Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2007 z dne 29. 1. 2007

Kazalo

319. Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, stran 705.

Na podlagi petega odstavka 32.č člena, petega odstavka 32.e člena in petega odstavka 32.f člena Energetska zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe
z zemeljskim plinom
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 2004/67/ES z dne 26. aprila 2004 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (UL L št. 127 z dne 29. 4. 2004, str. 92) določa:
– način določitve zadostnih količin zemeljskega plina za zagotavljanje standardov zanesljivosti dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem;
– čas trajanja obveznosti dobaviteljev ob morebitni delni motnji pri dobavi zemeljskega plina posebnim odjemalcem;
– seznam mogočih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina, zlasti posebnim odjemalcem;
– podrobnejšo obvezno vsebino poročila dobaviteljev o zanesljivosti dobave zemeljskega plina;
– način dokazovanja izvajanja ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem;
– vrste odjemalcev oziroma njihovih trošil in vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema zemeljskega plina posameznim vrstam odjemalcev.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tej uredbi imajo enak pomen kot v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo in 118/06; v nadaljnjem besedilu: zakon), poleg tega pa še:
– »pogodba o prekinljivi dobavi zemeljskega plina« je pogodba, v kateri so določbe, ki dobavitelju omogočajo zmanjšanje ali prekinitev dobave zemeljskega plina v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona najpozneje v 24 urah od nastopa teh okoliščin;
– »posebni odjemalec« je odjemalec zemeljskega plina iz prvega odstavka 32.d člena zakona.
3. člen
(določitev zadostnih količin zemeljskega plina za dobavo posebnim odjemalcem)
(1) Vsak dobavitelj zemeljskega plina, ki dobavlja zemeljski plin posebnim odjemalcem, jim mora dobavljati zadostne količine v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona. Zadostne količine zemeljskega plina za posebne odjemalce se izračunajo kot seštevek potrebnih količin zemeljskega plina za dobavo pri povprečni mesečni zunanji temperaturi zadnjih 20 let in dodatnih količin izračunanih v skladu z naslednjim odstavkom tega člena.
(2) Dodatne količine zemeljskega plina se izračunajo na naslednji način:
1. v primeru iz prve alinee prvega odstavka 32.e člena: v višini 20 odstotkov potrebne štirinajstdnevne dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem v posameznem mesecu leta pri povprečni mesečni zunanji temperaturi zadnjih 20 let;
2. v primeru iz druge alinee prvega odstavka 32.e člena: v višini 40 odstotkov potrebne petdnevne dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem pri povprečni januarski zunanji temperaturi zadnjih 20 let.
4. člen
(seznam mogočih ukrepov za zagotavljanje
zanesljivosti dobave)
(1) Mogoči ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina so:
– zagotavljanje razpoložljivega zemeljskega plina v skladiščih;
– zagotavljanje ustreznih zmogljivosti odjema zemeljskega plina iz skladišča;
– zagotavljanje zmogljivosti omrežja zemeljskega plina, ki omogoča diverzifikacijo dobave zemeljskega plina posameznim območjem;
– dostop do likvidnih trgov zemeljskega plina;
– prilagodljivost sistema;
– razvoj povpraševanja po prekinljivi dobavi;
– uporaba alternativnih nadomestnih goriv pri odjemalcih;
– zagotavljanje ustreznih zmogljivosti povezovalnih vodov;
– sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja zemeljskega plina sosednjih držav članic Evropske skupnosti za usklajeno delovanje;
– usklajeno delovanje med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja in sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
– domača proizvodnja zemeljskega plina;
– prožnost proizvodnje zemeljskega plina;
– prilagodljivost uvoza zemeljskega plina;
– diverzifikacija virov dobave zemeljskega plina;
– dolgoročne pogodbe o dobavi zemeljskega plina;
– vlaganje v infrastrukturo za uvoz zemeljskega plina prek terminalov za uplinjanje in plinovodov.
(2) Ukrepi na seznamu iz prejšnjega odstavka so navedeni primeroma. Za zagotovitev zanesljivosti dobave zemeljskega plina se lahko uporabijo tudi drugi ukrepi, s katerimi se zagotavlja zanesljivost dobave zemeljskega plina.
5. člen
(podrobnejša obvezna vsebina poročila
dobaviteljev)
(1) Dobavitelj mora v svojem poročilu iz četrtega odstavka 32.č člena ter tretjega in četrtega odstavka 32.e člena zakona navesti vse ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina, ki jih izvaja, ter način in pogoje, pod katerimi jih izvaja, zlasti pa:
– natančen opis ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti dobave zemeljskega plina, ki jih je uporabljal v preteklem koledarskem letu;
– merila in način njihove uporabe, zlasti količine zemeljskega plina, ki jih posamezen ukrep zagotavlja, okoliščine, v katerih se uporabi, in vse druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti učinek posameznega ukrepa na zanesljivost dobave plina;
– podatke o uporabljenih skladiščnih zmogljivostih, in sicer obseg skladiščnih zmogljivosti, zmogljivosti odjema zemeljskega plina iz skladišča in dejansko količino skladiščenega plina v posameznih obdobjih preteklega leta po posamezni pogodbi;
– podatke o dolgoročnih pogodbah o dobavi zemeljskega plina, in sicer za dolgoročne pogodbe o nakupu dobavitelja, vključno s podatki o zakupljenih prenosnih zmogljivostih do meje Republike Slovenije. Pri vsaki pogodbi morajo biti navedeni: geografski vir zemeljskega plina, trajanje dolgoročne pogodbe, obseg pogodbenih količin, pogodbene zmogljivosti in dinamika odjema.
(2) V poročilu mora dobavitelj tudi navesti, katere ukrepe iz prejšnjega odstavka bo izvajal v tekočem letu in indikativne cilje zagotavljanja zanesljivosti dobave zemeljskega plina s skladiščenjem med trajanjem pogodb o dobavi ali v naslednjih petih letih.
(3) Dobavitelj posebnim odjemalcem mora poleg obvezne vsebine iz prejšnjih odstavkov v poročilu za preteklo leto navesti še:
– obseg dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem glede na čas dobave;
– količine zemeljskega plina, ki so potrebne za zagotovitev dobave zadostnih količin zemeljskega plina in s tem izpolnjevanje standardov zanesljivosti dobave posebnim odjemalcem tudi v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona;
– pogodbe o prekinljivi dobavi z navedbo odjemalca za vsako posamezno pogodbo, obseg zmanjšanja ali prekinitve dobave, odzivni čas prekinitve in čas trajanja prekinitve;
– izjavo, da ima v svoji lasti trošila, ki omogočajo prekinitev dobave zemeljskega plina, vendar s tem ne zmanjšuje dobavo toplote posebnim odjemalcem;
– druge ukrepe, ki dokazljivo omogočajo dobavitelju dobavo zadostnih količin zemeljskega plina iz druge alinee tega odstavka.
(4) Dobavitelj posebnim odjemalcem mora v poročilu navesti tudi predvidene količine zemeljskega plina, ki bodo za posamezen mesec tekočega leta potrebne za zagotovitev dobave zadostnih količin zemeljskega plina posebnim odjemalcem.
(5) Dobavitelj posebnim odjemalcem mora poročilu priložiti kopije veljavnih pogodb ali kopije določil pogodb in druge dokaze, s katerimi dokazuje izvajanje ukrepov za zagotavljanje zanesljivost dobave in s katerimi potrjuje navedbe poročila o zagotavljanju zanesljivost dobave zemeljskega plina posebnim odjemalcem in se primeroma nanašajo na:
– nakup zemeljskega plina za posebne odjemalce,
– uporabo skladiščnih zmogljivosti zemeljskega plina za dobave posebnim odjemalcem,
– možnost prekinljive dobave zemeljskega plina.
(6) Dobavitelj zemeljskega plina, ki bo glede na predvideni obseg poslovanja v prihodnjem koledarskem letu v Republiko Slovenijo uvozil več kot 20 odstotkov zemeljskega plina, porabljenega v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, mora v skladu z drugim odstavkom 32.č člena zakona navesti geografske vire zemeljskega plina, ki ga dobavlja, in omrežja, iz katerih ga prevzema, ter letne prevzete in predane količine zemeljskega plina.
6. člen
(način dokazovanja izvajanja ukrepov)
(1) Dobavitelj posebnim odjemalcem mora v poročilu o zanesljivosti dobave zemeljskega plina izkazati, da z ukrepi zagotavljanja zanesljivosti dobave zemeljskega plina, zlasti s pogodbami o prekinljivi dobavi zemeljskega plina in s skladiščenjem zemeljskega plina, dejansko omogoča posebnim odjemalcem dobavo zadostnih količin zemeljskega plina iz 3. člena v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona.
(2) Dobavitelj zemeljskega plina lahko ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti dobave izvaja tudi skupaj s svojim dobaviteljem tako, da skupaj zagotavljata posebnim odjemalcem dobavo zadostnih količin zemeljskega plina iz 3. člena v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona.
7. člen
(vrstni red zmanjšanja ali prekinitve odjema)
Če zaradi obsega in trajanja izjemnih razmer iz prvega odstavka 32.e člena zakona tudi z načrtovanimi nujnimi ukrepi iz drugega odstavka 32.f člena zakona posebnim odjemalcem ni mogoče zagotoviti zanesljive dobave zemeljskega plina, morajo sistemski operaterji ne glede na svoje pogodbene obveznosti v razmerju do dobaviteljev, uporabnikov in odjemalcev zmanjšati ali prekiniti odjem zemeljskega plina na odjemnih mestih odjemalcev oziroma njihovih trošil po naslednjem vrstnem redu:
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, ki uporabljajo zemeljski plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, ki uporabljajo zemeljski plin za proizvodnjo električne energije, kjer je na razpolago nadomestno gorivo;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, ki uporabljajo zemeljski plin za proizvodnjo tehnološke pare, ki omogoča zanesljivejšo in čistejšo proizvodnjo;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, pri katerih uporaba zemeljskega plina v tehnoloških postopkih omogoča večji energijski izkoristek, ne vpliva pa bistveno na kakovost proizvoda;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, pri katerih uporaba zemeljskega plina v tehnoloških postopkih neposredno vpliva na kakovost proizvoda (neposreden prenos toplote plamena na predmet proizvodnje, redukcija in prehod na nadomestno gorivo pa povzročijo spremembo kakovosti proizvoda ali proizvodnje);
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, ki uporabljajo zemeljski plin kot surovino in pri katerih izpad dobave zemeljskega plina povzroči ustavitev proizvodnje;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, ki uporabljajo zemeljski plin za proizvodnjo električne energije in pri katerih izpad dobave zemeljskega plina povzroči ustavitev proizvodnje električne energije;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, pri katerih iz tehnoloških razlogov ni mogoče uporabljati nadomestnega goriva in bi ustavitev dobave povzročila večjo škodo;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev in odjemalcev, ki porabljajo zemeljski plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega goriva;
– trošil odjemalcev razen posebnih odjemalcev, ki porabljajo zemeljski plin kot energetski vir za proizvodnjo pare ali tople vode v ogrevalne namene, kadar ni na razpolago nadomestnega goriva;
– trošil posebnih odjemalcev razen gospodinjskih odjemalcev in sistemskih operaterjev, ki uporabljajo zemeljski plin za delovanje tehnološke opreme, s katero se izvaja prenos in distribucija zemeljskega plina za potrebe gospodinjskih odjemalcev v Republiki Sloveniji in
– trošil vseh preostalih odjemalcev.
8. člen
(kazenski določbi)
(1) Z globo od 2.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki dobavlja zemeljski plin posebnim odjemalcem, pa v poročilu o zanesljivosti dobave zemeljskega plina ne izkaže, da omogoča posebnim odjemalcem, ki jim dobavlja zemeljski plin, dobavo zadostnih količin plina iz 3. člena te uredbe v okoliščinah iz prvega odstavka 32.e člena zakona.
(2) Z globo od 200 do 1.250 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
9. člen
(razveljavitev)
Z začetkom veljavnosti te uredbe preneha veljati 34. člen Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04 in 8/05).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-4/2007/5
Ljubljana, dne 18. januarja 2007
EVA 2006-2111-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti