o skladnosti.
4. »Dajanje dvigala na trg« je, ko monter dvigala prvič omogoči, da je dvigalo na voljo uporabniku.
5. »Varnostna komponenta« je komponenta, ki je navedena v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. »Proizvajalec varnostnih komponent« je fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za načrtovanje in izdelavo varnostnih komponent ter pritrdi oznako CE in sestavi ES-izjavo o skladnosti.
7. »Vzorčno dvigalo« je reprezentativno dvigalo, katerega tehnična dokumentacija kaže, na kakšen način bodo izpolnjene bistvene varnostne zahteve za dvigala, ki ustrezajo vzorčnemu dvigalu, ki je določeno z objektivnimi parametri in uporablja popolnoma enake varnostne komponente. Vsa dovoljena odstopanja med vzorčnim dvigalom in dvigali, ki so izpeljana iz vzorčnega dvigala, morajo biti v tehnični dokumentaciji jasno opredeljena z največjimi in najmanjšimi vrednostmi.
II. DAJANJE NA TRG, RAZSTAVE IN PREDSTAVITVE
4. člen
(dajanje na trg)
(1) Dvigala, za katera velja ta pravilnik, se lahko dajo na trg in v uporabo samo če ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb ali varnosti premoženja, kadar so pravilno vgrajena, vzdrževana ter se uporabljajo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
(2) Varnostne komponente za dvigala, za katere velja ta pravilnik, se lahko dajo na trg in v uporabo samo če dvigala, v katera naj bi se vgradile, ne ogrožajo zdravja in varnosti oseb ali varnosti premoženja, kadar so pravilno vgrajena in vzdrževana ter se uporabljajo v skladu z njihovim predvidenim namenom.
(3) Oseba, odgovorna za delo na stavbi ali konstrukciji in monter dvigala morata drug drugega sproti obveščati o dejstvih, pomembnih za pravilno obratovanje in varno uporabo dvigala, ter izvesti ustrezne ukrepe, da zagotovita pravilno obratovanje in varno uporabo dvigala.
(4) Jaški, namenjeni za dvigala, ne smejo vsebovati nobenih cevovodov, električne napeljave, inštalacij in druge opreme, razen tistih, ki so potrebne za delovanje in varnost dvigala.
(5) Ne sme se prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja na trg in v uporabo dvigal in varnostnih komponent za dvigala, ki ustrezajo določbam tega pravilnika.
(6) Ne sme se prepovedati, omejiti ali ovirati dajanja na trg komponent, ki so na osnovi izjave o skladnosti, ki jo je sestavil proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zastopnik), namenjene vgradnji v dvigala, ki jih obravnava ta pravilnik.
5. člen
(razstave in predstavitve)
Na sejmih, razstavah, predstavitvah in podobnih prireditvah, se dvigala in varnostne komponente za dvigala lahko prikazujejo, tudi če niso v skladu z veljavnimi predpisi, pod pogojem, da se vidno označi, da ta dvigala ali varnostne komponente niso v skladu s predpisi in niso naprodaj, dokler jih monter dvigala, proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik ne uskladi z veljavnimi predpisi. Med predstavitvami dvigal in varnostnih komponent za dvigala je treba izvesti ustrezne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti oseb.
6. člen
(postopek ugotavljanja skladnosti)
(1) Monter dvigala ali njegov pooblaščeni zastopnik lahko da na trg samo dvigalo, ki je v skladu z zahtevami tega pravilnika. Pri tem mora:
– izpolniti ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika,
– ravnati po postopku za ugotavljanje skladnosti iz 11. člena,
– zagotoviti navodila za uporabo iz 6.2. točke Priloge I,
– sestaviti ES-izjavo o skladnosti iz 12. člena tega pravilnika in B poglavja Priloge II, ki je sestavni del tega pravilnika,
– pritrditi na vsako dvigalo oznako CE v skladu s 13. členom in Prilogo III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik lahko da na trg samo varnostno komponento za dvigala, ki je v skladu z zahtevami tega pravilnika. Pri tem mora:
– izpolniti ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Priloge I ali omogočiti, da dvigala, v katere so vgrajene, izpolnjujejo te bistvene zahteve,
– izpolniti zahteve postopka za ugotavljanje skladnosti iz 10. člena,
– zagotoviti navodila za uporabo iz 6.1. točke Priloge I,
– sestaviti ES-izjavo o skladnosti iz 12. člena in A poglavja Priloge II,
– pritrditi na vsako varnostno komponento za dvigala oznako CE v skladu s 13. členom in Prilogo III.
(3) Če niti monter dvigala niti proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik ne izpolnita obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, se te obveznosti prenesejo na tistega, ki da dvigalo ali varnostno komponento na trg v Republiki Sloveniji. Iste obveznosti veljajo za vsakogar, ki proizvaja dvigalo ali varnostno komponento za svojo lastno uporabo.
7. člen
(priznavanje postopkov za ugotavljanje skladnosti)
Dvigala in varnostne komponente za dvigala, ki imajo oznako CE in jim je priložena ES-izjava o skladnosti, veljajo za skladne z določbami tega pravilnika, vključno s postopki ugotavljanja skladnosti, navedenimi v tem poglavju.
8. člen
(bistvene zdravstvene in varnostne zahteve)
(1) Dvigala, za katera velja ta pravilnik, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi I.
(2) Varnostne komponente, za katere velja ta pravilnik, morajo izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, določene v Prilogi I ali pa morajo omogočati, da dvigala, v katera so pravilno vgrajene, izpolnjujejo te bistvene zahteve.
(3) Za izpolnjevanje bistvenih varnostnih zahtev je dovoljeno podobnost skupine izdelkov prikazati z izračuni in na podlagi konstrukcijskih načrtov.
9. člen
(harmonizirani standardi in domneva o skladnosti)
(1) Minister, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), objavi v Uradnem listu Republike Slovenije seznam slovenskih standardov (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov), ki privzemajo harmonizirane standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal ali varnostnih komponent za dvigala z zahtevami tega pravilnika.
(2) Za dvigala, izdelana v skladu s harmoniziranim standardom, ki pokriva eno ali več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, se šteje, da izpolnjujejo te bistvene zahteve.
(3) Za varnostne komponente za dvigala, izdelane v skladu s harmoniziranim standardom, ki pokriva eno ali več bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev, se šteje, da lahko omogočijo dvigalom, če so vanje pravilno vgrajene, da izpolnjujejo te bistvene zahteve.
(4) Če standardi iz prvega odstavka tega člena še ne obstajajo, lahko minister objavi seznam slovenskih standardov in tehničnih specifikacij, ki veljajo za pomembne ali ustrezne za pravilno uresničevanje bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev iz Priloge I, na način iz prvega odstavka.
(5) V primeru, da standardi iz prvega odstavka tega člena, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti, ne izpolnjujejo v celoti bistvenih zahtev, navedenih v Prilogi I tega pravilnika, minister o tem obvesti Odbor za standarde in tehnične predpise pri Komisiji Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Komisija), ki je bil imenovan v skladu z določbami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/34/ES z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), ki je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/48/ES z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
10. člen
(ugotavljanje skladnosti za varnostne komponente)
Pred dajanjem varnostnih komponent, ki so naštete v Prilogi IV na trg, mora proizvajalec varnostnih komponent ali njegov pooblaščeni zastopnik:
– predložiti vzorec varnostne komponente za ES-pregled tipa v skladu z A poglavjem Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika ter poskrbeti za kontrolo proizvodnje, ki jo opravi priglašeni organ v skladu s Prilogo XI, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– predložiti vzorec varnostne komponente za ES-pregled tipa v skladu z A poglavjem Priloge V in izvajati sistem zagotavljanja kakovosti za kontrolo proizvodnje v skladu s Prilogo VIII, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– izvajati sistem popolnega zagotavljanja kakovosti v skladu s Prilogo IX, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(ugotavljanje skladnosti za dvigala)
(1) Preden se da dvigalo na trg, mora biti na njem opravljen eden od naslednjih postopkov:
1. Če je bilo dvigalo načrtovano v skladu z dvigalom, za katerega je bil opravljen ES-pregled tipa, v skladu z B poglavjem Priloge V, mora biti zgrajeno, montirano in preskušeno z izvajanjem:
– končnega pregleda, določenega v Prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti izdelka, določenega v Prilogi XII, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje, določenega v Prilogi XIV, ki je sestavni del tega pravilnika.
Postopki faze načrtovanja in gradnje na eni strani ter faze vgrajevanja in preskušanja na drugi strani se lahko opravijo na istem dvigalu.
2. Če je bilo dvigalo načrtovano v skladu z vzorčnim dvigalom, za katerega je bil opravljen ES-pregled tipa, v skladu z B poglavjem Priloge V, mora biti zgrajeno, montirano in preskušeno z izvajanjem:
– končnega pregleda, določenega v Prilogi VI, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti izdelka, določenega v Prilogi XII, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje, določenega v Prilogi XIV.
3. Če je bilo dvigalo načrtovano v skladu z dvigalom, za katerega je bil izveden sistem popolnega zagotavljanja kakovosti po Prilogi XIII, ki je sestavni del tega pravilnika, dopolnjen s pregledom načrta, če slednji ni popolnoma v skladu s harmoniziranimi standardi, mora biti zgrajeno, montirano in preskušeno ob dodatnem izvajanju:
– končnega pregleda, določenega v Prilogi VI, ali
– sistema zagotavljanja kakovosti izdelka v skladu s Prilogo XII ali
– sistema zagotavljanja kakovosti proizvodnje v skladu s Prilogo XIV.
4. Na njem je bil opravljen postopek preverjanja posameznega izdelka, določen v Prilogi X, ki je sestavni del tega pravilnika, opravil pa ga je priglašeni organ.
5. Zanj je veljal sistem popolnega zagotavljanja kakovosti v skladu s Prilogo XIII, dopolnjen s pregledom načrta, če slednji ni popolnoma v skladu s harmoniziranimi standardi.
(2) V primerih, navedenih v 1., 2. in 3. točki prejšnjega odstavka, mora oseba, odgovorna za načrt, preskrbeti osebi, odgovorni za izgradnjo, montažo in preskušanje, vse potrebne dokumente in informacije, ki so potrebni za varnost pri delu.
12. člen
(izjava o skladnosti)
(1) Monter dvigala mora sestaviti izjavo o skladnosti, ki vsebuje informacije, navedene v B poglavju Priloge II, ob upoštevanju specifikacij, navedenih v Prilogah VI, X, XII, XIII ali XIV, v vseh primerih, navedenih v prejšnjem členu. Monter dvigala mora hraniti izvod izjave o skladnosti 10 let od dne, ko je bilo dvigalo dano na trg.
(2) Monter dvigala mora na zahtevo ministra, pristojnega inšpektorata za nadzor nad izvajanjem tega pravilnika ali priglašenega organa dati kopijo izjave o skladnosti in poročil o preskusih, vključenih v končni pregled. Komisija Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Komisija), države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice) ali drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo od monterja kopijo izjave o skladnosti in poročil o preskusih, vključenih v končni pregled.
(3) Proizvajalec varnostne komponente ali njegov pooblaščeni zastopnik mora za vsako varnostno komponento, preden jo da na trg, sestaviti izjavo o skladnosti, ki vsebuje informacije, navedene v A poglavju Priloge II, ob upoštevanju specifikacij, navedenih v Prilogah VIII, IX ali XI. Izvod izjave o skladnosti mora hraniti 10 let od dne, ko se je varnostna komponenta zadnjič proizvajala.
13. člen
(oznaka CE)
(1) Oznaka CE je sestavljena iz velikih začetnic “CE”. Vzorec oznake, ki jo je treba uporabiti, je prikazan v Prilogi III.
(2) V vseh primerih iz 11. člena tega pravilnika mora monter dvigala pritrditi na dvigala oznako CE. Oznaka CE mora biti pritrjena na vsako kabino dvigala jasno, razločno in vidno v skladu s 5. poglavjem Priloge I.
(3) Proizvajalec varnostnih komponent, ki so naštete v Prilogi IV ali njegov pooblaščeni zastopnik mora na vsako varnostno komponento pritrditi oznako CE. Če je ni mogoče pritrditi na varnostno komponento, jo je treba pritrditi na etiketo, ki je trajno pritrjena na varnostno komponento.
(4) Na dvigala ali na varnostne komponente je prepovedano pritrjevanje oznak, ki bi lahko zavedle kupca glede pomena in oblike oznake CE. Na dvigala ali varnostne komponente se sme pritrditi katero koli drugo oznako, vendar le, če s tem nista zmanjšani vidljivost in čitljivost oznake CE.
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka 30. člena:
– Če je bila oznaka CE pritrjena nepravilno, mora monter dvigala ali proizvajalec varnostne komponente za dvigala ali njegov pooblaščeni zastopnik izvesti vse potrebne ukrepe, da se proizvod uskladi z določbami tega pravilnika, zlasti glede oznake CE,
– Če se neskladnost nadaljuje, mora pristojni inšpektorat izvesti vse ustrezne ukrepe s katerimi za takšne varnostne komponente omeji ali prepove dajanje na trg ali zagotovi, da so umaknjene s trga ter prepove uporabo dvigala v skladu z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(6) Če so dvigala ali varnostne komponente urejeni tudi z drugimi predpisi, ki zadevajo druge vidike in tudi predvidevajo pritrditev oznake CE, ta oznaka pomeni, da sta dvigalo ali varnostna komponenta skladna tudi z določbami teh drugih predpisov.
(7) Če ena ali več teh predpisov, dovoljuje monterju dvigala ali proizvajalcu varnostnih komponent, da v prehodnem obdobju lahko izbira, po katerem predpisu bo ugotavljal skladnost, oznaka CE pomeni skladnost samo s predpisi, ki jih je upošteval monter dvigala ali proizvajalec varnostnih komponent. V tem primeru morajo biti podrobnosti o uporabljenih predpisih in napotitve nanje navedene v dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki morajo biti v skladu s predpisi priloženi dvigalu ali varnostni komponenti.
14. člen
(priglašeni organi)
(1) Pravne in fizične osebe, ki želijo opravljati naloge priglašenega organa, morajo izpolnjevati minimalna merila, ki so določena v Prilogi VII, ki je sestavni del tega pravilnika. Za organe, ki izpolnjujejo merila za ocenjevanje, določena v harmoniziranih standardih, se šteje, da izpolnjujejo merila, določena v Prilogi VII.
(2) Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka minister priglasi Komisiji in državam članicam. Pri priglasitvi navede naloge, za katere je bil organ imenovan in za katere mu Komisija dodeli identifikacijsko številko.
(3) Če priglašeni organ ne izpolnjuje več minimalnih meril, določenih v Prilogi VII, mora minister priglasitev umakniti, Komisijo in države članice pa v skladu s formalnim postopkom priglasitve o tem nemudoma obvestiti.
(4) Če priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o pregledu, se lahko stranka zoper to njegovo odločitev vloži pritožbo na ministra v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Priglašeni organ za področje dvigal se lahko ukvarja poleg svoje dejavnosti na področju dvigal tudi z izobraževanjem ter pripravo navodil za uporabo za dvigala, kadar takih navodil ne pripravi monter dvigala.
III. IZBOLJŠANJE VARNOSTI OBSTOJEČIH DVIGAL
15. člen
(izboljšanje varnosti obstoječih dvigal)
(1) Lastniki obstoječih dvigal, ki so bila dana v uporabo pred 1. majem 2004 (v nadaljnjem besedilu: obstoječa dvigala), so dolžni poskrbeti za izboljšanje njihove varnosti.
(2) Minimalne varnostne zahteve za obstoječe dvigalo so izpolnjene, če so upoštevane:
– vse zahteve predhodnih predpisov, ki so veljale v času montaže dvigala,
– vse zahteve kasnejših predpisov, ki so se ali se nanašajo na obstoječe dvigalo, in
– če se na dvigalu odstranijo ali ustrezno omejijo tveganja, ki so našteta v Prilogi XV, ki je sestavni del tega pravilnika, kolikor obstajajo. Pri tem je treba upoštevati ukrepe in roke, ki so navedeni v Prilogi XV. Ob predhodni pisni odobritvi priglašenega organa je dovoljena uporaba drugih ustreznih ukrepov za posamezno dvigalo, ki na podlagi ocene tveganja nudijo najmanj enako stopnjo varnosti kot ukrepi, navedeni v Prilogi XV.
(3) Ob prvem periodičnem tehničnem pregledu obstoječega dvigala po začetku veljavnosti tega pravilnika, najkasneje pa v roku 1 leta, mora lastnik dvigala (v nadaljnjem besedilu: lastnik) pri priglašenem organu naročiti, da na obstoječem dvigalu ugotovi preostala tveganja v skladu s tabelo 2 iz Priloge XV. Priglašeni organ na podlagi ugotovitev pregleda označi preostala tveganja na kontrolnem listu za obstoječa dvigala iz Priloge XV. Izbiro in izvedbo ustreznih ukrepov za odpravo tveganj mora lastnik zagotoviti s pomočjo načrtovalcev, monterjev in /ali vzdrževalcev dvigal.
(4) Kopijo izpolnjenega kontrolnega lista mora lastnik vložiti v kontrolno knjigo dvigala.
(5) Priglašeni organ dvigala ugotavlja izvajanje ukrepov. Vsa preostala tveganja, ki v predpisanih rokih niso odpravljena ali ustrezno omejena, se obravnavajo kot neskladnosti z določili tega pravilnika in so lahko vzrok za prepoved uporabe dvigala.
16. člen
(obvezna navodila)
(1) Slovenski priglašeni organi za dvigala in druge zainteresirane stranke v industriji dvigal, ki izdajo navodila za izvajanje načel za izboljšanje varnosti obstoječih dvigal, morajo predložiti ta navodila v odobritev ministru, ki jih lahko izda kot obvezna navodila.
(2) Lastniki obstoječih dvigal morajo upoštevati ta obvezna navodila, da zagotovijo zadovoljivo raven vzdrževanja in izboljšanja varnosti obstoječih dvigal.
IV. PREVZEMNI PREGLED, PERIODIČNI PREGLED, VZDRŽEVANJE, SKRBNIŠTVO DVIGAL IN REŠEVANJE IZ DVIGAL
17. člen
(prevzemni pregled)
(1) Lastnik mora poskrbeti za izvedbo prevzemnega pregleda dvigala.
(2) Prevzemni pregled izvede pooblaščena organizacija za tehnični pregled dvigal (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija) iz 27. člena, ki preveri, ali dvigalo ustreza predvidenemu namenu:
– po bistvenih spremembah dvigala kot je to določeno v 18. členu,
– po nezgodah.
(3) Prevzemni pregled mora zajemati oceno tveganj in mora dokazati, da so izpolnjene vse bistvene zdravstvene in varnostne zahteve v skladu s Prilogo I. Pooblaščena organizacija mora o tem izdati mnenje in vnesti datum ter rezultate pregleda v kontrolno knjigo v skladu s 6.2. poglavjem Priloge I.
(4) Pooblaščena organizacija mora voditi seznam prevzemnih pregledov z enakimi podatki kot so bili vnešeni v kontrolno knjigo v skladu s 6.2. poglavjem Priloge I. Ta seznam mora na zahtevo posredovati v elektronski in pisni obliki pristojnemu inšpektoratu ali ministru.
(5) Lastnik mora izbrati pooblaščeno organizacijo iz Seznama pooblaščenih organizacij za tehnični pregled dvigal.
18. člen
(bistvena sprememba na dvigalu)
(1) Kot bistvena sprememba na dvigalu se šteje zlasti:
1. Sprememba:
– nazivne hitrosti,
– nazivne nosilnosti,
– teže kabine oziroma uteži,
– višine dviga.
2. Sprememba ali zamenjava:
– tipa naprave za zaklepanje (zamenjava naprave za zaklepanje z napravo za zaklepanje enakega tipa se ne šteje za pomembno spremembo),
– krmilja,
– vodil ali tipa vodil,
– tipa vrat (ali dodatna vgraditev enih ali več jaškovnih vrat ali kabinskih vrat),
– pogonskega stroja ali pogonske vrvenice,
– ostalih varnostnih komponent (po Prilogi IV).
(2) Za preskus po opravljeni bistveni spremembi na dvigalu morajo biti dokumentacija in potrebne informacije predložene pooblaščeni organizaciji, ki se nato odloči ali je potrebno izvesti preskus po vgradnji spremenjenih oziroma zamenjanih delov.
(3) Pooblaščena organizacija presodi ali mora tako prenovljeno dvigalo izpolnjevati vse zahteve kot veljajo za nova dvigala iz tega pravilnika.
19. člen
(periodični tehnični pregled dvigala)
(1) Lastnik je dolžan zagotoviti periodični tehnični pregled dvigala.
(2) Dvigala mora redno pregledovati pooblaščena organizacija. Vzdrževalec dvigala ali predstavnik podjetja, ki opravlja vzdrževanje dvigala mora sodelovati pri periodičnem tehničnemu pregledu. Če je potrebno mora lastnik pri izvajanju periodičnega pregleda pomagati ali pa zagotoviti potrebno osebje za pomoč, kar določi pooblaščena organizacija.
(3) Periodični tehnični pregled osebnih in tovorno-osebnih dvigal se mora opraviti najmanj enkrat na leto.
(4) Periodični tehnični pregled dvigala zajema vse tiste preglede in preskuse, ki so potrebni, da organ za izvajanje tehničnih pregledov preveri varno delovanje posameznega dvigala. Odločitev o tem sprejme pooblaščena organizacija, pri čemer v čim večji meri upošteva navodila monterja dvigala.
(5) Pri periodičnem tehničnem pregledu dvigala izvede pooblaščena organizacija vsaj naslednje postopke:
– preveri pravilno delovanje opreme za varnost in zaščito,
– preveri pravilno delovanje druge opreme, ki lahko vpliva na varnost,
– pregleda sestavne dele dvigala za vožnjo, podporo in obešanje, da se prouči morebitno zmanjšanje varnosti zaradi obrabe,
– pregleda, če dvigalo ni bilo tako spremenjeno, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– pregleda, če okolica dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– preveri, če uporaba dvigala ni bila tako spremenjena, da bi to lahko vplivalo na varnost,
– pregleda, če so prisotne vse oznake za uporabo, delovanje, reševanje oseb iz dvigala in skrbništvo ter navodila za uporabo in vzdrževanje,
– pregleda, če je kontrolna knjiga ažurirana z vsemi novimi informacijami od zadnjega periodičnega pregleda,
– preveri, če so bile od zadnjega periodičnega pregleda popravljene katerekoli manjše okvare,
– preveri in obnovi seznam lastnikov dvigala.
(6) Rezultate periodičnega pregleda mora pooblaščena organizacija podati v pisni obliki kot poročilo o periodičnem pregledu dvigala. Poročilo mora vsebovati navedbo morebitnih pomanjkljivosti ali okvar dvigala. V kontrolno knjigo dvigala se vpiše datum izvedbe periodičnega pregleda, ime pooblaščene organizacije, ki je izvedla periodični pregled, in ali je dvigalo dovoljeno uporabljati. Lastnik dobi original poročila o periodičnem pregledu. Poročila o pregledu je treba hraniti skupaj s tehnično dokumentacijo dvigala.
(7) Lastnik ne sme zamenjati pooblaščene organizacije, dokler niso odpravljene vse napake in pomanjkljivosti, za katere je pooblaščena organizacija predpisala rok za odpravo. To mora potrditi ista pooblaščena organizacija, ki je dala rok za odpravo napak in pomanjkljivosti.
(8) Pooblaščeni organizaciji mora lastnik med periodičnim pregledom zagotoviti sodelovanje ustreznega serviserja dvigal kot ga določa 23. člen. Če ta oseba ni ustrezno usposobljena ali pripravljena sodelovati pri izvajanju periodičnega tehničnega pregleda, lahko pooblaščena organizacija prekine izvajanje tehničnega pregleda ter o tem pisno obvesti pristojni inšpektorat, podjetje, ki opravlja vzdrževanje tega dvigala ter lastnika.
(9) Če se med periodičnim pregledom odkrijejo okvare in pomanjkljivosti, ki lahko ogrozijo zdravje in varnost uporabnikov, mora serviser dvigala ali predstavnik podjetja, ki opravlja vzdrževanje dvigala na zahtevo pooblaščene organizacije takoj ustaviti obratovanje dvigala. Pooblaščena organizacija o tem nemudoma pisno obvesti pristojni inšpektorat, vzdrževalca dvigala in lastnika. Poročilo je treba vključiti v kontrolno knjigo.
(10) Varnostne zahteve obstoječih dvigal glede periodičnih pregledov se lahko podrobneje predpiše v obliki obveznih navodil, ki jih izda minister.
20. člen
(odprava pomanjkljivosti dvigala)
Pooblaščena organizacija lahko izda dovoljenje za obratovanje dvigala za določen čas, v katerem je treba odpraviti napake in pomanjkljivosti. Popravilo mora v kontrolni knjigi potrditi vzdrževalec dvigala ter o tem obvestiti lastnika in pooblaščeno organizacijo. Če se popravilo ne izvede v roku, mora pooblaščena organizacija o tem obvestiti pristojni inšpektorat.
21. člen
(odgovornost lastnika)
(1) Lastnik je odgovoren za varno uporabo, vzdrževanje in delovanje dvigala v skladu z navodili monterja dvigala.
(2) Lastnik mora:
– vzdrževanje dvigala poveriti vzdrževalcu, ki izpolnjuje predpisane zahteve,
– reševanje oseb, ujetih v dvigalu poveriti reševalcu, ki izpolnjuje predpisane zahteve,
– skrbništvo dvigala poveriti skrbniku, ki izpolnjuje predpisane zahteve,
– skrbeti za redno vzdrževanje dvigal, ki jih obravnava ta pravilnik, da zagotovijo zanesljivo delovanje v skladu z navodili monterja dvigala,
– zagotoviti, da sta ime in telefonska številka vzdrževalca vedno pritrjena znotraj kabine in jasno vidna ter na razpolago uporabnikom dvigala,
– skrbeti za kontrolo delovanja dvigala tudi v času med posameznimi periodičnimi tehničnimi pregledi in nemudoma obvestiti vzdrževalca o nenormalnem delovanju dvigala ali nenormalni spremembi neposredne okolice,
– izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo uporabo v primeru, če pomanjkljivosti ali poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala ter o tem obvestiti vzdrževalca,
– omogočiti varen in prost dostop do dvigala vzdrževalcu in ga obvestiti o nevarnostih na področjih, kjer se izvaja vzdrževanje,
– omogočiti varen in prost dostop do dvigala reševalcu in skrbniku dvigala,
– zagotoviti redne tehnične preglede dvigal,
– zagotoviti, da so v kontrolni knjigi dvigala vpisani podatki o vzdrževalcu, reševalcu in skrbniku dvigala.
(3) Lastnik je dolžan poskrbeti za izvajanje vseh vzdrževalnih del in servisov dvigala v predvidenih rokih, kot jih predpiše monter dvigala.
(4) Lastnik mora do 25. oktobra 2008 obstoječe dvigalo predelati tako, da alarmni sistem v obstoječem dvigalu lahko vzpostavi stalno dvosmerno govorno povezavo z mestom za reševanje oseb iz dvigala. Vzpostavitev zveze z mestom za reševanje oseb iz dvigala mora biti neprestano možna.
22. člen
(vzdrževanje dvigala)
(1) Lastnik je dolžan zagotoviti redno vzdrževanje dvigala. Vzdrževanje dvigala pomeni ukrepe za zagotavljanje varnega obratovanja dvigala in njegovih sestavnih delov v skladu z namenom od izgradnje do konca uporabe.
(2) Če za obstoječa dvigala ni ustreznih navodil za uporabo, skrbništvo in vzdrževanje oziroma so ta pomanjkljiva, jih mora lastnik pridobiti od monterja dvigala ali poskrbeti za njihovo izdelavo oziroma dopolnitev. Navodila za uporabo, skrbništvo in vzdrževanje morajo vsebovati informacije in navodila za dela, ki jih je potrebno opraviti pri skrbništvu dvigala, reševanju oseb, ujetih v dvigalu in rednem vzdrževanju dvigala. Za takšna navodila, ki jih ni pripravil monter dvigala, mora lastnik pridobiti njihovo potrditev od pooblaščene organizacije. Lastnik mora ta navodila nemudoma zagotoviti.
(3) Pooblaščena organizacija lahko priporoči postopke za vzdrževanje dvigala v skladu z navodili monterja dvigala ter priporoči postopke za reševanje oseb, ujetih v dvigalu.
(4) Varnostne zahteve glede vzdrževanja obstoječih dvigal se lahko podrobneje predpiše v obliki obveznih navodil, ki jih izda minister.
23. člen
(vzdrževalec in serviser dvigala)
(1) Vzdrževalec dvigala mora biti usposobljena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec), ki skrbi za vzdrževanje dvigala v imenu lastnika in izvaja preverjanje dvigala v obratovanju ter mora biti seznanjen z navodili za uporabo in vzdrževanje dvigala ter ustreznimi deli kontrolne knjige. Vzdrževalec dvigala mora imeti zaposlenega vsaj enega serviserja dvigal.
(2) Serviser dvigala (v nadaljnjem besedilu: serviser) mora biti polnoleten. Vsaj en serviser, zaposlen pri vzdrževalcu, mora imeti srednjo izobrazbo elektrotehniške smeri. Pooblaščena organizacija mora pred začetkom vzdrževanja in ob periodičnih pregledih dvigala preveriti ali je serviser seznanjen z ustreznimi deli navodil za uporabo in vzdrževanje dvigala in ali je sposoben nadzorovati pravilno delovanje in uporabo dvigala. Ime in naslov vzdrževalca morata biti vpisana v kontrolno knjigo.
(3) Vzdrževalec mora pomanjkljivosti ali poškodbe, ki se ne dajo takoj odpraviti, nemudoma javiti lastniku in jih zapisati v kontrolno knjigo dvigala. Če nastale pomanjkljivosti ali poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala, mora vzdrževalec dvigalo izklopiti ali preprečiti njegovo uporabo in o tem obvestiti lastnika in pooblaščeno organizacijo.
(4) Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z vzdrževalcem.
24. člen
(odgovornost vzdrževalca)
Vzdrževalec mora:
– skrbeti, da izvajajo vzdrževanje usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo predpisane zahteve in so opremljeni s potrebnimi napravami in orodjem,
– prilagoditi načrt vzdrževanja, tako da upošteva predvidljive napake kot so npr.: napake zaradi zlorabe, slabega ravnanja, obrabe delov itd.,
– izvajati vzdrževanje v skladu z navodili za vzdrževanje in na podlagi periodičnih sistematičnih pregledov,
– obvestiti lastnika o vsakem delu na dvigalu, še posebno o delih in ukrepih za varno delo na dostopih do stavbe in dvigala,
– vzdrževati sestavne dele dvigala v brezhibnem stanju, tako da mere kljub obrabi ustrezajo zahtevam,
– izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo uporabo v primeru nevarnosti, ki jo odkrije med vzdrževanjem, in ki je ni moč nemudoma odpraviti ter obvestiti lastnika o ustavitvi dvigala do popravila,
– voditi zapise o rezultatih rednih pregledov in vsake intervencije na dvigalu,
– zagotavljati potrebne rezervne dele za popravilo in zamenjave,
– skrbeti za usposobljenost vsega vzdrževalnega osebja,
– obveščati lastnika o potrebnih spremembah na dvigalih,
– obveščati lastnika o potrebnih periodičnih tehničnih pregledih,
– biti prisoten pri periodičnih tehničnih pregledih.
25. člen
(skrbnik dvigala)
(1) Skrbnik dvigala mora biti fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: skrbnik), kateri lastnik poveri skrbništvo dvigala. Skrbnik skrbi za dvigalo in njegovo obratovanje ter mora biti seznanjen z navodili za oskrbovanje dvigala ter ustreznimi deli kontrolne knjige.
(2) Naziv, ime in naslov ter telefonska številka skrbnika morajo biti vpisani v kontrolno knjigo dvigala. V izjemnih primerih, npr. v enostanovanjskih stavbah, lahko skrbništvo izvaja lastnik. Skrbništvo dvigala se lahko poveri vzdrževalcu ali reševalcu.
(3) Med obratovanjem mora skrbnik redno preverjati dvigalo, da se prepriča, če ni na njem nobenih okvar, ki lahko ogrozijo zdravje in varnost uporabnikov. Ta preverjanja morajo v čim večji meri upoštevati navodila monterja dvigala in morajo obsegati zlasti naslednje:
– kabina se ne sme premikati, če jaškovna vrata ali vrata kabine niso popolnoma zaprta,
– jaškovnih vrat ne sme biti možno odpreti, dokler je kabina izven odklepalnega področja teh jaškovnih vrat,
– normalna pristajalna natančnost mora v okviru dovoljenih meja ustrezati dvigalu, zavore pa morajo delovati,
– sistem za posredovanje alarmov mora delovati pravilno, navodila pri glavnem vhodu in znotraj kabine morajo biti čitljiva in ustrezati trenutnemu stanju,
– naprava za zasilno zaustavljanje ali naprava za ponovno odpiranje avtomatskih vrat mora delovati pravilno,
– če kabina ni opremljena s kabinskimi vrati, notranja stena jaška na strani vhoda v kabino ne sme biti poškodovana, fotosenzorske naprave pa morajo delovati pravilno,
– komande in signalizacija morajo delovati brezhibno,
– kabina in vstopne postaje morajo biti primerno osvetljene,
– stene jaška in jaškovna vrata ne smejo biti poškodovani,
– tla v kabini in pri vseh pristajališčih vstopnih in izstopnih postaj ne smejo biti poškodovana in ne smejo ogrožati varne uporabe.
(4) Skrbnik, če ni vzdrževalec istega dvigala, ne sme vstopati na streho kabine.
(5) Skrbnik mora pomanjkljivosti ali okvare nemudoma javiti lastniku in vzdrževalcu ter jih vpisati v kontrolno knjigo dvigala. Če so pomanjkljivosti ali okvare tolikšne, da ogrožajo varno uporabo dvigala, mora skrbnik takoj prekiniti obratovanje dvigala.
(6) Oskrbovanje dvigala je treba izvajati najmanj enkrat na mesec ali bolj pogosto, če to določajo navodila monterja dvigala. Če kabine dvigala niso opremljene s kabinskimi vrati, je treba preverjanje v skladu s šesto alinejo tretjega odstavka tega člena izvajati enkrat na teden. Glede na specifične obratovalne razmere, možne poškodbe in zlorabe pri uporabi dvigala lahko pooblaščena organizacija predpiše tudi drugačne roke. V soglasju s pooblaščeno organizacijo lahko vzdrževalec izvaja skrbništvo z daljinskim nadzorom delovanja dvigala.
26. člen
(reševanje oseb, ujetih v dvigalu)
(1) Reševalec oseb iz dvigala mora biti usposobljena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: reševalec), ki v imenu lastnika skrbi za reševanje oseb iz dvigala. Seznanjen mora biti z navodili za uporabo in reševanje oseb iz kabine dvigala in jaška ter ustreznimi deli kontrolne knjige. Za reševanje iz dvigala se lahko imenuje tudi vzdrževalec, če izpolnjuje zahteve iz tega člena.
(2) Naziv, ime in naslov ter telefonska številka reševalca morajo biti vpisani v kontrolno knjigo dvigala.
(3) Med obratovanjem dvigala mora biti omogočen stik z reševalcem iz kabine dvigala. Dvigalo mora biti povezano z reševalcem prek sistema sporočanja in alarmiranja na daljavo za klice v sili. V izjemnih primerih, npr. v enostanovanjskih stavbah, ali v poslovnih objektih s stalno recepcijo, je dopustna dvosmerna govorna povezava do tega mesta pod pogojem, da s tem v nobenem primeru ni zmanjšana hitrost in strokovnost reševanja ujetih oseb v dvigalu.
(4) Reševalec mora izpolnjevati naslednja organizacijska merila:
– reševalec ali osrednja reševalna enota mora biti vselej, ko obstaja možnost, da kdorkoli uporablja dvigalo, pripravljena za reševanje oseb iz dvigala in imeti osebje na razpolago,
– v skladu s številom dvigal, povezanih z reševalcem oziroma reševalno enoto prek sistema za sporočanje in alarmiranje na daljavo, mora razpolagati z zadostnim številom reševalnega osebja,
– reševalno osebje mora imeti možnost priti do zadevne stavbe in zadevnega dvigala, zlasti do mesta za reševanje,
– čas med klici v sili in vzpostavitvijo stika z osebami v kabini mora biti kar najkrajši,
– čas med klici v sili in prihodom reševalcev k zadevni stavbi ter zadevnemu dvigalu ne sme presegati 2 uri, razen če gre za nenormalne pogoje (prometni zastoji, sneg, nalivi itd.),
– reševalno osebje mora nemudoma obvestiti osrednjo reševalno enoto, da je prišlo k zadevni stavbi in zadevnemu dvigalu, v vsakem primeru pa ne kasneje kot v trenutku dejanske rešitve ujetih oseb; to je treba vnesti v dokumente osrednje reševalne enote, ki vodi seznam vseh klicev v sili in reševalnih posegih,
– na zahtevo morajo podatki o klicih v sili in reševalnih posegih ter odzivnih časih biti dostopni pristojnemu inšpektoratu.
27. člen
(pooblaščena organizacija za tehnični pregled dvigal)
(1) Pooblaščena organizacija za tehnični pregled dvigal mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Pooblaščena organizacija mora biti akreditirana na področju dvigal in mora izpolnjevati zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17020.
(3) Pooblaščena organizacija mora imeti pred pridobitvijo in v času veljavnosti pooblastila v rednem delovnem razmerju najmanj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike in najmanj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva, ki izpolnjujeta merila za strokovno osebje za tehnični pregled dvigala iz 29. člena.
(4) Pooblaščena organizacija, njen poslovodja in osebje, odgovorno za izvajanje postopkov pri tehničnih pregledih, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, monterji ali dobavitelji dvigal in varnostnih komponent, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli teh strank. To ne izključuje možnosti izmenjav tehničnih informacij s proizvajalci dvigal in varnostnih komponent.
(5) Pooblaščena organizacija mora imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost. Višino zavarovanja določi minister v odločbi, s katero pooblasti organizacijo za opravljanje tehničnih pregledov dvigal.
(6) Osebje pooblaščene organizacije mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju nalog (razen nasproti pristojnim upravnim organom), v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom.
(7) Pooblaščena organizacija mora na zahtevo ministra sodelovati pri oblikovanju stališč in navodil na področju, za katerega je pooblaščena in izpolnjevati vsa obvezna navodila.
(8) Organizacijo, ki se namerava ukvarjati s tehničnim pregledom dvigal in izpolnjuje merila iz tega člena, lahko minister imenuje za pooblaščeno organizacijo in jo s tem pooblasti za opravljanje obsega in nalog na tem področju. Začasno lahko minister imenuje tudi organizacijo, ki se namerava ukvarjati s tehničnim pregledom dvigal za pooblaščeno organizacijo, kolikor je ta organizacija v postopku za pridobitev ustrezne akreditacije in izpolnjuje merila iz tega člena. Pooblaščeno organizacijo minister vpiše v Seznam pooblaščenih organizacij za tehnični pregled dvigal, obnovljen seznam teh organizacij pa periodično objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.
(9) Minister lahko razveljavi pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov dvigal pooblaščeni organizaciji in z odločbo prepove organizaciji opravljanje dejavnosti po tem pravilniku, če:
– v predpisanem roku ne pridobi akreditacije iz drugega odstavka tega člena ali če le-to med izvajanjem pooblastila izgubi,
– tehničnih pregledov dvigal ne opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in odobrenimi postopki ter dobro inženirsko prakso,
– ne izpolnjuje obveznih navodil ministra,
– je proti njej uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek ali je prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– ne dela na svojem področju več kot dve leti.
(10) Pooblaščena organizacija dodeli dvigalu ob prvem periodičnem pregledu identifikacijsko številko dvigala. Ta številka je trajna in jo pooblaščena organizacija, ki opravi prvi periodični pregled dvigala vpiše v kontrolno knjigo dvigala in namesti na notranjo stran vrat krmilne omarice dvigala.
(11) Pooblaščena organizacija, ki opravlja tehnični pregled dvigal je dolžna pošiljati mesečno pristojnemu inšpektoratu seznam vseh tistih dvigal iz svojega seznama dvigal, ki jim je ob prevzemnem pregledu podelila identifikacijsko številko dvigala, za katere ni bil opravljen periodični tehnični pregled in sicer v pisni ali v elektronski obliki.
(12) Pooblaščena organizacija mora voditi in obnavljati seznam dvigal, kjer je opravila prevzemni ali periodični pregled dvigala. Ta seznam mora v elektronski in v pisni obliki na zahtevo posredovati ministru oziroma pristojnemu inšpektoratu.
(13) Pooblaščena organizacija mora to dejavnost opravljati na neprofiten način. Cenik njenih storitev mora biti javno dostopen in potrjen s strani ministra.
28. člen
(seznam pooblaščenih organizacij za tehnični pregled dvigal)
(1) Minister periodično objavlja seznam pooblaščenih organizacij za tehnični pregled dvigal v Republiki Sloveniji v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Pred sprejetjem na seznam ali če so iz njega črtane, pooblaščene organizacije ne smejo opravljati postopkov, izdajati listin v zvezi s pregledovanjem dvigal oziroma vpisovati v kontrolno knjigo dvigala. Po objavi na seznamu smejo opravljati obseg dejavnosti in nalog, ki ga pooblastilo opredeljuje.
29. člen
(merila za strokovno osebje za tehnični pregled dvigal)
(1) Strokovno osebje za tehnični pregled dvigal mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba elektrotehnične ali strojne smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj (v zadnjih petih letih) na področju dvigal, ali
– visoka strokovna izobrazba elektrotehnične ali strojne smeri in najmanj dve leti delovnih izkušenj (v zadnjih petih letih) na področju dvigal, ali
– višja strokovna izobrazba elektrotehnične ali strojne smeri in najmanj tri leta delovnih izkušenj (v zadnjih petih letih) na področju dvigal.
(2) Delovne izkušnje na področju dvigal iz prejšnjega odstavka so:
– projektiranje, konstruiranje, kalibriranje in nastavljanje komponent za dvigala,
– projektiranje, konstruiranje, kalibriranje in nastavljanje krmilnih naprav za dvigala,
– montaža dvigal.
(3) Zahteva po poklicni praksi v industriji dvigal lahko v celoti ali delno odpade, če se dokaže enakovredna poklicna praksa pri pregledu dvigal.
(4) Strokovno osebje za tehnični pregled dvigal imenuje pooblaščena organizacija, v kateri so zaposleni. Listino o imenovanju skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošlje pooblaščena organizacija ministru.
(5) Zaposleni v pooblaščeni organizaciji morajo redno posodabljati ustrezno znanje in veščine.
(6) Oseba, ki je bila imenovana za tehnični pregled dvigal, se črta iz seznama, če:
– ne izpolnjuje več pogojev iz prvega odstavka tega člena,
– če več kot tri leta ni opravljala dela v zvezi s preskušanjem dvigal,
– če je ravnala zoper dolžnosti, ki izhajajo iz dejavnosti osebja za tehnični pregled dvigal,
– če ne izkaže zadovoljivega strokovnega znanja na področju preskušanja dvigal.
(7) Seznam oseb, ki so bile črtane iz seznama strokovnega osebja za tehnični pregled dvigal, pošlje pooblaščena organizacija ministru.
V. NADZOR IN POSTOPKI OBVEŠČANJA
30. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor ter Inšpektorat Republike Slovenije za delo v skladu z določbami zakona, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je pristojen za nadzor nad dvigali v stanovanjskih stavbah, Inšpektorat Republike Slovenije za delo pa je pristojen za nadzor nad dvigali v poslovnih stavbah.
(3) Kadar lahko dvigalo ali varnostna komponenta, ki imata oznako CE in se uporabljata v skladu s svojim namenom, ogrozita varnost ljudi, živali ali premoženja, sprejme pristojni inšpektorat vse ustrezne ukrepe za umik takega dvigala ali take varnostne komponente iz trga, prepove njuno dajanje na trg ali v uporabo ali omeji njun prost pretok.
(4) Pristojni inšpektorat zapečati dvigalo, ki ni varno za uporabo in izda lastniku odločbo o prepovedi uporabe dvigala. Po potrebi lahko pristojni inšpektorat zahteva ponovni prevzemni pregled. Lastnik mora spoštovati sklep inšpektorata ne glede na to, če se pritoži ter je odgovoren za zapečatenje dvigala. Pečat lahko odstrani samo pristojni inšpektor ali pooblaščena organizacija ali pa vzdrževalec, če je to potrebno za izvedbo popravila. O tem nemudoma obvesti pristojni inšpektorat tisti, ki je pečat odstranil ter prepreči uporabo dvigala, dokler ni opravljen prevzemni pregled.
(5) Pristojni inšpektorat izda odločbo oziroma prepoved uporabe dvigala lastniku in ga ustrezno sankcionira, pri čemer upošteva princip proporcionalnosti.
31. člen
(postopki obveščanja)
(1) O vsakem ukrepu umika s trga, prepovedi dajanja na trg ali v obratovanje ali dajanja v uporabo ali omejevanju prostega pretoka dvigala ali varnostne komponente, mora pristojni inšpektorat, ki je tak ukrep sprejel, nemudoma uradno obvestiti ministra, informacijo o tem pa mora dati na razpolago tudi drugim organom, ki jih to zadeva. Pri tem mora inšpektorat navesti razloge za svojo odločitev.
(2) Takšno odločitev mora pristojni inšpektorat čim prej sporočiti prizadeti stranki, ki mora biti hkrati obveščena o pravnih sredstvih, ki so ji na voljo za pritožbo v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek in o časovnih rokih, ki veljajo za takšna pravna sredstva.
(3) Minister mora v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi nemudoma obvestiti Komisijo o ukrepih za umik s trga, za prepoved dajanja na trg, za prepoved dajanja v obratovanje, za prepoved uporabe ali za omejitev prostega pretoka neustreznih dvigal in varnostnih komponent za dvigala ter navesti razloge za tako odločitev, zlasti s pojasnilom ali je neskladnost posledica:
– neizpolnjevanja bistvenih zahtev, določenih v 8. členu,
– nepravilne uporabe standardov, navedenih v 9. členu,
– pomanjkljivosti v samih standardih, navedenih v 9. členu.
(4) Minister mora v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi nemudoma obvestiti Komisijo in države članice o ukrepih, ki so bili izvedeni proti komur koli, ki je pritrdil oznako CE na neskladno dvigalo ali neskladno varnostno komponento.
(5) Minister mora v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi nemudoma obvestiti Komisijo in države članice, če kak slovenski priglašeni organ umakne potrdilo o pregledu, pri čemer navede razloge za to odločitev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03).
(2) Določbe drugega odstavka 2. člena, prve in druge alineje 3. člena ter 1.2. točke Priloge I pravilnika iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 29. decembra 2009.
33. člen
(prehodna določba)
Določbe prvega odstavka 2. člena, prve in druge točke 3. člena in 1.2. točke Priloge I tega pravilnika se uporabljajo od 29. decembra 2009 dalje.
34. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-160/2002-46
Ljubljana, dne 24. julija 2007
EVA 2007-2111-0084
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti