Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

320. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v občini Vrhnika, Čeplje v občini Kočevje, Brege v občini Krško in Bela v občini Poljčane, stran 707.

Na podlagi 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v občini Vrhnika, Čeplje
v občini Kočevje, Brege v občini Krško
in Bela v občini Poljčane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet rudarske pravice)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje za podelitev rudarske pravice za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 8. do 11. členu te uredbe.
(2) Rudarsko pravico pridobi pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: nosilec rudarske pravice) s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da se predvideni poseg v okolje izvede tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov v primeru, če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno urediti;
– ukrepe za preprečitev razlitja mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti, in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(obveznosti nosilca rudarske pravice)
(1) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja, obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz, potrebnih za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode, ter zagotoviti vse potrebne ukrepe zavarovanja odkritih vodnih virov.
(2) Če nosilec rudarske pravice pri izvajanju rudarskih del naleti na najdbe fosilov, mineralov ali odkritje podzemne jame, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki v zvezi z najdbami podajo usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
(3) Obveznosti nosilca rudarske pravice se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rudarska pravica začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNA SUROVINA, PRIDOBIVALNI PROSTORI
IN POGOJI, POD KATERIMI SE PODELJUJE
RUDARSKA PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v peskokopu Mivšek v občini Vrhnika, k.o. Zaplana)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 20.000 m3 v raščenem stanju letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 12 let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor peskokopa Mivšek v občini Vrhnika, na parceli št. 1087/4, k.o. Zaplana.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto znaša 20 odstotkov povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju v skladu s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 3-III-175/2-O-06/HT, KG, ki jih je 10. aprila 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Čeplje v občini Kočevje, k.o. Čeplje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje okrasnega arhitektonskega naravnega kamna, v količini 1.000 m3 v raščenem stanju letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Čeplje v občini Kočevje, na parcelah št. 2701/10 – del, 2701/11, 2701/12 in 2701/13, vse k.o. Čeplje.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto znaša 10 odstotkov povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju v skladu s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 3-III-594/2-O-06/HT, NH, ki jih je 5. septembra 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Brege v občini Krško, k.o. Veliki Podlog)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, v količini 80.000 m3 v raščenem stanju letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 17 let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Brege v občini Krško, na parcelah št. 1171, 1170, 1169, 1168, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 3005/1 – del, 1321, 1322, 1323, 1167, 1166, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 3004/1 – del, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1022, 1021, 1020, 1019, 1018, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129, 1010, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 988 in 3006/3 – del, vse k.o. Veliki Podlog.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto znaša 20 odstotkov povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju v skladu s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 3-III-534/2-O-06/ht, ki jih je julija 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Bela v občini Poljčane, k.o. Poljčane)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 50.000 m3 v raščenem stanju letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo 10 let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Bela v občini Poljčane, na parceli št. 594/1, k.o. Poljčane.
(5) Plačilo za rudarsko pravico za proizvedeno enoto znaša 20 odstotkov povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju v skladu s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-III-387/4-O-06/AG, ki jih je julija 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
12. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz 8. do 11. člena te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
13. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice;
– obdobju, za katero se podeljuje rudarska pravica;
– pogojih za pridobitev rudarske pravice;
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis;
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj;
– roku za predložitev prijav;
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice;
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor;
– roku za izbor nosilca rudarske pravice;
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru;
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med javnim razpisom.
14. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
15. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
(1) O izbiri nosilca rudarske pravice odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo).
16. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo, kot koncedentom, in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
(3) Nosilec rudarske pravice postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru neskladja med določbami te uredbe in določbami koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
17. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom rudarske pravice;
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
18. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-3/2007/5
Ljubljana, dne 18. januarja 2007
EVA 2006-2111-0122
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost