Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

319. Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom
320. Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v občini Vrhnika, Čeplje v občini Kočevje, Brege v občini Krško in Bela v občini Poljčane
321. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2007, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
322. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in varščinami

Sklepi

323. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Saarbrücknu
324. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Saarbrücknu

Drugi akti

325. Odločba o imenovanju Draga Hodoščka za državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti
326. Odločba o imenovanju Sonje Popovič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu
327. Odločba o imenovanju Valerije Vele za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku na Ptuju
328. Odločba o imenovanju Vesne Štih za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novi Gorici
329. Odločba o imenovanju Mojce Ivančič za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kopru
330. Odločba o imenovanju Simone Došler Petelin za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
331. Odločba o imenovanju Desanke Novak za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
332. Odločba o imenovanju Boruta Horvata za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti
333. Odločba o imenovanju Boštjana Jegliča za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
334. Odločba o imenovanju Petre Apšner za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

335. Pravilnik za izračun dopolnilnih kapitalskih zahtev nadzorovanih oseb in za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev nenadzorovanih oseb v finančnem konglomeratu
336. Pravilnik o razvrščanju letališč
337. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Krakovo (2006–2015)
338. Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru
339. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
340. Sklep o določitvi standarda stroškov dela ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
341. Odredba o spremembah Odredbe o številu in sedežih notarskih mest
342. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za obmejni promet Gorjansko
343. Odredba o določitvi obratovalnega časa mejnega prehoda za mednarodni promet Neblo
344. Odredba o določitvi obsega uporabe mejnih prehodov za obmejni promet Britof, Čampore, Gorjansko, Hum, Klariči, Livek, Miren, Nova Gorica I, Osp, Plešivo, Repentabor, Socerb, Solkan, Šempeter in Vipolže
345. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
346. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Zasavje, Ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
347. Odločba o soglasju k spremembi Akta o ustanovitvi Regionalnega sklada dela Celje, Ustanova za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
348. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev  za leto 2007

USTAVNO SODIŠČE

349. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe Sklepa Ministrstva za zdravje št. 658-40/2006 z dne 11. 12. 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil
351. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2007

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

352. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2007
353. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Center za leto 2007
354. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Cerknica za leto 2007
355. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Maribor za leto 2007
356. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trebnje za leto 2007
357. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Sevnica za leto 2007

OBČINE

Celje

358. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
359. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črnomelj

360. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina v plačni razred

Dornava

361. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Dornava

Hajdina

362. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k Skupni občinski upravi

Lendava

363. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja Razvojnega centra Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
364. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Lendava

Majšperk

365. Sklep o povišanju vrednosti povračila za priključek na vodovodno omrežje
366. Sklep o cenah za najem šolskih prostorov
367. Sklep o povišanju najemnin za pokopališča v Občini Majšperk
368. Sklep o povišanju najemnin za poslovne prostore
369. Soglasje o pristopu Občine Cirkulane k skupni občinski upravi

Medvode

370. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Moravske Toplice

371. Sklep o imenovanju podžupanov

Nova Gorica

372. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste

Odranci

373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
374. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Slovenj Gradec

375. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v Mestni občini Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

376. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone v Ločah – območje A-Marovt d.o.o.

Škofja Loka

377. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka

Škofljica

378. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Škofljica

POPRAVKI

379. Sklep o popravku Sklepa o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Moste - Polje za leto 2007
380. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorški cesti v Slovenj Gradcu
381. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu Planote Legen
382. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu »CT1 – Južni vstop 2« v Slovenj Gradcu

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti