Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3840. Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane, stran 10096.

Na podlagi 8.c člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02 in 52/07) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o subvencioniranju študentske prehrane
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se predpisuje način izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, način obračunavanja in plačevanja subvencije, vodenje evidenc in poročanje ter izvajanje nadzora nad kakovostjo hrane in ponudbe ter delom Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: izvajalec) in ponudnikov subvencionirane študentske prehrane (v nadaljevanju: ponudniki).
II. NAČIN IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
2. člen
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) opravi izbor ponudnikov po postopku v skladu s predpisi za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Javni razpis za izbiro ponudnikov se objavi za obdobje dveh let. Ponudbe se zbirajo enkrat letno, v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Ponudniki, ki so izbrani, nudijo študentsko prehrano do konca obdobja javnega razpisa.
3. člen
Ponudnik je upravičen do zvišanja cene posameznih obrokov enkrat letno, in sicer 1. februarja, o čemer je dolžan pisno obvestiti izvajalca in ministrstvo vsaj deset dni pred tem rokom.
Ponudnik ni upravičen do znižanja cene, razen v izjemnih in utemeljenih primerih po predhodni pridobitvi soglasja izvajalca. Ob tem je ponudnik dolžan zagotavljati nespremenjene pogoje iz svoje vloge na razpis. Ponudnik in izvajalec podpišeta aneks k pogodbi, ki ga odobri ministrstvo.
Usklajevanje cene posameznih obrokov se usklajuje na način in v roku, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.
III. IZDAJA, PRODAJA IN UPORABA BONOV TER PLAČILO SUBVENCIJE
4. člen
Izvajalec in ponudniki s pogodbo uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane.
V primeru prenehanja pogodbenega razmerja med izvajalcem in ponudnikom za določen gostinski objekt, lahko izvajalec za potrebe izvajanja študentske prehrane v tem gostinskem objektu sklene aneks k pogodbi z drugim, na razpisu že izbranim ponudnikom. Aneks k pogodbi velja, ko ga odobri ministrstvo.
V primeru, da izbrani ponudnik preneha z delovanjem, se pravno nasledstvo določi v skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah in ostalo veljavno področno zakonodajo.
Ponudnik se s podpisom tega aneksa zaveže v navedenem gostinskem objektu izvajati subvencionirano študentsko prehrano s ponudbo in cenami obrokov, ki jih je predhodno izvajal prejšnji ponudnik pod istimi pogoji.
Za izdajo in prodajo oštevilčenih bonov v imenu in za račun ponudnikov je pooblaščen izvajalec.
5. člen
Izvajalec prodaja bone upravičencem iz 6. člena Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (v nadaljevanju: zakon).
Upravičenci so:
1. redni študentje,
2. izredni študentje, ki niso zaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve,
3. študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti, ob pogoju recipročnosti. Kot študijske obveznosti se šteje tako študiranje, kot tudi opravljanje študijske prakse.
Upravičenci so upravičeni do subvencioniranih obrokov v skladu z zakonom.
Upravičenci so vsak mesec upravičeni do desetih študentskih bonov za dostavo na dom. Izjema velja za upravičence s posebnimi potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti, ki so mesečno upravičeni do vseh bonov za dostavo na dom.
Izvajalec najkasneje do petega delovnega dne v mesecu izda posameznemu ponudniku poročilo o številu prodanih bonov v preteklem mesecu.
Pri prodaji bonov je izvajalec dolžan preveriti identiteto upravičenca.
6. člen
Vsak upravičenec, ki želi opraviti vpis in nakup bonov, jih vnovčiti pri ponudniku študentske prehrane ali si urediti prekinitev oziroma prenos nakupov bonov, mora to opraviti osebno. Izjema, razen pri vnovčevanju bonov, so upravičenci s posebnimi potrebami zaradi težke ali težje funkcionalne prizadetosti, ki lahko za to pooblastijo drugo osebo. Ta oseba mora predložiti pisno pooblastilo upravičenca in svoj osebni dokument.
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti v postopku pridobitve oziroma nakupa študentskih bonov, si pridobi izvajalec sam.
Ministrstvo in izvajalec določita način izmenjave podatkov med višjimi strokovnimi šolami oziroma visokošolskimi zavodi, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), ministrstvom in izvajalcem, vključujoč podatke iz 8.a člena zakona.
7. člen
Upravičenec, ki se je zaposlil ali je izgubil status študenta, do 10. v mesecu za tekoči mesec na prodajnem mestu bonov poda izjavo, na podlagi katere se izvede postopke za prekinitev izvajanja nakupov bonov. Besedilo izjave določi izvajalec s sklepom.
8. člen
Ponudnik je dolžan od upravičenca zahtevati predložitev dokazila o upravičenosti do subvencioniranja študentske prehrane in evidentirati vnovčeni bon na ustreznem registratorju oziroma na prejetem bonu evidentirati datum vnovčitve, ki je istoveten datumu prejemka za študentski obrok v ponudnikovi registrski blagajni. Upravičenec lahko ob predložitvi ustreznih dokazil pri ponudniku vnovči en bon dnevno.
Ponudnik je dolžan do petega delovnega dne v mesecu izvajalcu predložiti v dveh izvodih zahtevek za plačilo vnovčenih bonov za pretekli mesec z ločeno izkazanim številom vnovčenih bonov glede na mesec izdaje. Priloga zahtevka je izpis vnovčenih bonov, ki je lahko zapisan kot datoteka na ustreznem mediju.
Ponudnik, ki do petega delovnega dne v mesecu ne izstavi izvajalcu zahtevka iz prejšnjega odstavka, lahko to stori le še do petega delovnega dne v naslednjem mesecu.
Dnevno evidenco vnovčenih bonov sta ponudnik in izvajalec dolžna hraniti v skladu s predpisi o hrambi knjigovodskih listin, enako pa je dolžan ponudnik hraniti vnovčene bone.
9. člen
Izvajalec je dolžan preveriti utemeljenost zahtevka za plačilo subvencije.
Izvajalec zavrne zahtevek, če zahtevku ni priložena dnevna evidenca vnovčenih bonov, ločeno izkazana glede na mesec izdaje, skupaj z vnovčenimi boni oziroma je število vnovčenih bonov višje kot izhaja iz evidence prodanih bonov za ustrezni mesec.
10. člen
Na podlagi prejetih in preverjenih zahtevkov izvajalec najkasneje do desetega delovnega dne v mesecu posreduje ministrstvu specificiran obračun subvencije za pretekli mesec, skupaj s priloženimi zahtevki ponudnikov.
11. člen
Izvajalec do zadnjega dne v mesecu predloži ministrstvu zahtevek za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane za pretekli mesec v skladu s pogodbo iz 4. člena tega pravilnika.
12. člen
Ministrstvo preveri skladnost prejetih obračunov subvencije in zahtevkov za nadomestilo stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane.
Če pri preverjanju ugotovi neskladnost med prejetimi obračuni subvencije in zahtevki za nadomestilo stroškov, ministrstvo o tem nemudoma pisno obvesti izvajalca. Izvajalec napako popravi in ob naslednjem zahtevku ministrstvo opravi poračun.
Ministrstvo nakaže obračunano in s strani skrbnika pogodbe odobreno subvencijo izvajalcu v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo nakaže izvajalcu tudi s strani skrbnika pogodbe potrjen zahtevek za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane v skladu z določili veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
13. člen
Izvajalec nakaže s strani ministrstva prejeta sredstva za subvencijo študentske prehrane posameznim ponudnikom naslednji delovni dan v skladu z njihovimi zahtevki.
14. člen
Študentski bon je veljaven dva meseca od meseca nakupa.
Izvajalec zagotavlja zamenjavo študentskega bona mesec dni po preteku veljavnosti študentskega bona.
IV. SVETOVANJE IN NADZOR PRI ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
15. člen
Ponudnik je dolžan zagotavljati uresničevanje smernic zdravega prehranjevanja Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: smernice), ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Izvajalec sproti obvešča ponudnike o spremembah oziroma dopolnitvah smernic.
16. člen
Svetovanje in nadzor pri uresničevanju smernic izvajajo pristojne strokovne organizacije, ki jih za to pooblasti Ministrstvo za zdravje.
Poslovnik strokovnih organizacij ureja organizacijo, sestavo in način dela pri pripravi in izobraževanju o zdravi prehrani za študente inšpektorje, Komisije za prehrano študentskih organizacij (v nadaljevanju: komisije) in ponudnike ter opravljanje nadzora nad delom ponudnikov in druga vprašanja, pomembna za njihovo delo.
17. člen
Strokovne organizacije v okviru svetovanja izvajajo izobraževanja za:
1. študente inšpektorje,
2. komisije in
3. ponudnike.
Stroške izobraževanj iz prve in druge točke prvega odstavka tega člena krijejo strokovne organizacije, stroške izobraževanj iz tretje točke prvega odstavka pa krijejo ponudniki sami.
Strokovna organizacija vsaj dvakrat letno vrši pregled nad uresničevanjem smernic pri ponudnikih.
Strokovna organizacija je dolžna za nadzor pristojni komisiji sprotno posredovati poročila o opravljenih svetovanjih oziroma nadzorih.
Če ponudnik odkloni svetovanje oziroma izobraževanje strokovne organizacije oziroma kljub opravljenem strokovnem svetovanju ne zagotavlja s smernicami zagotovljene ustrezne kakovosti, strokovna organizacija o tem poroča komisiji in predlaga izrek ustreznega ukrepa, v skladu z zakonom in Poslovnikom Komisije za prehrano ŠOU.
Strokovna organizacija je dolžna Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter komisiji do 31.11. v tekočem letu posredovati končno letno poročilo.
V. VODENJE EVIDENC
18. člen
Poleg knjigovodskih evidenc in računovodskih izkazov, določenih s predpisi, vodijo posamezni ponudniki in izvajalec še evidence v skladu s tem pravilnikom.
19. člen
Ponudnik vodi evidence v skladu z zakonom.
20. člen
Izvajalec vodi:
1. Evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane za tekoče študijsko leto v skladu z zakonom. Rok hrambe je konec tekočega študijskega leta.
2. Evidenco ponudnikov v skladu z zakonom. Rok hrambe je konec naslednjega razpisnega obdobja.
3. Evidenco izdanih obračunov subvencije in izdanih zahtevkov za stroške izvajanja. Rok hrambe je pet let.
4. Evidenco opravljenih kontrolnih pregledov pri ponudnikih; oceno skladnosti ponudbe v skladu z merili iz javnega razpisa in krajše opombe, glede na ugotovitve iz priloženih kopij zapisnikov.
5. Evidenco končnih letnih poročil strokovne organizacije.
6. Evidenco izrečenih ukrepov zoper ponudnike.
Evidence pod točkami 4, 5 in 6 se hranijo za čas tekočega in naslednjega razpisnega obdobja.
Izvajalec je dolžan v tekočem letu hraniti naslednje dokumente:
1. potrdila o prejemu bonov,
2. vrnjene bone, prejete bodisi zaradi izteka veljavnosti bona bodisi zaradi prekinitve obratovanja ponudnika subvencionirane študentske prehrane.
21. člen
Zaradi ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in za potrebe vodenja evidenc, morajo upravičenci izvajalcu ob prvem nakupu študentskih bonov v študijskem letu predložiti:
1. redni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument. Ob tem študent podpiše izjavo, ki jo pripravi izvajalec, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.
2. izredni študenti: indeks ali študentsko izkaznico ali originalno potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto, kateremu mora študent predložiti na vpogled osebni dokument in izpis iz obveznih zavarovanj, ki ga pridobi na ZZZS-ju. Ob tem študent podpiše izjavo, ki jo pripravi izvajalec, da ni zaposlen oziroma iskalec zaposlitve.
Izvajalec lahko kadarkoli med študijskim letom določi, da mora študent predložiti izpis iz obveznih zavarovanj.
Upravičenci iz 8. člena zakona morajo poleg dokumentov iz prejšnjega odstavka dostaviti še:
1. študenti s posebnimi potrebami zaradi težke oziroma težje funkcionalne prizadetosti: potrdilo o težki oziroma težji funkcionalni prizadetosti,
2. študenti starši: rojstni list otroka,
3. študenti, otroci žrtev, padlih v vojni za Slovenijo: potrdilo zveze veteranov.
22. člen
Ministrstvo vodi evidenco prejetih obračunov subvencije z izkazanimi zahtevki ponudnikov in računi izvajalcev za tekoči mesec, trimesečno in kumulativno od 1. januarja tekočega leta, vse v skladu z določbami predpisov o knjigovodstvu in predpisov o porabi proračunskih sredstev.
VI. NORMATIVI ZA DOLOČANJE STROŠKOV IZVAJANJA SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
23. člen
Ministrstvo določi normative stroškov izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, ki obsegajo:
- stroške strokovno-organizacijskega dela,
- stroške prodaje študentskih bonov,
- stroške za delovanje komisije za prehrano (pri izvajalcu) in
- druge stroške poslovanja.
Stroški strokovno-organizacijskega dela so določeni v višini plače redno zaposlenega delavca s srednjo strokovno izobrazbo za polni delovni čas, s skupnim količnikom 2,55, povečano za prispevke in davek iz plače ter druge osebne prejemke skladno s predpisi in določili kolektivne pogodbe, ki se uporablja za javne uslužbence v državni upravi.
Stroški prodaje študentskih bonov so določeni v višini stroškov plačila dela na prodajnih mestih.
Višina povračila stroškov za delovanje komisije za prehrano in drugih stroškov poslovanja se določi v Pogodbi o izvajanju strokovno-organizacijskih nalog pri subvencioniranju študentske prehrane.
Stroški izvajanja subvencionirane študentske prehrane se valorizirajo tako, kot je določeno v tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika.
Minister, pristojen za delo, podrobneje določi višino povračil stroškov iz prvega odstavka tega člena.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM SUBVENCIONIRANE PREHRANE
24. člen
Nadzor nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane izvaja ministrstvo, ki za posamezna dejanja lahko pooblasti drugo fizično ali pravno osebo.
Nadzor obsega kontrolo izvajanja določb zakona, izvajanja določb tega pravilnika pri ponudniku in skladnost ponudbe s ponudbo, izbrano na javnem razpisu, kakor tudi kontrolo izvajanja določb drugih predpisov, zlasti pa zakonitost, namembnost in racionalnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
25. člen
Nadzor nad delom ponudnikov izvaja izvajalec s kontrolnimi pregledi.
Izvajalec imenuje komisijo za opravljanje kontrolnih pregledov. Komisija deluje po poslovniku, ki ga sprejme izvajalec in h kateremu poda ministrstvo predhodno soglasje.
26. člen
Če izvajalec na podlagi zapisnika komisije iz prejšnjega člena pri ponudniku ugotovi nepravilnosti zahteva njihovo odpravo in izreče eno od sankcij, ki so navedene v zakonu. Vrsto sankcije se izreče glede na težo kršitve.
Lažje kršitve so:
1. Ponudnik izvajalcu ne posreduje jedilnikov za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej do četrtka v tekočem tednu za naslednji teden.
2. Ponudnik ne odda obrazca smernic zdravega prehranjevanja v skladu z javnim razpisom.
3. Ponudnik ne odda obrazca samonadzornega kontrolnega sistema v skladu z javnim razpisom.
Težje kršitve so:
1. Ponudnik ne nudi dodatnih kosil zraven treh obveznih kosil v času nudenja študentskih kosil, kolikor se je zavezal, da bo nudil dodatna kosila v času študentskih kosil (najmanj med 11.00 in 18.00).
2. Ponudnik ne nudi dodatnih hodov zraven glavne jedi, v kolikor se je to zavezal.
3. Ponudnik ne nudi ponudbe, ki je predmet javnega razpisa za izvedbo subvencionirane študentske prehrane in v nadaljevanju tega člena nudenje te ponudbe ni opredeljeno kot hujša kršitev.
4. Ponudnik nudi ponudbo, ki ni predmet javnega razpisa za izvedbo subvencionirane študentske prehrane in v nadaljevanju tega člena nudenje te ponudbe ni opredeljeno kot hujša kršitev.
5. Ponudnik ne zagotavlja samopostrežnega solatnega bara z najmanj osmimi različnimi izbirami, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
6. Ponudnik ne nudi vegetarijanske prehrane ob ostali ponudbi, v kolikor se je zavezal, da bo nudil vegetarijansko prehrano ob ostali ponudbi.
7. Ponudnik ne nudi vsaj dveh dodatnih hodov zraven glavne jedi, ki ni pizza, v času študentskih kosil.
8. Ponudnik ne nudi vsaj enega hoda, ki ni sladica, zraven glavne jedi, ki je pizza, v času študentskih kosil.
9. Ponudnik, ki ima stalno dnevno ponudbo, ne nudi vsaj sedem različnih obrokov v vrednosti študentskega bona v času nudenja študentskih kosil.
10. Ponudnik, ki nima stalne dnevne ponudbe, ne nudi vsaj petnajst različnih študentskih kosil tedensko.
11. Ponudnik na zahtevo študenta ne nudi vsaj dveh decilitrov brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem kosilu.
12. Ponudnik sprejema študentske bone, ki so izdani za plačevanje v drugem gostinskem lokalu ali na drugi lokaciji.
13. Ponudnik pri dostavi na dom sprejema študentske bone, ki so izdani za plačevanje v gostinskem lokalu ali obratno.
14. Ponudnik ne izstavi računa.
15. Ponudnik ne nudi ponudbe v skladu z objavljenimi jedilniki.
Hujše kršitve so:
1. Če se ugotovi, da je ponudnik v vlogi za javni razpis podal lažne podatke.
2. Ponudnik ne zagotavlja samopostrežnega solatnega bara, kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
3. Ponudnik v času, ki je določen v pogodbi, ne nudi subvencionirane študentske prehrane, čeprav v gostinskem lokalu oziroma za dostavo na dom obratuje kuhinja.
4. Ponudnik ima zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom v času, ko se je ponudnik zavezal, da bo nudil subvencionirano študentsko prehrano.
5. Ponudnik nudi obroke, ki niso v vrednosti študentskega bona (ponudnik študentu vrne denar oziroma zahteva doplačilo za kosilo. Ponudnik nudi manjšo količino obroka kot pri plačilu enakega kosila z gotovino).
6. Ponudnik ne preverja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane.
7. Ponudnik oziroma odgovorna oseba ne sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane pri ponudniku. Kot nesodelovanje se šteje: odgovorna oseba ne podpiše ali ne sprejme Zapisnika o opravljenem kontrolnem pregledu ali Dopolnilnega zapisnika o opravljenem kontrolnem pregledu.
8. Ponudnik ne nudi subvencionirane študentske prehrane vsem upravičencem do subvencionirane študentske prehrane.
9. Ponudnik neenako obravnava uporabnike subvencionirane študentske prehrane v gostinskem lokalu oziroma pri dostavi na dom. Kot neenako obravnavanje se šteje: ponudnik nudi manjše ali manj kvalitetne obroke ob plačilu s študentskim bonom kot ob plačilu, ki ne predstavlja plačila s študentskim bonom, do višine, ki je enaka vrednosti bona v lokalu in druge neenake obravnave uporabnikov subvencionirane študentske prehrane.
10. Ponudnik ne nudi subvencionirane študentske prehrane na terasi gostinskega lokala ali na drugih mestih izven oziroma znotraj lokala, v kolikor isto ponudbo na teh mestih nudi ostalim gostom ob plačilu, ki ne predstavlja plačila s študentskim bonom.
11. Ponudnik ne zagotavlja prehranjevanja upravičencev s celiakijo, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
12. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega dostopa v notranjost lokala, dostopa do mize in do toalete prilagojene za invalide upravičencem invalidom, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
13. Ponudnik ne zagotavlja arhitektonsko prilagojenega dostopa v notranjost lokala in dostopa do mize upravičencem invalidom, v kolikor se je ponudnik zavezal, da bo to zagotavljal.
14. Ponudnik omogoča menjavo študentskih bonov za gotovino.
15. Ponudnik za študentski bon nudi tobačne izdelke ali alkoholno pijačo.
16. Ponudnik ne zagotavlja miz in stolov v lokalu, kjer se lahko zaužije hrana (izjema je dostava na dom).
17. Ponudnik ne zagotavlja prehranjevanja upravičencev z alergijami in drugimi boleznimi, v kolikor se je zavezal, da bo to zagotavljal.
18. Ponudnik ima še vedno zaprt gostinski lokal oziroma ne dostavlja hrane na dom, kljub temu, da je rok iz obvestila o začasnem zaprtju že potekel oziroma ima neupravičeno zaprt gostinski lokal ali ne dostavlja hrane na dom tudi potem, ko so razlogi za to prenehali ali bi morali prenehati.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka izvajalec takoj oziroma najkasneje v treh delovnih dneh od seje komisije pisno obvesti ministrstvo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Določbe 17. člena začnejo veljati z izborom ponudnikov na javnem razpisu za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2009 in 2010.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane (Uradni list RS, št. 115/02 in 107/04).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-28/2007/
Ljubljana, dne 30. julija 2007
EVA 2007-2611-0018
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost