Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

377. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka, stran 794.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01,16/02, 63/95, 21/02 in 51/02) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 3. redni seji dne 18. januarja 2007 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofja Loka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovno področje občinske uprave Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: občinska uprava) ter ureja vprašanja v zvezi z njenim delovanjem.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine, na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
Zadeve iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti opravlja občinska uprava pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom, statutom občine in s tem odlokom.
Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave RS, zakonov in drugih predpisov. Za svoje delo je odgovorna občinskemu svetu in županu, v zadevah iz prenesene državne pristojnosti pa tudi pristojnemu ministrstvu.
3. člen
Občinska uprava izvaja določeno politiko in izvršuje zakone, odloke ter druge splošne in posamične akte občinskega sveta in župana, odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti, pripravlja predloge splošnih in posamičnih aktov občine, spremlja stanje in daje pobude za reševanje vprašanj na področjih, za katera je ustanovljena, ter odgovarja za stanje na teh področjih in opravlja druga strokovna in administrativna dela za občinski svet, župana, nadzorni odbor, komisije in odbore občinskega sveta.
Občinska uprava sodeluje v zadevah lokalnega pomena s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi, gospodarskimi javnimi službami in drugimi organizacijami. Občinska uprava s svojim delom zagotavlja uspešno uresničevanje pravic, potreb in interesov občanov.
4. člen
Občinska uprava lahko naroči izvajanje nekaterih strokovnih nalog pri zunanjih sodelavcih, organizacijah in posameznikih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali v skladu s koncesijskim aktom.
5. člen
Občinska uprava mora v zvezi z opravljanjem svojih nalog skrbeti za napredek in racionalizacijo organizacije in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje uslužbencev. Občinska uprava mora organizirati opravljanje svojega dela tako, da bo občanom omogočeno, da v čim krajšem času in na najbolj kakovosten način uveljavljajo svoje pravice in potrebe.
6. člen
Delo občinske uprave je javno. O delu občinske uprave obveščata javnost župan, direktor občinske uprave in uslužbenec, zadolžen za stike z javnostjo, po pooblastilu župana ali direktorja pa tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi javni uslužbenci.
Občinska uprava oziroma njeni uslužbenci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna, poslovna, državna ali uradna tajnost.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
7. člen
Občinska uprava je upravni in strokovni organ občine za izvajanje upravnih in strokovnih nalog.
8. člen
Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
– Kabinet župana
– Oddelek za splošne zadeve
– Oddelek za gospodarske javne službe
– Oddelek za stavbna zemljišča
– Oddelek za prometno infrastrukturo
– Oddelek za okolje in prostor
– Oddelek za družbene dejavnosti
– Oddelek za proračun in finance.
Kabinet vodi župan. Oddelek vodi vodja oddelka.
9. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je na podlagi Zakona o javnih uslužbencih tudi predstojnik občinske uprave. Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Župan lahko pooblasti direktorja občinske uprave za podpisovanje določenih aktov poslovanja. Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
10. člen
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi župan v aktu o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
Upravne in strokovne naloge občinske uprave opravljajo javni uslužbenci. Javni uslužbenci so uradniki, ki v organih opravljajo javne naloge, uradniki, ki opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki zahtevajo poznavanje javnih nalog organa in strokovno-tehnični javni uslužbenci, ki opravljajo druga spremljajoča dela.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja uslužbencev v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave.
11. člen
Uslužbenci v občinski upravi so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter aktom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi določi župan.
12. člen
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti in o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava.
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti uslužbence uprave za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka ali za odločanje v upravnih stvareh.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.
13. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občine odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje.
14. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom.
15. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku. Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.
16. člen
O upravnih stvareh iz izvirne ter prenesene državne pristojnosti lahko vodi postopek in v njem odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev, ki ima predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka. Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše vlada.
Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu in statutu občine. Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo.
17. člen
O izločitvi direktorja občinske uprave in uradnih oseb odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.
O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
18. člen
Kabinet župana opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– Delovanje župana in podžupanov
– Protokol in stike z javnostjo
– Mednarodno sodelovanje.
19. člen
Oddelek za splošne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– Splošne informacije, sprejem in evidentiranje vlog, zagotavljanje dela glavne pisarne
– Splošne zadeve: kadrovske zadeve, vzdrževanje in upravljanje poslovnih prostorov ter počitniških kapacitet, strokovna pomoč krajevnim skupnostim, organizacija in priprava postopkov za občinska priznanja, tajniška opravila za volitve, vodenje splošnih neopredeljenih upravnih postopkov, nabava osnovnih sredstev
– Vodenje administrativno tehničnih zadev za občinski svet
– Informacijski sistem občinske uprave
– Zaščito in reševanje ter organizacija in skrb za gasilsko dejavnost
– Priprava razvojnega programa občine in spremljanje gospodarskega razvoja, turizma, drobnega gospodarstva
– Priprava soglasij za prireditve, obratovalnih časov iz pristojnosti občine, vodenje enostavnih upravnih postopkov, zagotavljanje administrativne pomoči ostalim oddelkom.
20. člen
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– vodovod, kanalizacijo,plin, ravnanje z odpadki, odlaganje odpadkov,
– pokopališča, javne površine
– poslovni prostori in stanovanja v lasti občine.
21. člen
Oddelek za stavbna zemljišča opravlja naloge:
– razvoj in investicije, sklepanje urbanističnih pogodb, izdajo projektnih pogojev, predkupno pravico za območja stavbnih zemljišč
– koordinacija izdelave lokacijskih načrtov, nakup in prodaja zemljišč, vodenje postopkov parcelacij in komasacij
– obračun NUSZ, komunalnega prispevka in komunalnih taks
– funkcionalna zemljišča, programi komunalne opremljenosti, denacionalizacije.
22. člen
Oddelek za prometno infrastrukturo opravlja naloge:
– razvoj in investicij na področju prometne infrastrukture
– upravljanje, vzdrževanje in ažuriranje katastra prometne infrastrukture
– izdaja pojektnih pogojev, izvedba odmere in odkupa zemljišč
– javna razsvetljava, signalizacija, gozdne ceste in pločniki
– izdaja soglasja za zapore, varnost v cestnem prometu, sofinanciranje državnih cest
– sodeluje pri razvoju in sofinanciranju državnih cest na področju občine.
23. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– Prostorski razvoj in prostorski plan
– Prostorske ureditvene pogoje, občinske in zasebne lokacijske načrte ter strokovne podlage
– Lokacijske informacije, projektni pogoji
– Prostorski informacijski sistem, varstvo okolja
– Varstvo kulturne dediščine, revitalizacija mestnega jedra, obnova kulturnih spomenikov.
24. člen
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na razvoj, financiranje, investicije in nadzor:
– Socialnega varstva in skrbstva
– Izobraževanja, otroškega varstva in kulture
– Športa in zdravstva
– Društev in klubske dejavnosti vseh starostnih skupin in družbenih slojev.
25. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– Pripravo in izvajanje proračuna
– Vodenje računovodstva in financ
– Obračune
– Naloge v zvezi z vodenjem javnih naročil
– Blagajniška opravila.
26. člen
Kabinet in oddelki občinske uprave opravljajo strokovne in administrativno tehnične naloge za odbore in komisije občinskega sveta.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Za uslužbence v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, sistemizaciji delovnih mest in plačah,ki veljajo za uslužbence v državni upravi.
28. člen
Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu tega odloka.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 42/95 in 105/03).
30. člen
Ta akt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2006
Škofja Loka, dne 18. januarja 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

AAA Zlata odličnost